Praha, 12. únor 2015 – Komerční banka dnes oznámila neauditované konsolidované hospodářské výsledky za rok 2014. Velikost úvěrů poskytnutých klientům poprvé přesáhla hranici půl bilionu, když narostla o 4 % na 513,4 miliardy Kč. Pokračoval nárůst aktiv klientů spravovaných Skupinou KB: objem vkladů klientů1 stoupl o 8 % na 676,1 miliardy Kč, objem prostředků v podílových fondech vzrostl o 21 %, v penzijním spoření o 13 % a technické rezervy v životním pojištění narostly o 23 %. Čistý zisk připadající akcionářům dosáhl 13,0 miliard Kč, což představuje meziroční zvýšení o 4 %.

Se zřetelem k dosaženému výsledku v roce 2014 a ke schopnosti KB vytvářet kapitál a k potřebám financování růstu rizikově vážených aktiv, jakož i s ohledem na zvýšené kapitálové požadavky České národní banky (ČNB), rozhodlo se představenstvo Komerční banky navrhnout dozorčí radě výplatu dividendy ve výši 11 783 miliony Kč. Tato částka představuje 310 Kč na jednu akcii KB a výplatní poměr 91 % z konsolidovaného čistého zisku připadajícího akcionářům. Odpovídající hrubý dividendový výnos ve vztahu k zavíracímu kurzu akcií KB na konci roku 2014 činí 6,5 %.

Albert Le Dirac’h, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky okomentoval výsledky: „V roce 2014 jsme dosáhli vynikajících obchodních výsledků, což potvrzuje naší schopnost poskytovat našim klientům výhodné a moderní finanční služby s vysokou hodnotou. Tento obchodní úspěch nám pomohl ochránit naši ziskovost v kontextu extrémně nízkých úrokových sazeb, utlumené poptávky po úvěrech a zvyšující se regulatorní zátěže. Z řady důvodů, včetně nových a vysokých regulatorních kapitálových požadavků a eroze marží, strukturální ziskovost bankovního sektoru v posledních pěti letech klesá. Ani obrovský nárůst objemu rozvahy nedovolil zachovat úroveň provozních výnosů.
Naštěstí je na začátku roku 2015 trend vývoje české ekonomiky pozitivní, což nás podpoří při plnění obchodních cílů, které byly stanoveny pro tento rok. Vnímáme ale zároveň, že úrokové sazby klesly na úrovně dříve skoro nemyslitelné a uvědomujeme si, že chystaná regulatorní opatření dále zvýší náklady bankovního podnikání. Ve Skupině KB budeme nadále přinášet klientům oboustranně výhodná řešení, v dlouhodobých partnerstvích s nimi. Rozvíjíme naše přednosti s cílem posílit naši tržní pozici. Blízkost našim klientům prostřednictvím široké sítě bankovních poboček a nástrojů přímého bankovnictví, a týmy kvalifikovaných zaměstnanců Komerční bance umožňují rozvíjet dobré vztahy se zákazníky a poskytovat jim kvalitní poradenství k naplňování jejich finančních potřeb.

Hlavní události v posledním čtvrtletí 2014

  • Úvěrování rostlo solidním tempem. KB dokázala zvýšit svůj tržní podíl na celkovém objemu hypoték i spotřebitelských úvěrů a s pomocí několika velkých transakcí zrychlit růst financování podniků.
  • KB spustila několik důležitých inovací. Nová aplikace KB eTrading umožňuje firemním klientům efektivně provádět měnové konverze, depozitní obchody či zajišťovat měnová rizika. Bezpečnost plateb na internetu byla podstatně zvýšena zavedením technologie 3D Secure.
  • Pokračoval nárůst počtu klientů, zejména díky pozitivnímu přijetí programu MojeOdměny klienty. Dále rostl i objem finančního majetku klientů svěřeného Skupině KB. Meziročně činilo zvýšení vkladů občanů v bance 10 %, prostředků v penzijních fondech 13 %, investic v podílových fondech 21 % a rezerv v životním pojištění dokonce 23 %.

Celkové konsolidované výnosy Skupiny KB mírně poklesly o 0,7 % na 30,7 miliardy Kč. V tom čisté úrokové výnosy stouply o 1,0 % díky nárůstu objemu depozit a úvěrů, a to přes pokračující pokles tržních úrokových sazeb. Výnosy z poplatků a provizí se snížily o 4,6 % na 6,8 miliardy Kč v důsledku výhodnějšího nastavení cen pro klienty, především pro ty aktivní. Zisk z finančních operací meziročně klesl o 4,2 %, což je ale v prostředí měnovou politikou omezené volatility kurzu i úrokových měr relativně dobrý výsledek.

KB nalezla další úspory v provozních nákladech, které tak poklesly o 0,9 % na 13,0 miliard Kč. Dobrá kvalita portfolia úvěrů, jak občanům, tak podnikům, vedla ke snížení čisté tvorby opravných položek o 25,5 % na 1,3 miliardy Kč.

Skupina vykázala k 31. prosinci 2014 celkovou kapitálovou přiměřenost ve výši 16,4 %. Protože kapitál KB je tvořen pouze nejkvalitnějším jádrovým Tier 1 kapitálem, byla stejná i jádrová Tier 1 přiměřenost. Podíl čistých úvěrů k objemu depozit (bez započtení klientských aktiv v penzijních fondech) činil 74,7 %.

Komentované obchodní a finanční výsledky

Oznámené finanční údaje jsou neauditovanými konsolidovanými výsledky podle IFRS (Mezinárodních standardů účetního výkaznictví).

OBCHODNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB
 

Tržní prostředí
 

Česká ekonomika zaznamenala solidní oživení v průběhu roku 2014 a to díky vyšší spotřebě domácností, investicím do fixního kapitálu a vládním výdajům. Negativním faktorem byl výrazný pokles vývozu do Ruska, ale český průmysl si s propadem ruského trhu poradil dobře, a podíl této země na celkovém českém exportu poklesl v listopadu na nízkých 2,8 %. Očekává se, že růst bude pokračovat v roce 2015 díky solidní domácí poptávce, přičemž ekonomiku bude podporovat expanzivní monetární a fiskální politika a propad cen ropy. Navzdory zdravému vývoji poptávky inflace klesala, a to v důsledku klesajících dovozních cen potravin a ropy. Kurz české koruny vůči euru zůstal relativně stabilní po celý rok a v blízké budoucnosti nejsou očekávány změny v měnové politice centrální banky. V těchto podmínkách vývoj mezibankovních úrokových sazeb, jakož i výnosů českých vládních dluhopisů, těsně koreloval s eurovými sazbami německých dluhopisů. Zejména výnos 10letých českých státních dluhopisů klesl pod 0,5 % na konci roku 2014 z přibližně 2,5 % o rok dříve.

Tempo růstu na trhu úvěrů zůstalo stabilní po celý rok. Celkový objem úvěrů na konci roku 2014 vzrostl přibližně o 5 % ve srovnání s prosincem 2013. Růst úvěrování občanům byl i nadále tažen úvěry na bydlení, když objem spotřebitelských úvěrů na trhu dokonce mírně poklesl. V meziročním srovnání celkový objem úvěrů poskytnutých bankami v roce 2014 rostl rychlejším tempem než objem vkladů. Po očištění o vliv poklesu vkladů vládních institucí a nebankovních finančních institucí ale vklady podniků a občanů rostly rychleji než jejich půjčky, a to přesto, že v posledním čtvrtletí růst financování podniků zrychlil.

Klienti a distribuční sítě

Ke konci roku 2014 obsluhovala Skupina KB 2,5 milionu klientů (na konsolidované bázi). Samotná KB měla 1 626 000 klientů, meziročně o 2,3 % více, z toho 1 371 000 byli občané. Dalších 255 000 zákazníků bylo z řad podnikatelů, firem a korporací (včetně obcí a sdružení). Modrá pyramida obsluhovala 554 000 zákazníků a penzijní připojištění u KB Penzijní společnosti využívalo 555 000 občanů. Služeb společnosti ESSOX využívalo 274 000 aktivních klientů.

Klienti Komerční banky měli k dispozici 399 bankovních poboček (včetně divize pro korporátní klienty na Slovensku), 754 bankomaty a plnohodnotné přímé bankovnictví podporované dvěma telefonními centry. Počet klientů využívajících alespoň jeden kanál přímého bankovnictví, jako je internet nebo telefonní bankovnictví, dosáhl 1 269 000 na konci roku 2014, což znamenalo 78,1 % z celkového počtu klientů. Zákazníci využívali 1 532 000 aktivních platebních karet, z toho 191 000 kreditních. Počet aktivních kreditních karet vydaných společností ESSOX dosáhl 127 000. Klienti Modré pyramidy měli k dispozici 215 obchodních míst a 1 059 poradců. SG Equipment Finance (SGEF) poskytovala své leasingové služby prostřednictvím devíti vlastních poboček, z nichž dvě jsou na Slovensku, a také prostřednictvím sítě KB.

Úvěry klientům
 

Celkový hrubý objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB se meziročně zvýšil o 4,5 % na 513,4 miliardy Kč. Nejvíce k meziročnímu růstu portfolia přispěly hypotéky a úvěry podnikům v České republice.

Úvěry občanům: Celkový objem úvěrů Skupiny KB na bydlení stoupl meziročně o 4,4 %. V prostředí nízkých úrokových sazeb dávali zákazníci přednost hypotékám před úvěry ze stavebního spoření. Portfolio hypoték tak stouplo meziročně o 9,3 % na 159,8 miliardy Kč, zatímco objem úvěrů poskytnutých Modrou pyramidou poklesl o 12,1 % na 38,3 miliardy Kč. Objem spotřebitelských úvěrů poskytnutých KB a společností ESSOX vzrostl o 1,7 % na 29,0 miliard Kč.

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB podnikům vzrostl o 5,0 % na 281,8 miliardy Kč. Úvěry poskytnuté (středním a velkým) korporátním klientům v ČR a na Slovensku, včetně financování od společnosti Factoring KB, narostly o 5,7 % na 230,9 miliardy Kč. Úvěrování podnikatelů a malých podniků kleslo o 1,2 % na 28,0 miliard Kč. Zůstatek úvěrového a leasingového financování společnosti SGEF stoupl meziročně o 6,0 % na 22,9 miliardy Kč.

Vklady klientů a aktiva ve správě

Konsolidovaný objem vkladů2 vzrostl meziročně o 8,2 % na 676,1 miliardy Kč. Vklady občanů v KB se zvýšily o 10,3 % na 178,4 miliardy Kč a depozita ve stavební spořitelně Modrá pyramida vzrostly meziročně o 0,2 % na 72,4 miliardy Kč. Klientská aktiva ve správě KB Penzijní společnosti narostla o 12,7 % na 40,6 miliardy Kč, z toho v Transformovaném fondu, který byl konsolidován v účetnictví KB, prostředky účastníků stouply o 10,8 % na 39,6 miliardy Kč. Vklady podniků vzrostly o 8,6 % na 379,1 miliardy Kč, přičemž depozita rostla u všech sektorů a velikostí podniků.

Technické rezervy v životním pojištění v Komerční pojišťovně stouply o 22,6 % na 42,6 miliardy Kč. Objemy prostředků klientů KB v podílových fondech (ve správě IKS KB a Amundi) se zvýšily o 21,2 % na 37,7 miliardy Kč.

FINANČNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB


Výsledovka
 

Celkové provozní výnosy zůstaly v roce 2014 v meziročním srovnání téměř nezměněny, poklesly o 0,7 % na 30 677 milionů Kč. Čisté úrokové výnosy se nepatrně zvýšily, když se Skupině podařilo kompenzovat negativní dopad nízkých úrokových sazeb díky dlouhodobé zajišťovací politice a nárůstem objemů úvěrů a vkladů. Naopak příspěvek čistých výnosů z poplatků a provizí byl negativní, jak klienti využívali stále více levnějších nástrojů on-line bankovnictví a také výhod programu KB MojeOdměny. Čistý zisk z finančních operací rovněž klesl, protože aktivita zajišťovacích operací a obchodování na finančních trzích bylo limitováno v důsledku ukotvení měnového kurzu i úrokových sazeb opatřeními centrální banky.

Čisté úrokové výnosy se zvýšily o 1,0 % na 21 423 miliony Kč navzdory mnohem většímu růstu objemu úvěrů a vkladů. Důvodem byl pokles výnosu z reinvestování vkladů, když tržní úrokové sazby klesaly po celý rok. Dlouhodobá politika zajišťování úrokových sazeb významně pomohla zmírnit krátkodobý dopad tohoto vývoje. Čistá úroková marže, vypočtená jako poměr čistých úrokových výnosů k úročeným aktivům vykázaným v rozvaze, klesla v roce 2014 na 2,6 % oproti 2,8 % o rok dříve.

Čisté výnosy z poplatků a provizí poklesly o 4,6 % na 6 752 miliony Kč. KB rozvíjela program odměn klientům MojeOdměny, což vedlo ke snížení příjmů z poplatků z vkladových produktů a transakčních poplatků, přestože celkový počet transakcí stoupl, zejména za použití platebních karet a on-line bankovnictví. Od začátku roku 2013 také Banka nabízí spotřebitelské úvěry a hypotéky bez poplatků za správu produktů, efekt nižších poplatků se také projevil v roce 2014 s tím, jak se nahrazovaly staré úvěry novými. Na druhou stranu růst objemu aktiv klientů v životním pojištění a podílových fondech vedl k růstu příjmů z křížových prodejů. Dále KB vykázala navýšení aktivity, a tak i lepší příjmy v oblasti syndikovaných úvěrů, bankovních záruk a dokumentárních plateb.

Čistý zisk z finančních operací klesl o 4,2 % na 2 385 milionů Kč. Prostředí zůstalo náročné po celý rok 2014, český trh trpěl nízkou volatilitou v důsledku ukotvení měnového kurzu i úrokových sazeb opatřeními ČNB. Poptávka klientů po krátkodobém financování a s tím spojeného zajišťování byla solidní v posledním čtvrtletí, což pomohlo udržet finanční výsledek. Srovnávací základna byla nižší v důsledku negativního dopadu z implementace účetních standardů IFRS 13 v posledním čtvrtletí 2013. Čistý zisk z cizoměnových plateb ovlivnily nižší průměrné marže a optimalizace nákladů na konverze klienty.

Celkové provozní náklady se snížily o 0,9 % na 13 034 miliony Kč. Z toho personální náklady se téměř nezměnily, stouply o 0,4 % na 6 754 miliony Kč, přičemž průměrný počet zaměstnanců se snížil o 1,0 % na 8 525. Všeobecné administrativní náklady klesly o 3,8 % na 4 489 milionů Kč, když nejvíce k úsporám přispěl pokles v kategorii nákladů na nemovitosti a v oblasti telekomunikací. Výše nákladů v položce „Odpisy, znehodnocení a prodej dlouhodobých aktiv“ stoupla o 2,1 % na 1 791 milion Kč, zvýšení se projevilo především v oblasti odpisů softwarových aplikací.

Hrubý bankovní příjem za rok 2014 poklesl meziročně o 0,6 % na 17 643 miliony Kč.

Náklady rizika poklesly o 25,5 % na 1 296 milionů Kč, což v relativním vyjádření představuje 26 bazických bodů v porovnání s průměrným objemem úvěrového portfolia. Čistá tvorba opravných položek zůstala na velmi nízké úrovni, jak v retailových, tak i korporátních segmentech, a to díky stabilní a dobré kvalitě úvěrového portfolia. Banka mohla snížit opravné položky k několika příznivě se vyvíjejícím klasifikovaným expozicím.

Výnos z majetkových účastí v přidružených společnostech (ve skutečnosti jen z Komerční pojišťovny) klesl o 7,8 % na 191 milion Kč. Očištěná ziskovost Komerční pojišťovny se zlepšila, když loňský výsledek přidružené společnosti byl zvýšen mimořádným rozpuštěním rezerv, což zvýšilo srovnávací základnu. Podíl zisku připadající klientům Transformovaného fondu KB Penzijní společnosti dosáhl výše 508 milionů Kč, meziročně o 5,0 % více.

Daň z příjmu poklesla o 5,5 % na 2 669 milionů Kč. Snížení je způsobeno mimořádnými daňovými náklady v roce 2013 v souvislosti s restrukturalizací portfolia zahraničních dluhopisů.

Čistý konsolidovaný zisk Skupiny KB za rok 2014 stoupl ve srovnání s rokem 2013 o 3,5 % na 13 361 milion Kč. Z této částky náleželo 376 milionů Kč držitelům menšinových podílů v dceřiných společnostech KB (meziročně o 0,5 % méně) a zisk náležející akcionářům Banky činil 12 985 milionů Kč, což představuje meziroční zvýšení o 3,6 %.

Výkaz o finanční situaci

Objem celkových aktiv Skupiny KB se k 31. prosinci 2014 zvýšil meziročně o 10,3 % na 953,3 miliardy Kč.

Pohledávky vůči bankám poklesly o 52,5 % na 59,7 miliardy Kč. Největší část této položky představují úložky u centrálních bank jako součást reverzních repo operací, které poklesly o 77,0 %.

Finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů vzrostla o 13,0 % na 42,0 miliardy Kč. Toto portfolio je tvořeno vlastními obchodními pozicemi Skupiny KB.

Celkové čisté úvěry a pohledávky narostly o 4,6 % ve srovnání s koncem roku 2013 na 494,7 miliardy Kč. Hrubá výše klientských úvěrů a pohledávek se zvýšila o 4,5 % na 513,4 miliardy Kč. Podíl standardních úvěrů v této sumě činil 92,9 % (477,0 miliard Kč), podíl sledovaných úvěrů byl 1,9 % (9,7 miliardy Kč) a podíl úvěrů pod zvláštní kontrolou (nestandardní, pochybné a ztrátové) tvořil s objemem 26,8 miliardy Kč 5,2 % celého portfolia. Objem vytvořených opravných položek dosáhl 18,8 miliardy Kč, což je o 1,7 % více než na konci roku 2013.

Portfolio realizovatelných cenných papírů (AFS) se zmenšilo o 45,2 % na 77,4 miliardy Kč, a naopak portfolio držené do splatnosti (HTM) narostlo o 72,3 miliardy Kč na 76,5 miliardy Kč, což bylo především důsledkem reklasifikace dluhových cenných papírů v nominální hodnotě 56,6 miliardy Kč, které Skupina hodlá držet až do jejich splatnosti, z portfolia AFS do HTM. Změna proběhla v prvním čtvrtletí 2014. Hlavním důvodem reklasifikace bylo omezit volatilitu regulatorního kapitálu podle regulatorního rámce Basilej III, při respektování všech pravidel mezinárodních účetních standardů. Cenné papíry byly reklasifikovány v reálné hodnotě. Odpovídající přecenění portfolia realizovatelných cenných papírů ve výši 5,0 miliard Kč ve vlastním kapitálu bylo ponecháno v ostatním výsledku hospodaření a bylo zahrnuto do účetní hodnoty cenných papírů držených do splatnosti. Tato částka je amortizována po zbývající dobu do splatnosti cenných papírů.

Z celkového objemu dluhových cenných papírů v AFS ve výši 77,4 miliardy Kč tvořila 39,9 miliardy Kč hodnota českých státních dluhopisů a 9,1 miliardy Kč hodnota státních dluhopisů vydaných cizími státy. Z celkového objemu dluhových cenných papírů v HTM ve výši 76,5 miliardy Kč tvořila 66,2 miliardy Kč hodnota českých státních dluhopisů a 10,3 miliardy Kč hodnota státních dluhopisů vydaných cizími státy.

Čistá účetní hodnota dlouhodobého hmotného majetku poklesla o 2,6 % na 7,7 miliardy Kč a hodnota dlouhodobého nehmotného majetku klesla o 0,4 % na 3,8 miliardy Kč. Velikost goodwillu, který vznikl z akvizic společností Modrá pyramida, SGEF a ESSOX, zůstala nezměněna na 3,8 miliardy Kč.

Objem závazků vzrostl ve srovnání s koncem roku 2013 o 10,0 % na 843,8 miliardy Kč. Závazky vůči klientům narostly o 8,1 % na 701,9 miliardy Kč. Objem vydaných cenných papírů se zvýšil o 0,7 % na 22,6 miliardy Kč. Likvidita Skupiny vyjádřená poměrem čistých úvěrů a depozit dosáhla 74,7 % (pokud jsou započtena i aktiva klientů v Transformovaném fondu, pak 70,5 %).

Vlastní kapitál Skupiny KB vzrostl o 13,3 % na 109,4 miliardy Kč. KB vyplatila dividendu ve výši 8,7 miliardy Kč, naopak k navýšení vlastního kapitálu přispěla tvorba čistého zisku a zvýšení účetní hodnoty, přecenění zajištění peněžních toků a přecenění portfolia realizovatelných cenných papírů, které obě představují primárně reinvestice klientských vkladů, a to vlivem poklesu tržních úrokových sazeb ve srovnání s koncem roku 2013. K 31. prosinci 2014 držela KB 238 672 vlastní akcie, což představuje 0,63 % základního kapitálu.

Konsolidovaný regulatorní kapitál pro určení kapitálové přiměřenosti na konci prosince 2014 činil 63,1 miliardy Kč. Tato částka zahrnuje očekávaný objem nerozděleného zisku běžného roku podle výše uvedeného návrhu představenstva vyplatit ve formě dividend 90,7 % čistého zisku připadajícího akcionářům KB. Za současného stavu věcí představenstvo KB zamýšlí navrhnout dividendu na zvýšené úrovni výplatního poměru mezi 80-100 % konsolidovaného čistého zisku i za roky 2015 a 2016. Konsolidovaný regulatorní kapitál KB je tvořen výhradně nejkvalitnějším jádrovým Tier 1 kapitálem. Kapitálová přiměřenost Skupiny KB, a tedy i ukazatel jádrového Tier 1 podle standardů Basilej III, dosahovaly 16,4 %.

Úroveň likvidity KB měřená ukazatelem likvidního krytí (LCR) splnila v průběhu celého roku bezpečně požadavky stanovené v regulatorním rámci Basilej III.

Události po datu účetní závěrky – změna v konsolidaci

Transformovaný fond (TF), který shromažďuje prostředky a vládní příspěvek v rámci penzijního připojištění a který je spravován KB Penzijní společností, není již od 1. ledna 2015 zahrnut do konsolidace Skupiny KB. Fond je nadále spravován KB Penzijní společností, což je dceřiná společnost KB pod její přímou kontrolou. Tato společnost je stále konsolidována plnou metodou v souladu s účetním standardem IFRS 10.

Dekonsolidace TF nastala návazně na schválení změny statutu TF Českou národní bankou s účinností k 1. lednu 2015. Změna omezuje volnost investičního mandátu KB Penzijní společnosti ve vztahu k investicím s proměnlivým výnosem (např. akcie, nemovitosti atd.). Proto se snížila pravděpodobnost, že by se mohla uplatnit obecná zákonná garance KB v případě negativního ročního zhodnocení aktiv klientů TF. Tři faktory kontroly, které musí být podle požadavku účetního standardu IFRS 10 splněny, když je společnost konsolidována, nebyly od uvedeného data naplněny.

V důsledku dekonsolidace se pro forma konsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2014 snížila o 41,4 miliardy Kč, a to zejména u položek Závazky vůči klientům o 40,1 miliardy Kč, Realizovatelná finanční aktiva o 35,4 miliardy Kč a Finanční investice držené do splatnosti o 7,1 miliardy Kč. V pro forma konsolidované výsledovce za rok 2014 by nedošlo ke změně položky Zisk za účetní období. Došlo by však k poklesu u položky Čisté úrokové a podobné výnosy o 0,8 miliardy Kč. Nárůst položky Čistý výnos z poplatků a provizí o 0,3 miliardy Kč by byl kompenzován s poklesem položky Podíl na zisku účastníků penzijního připojištění o 0,5 miliardy Kč.

PŘÍLOHA

Konsolidované hospodářské výsledky k 31. prosinci 2014 podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Výkaz zisků a ztrát
(mil. Kč, neauditované)
1. ledna – 31. prosince 2013     1. ledna – 31. prosince 2014     Meziroční změna
 
Čisté úrokové výnosy     21 207     21 423     1,0 %
Čisté poplatky a provize     7 077     6 752     -4,6 %
Čistý zisk z finančních operací     2 490     2 385     -4,2 %
Ostatní výnosy     121     116     -4,1 %
Čisté provozní výnosy     30 894     30 677     -0,7 %
Personální náklady     -6 728     -6 754     0,4 %
Všeobecné provozní náklady     -4 666     -4 489     -3,8 %
Odpisy, znehodnocení majetku a prodej majetku     -1 754     -1 791     2,1 %
Provozní náklady     -13 148   -13 034   -0,9 %
Hrubý provozní zisk     17 746     17 643     -0,6 %
Náklady rizika     -1 739     -1 296     -25,5 %
Čistý provozní zisk     16 007     16 347     2,1 %
Zisk z majetkových účastí     208     191     -8,2 %
Podíl na zisku účastníků penzijního připojištění     -484     -508     5,0 %
Čistý zisk před zdaněním     15 731     16 031     1,9 %
Daň z příjmů     -2 825     -2 669     -5,5 %
Čistý zisk     12 906     13 361     3,5 %
Menšinový zisk     378     376     -0,5 %
Čistý zisk náležející akcionářům Banky     12 528     12 985     3,6 %

 

Rozvaha
(mil. Kč, neauditované)
31. prosince 2013    31. prosince 2014     Meziroční změna
Aktiva     863 980   953 261   10,3 %
Hotovost a účty u centrálních bank  44 405  152 903 244,3 %
Pohledávky za bankami  125 735     59 699 -52,5 %
Úvěry a pohledávky za klienty (čisté)    473 090   494 706   4,6 %
Cenné papíry    182 533   195 927   7,3 %
Ostatní aktiva     38 218     50 026     30,9 %
Pasiva     863 980  953 261   10,3 %
Závazky vůči bankám     49 680     61 361     23,5 %
Závazky vůči klientům    649 158   701 867   8,1 %
Emitované cenné papíry    22 417     22 584     0,7 %
Ostatní pasiva    46 187    57 956    25,5 %
Vlastní kapitál celkem    96 538  109 494   13,4 %

 

Hlavní ukazatele     31. prosince 2013     31. prosince 2014     Meziroční změna
Kapitálová přiměřenost (ČNB)*     15,8 %    16,4 %    n.a.*
Přiměřenost Tier 1 (ČNB)*   15,8 %    16,4 %    n.a.*
Celková rizikově vážená aktiva (miliardy Kč)* 373,8   384,2  n.a.*
Rizikově vážená aktiva k úvěrovému riziku (miliardy Kč)*  315,8    319,2   n.a.*
Čistá úroková marže (č. úrok. výnosy/prům. úrok nesoucí aktiva)    2,8 %   2,6 % 
Poměr čistých úvěrů a depozit   72,9 %    70,5 %  
Poměr čistých úvěrů a depozit (bez klientských aktiv v TF)    77,1 %    74,7 %   
Poměr provozních nákladů a výnosů   42,6 %    42,5 %   
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE)   13,1 %    13,0 %   
Upravená rentabilita průměrného vlastního kapitálu (upravené OAE)**    16,2 %    15,9 %   
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)   1,5 %   1,4 %  
Zisk na akcii (Kč)    332   344   3,6 %
Průměrný počet zaměstnanců   8 612    8 525   -1,0 %
Počet poboček (KB v ČR)  398  398     0
Počet bankomatů   729    754   +25
Počet klientů (KB)     1 589 000  1 626 000 2,3 %

 

* podle metodiky Basilej II v roce 2013, Basilej III od roku 2014
** vypočteno jako Čistý zisk náležející akcionářům dělený průměrným vlastním kapitálem Skupiny bez menšinových podílů po odečtení přecenění realizovatelných finančních aktiv a zajištění peněžních toků

Obchodní výsledky drobného bankovnictví – přehled   31. prosince 2014 Meziroční změna
Hypotéky občanům – celkový objem   159,8 miliardy Kč     9,3 %
Úvěry ze stavebního spoření (MPSS)    – celkový objem 38,3 miliardy Kč   -12,1 %
Spotřebitelské úvěry (KB + ESSOX)   – celkový objem 29,0 miliard Kč   1,7 %
Úvěry malým podnikům a podnikatelům – celkový objem 28,0 miliard Kč  -1,2 %
Aktivní kreditní karty    

– počet celkem  

– z toho občanům  

191 000  

148 000  

-4,4 %

-4,2 %

Aktivní debetní karty   – počet celkem   1 342 000  -1,5 %
Předepsané pojistné (KP)     10,2 miliardy Kč   22,0 %

 

Finanční kalendář na rok 2015

  • 6. května 2015: zveřejnění výsledků za 1. čtvrtletí 2015
  • 5. srpna 2015: zveřejnění výsledků za 1. pololetí 2015 a za 2. čtvrtletí 2015
  • 5. listopadu 2015: zveřejnění výsledků za tři čtvrtletí 2015 a za 3. čtvrtletí 2015

1. Bez zahrnutí repo operací s klienty.
2. S vyloučením repo operací s klienty. Celkový objem závazků vůči zákazníkům narostl meziročně o 8,1 % na 701,9 miliardy Kč.