Pro média, odborníky z oblasti evropských dotací, ale i širokou veřejnost připravila Komerční banka nový ukazatel EU Point Index, který poskytne rychlou informaci o aktuální aktivitě v oblasti čerpání evropských dotací. EU Point Index zohledňuje nejen aktivitu žadatelů o dotace, ale také vyhlašovatelů dotací.

"EU Point Index agreguje data z celého trhu do jednoho, jednoduše interpretovatelného ukazatele. Odhalí odborné veřejnosti celkový trend vývoje aktivity v základních oblastech dotačního trhu v porovnání s dlouhodobým průměrem," uvedl Jan Hanuš, vedoucí KB EU Point Promotion Center.

Zveřejnění EU Point Indexu doplní každý měsíc odborníci Komerční banky o stručný komentář, který shrne vývoj v oblasti dotací ve sledovaném kalendářním měsíci a upozorní na zajímavé události, které jsou na dotačním trhu očekávány v nadcházejícím období.

Zdrojem pro výpočet EU Point Indexu jsou nejen interní ukazatele Komerční banky, ale především veřejně dostupné statistiky získané přímo od poskytovatelů dotací. Index zveřejní Komerční banka pravidelně v posledním týdnu kalendářního měsíce v závislosti na tom, jak zveřejňují poskytovatelé dotací aktuální statistiky. Index zohlední výsledky dotačního trhu za předchozí kalendářní měsíc.

EU Point Index - únor 2009

EU Point Index byl v únoru mírně vyšší než dlouhodobý průměr, a to především díky nárůstu objemu schválených dotací. Rozdělovaly se dotace například v programu ICT v podnicích (zavádění informačních systémů) či v Regionálním operačním programu Jihovýchod (projekty škol, sportovních a kulturních zařízení a úprava veřejných prostranství). Ke konci února již ve sledovaných programech byly schváleny dotace ve výši téměř 120 miliard Kč. Rovněž v otevřených výzvách bylo rušno - ve sledovaných programech bylo otevřeno 43 výzev s alokací přesahující 35 miliard Kč.

Metodika výpočtu KB EU Point Index

Výsledná hodnota EU Point Index je upravena tak, aby dlouhodobý průměr odpovídal číslu 100. Aktuální hodnota reprezentuje zvýšení (či snížení) dotační aktivity oproti dlouhodobému průměru.

Do hodnoty ukazatele vstupuje 8 dílčích údajů:

  • Počet a objem otevřených výzev (30% vliv)- započítány jsou všechny výzvy, které jsou v daném měsíci otevřeny, včetně výzev, které platí pro celé programovací období. Počet i výše alokace reprezentují aktivitu vyhlašovatelů dotací, neboli "co udělali pro úspěšnou distribuci EU fondů"
  • Počet a objem podaných žádostí (25% vliv)- žádosti reprezentují aktivitu žadatelů. Hodnoty jsou závislé na aktuálních dotačních možnostech. Ve vysokém počtu žádostí je zohledněna také atraktivita dotačních programů, neboli "jak vyhlášené dotace vychází vstříc potřebám žadatelů"
  • Počet a objem schválených projektů (30% vliv) - tyto hodnoty jsou závislé na v minulosti vyhlášených výzvách a předložených projektech. Mají reprezentovat aktivitu řídících orgánů, které vždy nakonec dotace schvalují. V průběhu roku 2008 měl počet i výše schválených dotací rostoucí charakter, předpokládáme, že tomu tak bude i v letošním roce.
  • Počet konzultací KB EU Point a počet dotazů na bezplatnou linku 800 900 930 (15% vliv) - zohledňuje aktivitu klientů Komerční banky a to, jak využívají služeb KB EU Point.

Do výpočtu EU Point Indexu není zahrnutý Operační program Doprava. Tento operační program není primárně určen pro běžné žadatele o dotace, jeho příjemci jsou předem definovaní podle toho, kde chce stát stavět další dálnici či železniční koridor.

Vzhledem k faktu, že jde o různé ukazatele s různými jednotkami a velikostmi, porovnáváme vždy změnu aktuální hodnoty oproti dlouhodobému průměru. Zvlášť je hodnocena průměrná výše otevřených výzev v minulosti a aktuální hodnota je porovnána s tímto průměrem. Aktuální hodnota se dále započte do průměru v budoucích obdobích. Při porovnávání mezi ukazateli byly stanoveny váhy podle toho, jak jsou jednotlivé ukazatele významné.

Oproti závěru minulého roku je letos aktivita nižší, avšak stále roste v porovnání s dlouhodobým průměrem.

Významný nárůst hodnoty indexu v prosinci 2008 byl způsoben schválením relativně vysokého objemu projektů, především v Regionálních operačních programech.

Hodnota indexu za předcházející měsíce:

Komerční banka je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Na 8 804 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje 1 629 000 klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 394 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 673 bankomatů. Více než 951 000 klientů využívá jeden z kanálů přímého bankovnictví.

KB je součástí skupiny Société Générale, která je jednou z největších bankovních skupin v eurozóně (podle tržní kapitalizace). Jejích 163 000 zaměstnanců obsluhuje na celém světě více než 30 miliónů individuálních klientů.