V souvislosti se zavedenim nové firemní identity změnila Komerční banka svůj přístup ke klientům. KB je univerzální bankou, která obsluhuje jak klienty z řad občanů a podnikatelů, tak velkou korporátní klientelu. Nově zavedená organizace obchodní sítě KB povede k podstatnému zlepšení úrovně služeb všem klientům.

"Strategií naší banky je poskytovat nejlepší a nejefektivnější služby každému klientovi prostřednictvím specializovaných obchodních zástupců", uvedl Jan Pokorný, Výkonný ředitel pro řízení obchodní sítě.

"V rámci své transformace klade KB největší důraz na tři klientské hodnoty: dostupnost, blízkost a odbornost; chceme, aby každý náš klient vnímal jednotlivé změny, kterými KB prochází, ve všech uvedených rovinách," doplnil Jan Pokorný.

Komerční banka byla první bankou v ČR, která zavedla obchodní centra pro korporátní klientelu. KB jde nyní opět o krok dál, aby zefektivnila služby pro největší podnikové klienty, střední a velké podniky a municipality.

Klienti ze segmetu největších podniků (Top Corporate) budou obsluhováni specializovanými bankovními poradci (Relationship manager) v devíti regionálních obchodních centrech. Tato centra již existují, ale nyní se, s podporou specializovaných analytiků a produktových i odvětvových specialistů, budou specializovat na klienty Top Corporate. Tyto nové obchodní týmy budou schopny nabídnout optimalizovaná finanční řešení s vyšší mírou odbornosti, která budou šita na míru příslušného zákazníka.

Pravidelné a základní bankovní služby budou poskytovány klientům na všech 332 obchodních místech KB.

Střední a velké podniky a municipality budou obsluhovány prostřednictvím 39 nových obchodních center, kde naleznou stejnou míru odbornosti a specializace, která je zatím dostupná jen na regionální úrovni. Klienti budou mít samozřejmě v obchodním centru svého určeného bankovního poradce (Relationship managera). Relationship manager bude v případě potřeby a zvýšení pohodlí schopný navštívit své klienty. Navíc je tým obsluhující klienty posílen o Specialisty pro podnikové klienty (Corporate Officers) tak, aby klienti jednali vždy se zástupcem KB, který bude schopen zodpovědět jejich dotazy, i když jejich Relationship manager nebude právě přítomen.

Abychom byli ke klientům blíže, chceme je rovněž obsloužit rychleji. KB decentralizuje rozhodovací pravomoci o poskytnutí úvěrů na regionální úroveň. To znamená, že jednotlivá obchodní centra budou samostatně řídit většinu úvěrových procesů bez toho, aby čekali na centrální rozhodnutí.

Obchodní centra jsou rovněž připravena poskytovat velkým a středním podnikům služby privátního bankovnictví. Na regionální úrovni budou poskytovány specializované produkty a služby jako například exportní a importní financování.

Prvních osm obchodních center zahájí provoz v říjnu 2002, v polovině roku 2003 Komerční banka otevře 39 místních obchodních center.

Klienti z řad středních a velkých podniků budou samozřejmě i nadále moci využívat pro své běžné operace služeb 332 obchodních míst KB.

Pokud se týká klientů z řad občanů a podnikatelů, ti budou také mít svého určeného bankovního poradce (Relationship managera) na rozdíl od současné situace, kdy je takto obsluhováno pouze 5 % klientů. Relationship manageři budou mít osobní schůzky se svými klienty, aby se mnohem lépe mohli seznámit s jejich individuální situací a potřebami. Budou klientům poskytovat globální finanční poradenství a budou prodávat všechny produkty KB. Aby mohli být klienti obslouženi tímto způsobem, vytvoří KB 100 dodatečných pozic Relationship managerů. Navíc bude vytvořena nová pozice Pracovník služeb (Service Officer). Úkolem těchto pracovníků bude poskytovat klientům všechny základní služby, jako např. hotovostní operace (vklady, výběry), budou také poskytovat základní informace o všech produktech KB a budou prodávat často požadované služby jako jsou platební karty.

Kromě tohoto programu zlepšení klientských služeb Komerční banka přichází i s novou dislokací své pobočkové sítě, aby bylo zajištěno optimálnější pokrytí České republiky, a to buď přemístěním stávající pobočky nebo otevřením pobočky nové; Komerční banka plánuje otevření 6 nových poboček do konce letošního roku, první již proběhlo 25. září v novém Europarku v Praze- Štěrboholích. Další pobočky budou otevřeny v letech 2003 a 2004.

Aby byla tato struktura pro klienty ještě pohodlnější a aby bylo využito špičkové úrovně svého přímého bankovnictví bude Komerční banka také využívat nové prvky a služby umožňující klientům provádět více transakcí a zakoupit více produktů přímo prostřednictvím call centra a Internetu.