V Praze, 11. únor 2016 – Komerční banka vykázala ve svých konsolidovaných výsledcích za rok 2015 zrychlení růstu objemu úvěrů, zvýšení objemu klientských aktiv ve správě a pokračující nárůst počtu klientů Banky.

  • Počet klientů KB se zvýšil o více než 21 000 na 1 647 000
  • Objem úvěrů poskytnutých zákazníkům Skupiny KB narostl o 6,8 % na 548,2 miliardy Kč. KB zvýšila svůj tržní podíl v úvěrování občanů a podnikatelů
  • Celkový objem prostředků klientů v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění vzrostl o 12,4 %.
  • Objem vkladů ve Skupině KB stoupl meziročně o 3,3 % na 656,7 miliardy Kč
  • Ukazatel jádrové Tier 1 přiměřenosti za Skupinu KB dosáhl výše 16,3 %
  • Čistý zisk poklesl meziročně o 1,5 % na 12,8 miliardy Kč

Konsolidované výnosy byly stabilní (-0,1 %)1, a to díky rostoucímu objemu obchodů, které kompenzovaly celkový pokles marží. Běžné provozní náklady se snížily o 0,3 %. Celkové provozní náklady vzrostly o 2,9 % v důsledku jednorázového vlivu přecenění části portfolia nemovitostí. Náklady rizika se snížily o 17,1 %, což odráží dobrou kvalitou úvěrového portfolia Skupiny KB. Čistý zisk náležející akcionářům poklesl meziročně o 1,5 % na 12,8 miliardy Kč.

S ohledem na výsledek za rok 2015 a zároveň na kapitálovou pozici KB a její výhled, a rovněž v souladu již dříve oznámeným úmyslem vyplácet dividendu na zvýšené úrovni výplatního poměru 80-100 % konsolidovaného čistého zisku za roky 2014-2016 se rozhodlo představenstvo Komerční banky navrhnout dozorčí radě výplatu dividendy ve výši 11 783 milionů Kč. Tato částka představuje 310 Kč na jednu akcii KB a výplatní poměr 92,4 % z konsolidovaného čistého zisku připadajícího akcionářům. Odpovídající hrubý dividendový výnos ve vztahu k zavíracímu kurzu akcií KB na konci roku 2015 činí 6,3 %.

Představenstvo KB má v úmyslu zachovat zvýšenou úroveň výplatního poměru 80-100 % konsolidovaného čistého zisku také v roce 2016. Tato úroveň se může změnit pod vlivem vnějších faktorů. Distribuční poměr bude pro následující období revidován v roce 2017.

Albert Le Dirac’h, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky komentoval výsledky následovně:„Splnili jsme naše cíle pro rok 2015 v prostředí, kde pozitivní vliv solidního růstu vyvažovaly extrémně nízké úrokové sazby a intenzivní konkurence. Zároveň jsme řadou projektů a iniciativ vylepšili naše kapacity pro poskytování spolehlivých, bezpečných a konkurenceschopných finančních služeb prostřednictvím digitálních kanálů. I přes tuto transformaci, náš základní cíl zůstává nezměněn: rozvíjet dlouhodobě vzájemně prospěšné vztahy s klienty v multikanálovém modelu univerzálního bankovnictví.“

Dobrou finanční vybavenost Skupiny KB k 31. prosinci 2015 dobře ilustrují hlavní finanční ukazatele: ukazatel jádrové Tier 1 kapitálové přiměřenosti za Skupinu KB podle standardů Basilej III dosáhl výše 16,3 %. Likvidita měřená poměrem čistých úvěrů k vkladům dosáhla vynikající výše 79,9 %.

K 31. prosinci 2015 měla Komerční banka 45 118 akcionářů (meziročně o 1 824 více), z toho 39 841 byly fyzické osoby z České republiky (meziročně o 1 681 více). 

Komentované obchodní a finanční výsledky

Oznámené finanční údaje jsou neauditovanými konsolidovanými výsledky podle IFRS (Mezinárodních standardů účetního výkaznictví).

OBCHODNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Tržní prostředí

Výkonost české ekonomiky byla v roce 2015 výjimečně silná. Byla podpořena solidní domácí poptávkou a stimulována jednorázovými faktory, jakým byly zvýšené čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU a pokles cen pohonných hmot. Solidní ziskovost podniků a nízká nezaměstnanost pomohly zlepšit úroveň důvěry v ekonomiku, což se projevilo ve vyšších investicích a spotřebě. To vedlo k růstu jádrové inflace (inflace očištěná o změny cen potravin, pohonných hmot, regulované ceny a efekty nepřímých daní). Nicméně celková inflace spotřebitelských cen zůstala nadále na velmi nízkých úrovních v důsledku efektu nízkých cen ropy a dalších komodit a meziročně mírně silnějšímu kurzu koruny. Mezibankovní úrokové sazby v průběhu roku kolísaly v korelaci s eurovými sazbami, tak aby na konci roku uzavíraly na podobně nízkých pozicích jako na začátku roku.

Díky zdravému ekonomickému prostředí a nízkým úrokovým nákladům bylo tempo růstu bankovního úvěrování v roce 2015 vyšší než v předchozím roce. Výjimkami z rostoucího trendu byly nezajištěné spotřebitelské úvěry a financování podnikatelů, kde nadále převládal opatrný přístup zákazníků po finanční krizi. Dále to byly úvěry poskytované stavebními spořitelnami, které přenechaly část tržního podílu bankovním hypotékám. Tempo růstu vkladů bylo pozitivně ovlivněno růstem disponibilních příjmů domácností a solidní provozní ziskovostí podniků. V průběhu roku byla zřejmá snaha nerezidentů tvořit pozici v české měně, což ovlivnilo celkovou bázi aktiv v sektoru.

Klienti a distribuční sítě

Ke konci roku 2015 obsluhovala Skupina KB 2,4 milionu klientů (na konsolidované bázi). Samotná KB měla 1 647 000 klientů, meziročně o 1,3 % více, z toho 1 391 000 byli občané. Dalších 256 000 zákazníků bylo z řad podnikatelů, firem a korporací (včetně obcí a sdružení). Modrá pyramida obsluhovala 519 000 zákazníků a penzijní připojištění u KB Penzijní společnosti využívalo 545 000 občanů. Služeb společnosti ESSOX využívalo 219 000 aktivních klientů.

Klienti Komerční banky měli k dispozici 397 bankovních poboček (včetně divize pro korporátní klienty na Slovensku), 772 bankomatů a plnohodnotné přímé bankovnictví podporované dvěma telefonními centry. Počet klientů využívajících alespoň jeden kanál přímého bankovnictví, jako je internet nebo telefonní bankovnictví, dosáhl 1 340 000 na konci roku 2015, což znamenalo 81,4 % z celkového počtu klientů. Zákazníci využívali 1 618 000 aktivních platebních karet, z toho 201 000 kreditních. Počet aktivních kreditních karet vydaných společností ESSOX dosáhl 118 000. Klienti Modré pyramidy měli k dispozici 215 obchodních míst a přibližně 1 000 poradců. SG Equipment Finance (SGEF) poskytovala své leasingové služby prostřednictvím osmi vlastních poboček, z nichž dvě jsou na Slovensku, a také prostřednictvím sítě KB.

Úvěry klientům

Celkový hrubý objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB se meziročně zvýšil o 6,8 % na 548,2 miliardy Kč. Úvěrování se zvýšilo ve všech kategoriích kromě půjček od stavební spořitelny. Úvěrové portfolio Modré pyramidy však už ve čtvrtém čtvrtletí rostlo.

Úvěry občanům: Celkový objem úvěrů na bydlení stoupl meziročně o 10,6 %. Z portfolia úvěrů na bydlení vzrostl objem hypoték občanům oproti loňskému roku o 13,9 % na 185,0 miliard Kč. Objem úvěrů poskytnutých Modrou pyramidou poklesl o 3,4 % na 37,0 miliard Kč. Stavební spořitelna však zaznamenala zlepšující se trend prodeje své produkce úvěrů. Celkový objem spotřebitelských úvěrů poskytnutých KB a společností ESSOX se zvýšil o 6,7 % na 30,6 miliardy Kč. Viditelně tak překonal stabilní trh.

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB podnikům vzrostl o 4,8 % na 292,6 miliardy Kč. Úvěry poskytnuté (středním a velkým) korporátním klientům v ČR a na Slovensku, včetně financování od společnosti Factoring KB, narostly o 4,1 % na 237,2 miliardy Kč. Úvěrování podnikatelů a malých podniků bylo vyšší o 8,7 % a dosáhlo 30,9 miliardy Kč. Zůstatek úvěrového a leasingového financování společnosti SGEF stoupl meziročně o 6,7 % na 24,5 miliardy Kč.

Vklady klientů a aktiva ve správě

Celkový objem vkladů vzrostl meziročně o 3,3 % na 656,7 miliardy Kč (s vyloučením klientských aktiv v Transformovaném fondu, která jsou spravována KB Penzijní společností, a která od 1. ledna 2015 nejsou zahrnuta do konsolidace Skupiny KB, dále s vyloučením volatilních repo operací s klienty)2. Vklady občanů v KB se zvýšily meziročně o 10,7 % na 197,4 miliardy Kč a depozita ve stavební spořitelně Modrá pyramida poklesly o 5,3 % na 68,5 miliardy Kč. Vklady podniků vzrostly o 1,6 % na 385,0 miliard Kč.

Klientská aktiva ve správě KB Penzijní společnosti narostla o 11,3 % na 45,1 miliardy Kč. Technické rezervy v životním pojištění v Komerční pojišťovně stouply o 5,1 % na 44,8 miliardy Kč. Objemy prostředků klientů KB v podílových fondech (ve správě IKS KB a Amundi) se zvýšily o 21,9 % na 46,0 miliard Kč.

FINANČNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Výsledovka

Transformovaný fond (TF), který shromažďuje prostředky a vládní příspěvek v rámci penzijního připojištění, a který je spravován KB Penzijní společností, není již od 1. ledna 2015 zahrnut do konsolidace Skupiny KB. Fond je nadále spravován KB Penzijní společností, což je dceřiná společnost KB pod její přímou kontrolou. Tato společnost je stále konsolidována plnou metodou v souladu s účetním standardem IFRS 10.

Dekonsolidace ovlivňuje meziroční srovnání celkových provozních výnosů. Níže uvedené komentáře, které se vztahují k položkám s „upraveným“ základem, vylučují příspěvek Transformovaného fondu do konsolidovaných výnosů v roce 2014, stejně jako odpovídající částku v řádku Podíl na zisku účastníků penzijního připojištění. Porovnáván je tak shodný rozsah konsolidačního celku jak v roce 2014, tak v roce 2015. Dekonsolidace neměla vliv na vykázanou výši provozních nákladů, nákladů rizika, ani na čistý zisk Skupiny KB.

Celkové provozní výnosy Komerční banky zůstaly v roce 2015 meziročně stabilní (-0,1 %). Čisté úrokové výnosy se nepatrně snížily, když negativní dopad nízkých úrokových sazeb na výnosy z reinvestování vkladů více než kompenzoval efekt z růstu objemu úvěrů a vkladů. Čisté výnosy z poplatků a provizí poklesly v důsledku přechodu klientů na nové výhodné balíčky v programu MojeOdměny. Dále také klienti využívali levnějších nástrojů on-line bankovnictví. Čistý zisk z finančních operací vzrostl díky rostoucí poptávce korporátních klientů po zajištění finančních rizik. Neočištěné celkové provozní výnosy vykázaly pokles o 1,8 %.

Čisté úrokové výnosy poklesly o 0,7 % na 20 456 milionů Kč navzdory mnohem většímu růstu objemu úvěrů. Důvodem byl pokles výnosu z reinvestování vkladů, když tržní úrokové sazby se pohybovaly na velmi nízkých úrovních po celý rok 2015. Čistá úroková marže, vypočtená jako poměr čistých úrokových výnosů k úročeným aktivům vykázaným v rozvaze, klesla v roce 2015 na 2,5 % oproti 2,6 % o rok dříve. Vykázané čisté úrokové výnosy poklesly o 4,5 %.

Čisté výnosy z poplatků a provizí poklesly o 1,8 % na 6 956 milionů Kč. Počet transakcí provedených klienty viditelně vzrostl. Nicméně příjmy z transakcí poklesly, protože více transakcí je nyní zahrnuto do balíčků účtů a klienti více preferují levnější kanály přímého bankovnictví. Počet klientů KB se také zvýšil, ale výnosy z poplatků za depozitní produkty byly ovlivněny přechodem – dnes již skoro dokončeným - zákazníků na nové balíčky účtů, které dávají odměny za aktivitu. Výnosy z poplatků za úvěry poklesly i navzdory růstu objemu úvěrování, protože u stále většího podílu retailových úvěrů KB neúčtuje poplatky za jejich správu a Banka vyplácela vyšší provize za rostoucí prodeje úvěrů na bydlení. Na druhou stranu poplatky z křížového prodeje se zvýšily díky růstu objemů aktiv klientů v podílových fondech, životním pojištění a penzijních fondech. Solidní aktivita v oblastech strukturovaného financování, privátního bankovnictví a dalších služeb pro podniky přispěla rovněž pozitivně. Vykázané čisté výnosy z poplatků a provizí vzrostly o 3,0 %.

Čistý zisk z finančních operací stoupl o 9,7 % na 2 610 milionů Kč. V důsledku růstu financování vzrostla i aktivita klientů v zajištění úrokových a měnových rizik. KB byla také schopná v současném tržním prostředí nabídnout efektivní opční strategie. Úspěšné zavedení platformy eTrading pro korporátní klienty rovněž přispělo k růstu objemů a počtu měnových a derivátových transakcí. Čistý zisk z cizoměnových plateb nadále odrážel nižší průměrné marže a optimalizaci nákladů na konverze ze strany zákazníků. Dopad dekonsolidace na tento řádek ve výsledovce byl zanedbatelný.

Běžné provozní náklady poklesly o 0,3% na 13 021 milionů Kč. Celkové provozní náklady se zvýšily o 2,9 % na 13 439 milionů Kč, vlivem přecenění části portfolia nemovitostí. Z toho personální náklady nepatrně vzrostly o 0,1 %3 na 6 793 miliony Kč, přičemž průměrný počet zaměstnanců se snížil o 1,2 % na 8 421. Všeobecné administrativní náklady klesly o 1,8 % na 4 406 milionů Kč. Úspory byly dosaženy ve všech hlavních kategorií nákladů kromě nákladů na IT podporu. Rezerva na odhadovanou výši dávky do Fondu pro řešení krize za rok 2015, která byla vytvořena ve druhém čtvrtletí, byla ve čtvrtém čtvrtletí rozpuštěna, protože příslušný zákon upravující tuto dávku vstoupil v účinnost až od 1. ledna 2016. Výše nákladů v položce Odpisy, znehodnocení a prodej dlouhodobých aktiv vzrostla o 25,1 % na 2 240 milionů Kč. Během roku 2015 KB přezkoumala portfolio vlastních budov, se záměrem optimalizovat poměr budov ve vlastnictví a v nájmu. Banka identifikovala několik budov, jež byly přeúčtovány do kategorie Aktiva držená k prodeji, a jejichž ocenění bylo upraveno v souladu s jejich nově určeným účelem (kterým je prodej). Zůstatková hodnota budov se tak snížila o 418 milionů Kč. Tato hodnota byla zaúčtována do položky Odpisy, znehodnocení a prodej dlouhodobých aktiv. Snížení hodnoty nemá žádný dopad na hotovost.

Hrubý bankovní příjem za rok 2015 poklesl meziročně o 2,4 % na 16 692 miliony Kč.

Náklady rizika poklesly o 17,1 % na 1 075 milionů Kč, což v relativním vyjádření představuje 21 bazických bodů v porovnání s průměrným objemem úvěrového portfolia. Nízká úroveň čisté tvorby opravných položek během roku odrážela stabilní a dobrou kvalitu úvěrového portfolia a také úspěšné vymáhání pohledávek. Náklady rizika byly v druhé polovině roku 2015 vyšší v závislosti na kalibraci modelů tvorby opravných položek v retailových a korporátních segmentech a tvorby opravných položek vůči několika specifickým angažovanostem v korporátním segmentu.

Výnos z majetkových účastí v přidružených společnostech (ve skutečnosti jen z Komerční pojišťovny) klesl o 19,9 % na 153 miliony Kč v důsledku dopadu nízkých úrokových sazeb na výnosnost aktiv a meziročního poklesu předepsaného pojistného.

V důsledku dekonsolidace Transformovaného fondu přestal být řádek Podíl na zisku účastníků penzijního připojištění vykazován v konsolidované výsledovce. Jeho výše v loňském roce činila 508 milionů Kč. Tato změna zcela nahrazuje pokles celkových provozních výnosů, vyplývající z dekonsolidace.

Daň z příjmu poklesla o 1,2 % na 2 638 milionů Kč.

Čistý konsolidovaný zisk Skupiny KB za rok 2015 ve výši 13 132 milionů Kč byl nižší o 1,5 % ve srovnání s loňským rokem. Z této částky náleželo 374 miliony Kč držitelům menšinových podílů v dceřiných společnostech KB (meziročně o 0,5 % méně) a čistý zisk náležející akcionářům činil 12 758 milionů Kč, což představuje meziroční pokles o 1,5 %.

Výkaz o finanční situaci

V důsledku výše zmíněné dekonsolidace Transformovaného fondu je pro forma konsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2014 menší o 41,4 miliardy Kč, a to na aktivní straně zejména u položek Realizovatelná finanční aktiva o 35,4 miliardy Kč a Finanční investice držené do splatnosti o 7,1 miliardy Kč, a na pasivní straně rozvahy zejména u položek Závazky vůči klientům o 40,2 miliardy Kč, a Vlastní kapitál Skupiny KB o 1,5 miliardy Kč.

Objem celkových aktiv Skupiny KB k 31. prosinci 2015 dělal 891,6 miliardy Kč. Po očištění o dekonsolidaci to bylo o 2,2 % méně než k 31. prosinci 2014. Včetně dopadu dekonsolidace  byly celková aktiva nižší o 6,5 %.

Hotovost a účty u centrálních bank se snížily o 16,1 % na 128,3 miliardy Kč. Hlavní složka této položky se skládá z povinných minimálních rezerv u centrální banky.

Pohledávky vůči bankám poklesly o 19,9 % na 47,8 miliardy Kč. Zůstatek ke konci roku byl ovlivněn oznámením rozhodnutí Banky zohlednit náklady na odvod do Fondu řešení krize v sazbách pro velkoobjemová depozita. Zůstatky ke konci roku totiž mají vliv na velikost příspěvku do Fondu řešení krize stanovenou regulátorem.

Finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů se snížily o 30,4 % na 29,2 miliardy Kč.

Celkové čisté úvěry a pohledávky ve srovnání s koncem roku 2014 vzrostly o 7,7 % a dosáhly 532,6 miliardy Kč. Hrubá výše klientských úvěrů a pohledávek se zvýšila o 6,8 % na 548,2 miliardy Kč. Podíl standardních úvěrů v této sumě stoupnul na 94,2 % (516,3 miliardy Kč), podíl sledovaných úvěrů byl 1,6 % (8,7 miliardy Kč) a podíl úvěrů pod zvláštní kontrolou (nestandardní, pochybné a ztrátové) tvořil s objemem 23,2 miliardy Kč 4,2 % celého portfolia. Objem vytvořených opravných položek dosáhl 15,8 miliardy Kč, což je o 16,0 % méně než na konci roku 2014. Tento pokles byl ovlivněn odepsáním jisté historické expozice, plně kryté opravnými položkami, z rozvahy.

Portfolio realizovatelných cenných papírů (AFS) očištěné o dekonsolidaci Transformovaného fondu pokleslo o 0,4 % na 41,9 miliardy Kč. Neočištěný objem se snížil o 45,9 %. Očištěný objem cenných papírů držených do splatnosti (HTM) poklesl o 3,4 % na 67,1 miliardy Kč. Pokles neočištěný o dekonsolidaci byl 12,3 %.

Ze 41,9 miliardy Kč v portfoliu realizovatelných cenných papírů (AFS) tvořily dluhové cenné papíry 41,2 miliardy Kč, z nichž 20,4 miliardy Kč byla hodnota českých státních dluhopisů a 7,9 miliardy Kč hodnota státních dluhopisů vydaných cizími státy. Z celkového objemu dluhových cenných papírů v HTM ve výši 67,1 miliardy Kč tvořila 56,2 miliardy Kč hodnota českých státních dluhopisů a 10,9 miliardy Kč hodnota státních dluhopisů vydaných cizími státy.

Čistá účetní hodnota dlouhodobého hmotného majetku poklesla o 10,7 % na 6,8 miliardy Kč, zatímco hodnota dlouhodobého nehmotného majetku vzrostla o 2,9 % na 3,9 miliardy Kč. Velikost goodwillu, který pochází z akvizic společností Modrá pyramida, SGEF a ESSOX, zůstala nezměněna na 3,8 miliardy Kč.

KB snížila k 8. prosinci 2015 vlastní kapitál ve své dceřiné společnosti Protos, uzavřený investiční fond, a.s. (Protos) o 5,0 miliard Kč. Částka byla vyplacena z emisního ážia Protosu. V důsledku této transakce poklesl podíl KB v Protosu z 89,64 % na 83,65 %. Zbývající část je držena společností Factoring KB, a.s., což je dceřiná společnost KB, ve které má 100% podíl.

Objem závazků klesl ve srovnání s koncem roku 2014 o 6,9 % na 785,3 miliardy Kč. Závazky vůči klientům očištěné o dekonsolidaci vzrostly o 0,7 % na 666,4 miliardy Kč, neočištěné o efekt dekonsolidace poklesly o 5,1 %. Objem vydaných cenných papírů se snížil o 50,0 % na 11,3 miliardy Kč, protože splatné dluhopisy nebyly nahrazeny novou emisí. Likvidita Skupiny vyjádřená poměrem čistých úvěrů a depozit dosáhla 79,9 %.

Vlastní kapitál Skupiny KB klesl o 3,0 % na 106,2 miliardy Kč. Tvorba čistého zisku byla kompenzována výplatou dividendy (KB během května vyplatila dividendu ve výši 11,8 miliardy Kč). Přecenění zajištění peněžních toků se snížilo vlivem mírně vyšších tržních úrokových sazeb ve srovnání s koncem roku 2014. Přecenění portfolia realizovatelných cenných papírů, které představuje primárně reinvestice klientských vkladů, pokleslo v důsledku dekonsolidace TF a amortizace přecenění portfolia realizovatelných cenných papírů, které byly reklasifikovány v roce 2014 do portfolia cenných papírů držených do splatnosti. Toto bylo částečně nahrazeno pozitivním přeceněním kapitálových nástrojů. K 31. prosinci 2015 držela KB 238 672 vlastních akcií, což představuje 0,63 % základního kapitálu.

Konsolidovaný regulatorní kapitál pro určení kapitálové přiměřenosti na konci prosince 2015 činil 66,6 miliardy Kč. Konsolidovaný regulatorní kapitál KB je tvořen výhradně nejkvalitnějším jádrovým Tier 1 kapitálem. Kapitálová přiměřenost Skupiny KB, a tedy i ukazatel jádrového Tier 1 podle standardů Basilej III, dosahovaly 16,3 %. S účinností od 1. ledna 2016 regulátor zvýšil požadavek na minimální kapitálovou přiměřenost Skupiny KB o 10 bazických bodů na 14,5 %. Podle platných předpisů je zahrnut do regulatorního kapitálu příspěvek z přecenění portfolia realizovatelných cenných papírů na účtu vlastního kapitálu.

Úroveň likvidity KB měřená ukazatelem likvidního krytí (LCR) splnila v průběhu prvních tří čtvrtletí roku 2015 bezpečně požadavky stanovené v regulatorním rámci Basilej III.

KORPORÁTNÍ AKCE

Na svém zasedání dne 11. ledna 2016 se představenstvo rozhodlo zrušit kotaci globálních depozitních certifikátů Komerční banky. Důvodem je zvýšit provozní efektivnost Banky. Představenstvo se dále rozhodlo předložit valné hromadě návrh na provedení štěpení emitovaných akcií v poměru 5:1. Cílem je zvýšit likviditu akcie na akciových trzích.

PŘÍLOHA:

Konsolidované hospodářské výsledky k 31. prosinci 2015 podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Výkaz zisků a ztrát (mil. Kč, neauditované) 1. 1. – 31. 12. 2014     1. 1. – 31. 12. 2014
Pro forma
1. 1. – 31. 1. 2015     Meziroční změna     Meziroční změna na srov. bázi
 
Čisté úrokové výnosy     21 423     20 595     20 456     -4,5 %     -0,7 %
 
Čisté poplatky a provize     6 752     7 085     6 956     3,0 %     -1,8 %
 
Čistý zisk z finančních operací     2 385     2 380     2 610     9,4 %     9,7 %
 
Ostatní výnosy     116     109     109     -6,0 %     0,0 %
Čisté provozní výnosy     30 677     30 169     30 131     -1,8 %     -0,1 %
Personální náklady     -6 784     -6 784     -6 793     0,1 %     0,1 %    
Všeobecné provozní náklady     -4 489     -4 489     -4 406     -1,8 %     -1,8 %    
Odpisy znehodnocení majetku a prodej majetku     -1 791     -1 791     -2 240     25,1 %     25,1 %    
Provozní náklady     -13 065     -13 065     -13 439     2,9 %     2,9 %    
Hrubý provozní zisk     17 612     17 104     16 692     -5,2 %     -2,4 %
Náklady rizika     -1 296     -1 296     -1 075     -17,1 %     -17,1 %    
Čistý provozní zisk     16 316     15 808     15 617     -4,3 %     -1,2 %
Zisk z majetkových účastí     191     191     153     -19,9 %     -19,9 %    
Podíl na zisku účastníků penzijního připojištění     -508     0 0 n.a.     n.a.    
Čistý zisk před zdaněním     15 999     15 999     15 770     -1,4 %     -1,4 %    
Daň z příjmů     -2 669     -2 669     -2 638     -1,2 %     -1,2 %    
Čistý zisk     13 330     13 330     13 132     -1,5 %     -1,5 %    
Menšinový zisk     376 376 374     -0,5 %     -0,5 %    
Čistý zisk náležející akcionářům Banky     12 954     12 954     12 758     -1,5 %     -1,5 %    

 

Rozvaha
(mil. Kč, neauditované)
31. 12. 2014     31. 12. 2014
Pro forma
31. 12. 2015     Změna od zač. roku     Změna od zač. roku na srov. bázi
Aktiva     953 261     911 829     891 555     -6,5 %     -2,2 %
Hotovost a účty u centrálních bank     152 903     152 903     128 336     -16,1 %     -16,1 %    
Pohledávky za bankami     59 699     59 279     47 799     -19,9 %     -19,4 %
 
Úvěry a pohledávky za klienty (čisté)     494 706     494 706     532 617     7,7 %     7,7 %    
Cenné papíry     195 927     154 583     138 144     -29,5 %     -10,6 %
 
Ostatní aktiva     50 026     50 357     44 658     -10,7 %     -11,3 %
 
Pasiva     953 261   911 829     891 555   -6,5 %     -2,2 %
Závazky vůči bankám     61 360     61 360     56 230     -8,4 %     -8,4 %    
Závazky vůči klientům     701 867     661 703     666 407     -5,1 %     0,7 %
 
Emitované cenné papíry     22 584     22 584     11 283     -50,0 %     -50,0 %    
Ostatní pasiva     57 956     58 176     51 408     -11,3 %     -11,6 %
 
Vlastní kapitál celkem     109 494     108 006     106 228     -3,0 %     -1,6 %
 

 

Hlavní ukazatele     31. prosince 2014     31. prosince 2015 Meziroční změna
 
Kapitálová přiměřenost (ČNB)     16,4 %     16,3 %    
Přiměřenost Tier 1 (ČNB)     16,4 %     16,3 %    
Celková rizikově vážená aktiva (miliardy Kč)     384,2     407,6     6,1 %
 
Rizikově vážená aktiva k úvěrovému riziku (miliardy Kč)     319,2     342,0     7,1 %
 
Čistá úroková marže (č. úrok. výnosy/prům. úrok nesoucí aktiva)*     2,6 %     2,5 %    
Poměr čistých úvěrů a depozit*     74,7 %     79,9 %    
Poměr provozních nákladů a výnosů*     43,3 %     44,6 %    
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE)*     13,1 %     12,3 %    
Upravená rentabilita průměrného vlastního kapitálu (upravené ROAE)* **     15,9 %     15,1 %    
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)*     1,5 %     1,4 %    
Zisk na akcii (Kč)     343     338 -1,5 %
 
Průměrný počet zaměstnanců     8 525     8 421     -1,2 %
 
Počet poboček (KB v ČR)     398     396     -2
 
Počet bankomatů     754     772     +18
 
Počet klientů (KB)     1 626 000     1 647 000     1,3 %

 

*) očištěno o vliv dekonsolidace Transformovaného fondu

**) vypočteno jako Čistý zisk náležející akcionářům dělený průměrným vlastním kapitálem Skupiny bez menšinových podílů po odečtení přecenění realizovatelných finančních aktiv a zajištění peněžních toků

Obchodní výsledky drobného bankovnictví – přehled       31. prosince 2015     Meziroční změna
 
Hypotéky občanům     – celkový objem     185,0 miliard Kč     13,9 %
 
Úvěry ze stavebního spoření (MPSS)     – celkový objem     37,0 miliard Kč     -3,4 %
 
Spotřebitelské úvěry (KB + ESSOX)     – celkový objem     30,6 miliardy Kč     6,7 %
 
Úvěry malým podnikům a podnikatelům     – celkový objem     31,6 miliardy Kč     11,3 %
 
Aktivní kreditní karty    

– počet celkem    

– z toho občanům    

201 000    

159 000    

5,5 %

7,5 %
 

Aktivní debetní karty     – počet celkem     1 417 000     5,6 %
 
Předepsané pojistné (KP)       6,6 miliardy Kč     -35,5 %
 

 

Finanční kalendář na rok 2016

  • 4. května 2016: zveřejnění výsledků za 1. čtvrtletí 2016
  • 3. srpna 2016: zveřejnění výsledků za 1. pololetí 2016 a za 2. čtvrtletí 2016
  • 3. listopadu 2016: zveřejnění výsledků za tři čtvrtletí 2016 a za 3. čtvrtletí 2016

1) Upravené o vliv účetní dekonsolidace Transformovaného fondu, který je spravován KB Penzijní společností. Neupravené celkové provozní výnosy poklesly meziročně o 1,8 %.
2) Celkový vykázaný objem závazků vůči zákazníkům po očištění o vliv dekonsolidace Transformovaného fondu meziročně vzrostl o 0,7 % na 666,4 miliardy Kč.
3) Skupina KB od 1. ledna 2015 zavedla účtování o odloženém akciovém plánu Société Générale. Srovnatelné údaje byly upraveny v souladu s vykazováním běžného účetního období. Dopad účtování o odloženém akciovém plánu do výkazu zisku a ztráty představoval zvýšení o 31 milion Kč v položce Personálních nákladů za rok 2014. Objem kapitálových fondů se zvýšil o 31 milion Kč. Oba dopady se tak navzájem kompenzovaly, což vedlo k nulovému dopadu do Vlastního kapitálu.