Skupina Komerční banky vykázala za rok 2010 čistý zisk ve výši 13 330 milionů Kč, což je o 21,1 % více ve srovnání s rokem 2009. Ke zlepšení přispěly mírný nárůst výnosů, další úspory provozních nákladů a značné snížení nákladů rizika.

Skupina KB potvrdila své silné postavení: poměr úvěrů a vkladů dosáhl 71,5 %, kapitálová přiměřenost činila 15,3 % a Komerční bance byly předními ratingovými agenturami uděleny nejvyšší ratingy mezi českými bankami. Pevná finanční pozice umožňuje KB plně dostát zvýšeným regulatorním požadavkům na kapitál a likviditu v rámci „Basel III”.

S ohledem na dobré výsledky roku 2010 a vývoj ekonomického prostředí, a po uvážení kapitálových potřeb na další růst banky, se představenstvo Komerční banky rozhodlo navrhnout dozorčí radě výplatu dividendy ve výši 10 263 milionů Kč, což je 270 Kč na jednu akcii a představuje výplatní poměr 77 % z čistého zisku náležejícího akcionářům Banky. To odpovídá hrubému dividendovému výnosu 6,1 % na základě uzavírací ceny akcie ke konci roku 2010.

Skupina Komerční banky je aktivní v rozvíjení úvěrových aktivit

  • KB poskytla svým klientům z řad občanů 12 000 hypoték v celkové výši více než 21 miliard Kč. Celkový objem hypoték občanům vzrostl o 9,0 % na 109,3 miliardy Kč.
  • Modrá pyramida poskytla 13 900 nových půjček v hodnotě 9 miliard Kč. S celkovým objemem úvěrů klientům ve výši 49,7 miliardy Kč je Modrá pyramida podle tohoto měřítka druhou největší stavební spořitelnou v České republice.
  • Celkový objem úvěrů Skupinou KB podnikovým klientům stoupl o 2,3 % na 211 miliard Kč.

Silná výkonnost KB v roce 2010 vytvořila předpoklady pro investování do budoucího růstu v roce 2011

  • KB posiluje svůj přístup ke klientům založený na kvalitním poradenství jako své silné konkurenční výhodě.
  • Značné investice jsou zaměřeny na vylepšení přímých bankovních kanálů a bankovních poboček KB.
  • Diverzifikace obchodního modelu Modré pyramidy doplní ostatní distribuční platformy KB.

Oživení ekonomiky v závěru loňského roku přineslo nové obchodní příležitosti, zejména v oblasti úvěrování. Skupina Komerční banky mohla díky své silné kapitálové pozici tento vývoj plně zužitkovat, a to se pozitivně odrazilo například v dynamickém růstu úvěrového portfolia. Příznivé finanční a obchodní výsledky, jakož i vynikající kapitálová a likviditní pozice, umožňují představenstvu KB navrhnout dividendu na úrovni odměňující všechny naše akcionáře.

Henri Bonnet
předseda představenstva a generální ředitel

Komentované obchodní a finanční výsledky

Oznámené údaje jsou neauditovanými konsolidovanými výsledky podle IFRS (Mezinárodních standardů finančního výkaznictví).

OBCHODNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Komerční banka podnikla ve čtvrtém čtvrtletí roku 2010 několik kroků ve snaze posílit své postavení referenční banky na českém trhu. Rozhodla se pořídit novou budovu v Praze, která nabídne lepší pracovní podmínky pro zaměstnance z různých lokalit města a zlepší efektivitu provozu. Skupina KB restrukturalizovala své kapacity na Slovensku tak, aby se mohla soustředit na poskytování prvotřídních služeb podnikovým klientům. Bylo zahájeno několik projektů, jejichž implementace v nadcházejícím období zlepší kvalitu obsluhy klientů KB, zvýší efektivitu procesů a využije nové obchodní příležitosti.

Čtvrté čtvrtletí roku 2010 potvrdilo zlepšení poptávky po úvěrech ze strany podniků a podnikatelů. Stejně tak oživila poptávka po hypotékách. Celkový objem půjček poskytnutých Skupinou KB ke konci roku 2010 se zvýšil o 3,5 % na 399,7 miliardy Kč.

Meziroční růst objemu hypoték občanům dosáhl 9,0 % na 109,3 miliardy Kč. Nové prodeje za rok 2010 se zvýšily o 14,5 % ve srovnání s předchozím rokem. Ve stavební spořitelně Modrá pyramida vzrostlo úvěrové portfolio rovněž o 9,0 % a dosáhlo 49,7 miliardy Kč. V roce 2010 se Modrá pyramida stala druhou největší stavební spořitelnou podle objemu úvěrů a zároveň byla kvalita produktů a služeb Modré pyramidy pošesté v řadě oceněna titulem „Stavební spořitelna roku”. Nejistota v oblasti zaměstnanosti a ekonomický výhled ovlivnily přístup spotřebitelů. Spotřebitelské půjčky poskytnuté KB a společností spotřebitelského financování ESSOX tak poklesly o 3,4 % na 28,3 miliardy Kč.

Konsolidovaný objem vkladů činil 538,1 miliardy Kč, což je o 2,5 % méně ve srovnání s rokem 2009. Pokles byl ovlivněn hlavně snížením depozit podnikových klientů, přestože ve druhé polovině roku byly zaznamenány náznaky zlepšení. Solidní růst objemu klientských aktiv o 5,6 % na 28,8 miliardy Kč zaznamenal Penzijní fond KB. Vklady ve stavební spořitelně Modrá pyramida rostly rovněž stabilně o 2,9 % na 69,0 miliard Kč. Naopak vklady občanů v bance zůstaly stabilní na úrovni 153,7 miliardy Kč. Vklady podnikových klientů v Komerční bance a KB Bratislava poklesly o 4,8 % na 281,1 miliardy Kč.

Obchodní výsledky Komerční pojišťovny byly velmi úspěšné, předepsané pojistné narostlo o 86,2 % meziročně na 9,0 miliard Kč. Z toho předepsané pojistné na životní pojištění představovalo 8,7 miliardy Kč. Data z České asociace pojišťoven potvrdila, že Komerční pojišťovna byla v roce 2010 druhou největší pojišťovnou na českém trhu životního pojištění s tržním podílem 12,3 % podle předepsaného pojistného.

Ke konci prosince 2010 obsluhovala Skupina KB 2,5 milionů klientů. Počet účastníků penzijního připojištění v Penzijním fondu KB překročil v posledním čtvrtletí hranici půl milionu a dosáhl 501 000. Samotná KB měla 1 590 000 klientů, z toho 1 321 000 byli občané. Dalších 269 000 zákazníků bylo z řad podnikatelů, firem a korporací (včetně obcí a sdružení). Modrá pyramida obsluhovala 691 000 zákazníků a služeb společnosti ESSOX využívalo 316 000 aktivních klientů.

Klienti Komerční banky měli k dispozici 395 bankovních poboček, 677 bankomatů a plnohodnotné přímé bankovnictví podporované dvěma telefonními centry. Počet klientů využívajících alespoň jeden kanál přímého bankovnictví, jako je internet nebo telefonní bankovnictví, také překročil důležitou hranici jednoho milionu a dosáhl 1 003 000 na konci roku, což znamenalo 63 % z celkového počtu klientů. Zákazníci využívali 1 670 000 aktivních platebních karet, z toho 226 000 kreditních karet. Počet aktivních kreditních karet vydaných společností ESSOX přesáhl 162 000 a spotřebitelské financování od společnosti ESSOX bylo dostupné v síti 3 200 obchodníků. Zákazníci Modré pyramidy měli k dispozici 219 obchodních míst a 1 470 poradců.

KB představila nový koncept odměňování klientů za takové chování a činnosti, které jsou pro klienty pohodlné a zároveň přináší další cenné objemy obchodů Bance. Jako součást konceptu získali od ledna 2011 všichni klienti za každou platbu kartou u obchodníka jeden výběr z bankomatu KB zdarma. Další odměny budou následovat v průběhu roku 2011.

Komerční banka stále přibližuje své služby všem klientům. Nový vzhled internetových stránek www.kb.cz je učinil přehlednějšími a zavedl jasnou a srozumitelnou strukturu prezentovaných informací. Současně vylepšená webová stránka umožnila lepší přístup pro zrakově či pohybově hendikepované uživatele.

Ve spolupráci s Komerční pojišťovnou KB představila nový doplněk k řadě produktů Vital Invest – garantovaný Zajištěný fond Forte 4. Fond nabídl klientům možnost podílet se na růstu akciových a komoditních trhů za současného omezení ztráty v případě jejich poklesu.

FINANČNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Celkové provozní výnosy se za rok 2010 zvýšily o 1,5 % oproti roku 2009 a dosáhly 32 662 milionů Kč. K nárůstu přispěly všechny hlavní složky výnosů.

Navzdory prostředí nízkých úrokových sazeb a zvýšení povinného příspěvku do fondu Pojištění vkladů čisté úrokové výnosy mírně stouply o 0,9 % na 21 431 milionů Kč. Nárůst byl podpořen růstem úvěrů a netermínovaných deposit a od září začaly rovněž růst tržní úrokové sazby. Průměrná čistá úroková marže za celý rok 2010 zůstala na 3,3 %.

Růst čistých výnosů z poplatků a provizí o 2,5 % na 8 038 milionů Kč byl tažen dynamickými prodeji produktů a služeb s přidanou hodnotou v segmentu podnikových klientů. Mezi ně patřily mimo jiné produkty financování obchodu, syndikace úvěrů, správa cenných papírů a rezervace zdrojů. V segmentech drobného bankovnictví se celkové příjmy z poplatků snížily, protože klienti více využívali výhodnější balíčky služeb a nástroje přímého bankovnictví. Na druhou stranu solidně rostly příjmy z používání platebních karet a dynamicky stouply příjmy z křížového prodeje, především díky vynikající prodejní výkonnosti Komerční pojišťovny.

Čistý zisk z finančních operací se zvýšil o 2,4 % na 3 098 milionů Kč, což lze s ohledem na vysokou srovnávací základnu z první poloviny roku 2009 hodnotit pozitivně. Příjmy investičního bankovnictví podpořila zvýšená poptávka klientů po zajištění úrokových a měnových rizik. Podíl výnosů z obchodů klientů na celkovém příjmu z investičního bankovnictví se tak v podstatě vrátil na úroveň obvyklou před vypuknutím finanční krize.

Provozní efektivita Komerční banky byla dále posílena optimalizací a přísnou kontrolou provozních nákladů. Navíc banka zaznamenala v roce 2010 mimořádné úspory v oblasti personálních nákladů související s rozpuštěním rezerv na sociální a zdravotní pojištění a na restrukturalizaci v objemu 164 milionů Kč. Položka „Odpisy, znehodnocení a prodej dlouhodobých aktiv“ byla ovlivněna pozitivním výsledkem prodeje přebytečných budov ve výši 71 milionů Kč, což však bylo méně oproti 122 milionů Kč za rok 2009. Vykázané celkové provozní náklady poklesly meziročně o 4,3 % na 12 942 milionů Kč. Personální náklady poklesly o 5,6 % na 6 076 milionů Kč, přičemž průměrný počet zaměstnanců poklesl o 2,2 % na 8 619. Administrativní náklady Banka snížila o 6,7 % na 5 242 milionů Kč. Odpisy a prodej stálých aktiv se zvýšily o 10,6 % na 1 624 milionů Kč především jako výsledek zavedení nového software.

Hrubé provozní výnosy vzrostly v roce 2010 o 5,6 % na 19 720 milionů Kč.

Ke snížení nákladů rizika o 39,0 % na 3 100 milionů Kč přispělo neustále zpřesňování standardů řízení rizik, stejně tak jako postupné zlepšení makroekonomické situace v České republice. Pokrok byl méně výrazný v segmentech drobného bankovnictví, které bylo ovlivněno přetrvávající vysokou mírou nezaměstnanosti a utlumeným trhem nemovitostí. Vývoj v podnikovém segmentu na druhou stranu potvrdil, že dobrá výkonnost exportních odvětví přispěla ke stabilizaci a oživení činnosti v širší ekonomice. Jako výsledek výše uvedeného vývoje celkové náklady rizika v relativním vyjádření vůči průměrnému objemu poskytnutých úvěrů a neodvolatelných podrozvahových závazků klesly na 55 bazických bodů ve srovnání s 88 bazickými body v roce 2009. Nicméně KB nadále registruje řadu rizik pro budoucí ekonomický růst, k nimž patří dluhy některých evropských zemí, vlivy úsporných opatření v České republice a v zahraničí a rostoucí ceny komodit a potravin.

Daň z příjmů se zvýšila o 8,6 % na 2 665 milionů Kč.

Čistý zisk Skupiny KB za rok 2010 dosáhl 13 410 milionů Kč, což je o 20,9 % vice než v minulém roce. Z této částky náleželo 80 milionů Kč držitelům menšinových podílů a zisk náležející akcionářům Banky činil 13 330 milionů Kč (o 21,1 % meziročně více).

Objem celkových aktiv Skupiny KB k 31. prosinci 2010 se zvýšil o 0,4 % ve srovnání s koncem roku 2009 a dosáhl 698,0 miliard Kč.

Pohledávky vůči bankám poklesly o 14,5 % na 112,2 miliardy Kč. Největší část této položky představují půjčky poskytnuté centrálním bankám jako součást reverzních repo operací, které se snížily o 25,4 % na 71,0 miliard Kč.

Finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů narostla o 39,1 % na 34,0 miliard Kč. Toto portfolio je tvořeno vlastními obchodními pozicemi Skupiny.

Celkové čisté úvěry a pohledávky se zvýšily o 3,3 % na 384,6 miliardy Kč. Hrubá výše klientských úvěrů a pohledávek se zvýšila o 3,5 % na 399,7 miliardy Kč. Podíl standardních úvěrů v této částce činil 90,3 % (360,9 miliardy Kč), přičemž podíl sledovaných úvěrů byl 3,3 % (13,0 miliardy Kč) a úvěrů pod zvláštní kontrolou (nestandardní, pochybné a ztrátové) tvořily s objemem 25,8 miliardy Kč 6,5 % celého portfolia. Objem vytvořených opravných položek dosáhl 15,3 miliardy Kč, což je o 10,5 % více než na konci loňského roku.

Portfolio realizovatelných cenných papírů vzrostlo o 2,1 % na 116,4 miliardy Kč. Naprostou většinu portfolia tvoří dluhové cenné papíry. Účetní hodnota akcií a účastnických cenných papírů v tomto portfoliu tvořila pouze 0,7 miliardy Kč.

Objem cenných papírů v portfoliu drženém do splatnosti poklesl o 1,1 % na 6,7 miliardy Kč. Celé portfolio je tvořeno dluhopisy.

Čistá účetní hodnota dlouhodobého hmotného majetku poklesla o 8,5 % na 7,1 miliardy Kč a dlouhodobého nehmotného majetku mírně vzrostla o 0,9 % na 3,8 miliardy Kč. Velikost goodwillu, který pochází především z akvizice Modré pyramidy, zůstala nezměněna na 3,6 miliardy Kč.

Objem pasiv bez vlastního kapitálu poklesl o 0,7 % na 621,9 miliardy Kč. Závazky vůči klientům se snížily o 2,5 % na 538,1 miliardy Kč. Objem vydaných cenných papírů poklesl o 4,1 % na 17,4 miliardy Kč. Likvidita Skupiny vyjádřená poměrem čistých úvěrů a depozit dosáhla silných 71,5 %. Zůstatek přijatého podřízeného dluhu zůstal nezměněný na 6,0 miliard Kč.

Vlastní kapitál Skupiny KB narostl o 10,6 % na 76,1 miliardy Kč. Hlavním důvodem zvýšení byl nerozdělený zisk roku 2009, vyšší tvorba čistého zisku roku 2010 a pozitivní změna reálné hodnoty zajišťovacích derivátů o 1,5 miliardy Kč. Na druhou stranu přecenění portfolia realizovatelných cenných papírů činilo negativních 1,2 miliardy Kč. KB dále vyplatila dividendu ve výši 6,5 miliardy Kč v druhém čtvrtletí roku 2010.

Regulatorní kapitál pro určení kapitálové přiměřenosti na konci roku 2010 dosáhl 52,4 miliardy Kč a kapitálová přiměřenost Skupiny KB podle standardů Basel 2 dosahovala vysoké úrovně 15,3 %, přičemž ukazatel jádrového Tier 1 stoupl na 14,0 %.

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu za rok 2010 dosáhla 18,7 % a rentabilita průměrných aktiv 1,9 %.

PŘÍLOHA:

Konsolidované hospodářské výsledky k 31. prosinci 2010 podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS)

Výkaz zisků a ztrát
(mil. Kč, neauditované)
1. ledna – 31. prosince 2009 1. ledna – 31. prosince 2010 Meziroční změna
Čisté úrokové výnosy 21 242 21 431 0,9 %
Čisté poplatky a provize 7 839 8 038 2,5 %
Čistý zisk z finančních operací 3 024 3 098 2,4 %
Ostatní výnosy 90 95 5,6 %
Čisté provozní výnosy 32 195 32 662 1,5 %
Personální náklady -6 434 -6 076 -5,6 %
Všeobecné provozní náklady -5 619 -5 242 -6,7 %
Odpisy, znehodnocení majetku a prodej majetku -1 468 -1 624 10,6 %
Provozní náklady -13 521 -12 942 -4,3 %
Hrubý provozní zisk 18 674 19 720 5,6 %
Náklady rizika -5 083 -3 100 -39,0 %
Čistý provozní zisk 13 591 16 620 22,3 %
Zisk z majetkových účastí 24 75 212,5 %
Podíl na zisku účastníků penzijního připojištění -65 -621 855,4 %
Čistý zisk před zdaněním 13 550 16 075 18,6 %
Daň z příjmů -2 455 -2 665 8,6 %
Čistý zisk 11 095 13 410 20,9 %
Menšinový zisk 87 80 -8,0 %
Čistý zisk náležející akcionářům Banky 11 007 13 330 21,1 %
Rozvaha
(mil. Kč, neauditované)
31. prosince 2009 31. prosince 2010 Změna od zač. roku
Aktiva 695 076 698 014 0,4 %
Hotovost a účty u centrálních bank 16 271 13 689 -15,9 %
Pohledávky za bankami 131 271 112 179 -14,5 %
Úvěry a pohledávky za klienty (čisté) 372 302 384 593 3,3 %
Cenné papíry 145 294 157 160 8,2 %
Ostatní aktiva 29 938 30 392 1,5 %
Pasiva 695 076 698 014 0,4 %
Závazky vůči bankám 18 739 29 073 55,1 %
Závazky vůči klientům 551 808 538 051 -2,5 %
Emitované cenné papíry 18 172 17 431 -4,1 %
Ostatní pasiva 31 563 31 379 -0,6 %
Podřízený dluh 6 001 6 001 0,0 %
Vlastní kapitál celkem 68 792 76 078 10,6 %
Hlavní ukazatele 31. prosince 2009 31. prosince 2010 Meziroční změna
Kapitálová přiměřenost (ČNB) 14,1 % 15,3 % Růst
Přiměřenost Tier 1 (ČNB) 12,7 % 14,0 % Růst
Celkový kapitálový požadavek (miliard Kč) 27,2 27,5 0,9 %
Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku (miliard Kč) 23,3 23,3 -0,2 %
Čistá úroková marže 3,3 % 3,3 % Růst
Poměr čistých úvěrů a depozit 67,5 % 71,5 % Růst
Poměr provozních nákladů a výnosů 42,0 % 39,6 % Pokles
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE), anualizováno 17,0 % 18,7 % Růst
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA), anualizováno 1,6 % 1,9 % Růst
Zisk na akcii (Kč), anualizováno 290 351 21,1 %
Průměrný počet zaměstnanců 8 815 8 619 -2,2 %
Počet poboček (KB) 398 395 -3
Počet bankomatů 685 677 -8
Počet klientů (KB) 1 620 000 1 590 000 -1,9 %
Obchodní výsledky drobného bankovnictví – přehled 31. prosince 2010 Meziroční změna
Hypotéky občanům – celkový objem 109,3 miliardy Kč 9 %
– celkový počet 90 000 9 %
Úvěry ze stavebního spoření (MPSS) – celkový objem 49,7 miliardy Kč 9 %
– celkový počet 150 000 -5 %
Spotřebitelské úvěry (KB + ESSOX) – celkový objem 28,3 miliardy Kč -3 %
Úvěry malým podnikům a podnikatelům – celkový objem 25,6 miliardy Kč 2 %
Aktivní kreditní karty – počet celkem 226 000 -7 %
– z toho občanům 169 000 -7 %
Aktivní debetní karty – počet celkem 1 443 000 0 %
Předepsané pojistné (KP) 9,0 miliardy Kč 86 %

 

Finanční kalendář na rok 2011

  • 5. května 2011 - zveřejnění výsledků za 1. čtvrtletí 2011
  • 3. srpna 2011 - zveřejnění výsledků za 2. čtvrtletí 2011
  • 8. listopadu 2011 - zveřejnění výsledků za 3. čtvrtletí 2011