Akcionáři Komerční banky na dnešní valné hromadě potvrdili svým hlasováním návrh představenstva banky na vyplacení dividendy ve výši 230 Kč na jednu akcii.

Celková částka navržených dividend činí 8 742 265 960,00 Kč. Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 230,- Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který je majitelem akcie Komerční banky, a. s., s ISIN CZ0008019106 ke dni 17. dubna 2013. Dividenda se stává splatnou ke dni 27. května 2013.

Valná hromada rozhodla, že část zisku za rok 2012 určená na dividendu připadající na vlastní akcie v držení Komerční banky, a. s., a v držení jí ovládaných společností bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. Výše této části zisku byla určena podle počtu vlastních akcií v držení Komerční banky, a. s., a jí ovládaných společností k rozhodnému dni pro výplatu dividend, tj. 17. dubna 2013 a činí 54 894 560,- Kč.

Valná hromada schválila řádnou a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2012.

Valná hromada dále zvolila členy dozorčí rady a členy výboru pro audit.

Členy dozorčí rady jsou pan Laurent Goutard s účinností od 1. května 2013, pan Petr Laube s účinností od 1. května 2013, pan Jean-Luc Parer s účinností od 25. dubna 2013 a pan Giovanni Luca Soma s účinností od 1. května 2013.

Členy výboru pro audit jsou pan Petr Laube s účinností od 30. dubna 2013, pan Jean-Luc Parer s účinností od 25. dubna 2013 a pan Giovanni Luca Soma s účinností od 25. dubna 2013.

Akcionáři dále znovu rozhodli o limitech nabývání vlastních kmenových akcií Komerční banky za těchto podmínek:

  • nejvyšší množství akcií, které banka může v kterýkoli určitý okamžik držet, je 3 800 985 kusů kmenových akcií, které reprezentují celkovou jmenovitou hodnotu 1 900 492 500 Kč,
  • nabývací cena akcie musí být nejméně 1,- Kč za jeden kus a nejvíce 6 000,- Kč za jeden kus,
  • doba, po kterou může banka akcie nabývat, činí 18 měsíců,
  • banka nesmí akcie nabývat, pokud by tím porušila podmínky stanovené v § 161a odst. 1 písmeno b), c) a d) obchodního zákoníku,
  • banka může po dobu platnosti souhlasu opakovaně akcie nakupovat a prodávat bez dalších omezení.

Valná hromada určila jako externího auditora Komerční banky pro rok 2013 společnost Ernst & Young Audit, s.r.o.