Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů Kč, což znamená pokles o 15,5 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2010. Pokles byl způsoben zaúčtováním snížení hodnoty řeckých vládních dluhopisů ve výši 1 663 milionů Kč. Čistý zisk byl na druhou stranu poprvé podpořen příspěvkem z nové akvizice společnosti SG Equipment Finance. Čistý zisk očištěný o jednorázové vlivy stoupl o 7,5 % na 6 777 milionů Kč. K nárůstu očištěného zisku přispěl zejména významný meziroční pokles nákladů rizika z úvěrování. Výnosy stouply jen mírně. Komerční banka investovala do projektů na zlepšování kvality služeb a do produktových inovací, což vedlo k meziročnímu navýšení provozních nákladů.

Ukazatele finanční stability potvrdily silnou pozici Skupiny KB: kapitálová přiměřenost dosáhla 16,1 % a poměr úvěrů a vkladů činil 74,3 %. Komerční banka je velmi dobře připravena na splnění zvýšených požadavků na kapitál a likviditu po zavedení regulačního rámce Basilej III.

Silná finanční pozice dovoluje KB zlepšovat tržní pozici v úvěrování a dlouhodobých úsporách

  • Zájem klientů o flexibilní a výhodné hypotéky KB umožnil bance zvýšit v prvním pololetí tržní podíl na hypotečním financování. Objem nově poskytnutých hypoték KB za šest měsíců vzrostl o 49,3 % na 15 miliard Kč, portfolio hypoték narostlo meziročně o 11,0 % na 115,7 miliardy Kč.
  • Oživení ekonomiky přispívá k zájmu malých podniků a podnikatelů o úvěry. KB jim poskytla financování v objemu 26,6 miliardy Kč, což je meziročně více o 8,2 %.
  • Zvláště díky úspěšné řadě investičního a spořicího životního pojištění Vital narostly za dvanáct měsíců technické rezervy v životním pojištění Komerční pojišťovny o 35,5 % na 22,4 miliardy Kč.
  • Komerční banka je stále vedoucí bankou v inovacích a zlepšování služeb klientům.
  • První projekt bezkontaktního placení pomocí mobilního telefonu v České republice zahájila Komerční banka ve spolupráci s dalšími předními společnostmi.
  • V novém konceptu Podnikatelský servis získají podnikatelé a malé firmy poradenství k optimálnímu nastavení finančních služeb od specializovaných bankovních poradců v síti KB.
  • Nové Pojištění plateb Komerční pojišťovny ve verzi pro občany i pro podnikatele nabízí klientům jistotu uhrazení pravidelných měsíčních výdajů v případě pracovní neschopnosti, invalidity nebo úmrtí následkem úrazu, nebo ztráty zaměstnání.

V průběhu druhého čtvrtletí KB zaznamenávala mírné oživování poptávky po úvěrech jak ze strany občanů, tak ze strany podnikatelských klientů. Tento trend, zdá se, potvrzuje relativně úspěšné tempo oživování české ekonomiky. Na druhou stranu však stále vnímáme rizika pro vývoj v následujících měsících, v současnosti vyplývající hlavně z problémů státního dluhu v několika zemích v Evropě i jinde. Komerční banka je dobře připravena na budoucí výzvy a náš základní scénář je stále pozitivní. Nadále investujeme do zlepšování kvality našich služeb, protože spokojenost našich klientů je nezbytností pro rozvíjení naší schopnosti vykazovat solidní finanční výsledky.

Henri Bonnet
předseda představenstva a generální ředitel

Komentované obchodní a finanční výsledky

Oznámené údaje jsou neauditovanými konsolidovanými výsledky podle IFRS (Mezinárodních standardů účetního výkaznictví).

OBCHODNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

V prvním pololetí bylo patrné pokračující mírné oživení ekonomiky i poptávky po úvěrech. Úvěrování podporovaly také stále nízké úrokové sazby a v oblasti rezidenčního financování pak předpokládané zvyšování DPH na nové byty. Rostlo využití kapacit v průmyslu, což podniky vedlo k obnovování investic do výrobních zařízení. Ekonomický výhled však zůstává zatížen vysokou mírou nejistoty a přes určité zlepšení trvá stále vysoká úroveň nezaměstnanosti, což omezuje poptávku po bankovních službách.

Komerční banka ve svém úsilí o vedoucí pozici při zlepšování služeb zákazníkům uvedla na český trh několik premiérových novinek.

Ve spolupráci s dalšími významnými společnostmi spustila KB první projekt bezkontaktních mobilních plateb s reálnými uživateli v České republice. Nová technologie přenáší platební funkce z klasické platební karty na SIM kartu mobilního telefonu, což zvýší bezpečnost a komfort při placení.

Ve spolupráci s Komerční pojišťovnou nabídla KB nové úrazové pojištění plateb – MojePojištění plateb pro občany a Profi Pojištění plateb pro podnikatele, které nabízí klientům jistotu uhrazení pravidelných měsíčních výdajů v případě pracovní neschopnosti, invalidity nebo úmrtí následkem úrazu, nebo ztráty zaměstnání.

Komerční banka uvedla nový podílový fond KB Absolutních výnosů, určený těm klientům, kteří chtějí investovat své prostředky a mít možnost dosáhnout výnos nad úrovní termínovaných vkladů a spořicích účtů. Fond spravuje IKS KB.

V červnu získala KB titul „Bankovní inovátor 2011“ v soutěži Hospodářských novin „Nejlepší banka 2011“ za Lady kartu.

Celkový hrubý objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB ke konci června 2011 se meziročně zvýšil o 9,4 % na 421,9 miliardy Kč. Růst úvěrování očištěný o přínos z akvizice SGEF dosáhl 6,1 %.

Zvláště dynamicky rostlo portfolio hypoték občanům, jejichž celkový objem se zvýšil o 11,0 % na 115,7 miliardy Kč. Komerční banka zvýšila nové prodeje hypoték za první pololetí o 49,3 % na 15,0 miliard Kč. Objem úvěrů poskytnutých Modrou pyramidou stoupl o 6,3 % a dosáhl 50,6 miliardy Kč. Objem spotřebitelských úvěrů (poskytovaných Komerční bankou a společností ESSOX) sice v průběhu druhého čtvrtletí obrátil předchozí klesající trend, nicméně na konci června byl jejich objem 28,3 miliardy Kč stále o 0,6 % nižší než o rok dříve.

Konsolidovaný objem úvěrů v rámci podnikatelských segmentů narostl o 11,5 %, přičemž růst bez vlivu akvizice SGEF činil 5,1 %. Relativně svižně se zvyšoval objem úvěrů poskytnutých bankou malým podnikům a podnikatelům, o 8,2 % na 26,6 miliardy Kč. Úvěry KB korporátním klientům stouply o mírných 0,9 % na 178,0 miliard Kč. Objem financování společnosti Factoring KB vzrostl o 22,8 % na 2,2 miliardy Kč a zůstatek objemu financování společností SGEF činil 19,2 miliardy Kč.

Konsolidovaný objem vkladů činil 546,8 miliardy Kč, což je o 1,9 % více ve srovnání s koncem června 2010. Nárůst vkladů občanů v KB o 2,7 % na 156,3 miliardy Kč byl především důsledkem úspěšné nabídky spořicích účtů. Dynamicky rostla klientská aktiva v Penzijním fondu KB, o 6,6 % na 29,7 miliardy Kč. Podpořeny úspěšnou kampaní Moudré spoření stouply vklady ve stavební spořitelně Modrá pyramida o 2,8 % na 70,4 miliardy Kč. Vklady podnikových klientů v Komerční bance se zvýšily o 0,3 % na 281,9 miliardy Kč.

Technické rezervy v životním pojištění v Komerční pojišťovně stouply o 35,5 % na 22,4 miliardy Kč. Předepsané pojistné pokleslo proti mimořádným hodnotám z roku 2010 o 21,5 % na 4,2 miliardy Kč, z toho pojistné v životním pojištění činilo 4,0 miliardy Kč.

Ke konci června 2011 na konsolidované bázi obsluhovala Skupina KB 2,67 milionu klientů. Samotná KB měla 1 577 000 klientů, z toho 1 312 000 byli občané. Dalších 266 000 zákazníků bylo z řad podnikatelů, firem a korporací (včetně obcí a sdružení). Modrá pyramida obsluhovala 669 000 zákazníků a  penzijní připojištění u Penzijního fondu KB využívalo skoro 500 000 občanů. Služeb společnosti ESSOX využívalo 295 000 aktivních klientů.

Klienti Komerční banky měli k dispozici 396 bankovních poboček, 686 bankomatů a plnohodnotné přímé bankovnictví podporované dvěma telefonními centry. Počet klientů využívajících alespoň jeden kanál přímého bankovnictví, jako je internet nebo telefonní bankovnictví, dosáhl 1 020 000, což znamenalo 65 % z celkového počtu klientů. Zákazníci využívali 1 670 000 aktivních platebních karet, z toho 222 000 kreditních. Počet aktivních kreditních karet vydaných společností ESSOX dosáhl 159 000 a spotřebitelské financování od společnosti ESSOX bylo dostupné v síti 3 200 obchodníků. Zákazníci Modré pyramidy měli k dispozici 239 obchodních míst a 1 300 poradců.

FINANČNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Celkové provozní výnosy za prvních šest měsíců roku 2011 se meziročně zvýšily o 0,8 % na 16 118 milionů Kč. K nárůstu přispěly akvizice společnosti SGEF ČR a mírné navýšení čistých úrokových výnosů.

Čisté úrokové výnosy, které mají největší podíl na celkových výnosech, vzrostly o 2,2 % na 10 941 milionů Kč. Skupina zaznamenala nárůst úrokových výnosů i v prostředí nízkých úrokových měr a to díky vyšším objemům poskytnutých úvěrů i depozit. Výsledek dále nepříznivě ovlivnil meziroční nárůst povinného odvodu do Fondu pojištění vkladů. Průměrná čistá úroková marže zůstala stabilní na 3,3 %.

Čisté výnosy z poplatků a provizí za první pololetí klesly o 0,5 % na 3 748 milionů Kč zejména v důsledku poklesu průměrné výše poplatků za transakce a správu účtů. Naopak pozitivně přispěly rostoucí počty a objemy úvěrů v drobném bankovnictví a také příjmy z křížových prodejů, zejména díky životnímu pojištění. V důsledku vyšších prodejů významně narostly placené provize třetím stranám za zprostředkování hypoték.

Čistý zisk z finančních operací poklesl o 5,6 % na 1,385 milionů Kč. Likvidita na finančních trzích byla poměrně nízká a poptávka klientů po zajišťovacích produktech se rozvíjí jen zvolna. V důsledku nižších průměrných marží mírně poklesly také příjmy z cizoměnových plateb.

Investice do zlepšování poskytovaných služeb, posilování tržní pozice a zvyšování efektivnosti vedly k mírnému navýšení provozních nákladů. Celkové provozní náklady narostly meziročně o 7,3 %, srovnávací základna z prvního pololetí 2010 byla však ovlivněna pozitivní jednorázovou položkou v oblasti personálních nákladů a také kladným výsledkem z prodeje několika budov. I v nákladech se projevila akvizice SGEF ČR. Personální náklady stouply o 9,7 % na 3 258 milionů Kč, růst byl mimo jednorázové položky z roku 2010 ovlivněn mírným zvýšením průměrného počtu zaměstnanců a mezd. Průměrný počet zaměstnanců stoupl o 0,5 %. Administrativní náklady vzrostly o 2,0 % vlivem vyšších nákladů na marketing a na zvyšování odbornosti zaměstnanců. Náklady v položce „Odpisy, znehodnocení a prodej dlouhodobých aktiv“ stouply o 14,9 % na 854 milionů Kč, protože v minulém roce sem banka zaúčtovala pozitivní výsledek z prodeje nepotřebných budov ve výši 62 milionů Kč, a také v důsledku vylepšování softwarového vybavení.

Hrubý bankovní příjem za první pololetí 2011 poklesl meziročně o 3,3 % na 9 569 milionů Kč.

Celkové náklady rizika se zvýšily meziročně o 53,3 % na 2 706 milionů Kč, vlivem účetního snížení hodnoty řeckých vládních dluhopisů, které drží Komerční banka v bankovní knize.

Náklady rizika úvěrování se meziročně snížily o 41,0 % na 1 042 milionů Kč. Náklady úvěrového rizika v prvním pololetí loňského roku byly totiž ještě stále v důsledku krize vysoké. Dále letos Komerční banka zaznamenala rozpuštění opravných položek v případě úspěšné restrukturalizace dlouho klasifikovaných korporátních expozic. Trendy rizikových nákladů po očištění o mimořádné položky zůstaly stabilizované, pokračovalo mírné zlepšování v segmentu podniků, zatímco v drobném bankovnictví byla situace ovlivněna vysokou mírou nezaměstnanosti a zhoršováním výsledku vymáhání u hypoték. Celkové náklady rizika v relativním vyjádření vzrostly v prvním pololetí 2011 na 133 bazických bodů ve srovnání s 92 bazickými body ve stejném období loni (srovnání tvorby rezerv a opravných položek vůči průměrné velikosti úvěrů).

Daň z příjmů poklesla o 24,8 % na 1 009 milionů Kč.

Čistý zisk Skupiny KB za první pololetí roku 2011 dosáhl 5 571 milionů Kč, což je o 14,6 % méně než ve stejném období minulého roku. Z této částky náleželo 94 milionů Kč držitelům menšinových podílů (v dceřiných společnostech) a zisk náležející akcionářům Banky činil 5 478 milionů Kč (tj. meziroční pokles o 15,5 %).

Srovnatelným obdobím u položek rozvahy je podle mezinárodních standardů finančního výkaznictví IFRS konec předchozího roku. Následující text proto uvádí srovnání s koncem roku 2010, není-li uvedeno jinak.

Objem celkových aktiv Skupiny KB k 30. červnu 2011 se zvýšil o 3,8 % a dosáhl 724,2 miliardy Kč.

Pohledávky vůči bankám stouply o 4,1 % na 116,7 miliardy Kč. Největší část této položky představují půjčky poskytnuté centrálním bankám jako součást reverzních repo operací, které se zvýšily o 13,6 % na 80,7 miliardy Kč.

Finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů klesla o 6,5 % na 31,8 miliardy Kč. Toto portfolio je tvořeno vlastními obchodními pozicemi Skupiny.

Celkové čisté úvěry a pohledávky narostly o 5,7 % na 406,4 miliardy Kč. Hrubá výše klientských úvěrů a pohledávek rovněž narostla, a to o 5,5 % na 421,9 miliardy Kč. Podíl standardních úvěrů v této částce činil 90,2 % (380,7 miliardy Kč), podíl sledovaných úvěrů byl 3,3 % (14,0 miliard Kč) a podíl úvěrů pod zvláštní kontrolou (nestandardní, pochybné a ztrátové) tvořil s objemem 27,2 miliardy Kč 6,4 % celého portfolia. Objem vytvořených opravných položek dosáhl 16,1 miliardy Kč, což je o 5,3 % více než na konci loňského roku.

Portfolio realizovatelných cenných papírů vzrostlo o 2,0 % na 118,8 miliardy Kč. Naprostou většinu portfolia tvořily dluhové cenné papíry v objemu 118,1 miliardy Kč, jejichž součástí byly i řecké vládní dluhopisy. Tyto dluhopisy držela pouze mateřská Komerční banka, přičemž dceřiné společnosti KB řecké dluhopisy ve svých knihách neměly. Účetní hodnota akcií a účastnických cenných papírů v tomto portfoliu tvořila pouze 0,7 miliardy Kč.

Objem cenných papírů v portfoliu drženém do splatnosti vzrostl o 1,6 % na 6,8 miliardy Kč. Celé portfolio je tvořeno dluhopisy.

Čistá účetní hodnota dlouhodobého hmotného majetku poklesla o 2,2 % na 6,9 miliardy Kč a dlouhodobého nehmotného majetku o 0,2 % na 3,7 miliardy Kč. Velikost goodwillu se zvýšila o 11,2 % na 3,9 miliardy Kč díky akvizici společnosti SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.

Objem pasiv bez vlastního kapitálu stoupl o 4,4 % na 649,3 miliardy Kč. Závazky vůči klientům se zvýšily o 1,6 % na 546,8 miliardy Kč. Objem vydaných cenných papírů vzrostl o 7,8 % na 18,8 miliardy Kč. Likvidita Skupiny vyjádřená poměrem čistých úvěrů a depozit dosáhla silných 74,3 %. Zůstatek přijatého podřízeného dluhu zůstal nezměněný na 6,0 miliard Kč.

Vývoj vlastního kapitálu Skupiny KB, který klesl o 1,5 % na 75,0 miliard Kč, ovlivnila pozitivně tvorba čistého zisku, a naopak snížení představovala výplata dividend ve výši 10,2 miliardy Kč. Reálná hodnota zajišťovacích derivátů se zvýšila o 0,9 miliardy Kč a přecenění portfolia realizovatelných cenných papírů se zvýšilo o 1,2 miliardy Kč.

Regulatorní kapitál pro určení kapitálové přiměřenosti na konci června 2011 činil 57,8 miliardy Kč a kapitálová přiměřenost Skupiny KB podle standardů Basel 2 dosahovala vysoké úrovně 16,1 %, přičemž ukazatel jádrového Tier 1 stoupl na 14,6 %.

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu za první pololetí roku 2011 dosáhla 14,9 % a rentabilita průměrných aktiv 1,5 %.

PŘÍLOHA:
Konsolidované hospodářské výsledky k 30. červnu 2011 podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) 

Výkaz zisků a ztrát
(mil. Kč, neauditované)
1. ledna – 30. června
2010
1. ledna – 30. června
2011
Meziroční změna
Čisté úrokové výnosy 10 709 10 941 2,2 %
Čisté poplatky a provize 3 766 3 748 -0,5 %
Čistý zisk z finančních operací 1 467 1 385 -5,6 %
Ostatní výnosy 54 44 -18,5 %
Čisté provozní výnosy 15 996 16 118 0,8 %
Personální náklady -2 971 -3 258 9,7 %
Všeobecné provozní náklady -2 390 -2 438  2,0 %
Odpisy, znehodnocení majetku a prodej majetku -743 -854 14,9 %
Provozní náklady -6 104 -6 550 7,3 %
Hrubý provozní zisk 9 892 9 569 -3,3 %
Náklady rizika -1 766 -2 706 53,3 %
Čistý provozní zisk 8 127 6 863 -15,6 %
Zisk z majetkových účastí 34 43 26,5 %
Podíl na zisku účastníků penzijního připojištění -298 -326 9,4 %
Čistý zisk před zdaněním 7 863 6 580 -16,3 %
Daň z příjmů -1 341 -1 009 -24,8 %
Čistý zisk 6 521 5 571 -14,6 %
Menšinový zisk 39 94 141,0 %
Čistý zisk náležející akcionářům Banky 6 482 5 478 -15,5 %
Rozvaha
(mil. Kč, neauditované)
31. prosince
2010
30. června
2011
Změna od zač. roku
Aktiva 698 014 724 208 3,8 %
Hotovost a účty u centrálních bank 13 689 11 262 -17,7 %
Pohledávky za bankami 112 179 116 727 4,1 %
Úvěry a pohledávky za klienty (čisté) 384 593 406 387 5,7 %
Cenné papíry 157 160 157 424 0,2 %
Ostatní aktiva 30 392 32 409 6,6 %
Pasiva 698 014 724 208 3,8 %
Závazky vůči bankám 29 073 39 657 36,4 %
Závazky vůči klientům 538 051 546 774 1,6 %
Emitované cenné papíry 17 431 18 789 7,8 %
Ostatní pasiva 31 379 38 029 21,2 %
Podřízený dluh 6 001 6 001 0,0 %
Vlastní kapitál celkem 76 078 74 958 -1,5 %
Hlavní ukazatele 30. června
2010
30. června
2011
Meziroční změna
Kapitálová přiměřenost (ČNB) 14,7 % 16,1 % Růst
Přiměřenost Tier 1 (ČNB) 13,5 % 14,6 % Růst
Celkový kapitálový požadavek (miliard Kč) 28,4 28,8 1,3 %
Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku (miliard Kč) 24,2 24,2 -0,1%
Čistá úroková marže (č. úrok. výnosy/prům. aktiva nesoucí úrok) 3,3 % 3,3 % Pokles
Poměr čistých úvěrů a depozit 69,2 % 74,3 % Růst
Poměr provozních nákladů a výnosů 38,2 % 40,6 % Růst
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE), anualizováno 18,8 % 14,9 % Pokles
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA), anualizováno 1,9 % 1,5 % Pokles
Zisk na akcii (Kč), anualizováno 341 288 -15,5 %
Průměrný počet zaměstnanců 8 624 8 669 0,5 %
Počet poboček (KB) 395 396 1
Počet bankomatů 676 686 10
Počet klientů (KB) 1 598 000 1 577 000 -1,3 %
Obchodní výsledky drobného bankovnictví – přehled 30. června 2011 Meziroční změna
Hypotéky občanům – celkový objem 115,7 miliardy Kč 11 %
– celkový počet 96 000 11 %
Úvěry ze stavebního spoření (MPSS) – celkový objem 50,6 miliardy Kč 6 %
– celkový počet 145 000 -6 %
Spotřebitelské úvěry (KB + ESSOX) – celkový objem 28,3 miliardy Kč -1 %
Úvěry malým podnikům a podnikatelům – celkový objem 26,6 miliardy Kč 8 %
Aktivní kreditní karty – počet celkem 222 000 -4 %
– z toho občanům 167 000 -3 %
Aktivní debetní karty – počet celkem 1 449 000 1 %
Předepsané pojistné (KP) 4,2 miliardy Kč -21 %

Finanční kalendář na zbytek roku 2011

  • 8. listopadu 2011 - zveřejnění výsledků za 3. čtvrtletí 2011