Valná hromada Komerční banky dnes rozhodla o změně stanov společnosti. Důvodem změny stanov je rekodifikace občanského práva a práva obchodních korporací, která ukládá společnostem přizpůsobit své stanovy nové právní úpravě do šesti měsíců od začátku letošního roku.

Banka se touto změnou stanov a následným zápisem této skutečnosti do obchodního rejstříku podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku.

Změna stanov nijak nemění správu banky (corporate governance) ani práva a povinnosti akcionářů. Všechny důležité skutečnosti vyžadované zákonem budou nadále zveřejňovány na internetových stránkách banky www.kb.cz a dalšími obvyklými způsoby.

Změny stanov, resp. jejich úplné znění včetně důvodové zprávy, jsou k dispozici v sekci Valné hromady a výplata dividend.