V souladu s požadavky Burzy cenných papírů Praha, a.s., Komerční banka, a.s. (Banka) zveřejňuje své předběžné, nekonsolidované a neauditované výsledky za rok 2001, zpracované dle českých účetních standardů (CAS) a mezinárodních účetních standardů (IAS). Vedení Banky zveřejní úplné nekonsolidované auditované výsledky dne 29. března 2002.

Podle českých účetních standardů (CAS)

(v tisících Kč) Stav k
31. 12. 2001
Stav k
31. 12. 2000
Zisk/(ztráta) před daní z příjmů 3 386 892 (131 928)
Daň z příjmů (763 250) (17 408)
Čistý zisk/(ztráta) 2 623 642 (149 336)
Aktiva celkem 525 474 152 476 842 364
Základní jmění 19 004 926 19 004 926

Podle mezinárodních účetních standardů (IAS)

(v tisících Kč) Stav k
31. 12. 2001
Stav k
31. 12. 2000
Výnosy celkem 24 638 923 22 760 222
Provozní náklady celkem (15 065 330) (13 782 804)
Tvorba rezerv a opravných položek na ztráty z úvěrů a investic (6 162 237) (8 979 115)
Zisk/(ztráta) před daní z příjmů 3 411 356 (1 697)
Daň z příjmů (879 263) (17 408)
Čistý zisk/(ztráta) 2 532 093 (19 105)
Aktiva celkem 421 762 291 402 204 857
Základní jmění 19 004 926 19 004 926
ROE 11,6 % -

Významné události ovlivňující výsledky ke konci roku 2001 podle metodiky IAS (ve formátu výkazu zisků a ztrát zveřejněném ve 3. čtvrtletí 2001):

ČISTÉ ÚROKOVÉ VÝNOSY

Banka vykázala čisté úrokové výnosy ve výši 12 989 milionů Kč, což představuje meziroční nárůst o 5.7 %.

ČISTÉ POPLATKY A PROVIZE

Čisté výnosy z poplatků a provizí (včetně poplatků a provizí z FX operací a platebních transakcí) vykázané Bankou ve výši 8 394 miliony Kč představují oproti roku 2000 nárůst o 16.9 %. Tento pozitivní vývoj odráží nárůst pravidelných výnosů, jenž je tažen službami poskytovanými a transakcemi prováděnými pro zákazníky Banky.

ČISTÝ ZISK Z FINANČNÍCH OPERACÍ

Čistý zisk z finančních operací ve výši 1 551 milionu Kč dosáhl stejné úrovně jako v roce 2000. Banka tento zisk realizovala hlavně ve 4. čtvrtletí 2001 prostřednictvím jednorázových zisků z prodeje podílů ve společnostech Česká pojišťovna, a. s. a Česká zbrojovka, a. s., a též z nerealizovaných výnosů z portfolia obligací.

VÝNOSY CELKEM

Celkové výnosy ve výši 24 638 milionů Kč vykázané Bankou přestavují zvýšení výnosů o 8.3 % v porovnání s rokem 2000. Banka vykázala výrazný nárůst pravidelných výnosů z hlavních činností (čisté úrokové výnosy a čisté poplatky a provize). K výsledku též přispěly jednorázové zisky z prodeje majetkových podílů a další mimořádné výnosy.

PROVOZNÍ NÁKLADY

Provozní náklady, vyjma mimořádných nákladů a nákladů na restrukturalizaci, činily 13 306 milionů Kč, což představuje v porovnání s rokem 2000 nárůst o 2.7 %.

Poměr nákladů k výnosům, vyjma mimořádných nákladů a nákladů na restrukturalizaci, k 31. prosinci 2001 činil 54.0 % (61.1 % se započtením mimořádných nákladů a nákladů na restrukturalizaci).

MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA RESTRUKTURALIZACI

Vedení Banky samostatně vedlo a vykázalo náklady spojené s pokračujícími odpisy nevyužívaného majetku a s náklady souvisejícími se zlepšováním podnikatelské činnosti Banky a transformačním programem v celé řadě oblastí; tyto náklady vznikaly během celého období a činily 1 759 milionů Kč, což představuje nárůst 932 milionů v porovnání s rokem 2000.

ZISK PŘED TVORBOU REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽEK NA ZTRÁTY Z ÚVĚRŮ A INVESTIC

Zisk před tvorbou rezerv a opravných položek na ztráty z úvěrů a investic činil 9 573 miliony Kč, což představuje oproti roku 2000 nárůst o 6.6 %. Tento výsledek byl výrazně ovlivněn mimořádnými náklady a náklady na restrukturalizaci.

TVORBA REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽEK NA ZTRÁTY Z ÚVĚRŮ A INVESTIC

V meziročním měřítku poklesla tvorba rezerv a opravných položek na ztráty z úvěrů a investic o 58.2 % na částku 3 694 miliony Kč. Nižší tvorba byla ovlivněna státní zárukou, kterou Banka obdržela k 31. prosinci 2000, a opatřeními Banky s cílem zlepšit úvěrové procesy a kvalitu úvěrového portfolia.

Banka též vytvořila opravné položky k portfoliu cenných papírů zajištěných aktivy (Collateralised Debt Obligations) ve výši 1 970 milionů Kč, a to na základě odhadovaného ocenění čisté výnosnosti těchto aktiv. Tvorba těchto opravných položek odráží změny v úvěrových podmínkách na trzích podkladových aktiv, k nimž došlo od doby nákupu portfolia, tj. většinou v průběhu 4. čtvrtletí 2000.

Banka rovněž vytvořila opravné položky ke ztrátám z investic v dceřinných společnostech ve výši 498 milionů Kč, což představuje nárůst o 351 milionů v porovnání s rokem 2000. Opravné položky byly vytvořeny především pro krytí ztrát vykázaných společností Komerční pojišťovna, a. s.

DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ

Daňová povinnost ve výši 879 milionů představuje pro rok 2001 efektivní daňovou sazbu 26 %.