Akcionáři Komerční banky na dnešní valné hromadě svým hlasováním potvrdili návrh představenstva banky na schválení podílu na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy) za rok 2013 ve výši 230 korun na jednu akcii.

Celková částka navržených dividend činí 8 742 265 960,00 Kč. Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 230 Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který je majitelem akcie Komerční banky, a. s., s ISIN CZ0008019106 ke dni 23. dubna 2014. Dividenda se stává splatnou ke dni 2. června 2014.

Valná hromada dále schválila Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem. Tato zpráva je součástí Výroční zprávy banky za rok 2013.

Valná hromada také schválila řádnou účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2013. Účetní závěrky jsou součástí Výroční zprávy banky za rok 2013.

Valná hromada dále v souvislosti s rekodifikací práva obchodních společností a v souladu s ustanovením § 59 zákona o obchodních korporacích schválila Smlouvy o výkonu funkce uzavírané mezi Komerční bankou a členy dozorčí rady a Smlouvy o výkonu funkce uzavírané mezi Komerční bankou a členy Výboru pro audit.

Akcionáři také znovu rozhodli o podmínkách nabývání vlastních kmenových akcií Komerční banky takto:

  • nejvyšší počet akcií, které banka může v kterýkoli určitý okamžik držet, je 3 800 985 kusů kmenových akcií, které reprezentují celkovou jmenovitou hodnotu 1 900 492 500 Kč
  • nabývací cena akcie musí být nejméně 1 Kč za jeden kus a nejvíce 6 500 Kč za jeden kus
  • doba, po kterou může banka akcie nabývat, činí 18 měsíců
  • banka nesmí akcie nabývat, pokud by tím porušila podmínky stanovené v § 301 odst. 1 písm. b) a c) a v § 302 zákona o obchodních korporacích, případně jiné aplikovatelné právní předpisy České republiky nebo Evropské unie

Valná hromada určila jako externího auditora Komerční banky pro rok 2014 společnost Ernst & Young Audit, s.r.o.