V Praze, 23. duben 2015 – Akcionáři Komerční banky na dnešní valné hromadě svým hlasováním potvrdili návrh představenstva banky na schválení podílu na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy) za rok 2014 ve výši 310 korun na jednu akcii.

Celková částka navržených dividend činí 11 783 054 120,00 Kč. Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 310 Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který byl majitelem akcie Komerční banky, a. s., s ISIN CZ0008019106 ke dni 16. dubna 2015. Dividenda se stává splatnou ke dni 25. května 2015.

Valná hromada dále schválila Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2014 ve znění předloženém představenstvem. Tato zpráva je součástí Výroční zprávy banky za rok 2014.

Valná hromada také schválila řádnou účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2014. Účetní závěrky jsou součástí Výroční zprávy banky za rok 2014.

Na návrh Nominačního výboru Valná hromada zvolila členkou dozorčí rady paní Sylvii Remond, která je spoluředitelkou pro oblast komerčního a investičního bankovnictví a členkou Výboru pro řízení skupiny Société Générale.

Akcionáři v souladu se zákonem obnovili autorizaci banky k případnému nabývání vlastních akcií, včetně stanovení podmínek pro případné nabytí.

Valná hromada určila jako externího auditora Komerční banky pro rok 2015 společnost Deloitte Audit, s.r.o.

Valná hromada dále rozhodla o změně stanov, která byla vyvolána novelou zákona o bankách, vyhláškou ČNB č. 163/2014 Sb. o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a novelou zákona o auditorech.

Valná hromada na základě požadavku zákona o bankách a vyhlášky ČNB č. 163/2014 Sb. schválila, že poměr mezi variabilní a fixní složkou odměny členů představenstva a zaměstnanců Investičního bankovnictví se může pohybovat v rozpětí 0 – 200 % pevné složky odměny.