V Praze, 5. listopad 2015 – Komerční banka k 30. září 2015 vykázala ve svých konsolidovaných výsledcích dynamický nárůst objemu úvěrů v drobném i korporátním bankovnictví a nadále zvyšovala počet svých zákazníků v bance.

 • KB nadále vylepšovala svoji nabídku služeb pro kompletní uspokojení potřeb klientů v oblasti financování i správy aktiv
 • Počet klientů KB se zvýšil o 1,3 %, což představuje nárůst o 21 000 klientů
 • Objem úvěrů poskytnutých zákazníkům Skupiny KB narostl o 8,0 % na 534,0 miliard Kč
 • Objem vkladů ve Skupině KB stoupl meziročně o 4,6 % na 653,0 miliard Kč
 • Celkový objem prostředků klientů v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění vzrostl o 12,4 %
 • Konsolidovaná aktiva vzrostla na srovnatelné bázi meziročně o 4,2 % na 911,3 miliardy Kč
 • Ukazatel jádrové Tier 1 přiměřenosti za Skupinu KB dosáhl výše 16,4 %
 • Čistý zisk vzrostl meziročně o 2,4 % na 9,9 miliardy Kč

Čistý zisk náležející akcionářům vzrostl meziročně o 2,4 % na 9,9 miliardy Kč. Konsolidované výnosy byly téměř stabilní (-0,3 %)1 a to díky rostoucím objemům obchodů, které kompenzovaly celkový pokles marží. Běžné provozní výdaje po vyloučení jednorázových vlivů sice slabě poklesly (o 0,4 %), ale vykázané číslo se zvýšilo o 3,8 % v důsledku zaúčtování odhadovaného nákladu na povinný odvod do Fondu pro řešení krize. Náklady rizika se snížily o 59,3 % v souladu s dobrou kvalitou úvěrového portfolia Skupiny KB.

„Obchodní výsledky KB odpovídají našim strategickým cílům. Pokračujeme v získávání nových klientů a v posilování vztahů s těmi stávajícími. KB přispívá k ekonomickému růstu vyšším financováním ve všech segmentech. Objem půjček na bydlení a úvěry podnikům uspokojivě rostly a dokonce jsme zaznamenali zvýšení poptávky po úvěrech ze strany spotřebitelů, podnikatelů a malých podniků, která byla dříve poněkud utlumená. Tento nárůst obchodů pomohl zmírnit finanční dopady zvyšujících se nákladů regulace a nižších marží.“ řekl Albert Le Dirac’h, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky.

Finanční ukazatele také potvrdily dobrou finanční vybavenost Skupiny KB. Ukazatel jádrové Tier 1 kapitálové přiměřenosti za Skupinu KB podle standardů Basilej III dosáhl výše 16,4 % a likvidita měřená poměrem čistých úvěrů k objemu depozit dosáhla vynikající výše 77,3 %.

K 30. září 2015 měla Komerční banka 42 990 akcionářů, z toho 37 799 byly fyzické osoby z České republiky.

Komentované obchodní a finanční výsledky

Oznámené finanční údaje jsou neauditovanými konsolidovanými výsledky podle IFRS (Mezinárodních standardů účetního výkaznictví).

OBCHODNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Tržní prostředí

Výkonost české ekonomiky byla i ve třetím čtvrtletí 2015 silná, i když období letních prázdnin zpomalilo celkovou dynamiku růstu. Míra nezaměstnanosti klesla na nejnižší úroveň od začátku finanční krize a využití kapacit v průmyslovém sektoru překročilo dlouhodobé průměry. To se zatím neprojevilo v rychlejším růstu spotřebitelských cen, když převládaly vnější faktory, jako byl pokles cen pohonných hmot a komodit.

Inflace tak zůstala pod úrovní z prognózy České národní banky (ČNB), přičemž centrální banka nezměnila hlavní vzkazy o směrování měnové politiky a potvrdila své rozhodnutí držet směnný kurz české koruny v blízkosti nebo nad 27 korunami za euro. Tržní úrokové sazby byly rovněž do značné míry určeny vnějšími trendy a po mírném růstu během druhého čtvrtletí ve třetím čtvrtletí dále poklesly.

Tempo růstu bankovního úvěrování postupně se postupně zvedalo jak v segmentu občanů, tak soukromých podniků a subjektů veřejného sektoru. K růstu přispělo solidní ekonomické prostředí a nízké úrokové náklady. Pouze stabilita objemu nezajištěných spotřebitelských úvěrů byla výjimkou, kde nadále převládl opatrný přístup zákazníků po finanční krizi. Tempo růstu vkladů bylo pozitivně ovlivněno solidní provozní ziskovostí podniků, růstem zůstatků subjektů veřejného sektoru a expanzivní monetární politikou centrální banky.

Klienti a distribuční sítě

Ke konci září 2015 obsluhovala Skupina KB 2,5 milionu klientů (na konsolidované bázi). Samotná KB měla 1 642 000 klientů, meziročně o 1,3 % více, z toho 1 386 000 byli občané. Dalších 256 000 zákazníků bylo z řad podnikatelů, firem a korporací (včetně obcí a sdružení). Modrá pyramida obsluhovala 525 000 zákazníků a penzijní připojištění u KB Penzijní společnosti využívalo 547 000 občanů. Služeb společnosti ESSOX využívalo 234 000 aktivních klientů.

Klienti Komerční banky měli k dispozici 396 bankovních poboček (včetně divize pro korporátní klienty na Slovensku), 766 bankomatů a plnohodnotné přímé bankovnictví podporované dvěma telefonními centry. Počet klientů využívajících alespoň jeden kanál přímého bankovnictví, jako je internet nebo telefonní bankovnictví, dosáhl 1 326 000 na konci září 2015, což znamenalo 80,8 % z celkového počtu klientů. Zákazníci využívali 1 622 000 aktivních platebních karet, z toho 202 000 kreditních. Počet aktivních kreditních karet vydaných společností ESSOX dosáhl 119 000. Klienti Modré pyramidy měli k dispozici 217 obchodních míst a okolo 1 000 poradců. SG Equipment Finance (SGEF) poskytovala své leasingové služby vedle sítě KB rovněž prostřednictvím osmi vlastních poboček, z nichž dvě jsou na Slovensku.

Úvěry klientům

Celkový hrubý objem úvěrůposkytnutých Skupinou KB se meziročně zvýšil o 8,0 % a dosáhl 534,0 miliard Kč. Úvěrování se zvýšilo ve všech kategoriích kromě půjček od stavební spořitelny, které zpomalily svůj pokles.

Úvěry občanům: Úvěry Skupiny KB na bydlení zahrnují hypotéky poskytnuté KB a úvěry od Modré pyramidy. Celkový objem úvěrů na bydlení stoupl meziročně o 9,2 %. Z portfolia úvěrů na bydlení vzrostl objem hypoték občanům oproti loňskému roku o 13,4 % na 176,1 miliardy Kč. Objem úvěrů poskytnutých Modrou pyramidou nadále klesal, o 7,1 % kvůli vyšším prodejům hypoték KB prodejci Modré pyramidy, a protože v prostředí nízkých úrokových sazeb klienti často upřednostňovali hypotéky před úvěry ze stavebního spoření. Nicméně pokles objemu portfolia v posledních měsících značně zpomalil a objem nově poskytnutých úvěrů rostl. Celkový objem spotřebitelských úvěrů poskytnutých KB a společností ESSOX stoupl o 4,0 % na 30,1 miliardy Kč.  Růst byl podpořen pozitivní reakcí klientů na zjednodušení zavedená bankou při poskytování spotřebitelských úvěrů.

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB podnikům vzrostl o 7,8 % na 287,2 miliardy Kč. Úvěry poskytnuté (středním a velkým) korporátním klientům v ČR a na Slovensku, včetně financování od společnosti Factoring KB, narostly o 7,9 % na 233,5 miliardy Kč. Rychlé tempo růstu korporátních úvěrů bylo ovlivněno aktivní účastí KB v oblastech strukturovaného financování a financování nemovitostí. Úvěrování podnikatelů a malých podniků bylo vyšší o 6,5 % a dosáhlo 30,1 miliardy Kč. Zůstatek úvěrového a leasingového financování společnosti SGEF stoupl meziročně o 8,5 % na 23,6 miliardy Kč.

Vklady klientů a aktiva ve správě

Celkový objem vkladů vzrostl meziročně o 4,6 % na 653,0 miliard Kč (s vyloučením klientských aktiv v Transformovaném fondu, která jsou spravována KB Penzijní společností, a která od 1. ledna 2015 nejsou zahrnuta do konsolidace Skupiny KB, dále s vyloučením volatilních repo operací s klienty)2. Vklady občanů v KB se zvýšily meziročně o 9,6 % na 189,6 miliardy Kč a depozita ve stavební spořitelně Modrá pyramida poklesly o 3,4 % na 69,3 miliardy Kč. Vklady podniků vzrostly o 4,0 % na 389,0 miliard Kč.

Klientská aktiva ve správě KB Penzijní společnosti narostla o 11,3 % na 44,0 miliard Kč. Technické rezervy v životním pojištění v Komerční pojišťovně stouply o 5,6 % na 44,1 miliardy Kč. Objemy prostředků klientů KB v podílových fondech (ve správě IKS KB a Amundi) se zvýšily o 21,4 % na 43,3 miliardy Kč.

FINANČNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Výsledovka

Transformovaný fond (TF), který shromažďuje prostředky a vládní příspěvek v rámci penzijního připojištění, a který je spravován KB Penzijní společností, není již od 1. ledna 2015 zahrnut do konsolidace Skupiny KB. Fond je nadále spravován KB Penzijní společností, což je dceřiná společnost KB pod její přímou kontrolou. Tato společnost je stále konsolidována plnou metodou v souladu s účetním standardem IFRS 10.

Dekonsolidace ovlivňuje meziroční srovnání celkových provozních výnosů. Níže uvedené komentáře, které se vztahují k položkám s „upraveným“ základem, vylučují příspěvek Transformovaného fondu do konsolidovaných výnosů v roce 2014, stejně jako odpovídající částku v řádku Podíl na zisku účastníků penzijního připojištění. Porovnáván je tak shodný rozsah konsolidačního celku jak v roce 2014, tak v roce 2015. Dekonsolidace neměla vliv na vykázanou výši provozních nákladů, nákladů rizika, ani na čistý zisk Skupiny KB.

Celkové provozní výnosy za prvních devět měsíců roku 2015 očištěné o dekonsolidaci TF zůstaly téměř stejné ve výši 22 436 milionů Kč (-0,3 % meziročně). Navzdory růstu objemu klientských obchodů – úvěrů, vkladů a ostatních aktiv ve správě – čisté úrokové výnosy a čisté výnosy z poplatků a provizí slabě poklesly v důsledku celkového poklesu marží. Tento pokles byl částečně vykompenzován zlepšením čistého zisku z finančních operací, za jehož růstem stála vyšší poptávka klientů po zajištění finančních rizik. Reportované (neočištěné) celkové provozní výnosy poklesly o 1,9 %.

Očištěné čisté úrokové výnosy se slabě snížily o 0,4 % na 15 331 milion Kč. Čisté úrokové výnosy z úvěrů rostly téměř ve stejném tempu jako objem půjček, avšak čistý úrokový výnos z reinvestovaných depozit poklesl vlivem nízkých úrokových sazeb na trhu. Čistá úroková marže, vypočtená jako poměr čistých úrokových výnosů k úročeným aktivům vykázaným v rozvaze, dosáhla v prvních devíti měsících 2,46 % oproti srovnatelným 2,62 % o rok dříve. Vykázané čisté úrokové výnosy poklesly o 4,2 %.

Očištěné čisté výnosy z poplatků a provizí poklesly o 1,9 % na 5 194 milionů Kč. Pokles byl zapříčiněn především nižšími výnosy z poplatků za depozitní produkty, v důsledku přechodu klientů KB na nové balíčky v programu MojeOdměny, který odměňuje zákazníky za jejich aktivitu. Klesající trend se ve třetím čtvrtletí však značně zpomalil, protože většina klientů již na nové balíčky přešla. Příjmy z transakcí byly pozitivně ovlivněny vyšší celkovou aktivitou, což bylo nejlépe vidět v počtu plateb kartou. Nicméně KB zahrnuje více transakcí do balíčků účtů a klienti preferují levnější kanály přímého bankovnictví, což vedlo k mírnému meziročnímu poklesu příjmů z transakcí. Výnosy z poplatků za úvěry poklesly i navzdory růstu objemu úvěrování, protože u stále většího podílu retailových úvěrů KB neúčtuje poplatky za jejich správu a Banka vyplácela vyšší odměny plynoucí z velkého prodeje hypoték. Poplatky z křížového prodeje se zvýšily díky růstu objemů aktiv klientů v podílových fondech, životním pojištění a penzijních fondech. Solidní aktivita v oblastech strukturovaného financování, privátního bankovnictví a dalších služeb pro podniky přispěla rovněž pozitivně.

Čistý zisk z finančních operací stoupl o 6,6 % na 1 836 milionů Kč. Výsledek byl pozitivně ovlivněn silnou poptávkou korporátních klientů po financování a s tím související zajištění úrokových a měnových rizik. Banka v průběhu období úspěšně uzavřela několik strukturovaných financování a emisí dluhopisů. Čistý zisk z cizoměnových plateb nadále odrážel nižší průměrné marže a optimalizaci nákladů na konverze ze strany zákazníků. Dopad dekonsolidace na tento řádek ve výsledovce byl zanedbatelný.

Celkové provozní náklady se zvýšily o 3,8 % na 9 947 milionů Kč. Tento nárůst jde zcela na vrub tvorbě rezervy ve druhém čtvrtletí ve výši 409 milionů Kč na odhadovanou výši povinné dávky pro rok 2015 do Fondu pro řešení krize, který by měl být letos v ČR zřízen v souladu se směrnicí Evropské unie pro ozdravné postupy a řešení krize.3 Bez zahrnutí této položky by provozní náklady mírně klesly o 0,4 %. Personální náklady se také téměř nezměnily, rostly o 0,5 % na 5 093 miliony Kč, zatímco průměrný počet zaměstnanců se snížil o 1,4 % na 8 416. Všeobecné administrativní náklady bez zahrnutí rezervy na dávku do Fondu pro řešení krize ve výši 3 110 milionů Kč v meziročním srovnání klesly o 2,1 %. Úspory byly dosaženy napříč všemi oblastmi kromě podpory IT. Položka „Odpisy, znehodnocení a prodej dlouhodobých aktiv“ zůstala stejná (0,1 %) ve výši 1 335 milionů Kč.

Hrubý bankovní příjem očištěný o dekonsolidaci Transformovaného fondu za první tři čtvrtletí poklesl meziročně o 3,3 % na 12 489 milionů Kč. Neočištěný hrubý bankovní příjem poklesl o 6,0 %.

Náklady rizika se snížily o 59,3 % na 442 miliony Kč, což v relativním vyjádření představuje 11 bazických bodů (v porovnání s průměrným objemem úvěrového portfolia). Platební morálka klientů v retailovém i korporátním segmentu byla velmi dobrá, i s příznivým vlivem makroekonomických podmínek. Skupina rozpustila rezervy na některé nestandardní expozice díky úspěšnému splácení a zlepšení finanční situace některých klientů, anebo z důvodu poklesu těchto expozic. KB také vylepšila své rizikové modely, což vedlo ve třetím čtvrtletí k mimořádné úpravě úrovně stavu rezerv v retailovém segmentu.

Výnos z majetkových účastí v přidružených společnostech, který zahrnuje podíl KB v Komerční pojišťovně, se snížil o 12,6 % na 125 milionů Kč.

V důsledku dekonsolidace Transformovaného fondu přestal být řádek Podíl na zisku účastníků penzijního připojištění vykazován v konsolidované výsledovce. Jeho výše v loňském roce činila 362 milionů Kč. Tato změna zcela nahrazuje pokles celkových provozních výnosů, vyplývající z dekonsolidace.  

Daň z příjmu poklesla o 2,0 % na 1 981 milion Kč.

Čistý konsolidovaný zisk Skupiny KB za první tři čtvrtletí 2015 dosáhl 10 192 miliony Kč, což je o 2,4 % více ve srovnání se srovnatelným období loňského roku. Z této částky náleželo 308 milionů Kč držitelům menšinových podílů v dceřiných společnostech KB (meziročně o 4,4 % více) a čistý zisk náležející akcionářům činil 9 884 miliony Kč, což představuje meziroční zvýšení o 2,4 %.

Výkaz o finanční situaci

V souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) je srovnatelným obdobím u položek rozvahy konec předchozího roku. Následující text proto uvádí srovnání s koncem roku 2014, není-li uvedeno jinak.

V důsledku výše zmíněné dekonsolidace Transformovaného fondu je pro forma konsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2014 menší o 41,4 miliardy Kč, a to na aktivní straně zejména u položek Realizovatelná finanční aktiva o 35,4 miliardy Kč a Finanční investice držené do splatnosti o 7,1 miliardy Kč, a na pasivní straně rozvahy zejména u položek Závazky vůči klientům o 40,2 miliardy Kč, a Vlastní kapitál Skupiny KB o 1,5 miliardy Kč.

Objem celkových aktiv Skupiny KB k 30. září 2015 dělal 911,3 miliardy Kč. Po očištění o dekonsolidaci to bylo o 0,1 % méně než k 31. prosinci 2014. Včetně dopadu dekonsolidace  byly celková aktiva nižší o 4,4 %.

Hotovost a účty u centrálních bank se snížily o 7,5 % na 141,5 miliardy Kč. Hlavní složka této položky se skládá z povinných minimálních rezerv u centrální banky.

Pohledávky vůči bankám poklesly o 1,7 % na 58,7 miliardy Kč.

Finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů se snížily o 15,7 % na 35,4 miliardy Kč.

Celkové čisté úvěry a pohledávky ve srovnání s koncem roku 2014 vzrostly o 4,6 % a dosáhly 517,7 miliardy Kč. Hrubá výše klientských úvěrů a pohledávek se zvýšila o 4,0 % na 534,0 miliard Kč. Podíl standardních úvěrů v této sumě stoupnul na 93,7 % (500,4 miliardy Kč), podíl sledovaných úvěrů byl 1,8 % (9,4 miliardy Kč) a podíl úvěrů pod zvláštní kontrolou (nestandardní, pochybné a ztrátové) tvořil s objemem 24,2 miliardy Kč 4,5 % celého portfolia. Objem vytvořených opravných položek dosáhl 16,6 miliardy Kč, což je o 11,8 % méně než na konci roku 2014. Tento pokles byl ovlivněn odepsáním jisté historické expozice, plně kryté opravnými položkami, z rozvahy.

Portfolio realizovatelných cenných papírů (AFS) očištěné o dekonsolidaci Transformovaného fondu se zvětšilo o 5,3 % na 44,3 miliardy Kč. Neočištěný objem se snížil o 42,8 %. Očištěný objem cenných papírů držených do splatnosti (HTM) poklesl o 4,4 % na 66,4 miliardy Kč. Pokles neočištěný o dekonsolidace byl 13,2 %.

Z celkového objemu dluhových cenných papírů v AFS ve výši 44,3 miliardy Kč tvořila 20,9 miliardy Kč hodnota českých státních dluhopisů a 6,1 miliardy Kč hodnota státních dluhopisů vydaných cizími státy. Z celkového objemu dluhových cenných papírů v HTM ve výši 66,4 miliardy Kč tvořila 56,0 miliard Kč hodnota českých státních dluhopisů a 10,4 miliardy Kč hodnota státních dluhopisů vydaných cizími státy.

Čistá účetní hodnota dlouhodobého hmotného majetku poklesla o 1,9 % na 7,5 miliardy Kč a hodnota dlouhodobého nehmotného majetku klesla o 4,3 % na 3,6 miliardy Kč. Velikost goodwillu, který pochází z akvizic společností Modrá pyramida, SGEF a ESSOX, zůstala nezměněna na 3,8 miliardy Kč.

Objem závazků klesl ve srovnání s koncem roku 2014 o 4,3 % na 807,3 miliardy Kč. Závazky vůči klientům očištěné o dekonsolidaci vzrostly o 1,1 % na 669,3 miliardy Kč, neočištěné o efekt dekonsolidace poklesly o 4,6 %. Objem vydaných cenných papírů se zvýšil o 2,2 % na 23,1 miliardy Kč. Likvidita Skupiny vyjádřená poměrem čistých úvěrů a depozit dosáhla 77,3 %.

Vlastní kapitál Skupiny KB klesl o 5,0 % na 104,0 miliard Kč. Tvorba čistého zisku byla kompenzována výplatou dividendy (KB během května vyplatila dividendu ve výši 11,8 miliardy Kč). Přecenění zajištění peněžních toků se snížilo vlivem mírně vyšších tržních úrokových sazeb ve srovnání s koncem roku 2014. Přecenění portfolia realizovatelných cenných papírů, které představuje primárně reinvestice klientských vkladů, pokleslo v důsledku dekonsolidace TF a amortizace přecenění portfolia realizovatelných cenných papírů, které byly reklasifikovány v roce 2014 do portfolia cenných papírů držených do splatnosti. K 30. září 2015 držela KB 238 672 vlastních akcií, což představuje 0,63 % základního kapitálu.

Konsolidovaný regulatorní kapitál pro určení kapitálové přiměřenosti na konci září 2015 činil 66,0 miliard Kč. Konsolidovaný regulatorní kapitál KB je tvořen výhradně nejkvalitnějším jádrovým Tier 1 kapitálem. Kapitálová přiměřenost Skupiny KB, a tedy i ukazatel jádrového Tier 1 podle standardů Basilej III, dosahovaly 16,4 %. Příspěvek z přecenění portfolia realizovatelných cenných papírů na účtu vlastního kapitálu, který se vztahuje k disponibilním dluhopisům drženým v tomto portfoliu, a který je podle platných předpisů zahrnut od 1. ledna 2015 do regulatorního kapitálu, činí 1,9 miliardy Kč a zvýšil kapitálovou přiměřenost o 48 bazických bodů.

Úroveň likvidity KB měřená ukazatelem likvidního krytí (LCR) splnila v průběhu prvních tří čtvrtletí roku 2015 bezpečně požadavky stanovené v regulatorním rámci Basilej III.

PŘÍLOHA

Konsolidované hospodářské výsledky k 30. září 2015 podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Výkaz zisků a ztrát
(mil. Kč, neauditované)
1. 1. – 30. 9. 2014     1. 1. – 30. 9. 2014 Pro forma     1. 1. – 30. 9. 2015     Meziroční změna     Meziroční změna na srov. bázi
 
Čisté úrokové výnosy     16 009     15 395     15 331     -4,2 %     0,4 %
 
Čisté poplatky a provize     5 049     5 294     5 194     2,9 %     -1,9 %
 
Čistý zisk z finančních operací     1 722     1 723     1 836     6,6 %     6,6 %    
Ostatní výnosy     86     81 75 -12,8 %     -7,4 %
 
Čisté provozní výnosy     22 866     22 493     22 436     -1,9 %     0,7 %
 
Personální náklady     -5 067     -5 067     -5 093     0,5 %     0,5 %    
Všeobecné provozní náklady     -3 178     -3 179 -3 519     10,7 %     10,7 %    
Odpisy, znehodnocení majetku a prodej majetku     -1 334     -1 334     -1 335     0,1 %     0,1 %    
Provozní náklady     -9 580     -9 580     -9 947     3,8 %     3,8 %    
Hrubý provozní zisk     13 287     12 913     12 489     -6,0 %     -3,3 %
 
Náklady rizika     -1 085     -1 085     -442     -59,3 %     -59,3 %    
Čistý provozní zisk     12 202     11 828     12 047     -1,3 %     1,9 %
 
Zisk z majetkových účastí     143     143     125     -12,6 %     -12,6 %    
Podíl na zisku účastníků penzijního připojištění     -362     0 0 n.a.     n.a.    
Čistý zisk před zdaněním     11 982     11 971     12 172     1,6 %     1,7 %    
Daň z příjmů     -2 034     -2 022     -1 981     -2,6 %     -2,0 %
 
Čistý zisk     9 949     9 949     10 192     2,4 %     2,4 %    
Menšinový zisk     295     295     308 4,4 %     4,4 %    
Čistý zisk náležející akcionářům Banky     9 654     9 654     9 884     2,4 %     2,4 %    

 

Rozvaha
(mil, Kč, neauditované)
31. 12. 2014     31. 12. 2014
Pro forma
30. 9. 2015     Změna od zač. roku     Změna od zač. roku na srov. bázi
 
Aktiva     953 261     911 829     911 302     -4,4 %     -0,1 %
 
Hotovost a účty u centrálních bank     152 903     152 904     141 487     -7,5 %     -7,5 %    
Pohledávky za bankami     59 699     59 279     58 676     -1,7 %     -1,0 %
 
Úvěry a pohledávky za klienty (čisté)     494 706     494 706     517 666     4,6 %     4,6 %    
Cenné papíry     195 927     154 583     146 068     -25,4 %     -5,5 %
 
Ostatní aktiva     50 026     50 357     47 405     -5,2 %     -5,9 %
 
Pasiva     953 261     911 829     911 302     -4,4 %     -0,1 %
 
Závazky vůči bankám     61 361     61 360     53 314     -13,1 %     -13,1 %    
Závazky vůči klientům     701 867     661 703     669 261     -4,6 %     1,1 %
 
Emitované cenné papíry     22 584     22 584     23 079     2,2 %     2,2 %    
Ostatní pasiva     57 956     58 176     61 656     6,4 %     6,0 %    
Vlastní kapitál celkem     109 494     108 006     103 994     -5,0 %     -3,7 %
 

 

Hlavní ukazatele     30. září 2014     30. září 2015     Meziroční změna
 
Kapitálová přiměřenost (ČNB)     17,1 %     16,4 %    
Přiměřenost Tier 1 (ČNB)     17,1 %     16,4 %    
Celková rizikově vážená aktiva (miliardy Kč)     380,8     403,2     5,9 %
 
Rizikově vážená aktiva k úvěrovému riziku (miliardy Kč)     315,8     337,4     6,9 %
 
Čistá úroková marže (č. úrok. výnosy/prům. úrok nesoucí aktiva)*     2,6 %     2,5 %    
Poměr čistých úvěrů a depozit*     74,3 %     77,3 %    
Poměr provozních nákladů a výnosů*     42,6 %     44,3 %    
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE)*     13,4 %     12,8 %    
Upravená rentabilita průměrného vlastního kapitálu (upravené ROAE)*, **     16,1 %     15,9 %    
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)*     1,5 %     1,4 %    
Zisk na akcii (Kč)     341     349     2,4 %
 
Průměrný počet zaměstnanců     8 533     8 416     -1,4 %
 
Počet poboček (KB v ČR)     399     396     -3
Počet bankomatů     746     766     +20
 
Počet klientů (KB)     1 621 000     1 642 000     1,3 %
 

 

* očištěno o vliv dekonsolidace Transformovaného fondu

** vypočteno jako Čistý zisk náležející akcionářům dělený průměrným vlastním kapitálem Skupiny bez menšinových podílů po odečtení přecenění realizovatelných finančních aktiv a zajištění peněžních toků

Obchodní výsledky drobného bankovnictví – přehled       30. září 2015     Meziroční změna
 
Hypotéky občanům     – celkový objem     176,1 miliard Kč     13,4 %
 
Úvěry ze stavebního spoření (MPSS)     – celkový objem     36,7 miliard Kč     -7,1 %
 
Spotřebitelské úvěry (KB + ESSOX)     – celkový objem     30,1 miliardy Kč     4,0 %
 
Úvěry malým podnikům a podnikatelům     – celkový objem     30,1 miliardy Kč     6,5 %
 
Aktivní kreditní karty    

– počet celkem    

– z toho občanům    

202 000    

160 000    

1,2 %
 

2,2 %
 

Aktivní debetní karty     – počet celkem     1 420 000     2,8 %
 
Předepsané pojistné (KP)       5,3 miliardy Kč     -38,9 %
 

 

Finanční kalendář na rok 2015 a 2016

 • 11. února 2016: zveřejnění výsledků za rok 2015
 • 4. května 2016: zveřejnění výsledků za 1. čtvrtletí 2016
 • 3. srpna 2016: zveřejnění výsledků za 1. pololetí 2016 a za 2. čtvrtletí 2016
 • 3. listopadu 2016: zveřejnění výsledků za tři čtvrtletí 2016 a za 3. čtvrtletí 2016

1) Upravené o vliv účetní dekonsolidace Transformovaného fondu, který je spravován KB Penzijní společností. Neupravené celkové provozní výnosy poklesly meziročně o 1,9 %.

2) Celkový vykázaný objem závazků vůči zákazníkům meziročně poklesl o 0,2 % na 655,2 miliardy Kč.

3) K datu publikace této tiskové zprávy nebyl legislativní proces ještě dokončen.