Po třech letech ztrátového hospodaření vykazuje Komerční banka za rok 2001 konsolidovaný čistý zisk podle mezinárodních účetních standardů 2,9 miliard Kč. Konsolidovaný ukazatel ROE dosahuje 12,60 % a poměr nákladů k výnosům zůstává nezměněn na úrovni 69 %, včetně nákladů na restrukturalizaci. Čistý zisk na jednu akcii je 76 Kč. V prosinci 2001 byl počet zaměstnanců ve finanční skupině Komerční banky 11 712.

Nekonsolidovaný čistý zisk banky představuje podle mezinárodních účetních standardů 2,5 miliard Kč.Nekonsolidovaný ROE dosahuje 11,6 % a poměr nákladů k výnosům se stabilně drží na 63 %, včetně nákladů na restrukturalizaci. Čistý výnos na jednu akcii byl 66,61 Kč. Počet zaměstnanců se snížil na konci prosince 2001 na 9 238.

Hospodářská výkonnost se ubírala pozitivním směrem, opírala se o silnou a stabilní klientskou základnu, kterou tvoří 950 000 individuálních a 300 000 podnikových klientů. Klientská základna projevila zvýšenou aktivitu, došlo ke zvýšení objemu poskytnutých úvěrů o 7,6 %, o 13 % se zvýšil i objem vkladů. Hospodářské výsledky také potvrzují vedoucí postavení Komerční banky v rozvoji alternativních kanálů přímého bankovnictví.

Hospodářské výsledky za rok 2001 zahrnují i významné úpravy, které provedl nový akcionář v průběhu 4. čtvrtletí a týkaly se odhadované hodnoty aktiv. Představují celkovou částku 4,4 miliard Kč a zahrnují úvěrové portfolio, porfolio cenných papírů zajištěných aktivy (CDO) a nemovitosti. Podrobný audit Komerční pojišťovny, 100 % vlastněné dceřinné společnosti, vedl k uznání další ztráty ve výši 0,5 miliardy Kč.

Celkové nekonsolidované výnosy se zvýšily o 9,2 % zejména díky čistým úrokovým výnosům z cenných papírů a čistým poplatkům a provizím. Přes zvýšení provozních nákladů o 9,3 %, včetně nákladů na restrukturalizaci, zisk před tvorbou opravných položek se zvýšil o 9 % a dosáhl 8,7 miliardy Kč.

Celková míra krytí úvěrového portfolia (kapitalová přiměřenost) se zvýšila ze 14 % na 15 %, bez zahrnutí státních záruk ve výši 20 miliard Kč, díky souběžnému snížení počtu pochybných úvěrů, zvýšením objemu zdravého portfolia a zvýšením objemu rezerv. Celkové krytí portfolia CDO se zvýšilo ze 3 % na 13 %. Přes toto zlepšené krytí byla snížená úroveň čistých nákladů na tvorbu rezerv ovlivněna státní zárukou získanou v prosinci 2000.

Kladný dopad dceřinných společností na čistém konsolidovaném zisku představuje 0,4 miliardy Kč, včetně ztráty 0,7 miliardy Kč Komerční pojišťovny, které Komerční banka potvrzuje svou úplnou podporu. První navýšení kapitálu ve výši 0,3 miliardy Kč bylo již profinancováno a 28. března 2002 dozorčí rada KB schválila druhé navýšení kapitálu až do výše 0,8 miliardy Kč.

Nekonsolidované finanční výsledky KB podle mezinárodních účetních standardů (IAS) v mil. Kč

Výkaz zisků a ztrát 31. 12. 2000 31. 12. 2001 Změna
Celkové výnosy 21 805 23 809 9,2 %
Provozní náklady -13 783 -15,065 9,3 %
Zisk/(ztráta) před tvorbou opravných položek na ztráty
z úvěrů a investic
8 022 8 744 9,0 %
Opravné položky na ztráty z úvěrů a investic -8 024 -5 333 -33,5 %
Daň z příjmu -17 -879 N/A
Čistý zisk/(ztráta) -19 2 532 N/A
Klíčové ukazatele 31. 12. 2000 31. 12. 2001 Změna
ČNB - Kapitálové přiměřenost 14,38 % 15,18 % +
Čistá úroková marže - Čisté úrokové výnosy/průměrná úročená aktiva 3,62 % 3,64 % +
Poměr nákladů k výnosům -
vč. nákladů na restrukturalizaci
8 022 8 744 9,0 %
Opravné položky na ztráty
z úvěrů a investic
63,21 % 63,27 % -
ROAE -0,10 % 11,56 % +
ROAA -0,01 % 0,61 % +
Neúrokové příjmy/Celkové výnosy 43,65 % 45,44 % +
Počet zaměstnanců 10 600 9 238 -12,8 %

Konsolidované finanční výsledky KB podle mezinárodních účetních standardů (IAS) v mil. Kč

Výkaz zisků a ztrát 31. 12. 2000 31. 12. 2001 Změna
Celkové výnosy 24 215 26 433 9,2 %
Provozní náklady -16 627 -18 302 10,1 %
Výnosy z majetkových účastí v přidružených společnostech 886 686 -22,6 %
Opravné položky na ztráty
z úvěrů a investic
8 574 4 927 -42,5 %
Daň z příjmu -121 -986 N/A
Čistý zisk/(ztráta) -221 2 904 N/A
Klíčové ukazatele 31.12.
2000
31.12.
2001
Změna
Poměr nákladů k výnosům 68,66 % 69,24 % +
ROAE 1,10 % 12,60 % +
ROAA 0,05 % 0,69 % -
Počet zaměstnanců 12 291 11 712 -4,7 %