Akcionáři Komerční banky na dnešní valné hromadě svým hlasováním potvrdili návrh představenstva banky na schválení podílu na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy) za rok 2018 ve výši 51 korun na jednu akcii.

Celková částka navržených dividend činí 9 692 512 260,00 Kč. Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 51 Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který byl majitelem akcie Komerční banky, a. s., s ISIN CZ0008019106 ke dni 17. dubna 2019. Dividenda se stává splatnou ke dni 27. května 2019.

Valná hromada dále schválila Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2018 ve znění předloženém představenstvem. Tato zpráva je součástí Výroční zprávy banky za rok 2018.

Valná hromada také schválila konsolidovanou účetní závěrku a řádnou účetní závěrku za rok 2018. Účetní závěrky jsou součástí Výroční zprávy banky za rok 2018.

Na návrh výboru pro jmenování zvolila členkou dozorčí rady paní  Cécile Camilli a paní Petru Wendelovou. Paní Petra Wendelová byla též zvolena členkou výboru pro audit.

Valná hromada určila jako externího auditora Komerční banky pro rok 2019 opět společnost Deloitte Audit, s.r.o., a to i pro pobočku Komerční banky umístěnou na území Slovenské republiky.

V rámci informační povinnosti o konání VH, informovala KB v předstihu své akcionáře o možnosti elektronického korespondenčního hlasování a umožnila tak všem svým akcionářům elektronicky hlasovat o návrzích usnesení ještě před vlastním konáním  VH. O tuto možnost projevili zájem akcionáři fyzické a právnické osoby, ale také správci zastupující domácí i zahraniční subjekty. KB tak po přijetí podmínek elektronického hlasování na VH, které úspěšně zavedla v loňském roce,  zrealizovala možnost pro všechny své akcionáře hlasovat i bez fyzické přítomnosti na VH. KB dále předpokládá další rozvoj aplikace umožňující korespondenční elektronické hlasování s cílem ještě více usnadnit akcionářům výkon jejich práv.