V Praze, 6. květen 2015 – Komerční banka za první tři měsíce 2015 vykázala dynamický meziroční růst úvěrování a objemu prostředků, které spravuje svým klientům. Počet zákazníků rovněž stoupl.

  • Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB narostl o 5,9 % na 513,7 miliardy Kč
  • Konsolidovaná aktiva stoupla meziročně o 9,4 % na srovnatelné bázi, na 912,2 miliardy Kč
  • Objem vkladů stoupl meziročně o 7,8 % na 650,0 miliard Kč
  • Ukazatel jádrové Tier 1 přiměřenosti za Skupinu KB dosáhl výše 16,7 %
  • Objem prostředků v podílových fondech vzrostl o 33,4 %, v penzijním spoření o 12,1 % a technické rezervy v životním pojištění o 15,6 %

Čistý zisk připadající akcionářům dosáhl 3,5 miliardy Kč, což představuje meziroční zvýšení o 12,2 %. Konsolidované výnosy vzrostly o 0,8 % (po očištění o účetní dopad dekonsolidace Transformovaného fondu spravovaného KB Penzijní společností), provozní výdaje byly vyšší o 0,3 % a náklady rizika se snížily o 79,0 %. Na konci března měla Komerční banka 42 461 akcionářů, z toho 37 322 byly fyzické osoby z České republiky.

Svižný růst obchodních aktivit s našimi klienty nám pomáhá vytvořit solidní základnu, abychom čelili stále klesajícím úrokovým sazbám a narůstajícím regulatorním požadavkům. Rostoucí hospodářství a zvýšení důvěry v ekonomiku se pozitivně odrazilo zlepšením úvěrování v segmentu občanů a malých podniků,“ řekl Albert Le Dirac’h, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky. „Vidíme rovněž silný růst v hypotečním úvěrování a mírné oživování úvěrů spotřebitelům a malým podnikům,“ dodal.

Podle finančních a regulatorních ukazatelů je finanční vybavenost KB více než dobrá. Ukazatel jádrové Tier 1 přiměřenosti za Skupinu KB podle standardů Basilej III dosáhl výše 16,7 %. KB také vykázala excelentní poměr čistých úvěrů k objemu depozit ve výši 75,1 %. „Vynikající výsledek byl v prvním čtvrtletí ovlivněn několika pozitivními faktory, které se nemusí zcela zopakovat v dalších čtvrtletích, a to zejména v oblasti nákladů rizika a investičního bankovnictví,“ vysvětlil Albert Le Dirac’h.

V rámci své strategie posilovat vedoucí pozici na českém trhu v multikanálové nabídce bankovních služeb, poskytla KB svým klientům moderní nástroj vyvinutý IBM k zabezpečení jejich vlastních zařízení proti nákaze škodlivým softwarem a odcizení citlivých dat. „Pracujeme na tom, aby se KB úspěšně rozvíjela i ve vysoce konkurenčním prostředí, které se vyznačuje změnami v očekáváních klientů, novými způsoby distribuce bankovních služeb a také kybernetickou kriminalitou a zvyšující se regulatorní zátěží,“ uzavřel Albert Le Dirac’h.

Komentované obchodní a finanční výsledky

Oznámené finanční údaje jsou neauditovanými konsolidovanými výsledky podle IFRS (Mezinárodních standardů účetního výkaznictví).

OBCHODNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Tržní prostředí

Česká ekonomika pokračovala v prvním čtvrtletí 2015 v solidním výkonu. Na poptávkové straně ekonomiky rostla spotřeba domácností, investice do fixního kapitálu, vládní výdaje a exporty. Na nabídkové straně rostla produkce v průmyslovém a stavebním sektoru, což mělo pozitivní vliv na růst počtu nově vytvořených pracovní míst. Inflace se navzdory expandující ekonomice pohybovala těsně nad nulou. Česká národní banka neoznámila žádnou bezprostřední změnu své uvolněné monetární politiky. Po volatilním vývoji v lednu, česká koruna za celé čtvrtletí mírně posílila vůči euru. Vývoj úrokových sazeb na českém trhu rovněž ovlivnilo oznámení Evropské centrální banky o programu kvantitativního uvolňování. Výnosy českých státních dluhopisů tak nadále klesaly, a cena krátkodobých dluhopisů vzrostla k úrovním, které znamenají pro investory záporný výnos z jejich držení do splatnosti.

Tempo růstu na trhu úvěrů zůstalo stabilní ve středních jednotkách procent, jak v retailovém, tak korporátním segmentu. Nicméně spotřebitelské úvěrování bankami a také financování podnikatelů stále vykazovaly mírně klesající trend. Financování nefinančních podniků se po nárůstu v posledním čtvrtletí 2014, který ovlivnilo několik velkých obchodů, vrátilo blíže k původnímu trendu. Domácnosti a soukromé podniky nadále zvyšovaly své vklady, což bylo v meziročním srovnání částečně kompenzováno poklesem vkladů subjektů veřejného sektoru.

Klienti a distribuční sítě

Ke konci března 2015 obsluhovala Skupina KB 2,5 milionu klientů (na konsolidované bázi). Samotná KB měla 1 630 000 klientů, meziročně o 1,8 % více, z toho 1 374 000 byli občané. Dalších 256 000 zákazníků bylo z řad podnikatelů, firem a korporací (včetně obcí a sdružení). Modrá pyramida obsluhovala 548 000 zákazníků a penzijní připojištění u KB Penzijní společnosti využívalo 553 000 občanů. Služeb společnosti ESSOX využívalo 267 000 aktivních klientů.

Klienti Komerční banky měli k dispozici 399 bankovních poboček (včetně divize pro korporátní klienty na Slovensku), 759 bankomatů a plnohodnotné přímé bankovnictví podporované dvěma telefonními centry. Počet klientů využívajících alespoň jeden kanál přímého bankovnictví, jako je internet nebo telefonní bankovnictví, dosáhl 1 289 000 na konci března 2015, což znamenalo 79,1 % z celkového počtu klientů. Zákazníci využívali 1 585 000 aktivních platebních karet, z toho 200 000 kreditních. Počet aktivních kreditních karet vydaných společností ESSOX dosáhl 123 000. Klienti Modré pyramidy měli k dispozici 215 obchodních míst a okolo 1 000 poradců. SG Equipment Finance (SGEF) poskytovala své leasingové služby prostřednictvím devíti vlastních poboček, z nichž dvě jsou na Slovensku, a také prostřednictvím sítě KB.

Úvěry klientům

Celkový hrubý objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB se meziročně zvýšil o 5,9 % na 513,7 miliardy Kč. Nejvíce k meziročnímu růstu portfolia přispěly úvěry podnikům v České republice a hypotéky.

Úvěry občanům: Úvěry Skupiny KB na bydlení zahrnují hypotéky poskytnuté KB a úvěry od Modré pyramidy. Celkový objem úvěrů na bydlení stoupl meziročně o 5,9 %. Objem hypoték poskytnutých občanům vzrostl meziročně o 10,7 % na 163,7 miliardy Kč, k čemuž přispěla i lepší dostupnosti bydlení v prostředí nízkých úrokových sazeb. Nízké sazby vedly také zákazníky k upřednostnění hypoték před úvěry ze stavebního spoření, objem úvěrů poskytnutých Modrou pyramidou poklesl o 11,0 % na 37,5 miliardy Kč. Objem spotřebitelských úvěrů poskytnutých KB a společností ESSOX vzrostl o 1,0 % na 29,0 miliard Kč, přičemž rostlo především portfolio KB.

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB podnikům vzrostl o 6,7 % na 278,9 miliardy Kč. Úvěry poskytnuté (středním a velkým) korporátním klientům v ČR a na Slovensku, včetně financování od společnosti Factoring KB, narostly o 7,4 % na 227,8 miliardy Kč. Úvěrování podnikatelů a malých podniků stouplo o 0,8 % na 28,3 miliardy Kč. Zůstatek úvěrového a leasingového financování společnosti SGEF stoupl meziročně o 7,7 % na 22,8 miliardy Kč.

Vklady klientů a aktiva ve správě

Konsolidovaný objem vkladů vzrostl meziročně o 7,8 % na 650,0 miliard Kč (s vyloučením klientských aktiv v transformovaném fondu, která jsou spravována KB Penzijní společností, a která od 1. ledna 2015 nejsou zahrnuta do konsolidace Skupiny KB, dále s vyloučením volatilních repo operací s klienty)1. Vklady občanů v KB se zvýšily meziročně o 11,2 % na 181,1 miliardy Kč a depozita ve stavební spořitelně Modrá pyramida mírně poklesly o 0,6 % na 72,1 miliardy Kč. Vklady podniků vzrostly o 7,9 % na 390,6 miliardy Kč. Vklady soukromých podniků vzrostly, naopak vklady u veřejného sektoru poklesly.

Klientská aktiva ve správě KB Penzijní společnosti narostla o 12,1 % na 42,1 miliardy Kč. Technické rezervy v životním pojištění v Komerční pojišťovně stouply o 15,6 % na 44,0 miliard Kč. Objemy prostředků klientů KB v podílových fondech (ve správě IKS KB a Amundi) se zvýšily o 33,4 % na 42,5 miliardy Kč.

FINANČNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Výsledovka

Transformovaný fond (TF), který shromažďuje prostředky a vládní příspěvek v rámci penzijního připojištění, a který je spravován KB Penzijní společností, není již od 1. ledna 2015 zahrnut do konsolidace Skupiny KB. Fond je nadále spravován KB Penzijní společností, což je dceřiná společnost KB pod její přímou kontrolou. Tato společnost je stále konsolidována plnou metodou v souladu s účetním standardem IFRS 10.

Dekonsolidace ovlivňuje meziroční srovnání celkových provozních výnosů. Níže uvedené komentáře, které se vztahují k položkám s „upraveným“ základem, vylučují příspěvek transformovaného fondu do konsolidovaných výnosů v roce 2014, stejně jako odpovídající částku v řádku Podíl na zisku účastníků penzijního připojištění. Porovnáván je tak shodný rozsah konsolidačního celku jak v roce 2014, tak v roce 2015. Dekonsolidace neměla vliv na reportované provozní náklady, náklady rizika nebo čistý zisk Skupiny KB.

Celkové provozní výnosy očištěné o dekonsolidaci TF se zvýšily o 0,8 % na 7 507 milionů Kč. Skupina KB kompenzovala nízké marže převážně nárůstem objemů úvěrů, vkladů a dalšími aktivy ve správě. Neočištěné celkové provozní výnosy vykázaly pokles o 0,8 %.

Upravené čisté úrokové výnosy se zvýšily o 0,9 % na 5 126 milionů Kč, a to díky většímu nárůstu úvěrů a vkladů, který více než vyrovnal účinek poklesu výnosu z reinvestování vkladů, když tržní úrokové sazby klesaly po celou dobu srovnatelného období. Dlouhodobá politika KB zajišťování úrokových sazeb významně pomohla zmírnit krátkodobý dopad tohoto vývoje. Čistá úroková marže, vypočtená jako poměr čistých úrokových výnosů k úročeným aktivům vykázaným v rozvaze, dosáhla v prvním čtvrtletí 2015 na 2,48 % oproti 2,65 % (očištěno)2 o rok dříve. Neupravené čisté úrokové výnosy poklesly o 2,9 %.

Upravené čisté výnosy z poplatků a provizí poklesly o 4,0 % na 1 699 milionů Kč. Úspěšný věrnostní program MojeOdměny pomohl zvýšit spokojenost klientů a i jejich počet v KB. Nicméně poskytnuté odměny vedly jak ke snížení nákladů klientů na správu jejich financí, tak ke snížení přijmu KB z poplatků. Pokles poplatků z vkladových produktů způsobil postupný přechod klientů na účet MůjÚčet, který odměňuje klienty za jejich aktivitu. Celkový počet transakcí se zvýšil, což bylo nejvíce vidět na platbách kartou. Nicméně příjmy z transakcí byly nižší, protože klienti benefitovali ze seskupování transakcí do balíčků účtů a z využívání levnějšího on-line bankovnictví. Od začátku roku 2013 Banka nabízí spotřebitelské úvěry a hypotéky bez poplatků za správu produktů, což snižuje výnosy z poplatků za úvěry, protože se postupně nahrazují staré úvěry novými. Ve srovnání s velmi silným prvním čtvrtletím 2014 byly výnosy ze syndikovaných úvěrů a z makléřských služeb navzdory solidní aktivitě nižší. Na druhou stranu růst objemu aktiv klientů v životním pojištění, v penzijních fondech a v podílových fondech vedl k růstu příjmů z křížových prodejů. Neočištěné čisté výnosy z poplatků a provizí stouply o 0,5 %, protože náklady na poplatky, které dříve vstupovaly do konsolidace, nyní do konsolidace nevstupují.

Čistý zisk z finančních operací rostl o 15,6 % na 660 milionů Kč. V prvním čtvrtletí byla vyšší poptávka korporátních klientů po zajištění finančních a komoditních rizik vlivem zvýšení volatility některých cen a několika strukturovaným financováním poskytnutým klientům v tomto období. Čistý zisk z cizoměnových plateb ovlivnily nižší průměrné marže a optimalizace nákladů na konverze klienty. Dopad dekonsolidace na tento řádek ve výsledovce byl zanedbatelný.

Celkové provozní náklady se zvýšily o 0,3 % na 3 132 milionů Kč. Z toho personální náklady stouply o 1,3 % na 1 677 milionů Kč, přičemž průměrný počet zaměstnanců se snížil o 1,2 % na 8 434. Všeobecné administrativní náklady klesly o 0,9 % na 1 019 milionů Kč, když nejvíce k úsporám přispěl pokles v kategorii nákladů na marketing a v oblasti telekomunikací, zatímco došlo k nárůstu nákladů v oblasti informačních technologií, což souvisí s prioritou KB rozvíjet multikanálové distribuční kapacity a schopnosti. Výše nákladů v položce „Odpisy, znehodnocení a prodej dlouhodobých aktiv“ poklesla o 1,1 % na 436 milionů Kč, což bylo následkem ukončení amortizace některých softwarových aplikací.

Očekávaný nový příspěvek do Fondu pro řešení krize nebyl k 31. březnu 2015 zaúčtován v knihách Komerční banky, protože příslušný legislativní akt Evropské unie zatím nebyl transponován do českého práva a velikost povinnosti za rok 2015 dosud nebyla známá, ani jí nebylo možné dostatečně spolehlivě odhadnout.

Očištěný hrubý bankovní příjem za první tři měsíce vzrostl meziročně o 1,3 % na 4 375 milionů Kč (vykázaný hrubý bankovní příjem poklesl o 1,5 %.)

Náklady rizika poklesly o 79,0 % na 109 milionů Kč, což v relativním vyjádření představuje 8 bazických bodů v porovnání s průměrným objemem úvěrového portfolia. Výsledek byl ovlivněn příznivým makroekonomickým vývojem, celkově dobrou platební morálkou klientů, snížením několika nestandardních expozic díky úspěšnému splácení a zlepšení finanční situace některých klientů. Čistá tvorba opravných položek zůstala na velmi nízké úrovni, jak v retailových, tak i korporátních segmentech, a to díky stabilní a dobré kvalitě úvěrového portfolia.

Výnos z majetkových účastí v přidružených společnostech se zvýšil o 15,0 % a to díky lepší ziskovosti Komerční pojišťovny.

V důsledku dekonsolidace transformovaného fondu přestal být řádek Podíl na zisku účastníků penzijního připojištění vykazován v konsolidované výsledovce. Jeho výše byla 121 milionů Kč v loňském roce. Tato změna efektivně kompenzuje pokles celkových provozních výnosů, který právě vyplývá z dekonsolidace.

Daň z příjmu vzrostla o 10,8 % na 738 milionů Kč.

Čistý konsolidovaný zisk Skupiny KB za první čtvrtletí 2015 stoupl ve srovnání s rokem 2014 o 12,6 % na 3 575 milionů Kč. Z této částky náleželo 119 milionů Kč držitelům menšinových podílů v dceřiných společnostech KB (meziročně o 25,3 % více) a zisk náležející akcionářům Banky činil 3 456 milionů Kč, což představuje meziroční zvýšení o 12,2 %.

Výkaz o finanční situaci

V souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) je srovnatelným obdobím u položek rozvahy konec předchozího roku. Následující text proto uvádí srovnání s koncem roku 2014, není-li uvedeno jinak.

V důsledku výše zmíněné dekonsolidace transformovaného fondu je pro forma konsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2014 menší o 41,4 miliardy Kč, a to na aktivní straně zejména u položek Realizovatelná finanční aktiva o 35,4 miliardy Kč a Finanční investice držené do splatnosti o 7,1 miliardy Kč, a na pasivní straně rozvahy zejména u položek Závazky vůči klientům o 40,2 miliardy Kč, a Vlastní kapitál Skupiny KB o 1,5 miliardy Kč.

Objem celkových aktiv Skupiny KB k 31. březnu 2015 poklesl od začátku roku o 4,3 % na 912,2 miliardy Kč. Po očištění o dekonsolidaci byl objem celkových aktiv od začátku roku stabilní.

Pohledávky vůči bankám se zvýšily o 0,3 % na 59,8 miliardy Kč. Největší část této položky představují úložky u centrálních bank jako součást reverzních repo operací a termínované vklady u bank.

Finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů vzrostla o 18,7 % na 49,8 miliardy Kč. Toto portfolio je tvořeno vlastními obchodními pozicemi Skupiny KB.

Celkové čisté úvěry a pohledávky zůstaly ve srovnání s koncem roku 2014 téměř nezměněny na 495,3 miliardy Kč. Hrubá výše klientských úvěrů a pohledávek zůstala stabilní na 513,7 miliardy Kč. Podíl standardních úvěrů v této sumě činil 92,9 % (477,0 miliard Kč), podíl sledovaných úvěrů byl 1,8 % (9,4 miliardy Kč) a podíl úvěrů pod zvláštní kontrolou (nestandardní, pochybné a ztrátové) tvořil s objemem 27,3 miliardy Kč 5,3 % celého portfolia. Objem vytvořených opravných položek dosáhl 18,6 miliardy Kč, což je o 1,4 % méně než na konci roku 2014.

Portfolio realizovatelných cenných papírů (AFS) se zmenšilo o 42,4 % na 44,6 miliardy Kč, očištěné o dekonsolidaci se zvětšilo o 6,2 %. Objem cenných papírů držených do splatnosti (HTM) poklesl o 8,5 % na 70,0 miliard Kč, očištěný o dekonsolidaci se zvýšil o 0,8 %.

Z celkového objemu dluhových cenných papírů v AFS ve výši 44,6 miliardy Kč tvořila 21,0 miliard Kč hodnota českých státních dluhopisů a 6,4 miliardy Kč hodnota státních dluhopisů vydaných cizími státy. Z celkového objemu dluhových cenných papírů v HTM ve výši 70,0 miliard Kč tvořila 59,6 miliardy Kč hodnota českých státních dluhopisů a 10,4 miliardy Kč hodnota státních dluhopisů vydaných cizími státy.

Čistá účetní hodnota dlouhodobého hmotného majetku poklesla o 1,4 % na 7,6 miliardy Kč a hodnota dlouhodobého nehmotného majetku klesla o 2,3 % na 3,7 miliardy Kč. Velikost goodwillu, který pochází z akvizic společností Modrá pyramida, SGEF a ESSOX, zůstala nezměněna na 3,8 miliardy Kč.

Objem závazků klesl ve srovnání s koncem roku 2014 o 5,3 % na 799,2 miliardy Kč. Závazky vůči klientům poklesly o 6,0 % na 659,5 miliardy Kč, očištěné o vliv dekonsolidace se snížily o 0,3 %. Objem vydaných cenných papírů se zvýšil o 0,7 % na 22,7 miliardy Kč. Likvidita Skupiny vyjádřená poměrem čistých úvěrů a depozit dosáhla 75,1 %.

Vlastní kapitál Skupiny KB vzrostl o 3,3 % na 113,0 miliard Kč. K navýšení vlastního kapitálu přispěla tvorba čistého zisku a zvýšení účetní hodnoty přecenění zajištění peněžních toků, a to vlivem poklesu tržních úrokových sazeb ve srovnání s koncem roku 2014. Přecenění portfolia realizovatelných cenných papírů, které představuje primárně reinvestice klientských vkladů, pokleslo v důsledku dekonsolidace TF. K 31. březnu 2015 držela KB 238 672 vlastních akcií, což představuje 0,63 % základního kapitálu.

Konsolidovaný regulatorní kapitál pro určení kapitálové přiměřenosti na konci března 2015 činil 65,5 miliardy Kč. Konsolidovaný regulatorní kapitál KB je tvořen výhradně nejkvalitnějším jádrovým Tier 1 kapitálem. Kapitálová přiměřenost Skupiny KB, a tedy i ukazatel jádrového Tier 1 podle standardů Basilej III, dosahovaly 16,7 %. Podle stanoveného plánu pro zavádění pravidel regulačního rámce Basilej III zahrnula KB od 1. ledna do svého regulatorního kapitálu část přecenění portfolia realizovatelných cenných papírů účtovaného ve vlastním kapitálu, která se vztahuje k určeným dluhopisům držených v tomto portfoliu. Regulatorní kapitál se tak zvýšil o 2 miliardy Kč a kapitálová přiměřenost Skupiny KB o 53 bazických bodů. V průběhu čtvrtletí oznámila ČNB Komerční bance novou výši celkového kapitálového požadavku (dle pilíře 2), která činí 14,4% objemu rizikově vážených expozic, což představuje zvýšení kapitálového požadavku o 0,5 procentního bodu v porovnání s dosavadní povinností.

Úroveň likvidity KB měřená ukazatelem likvidního krytí (LCR) splnila v průběhu celého čtvrtletí bezpečně požadavky stanovené v regulatorním rámci Basilej III.

Změny ve správě společnosti

V návaznosti na přijetí pozice ve vedení divize Mezinárodního bankovnictví a finančních služeb skupiny Société Générale, odstoupil k 31. březnu 2015 pan Pavel Čejka z představenstva Komerční banky. Dozorčí rada následně zvolila s účinností od 1. dubna 2015 pana Libora Löflera novým členem představenstva Komerční banky.

PŘÍLOHA

Konsolidované hospodářské výsledky k 31. březnu 2015 podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Výkaz zisků a ztrát
(mil. Kč, neauditované)
1. 1. – 31. 3. 2014 1. 1. – 31. 3. 2014
Pro forma
1. 1. – 31. 3. 2015 Meziroční změna Meziroční změna na srov. bázi
Čisté úrokové výnosy     5 279     5 079     5 126     -2,9 %     0,9 %
 
Čisté poplatky a provize     1 690     1 770     1 699     0,5 %     -4,0 %
 
Čistý zisk z finančních operací     571     571     660     15,6 %     15,6 %
 
Ostatní výnosy     26     24     22 -15,4 %     -8,3 %
 
Čisté provozní výnosy     7 566     7 444     7 507     -0,8 %     0,8 %
 
Personální náklady     -1 655     -1 655     -1 677     1,3 %     1,3 %
 
Všeobecné provozní náklady     -1 028     -1 028     -1 019     -0,9 %     -0,9 %
 
Odpisy, znehodnocení majetku a prodej majetku     -441     -441     -436     -1,1 %     -1,1 %
 
Provozní náklady     -3 124     -3 124     -3 132     0,3 %     0,3 %
 
Hrubý provozní zisk     4 441     4 320     4 375     -1,5 %     1,3 %
 
Náklady rizika     -518     -518     -109     -79,0 %     -79,0 %
 
Čistý provozní zisk     3 923     3 802     4 267     8,8 %     12,2 %
 
Zisk z majetkových účastí     40     40     46     15,0 %     15,0 %
 
Podíl na zisku účastníků penzijního připojištění     -121     0 0 n.a.     n.a.    
Čistý zisk před zdaněním     3 843     3 842     4 313     12,2 %     12,3 %
 
Daň z příjmů     -666     -666     -738     10,8 %     10,8 %
 
Čistý zisk     3 176     3 176     3 575     12,6 %     12,6 %
 
Menšinový zisk     95     95     119     25,3 %     25,3 %
 
Čistý zisk náležející akcionářům Banky     3 081     3 081     3 456     12,2 %     12,2 %
 

 

Rozvaha
(mil, Kč, neauditované)
31. 12. 2014     31. 12. 2014
Pro forma
31. 3. 2015     Změna od zač. roku Změna od zač. roku na srov. bázi
Aktiva     953 261     911 829     912 188     -4,3 %     0,0 %
 
Hotovost a účty u centrálních bank     152 903     152 904     140 035     -8,4 %     -8,4 %
 
Pohledávky za bankami     59 699     59 279     59 849     0,3 %     1,0 %
 
Úvěry a pohledávky za klienty (čisté)     494 706     494 706     495 300     0,1 %     0,1 %    
Cenné papíry     195 927     154 583     164 435     -16,1 %     6,4 %
 
Ostatní aktiva     50 026     50 357     52 569     5,1 %     4,4 %
Pasiva     953 261     911 829     912 188     -4,3 %     0,0 %
 
Závazky vůči bankám     61 361     61 360     49 705     -19,0 %     -19,0 %    
Závazky vůči klientům     701 867     661 703     659 467     -6,0 %     -0,3 %
 
Emitované cenné papíry     22 584     22 584     22 741     0,7 %     0,7 %    
Ostatní pasiva     57 956     58 176     67 299     16,1 %     15,7 %
 
Vlastní kapitál celkem     109 494     108 006     112 977     3,2 %     4,6 %
 

 

Hlavní ukazatele     31. března 2014     31. března 2015 Meziroční změna
Kapitálová přiměřenost (ČNB)     16,2 %     16,7 %    
Přiměřenost Tier 1 (ČNB)     16,2 %     16,7 %    
Celková rizikově vážená aktiva (miliardy Kč)     375,5     392,9     4,6 %
 
Rizikově vážená aktiva k úvěrovému riziku (miliardy Kč)     314,6     325,4     3,4 %
 
Čistá úroková marže (č. úrok. výnosy/prům. úrok nesoucí aktiva)     2,6 %     2,5 %    
Poměr čistých úvěrů a depozit     74,7 %     75,1 %    
Poměr provozních nákladů a výnosů     42,0 %     41,7 %    
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE)     12,9 %     12,9 %    
Upravená rentabilita průměrného vlastního kapitálu (upravené ROAE)*     15,2 %     16,2 %    
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)     1,5 %     1,5 %    
Zisk na akcii (Kč)     326     366 12,2 %
 
Průměrný počet zaměstnanců     8 537     8 434     -1,2 %
Počet poboček (KB v ČR)     398     398     0
Počet bankomatů     728     759 +31
 
Počet klientů (KB)     1 600 000     1 630 000     1,8 %
 

 

* vypočteno jako Čistý zisk náležející akcionářům dělený průměrným vlastním kapitálem Skupiny bez menšinových podílů po odečtení přecenění realizovatelných finančních aktiv a zajištění peněžních toků

Obchodní výsledky drobného bankovnictví – přehled     31. března 2015     Meziroční změna
 
Hypotéky občanům – celkový objem     163,7 miliardy Kč     10,7 %
 
Úvěry ze stavebního spoření (MPSS) – celkový objem     37,5 miliardy Kč     -11,0 %
 
Spotřebitelské úvěry (KB + ESSOX) – celkový objem     29,0 miliard Kč     1,0 %
 
Úvěry malým podnikům a podnikatelům – celkový objem     28,3 miliardy Kč     0,8 %
 
Aktivní kreditní karty – počet celkem     200 000     1,4 %
 
– z toho občanům     157 000     2,6 %
 
Aktivní debetní karty – počet celkem     1 385 000     1,8 %
 
Předepsané pojistné (KP)     2,5 miliardy Kč     -34,2 %
 

 

Finanční kalendář na rok 2015

  • 5. srpna 2015: zveřejnění výsledků za 1. pololetí 2015 a za 2. čtvrtletí 2015
  • 5. listopadu 2015: zveřejnění výsledků za tři čtvrtletí 2015 a za 3. čtvrtletí 2015

1) Celkový vykázaný objem závazků vůči zákazníkům se téměř nezměnil, když meziročně vzrostl o 0,1 % na 659,5 miliardy Kč.

2) Neočištěná čistá úroková marže dosáhla v prvním čtvrtletí 2014 na 2,63 %.