Praha, 3. srpen 2016 – Komerční banka dnes uveřejnila své konsolidované výsledky za první pololetí roku 2016. Banka zaznamenala nárůst počtu klientů o 12 000 na 1 649 000. Objem úvěrů klientům vzrostl o 9,9 % na 570,8 miliardy Kč, objem vkladů stoupl o 9,3 % na 694,3 miliardy Kč a objem nebankovních aktiv ve správě1 vzrostl o 8,3 % na 144,5 miliardy Kč.

  • Objem úvěrů poskytnutých zákazníkům Skupiny KB narostlo 9,9 % na 570,8 miliardy Kč. KB zvýšila svůj tržní podíl v úvěrování ve všech segmentech, a to zejména u občanů, podnikatelů a nefinančních podniků;
  • Vklady ve Skupině KB vzrostly o 9,3 % na 694,3 miliardy Kč;
  • Aktiva klientů v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění vzrostla o 8,3 % na 144,5 miliardy Kč;
  • Ukazatel jádrové Tier 1 kapitálové přiměřenosti dosáhl 15,3 %;
  • Vykázaný čistý zisk zůstal meziročně stejný a dosáhl 6,7 miliardy Kč. Čistý zisk očištěný o jednorázové položky poklesl, protože nárůst obchodních objemů úplně nevyrovnal vliv tlaku na marže a vyšších nákladů rizika.

Celkové výnosy vzrostly o 5,3 % na 16,3 miliardy Kč. Toto číslo bylo ovlivněno jednorázovým příjmem náhrady za podíl KB ve společnosti VISA Europe Ltd. Bez zahrnutí této částky výnosy poklesly o 0,9 %2. Provozní náklady se snížily o 0,1 % na 7,2 miliardy Kč. Výše nákladů na riziko se meziročně zvýšila na 0,8 miliardy Kč z velmi nízkých 0,1 miliardy Kč o rok dříve. Vykázaný čistý zisk náležející akcionářům zůstal proto skoro stabilní a dosáhl 6,7 miliardy Kč (+0,8 %). Čistý zisk bez vlivu účtování příjmu za podíl ve VISA Europe poklesl o 10,9 %.

"Obchodní výsledky za první pololetí jsou velmi dobré, protože se nám daří našim klientům nabízet výhodná řešení pro každodenní bankovnictví, financování, úspory a investice, a rovněž pro zajišťování finančních rizik. Na druhou stranu finanční výkonnost je silně zasažena situací extrémních úrokových sazeb a zvyšováním nákladů vyvolaných regulací. V takovém prostředí se snažíme plně využít přednosti KB, mezi něž patří vztahy s klienty, úroveň odborných znalostí, provozní výkonnost, kapitál a likvidita,“ uvedl Albert Le Dirac'h, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky.

K 30. červnu 2016 dosáhl ukazatel jádrové Tier 1 přiměřenosti Skupiny KB 15,3 %. Česká národní banka informovala KB, že na základě posouzení systémového významu KB by mělo dojít od 1. ledna 2017 ke zvýšení rezervy na krytí systémového rizika na 3,0 % z 2,5 %. Tento požadavek doplňuje již dříve oznámené rozhodnutí ČNB zvýšit od 1. ledna 2017 proticyklickou kapitálovou rezervu na 0,5 % z 0,0 %. ČNB také ve své Zprávě o finanční stabilitě poskytla přísnější výklad pravidel Bazilej III pro určení vztahů jednotlivých regulatorních kapitálových rezerv, který ve svém důsledku povede ke striktnějšímu „Celkovému kapitálovému požadavku“ pro banky. Další změny kapitálových požadavků mohou vyplynout na základě pokračujícího každoročního „Dohledového kontrolního a hodnotícího procesu“.

Tyto nové informace o dalším podstatném zvýšení kapitálových požadavků způsobily, že představenstvo KB vnímá nutnost revidovat dříve oznámený výhled pro výplatu dividend ze zisku za rok 2016. Za současného předpokladu, že by se kapitálové požadavky v roce 2016 dále nezměnily, měla by být KB schopna zachovat přirozený růst svých obchodních aktivit tím, že se dividendový výplatní poměr vrátí na úroveň obvyklou před vyhlášením období vyššího výplatního poměru (od roku 2014).

Ukazatel likvidity měřený jako poměr čistých úvěrů ke vkladům dosáhl 80,1 %.

KB měla 45 826 akcionářů (meziročně více o 2 992), z toho 40 244 byly soukromé osoby z České republiky (nárůst o 2 578 akcionářů).

Komentované obchodní a finanční výsledky

Oznámené finanční údaje jsou neauditovanými konsolidovanými výsledky podle IFRS (Mezinárodních standardů účetního výkaznictví).

OBCHODNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Tržní prostředí v prvním pololetí roku 2016

Růst české ekonomiky v prvním pololetí roku 2016 v meziročním srovnání v souladu s očekáváním zpomalil. Na druhou stranu je česká ekonomika na dobré cestě růst v tomto roce více než 2 % a to v důsledku solidní soukromé a zahraniční poptávky. Zpomalení bylo především způsobeno snížením investiční aktivity financované z veřejných zdrojů. To se projevilo i v poklesu stavební činnosti. Zpomalení bylo rovněž patrné v některých průmyslových odvětvích, a to navzdory faktu, že celkový objem průmyslové produkce vykázal solidní zvýšení díky silnému růstu automobilové výroby.

Spotřeba domácností nadále sílila díky příznivé situaci v zaměstnanosti. V červnu klesl podíl nezaměstnaných na 5,2 %, což je nejnižší úroveň od krizového roku 2009 a trh práce už pro některé zaměstnavatele stává příliš těsným. Nominální mzdy vzrostly v prvním čtvrtletí meziročně o 4,4 %.

Inflace spotřebitelských cen byla nadále nízká, když v červnu dosáhla meziročně 0,1 %, zatímco jádrová inflace3 činila 1,4 %. ČNB držela své měnově-politické sazby beze změny během celého pololetí, a mezibankovní úroky dále mírně klesaly z už tak velmi nízké úrovně. Referenční sazba, kterou je 10letý úrokový swap, poklesla pod 0,5 % z 1 % na začátku roku.

Na úvěrovém trhu pokračoval solidní růstový trend. V segmentu občanů trvala poptávka po hypotékách, a dokonce i celkový objem spotřebitelských úvěrů po dlouho trvající stagnaci lehce rostl. Půjčování soukromým podnikům rostlo o něco pomaleji, jednak proto, že podniky vytvářejí relativně hodně hotovosti ze své provozní činnosti, a jednak v důsledku trvající nejistoty, která omezuje chuť investovat do nových výrobních kapacit. Celkový objem úvěrů subjektům z veřejného sektoru výrazně poklesl.

Vývoj klientského portfolia a distribuční sítě

Na konci června 2016 Skupina KB obsluhovala 2,4 miliony klientů (na konsolidované bázi). Samotná KB měla 1 649 000 klientů (meziročně o 0,7 % více), z toho 1 393 000 byli občané. Dalších 256 000 zákazníků bylo z řad podnikatelů, firem a velkých korporací (včetně obcí a sdružení). Modrá pyramida obsluhovala 503 000 zákazníků a počet účastníků penzijního připojištění u Penzijní společnosti KB dosáhl 540 000. Služeb společnosti ESSOX využívalo 210 000 aktivních klientů.

Klienti Komerční banky měli k dispozici 397 bankovních poboček (včetně divize pro korporátní klienty na Slovensku), 773 bankomaty a plnohodnotné přímé bankovnictví podporované dvěma telefonními centry. Počet klientů využívajících alespoň jeden kanál přímého bankovnictví, jako je internet nebo mobilní bankovnictví, dosáhl 1 364 000 na konci června 2016, což znamenalo 82,7 % z celkového počtu klientů. Zákazníci využívali 1 611 000 aktivních platebních karet, z toho 197 000 kreditních. Počet aktivních kreditních karet vydaných společností ESSOX dosáhl 115 000. Klienti Modré pyramidy měli k dispozici 217 obchodních míst a přibližně 1 000 poradců. SG Equipment Finance (SGEF) poskytovala své leasingové služby prostřednictvím devíti vlastních poboček, z nichž dvě jsou na Slovensku, a také v síti KB.

Úvěry klientům

Celkový hrubý objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB se meziročně zvýšil o 9,9 % na 570,8 miliardy Kč. Úvěrování se zvýšilo ve všech kategoriích.

Celkový objem úvěrů občanům na bydleníI stoupl meziročně o 10,9 %. V rámci toho vzrostl objem hypoték občanům oproti loňskému roku o 12,8 % na 194,9 miliardy Kč, a Modrá pyramida vykázala růst portfolia o 2,0 % na 37,7 miliardy Kč. Objem spotřebitelských úvěrů poskytovaných Komerční bankou a společností ESSOX se zvýšil o 6,9 % na 31,5 miliardy Kč, výrazně tak překonal růst na celém trhu.

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB podnikům se zvýšil o 10,7 % na 304,3 miliardy Kč. Úvěry poskytnuté KB středním a velkým podnikům v České republice a na Slovensku, včetně financování od společnosti Factoring KB, narostly o 11,8 % na 248,0 miliard Kč. Úvěrování malých podniků vzrostlo o 6,7 % na 31,6 miliardy Kč. Úvěrové a leasingové financování společností SGEF stouplo meziročně o 5,5 % na 24,7 miliardy Kč.

Vklady klientů a aktiva ve správě

Celkový objem vkladů v rámci skupiny KB se zvýšil meziročně o 10,2 % a dosáhl tak 690,0 miliard Kč (s vyloučením volatilních repo operací s klienty4). Vklady občanů v KB se zvýšily meziročně o 12,5 % meziročně na 208,9 miliardy Kč. Depozita v Modré pyramidě poklesly o 7,3 % na 64,9 miliardy Kč. Vklady podniků vzrostly o 12,3 % na 409,4 miliardy Kč.

Klientská aktiva ve správě KB Penzijní společnosti narostla o 10,4 % na 47,5 miliardy Kč. Technické rezervy životního pojištění v Komerční pojišťovně stouply o 5,4 % na 45,8 miliardy Kč. Objemy prostředků klientů KB v podílových fondech se zvýšily o 9,2 % na 51,2 miliardy Kč.

FINANČNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Výsledovka

Dnem 1. ledna 2016 Komerční banka v souladu s IFRS překlasifikovala některé položky ve výkazu zisku a ztrát a ve výkazu o finanční situaci, aby lépe odrážely ekonomickou podstatu a doporučení Evropského orgánu pro bankovnictví.

Konkrétně se jednalo o příspěvek do Fondu pojištění vkladů, který byl překlasifikován z kategorie „Čisté úrokové výnosy" do kategorie „Všeobecné administrativní náklady", dále příspěvek do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry byl překlasifikován z kategorie „Čisté výnosy z poplatků a provizí“ do kategorie „Všeobecné administrativní náklady" a depozitních směnky byly překlasifikovány z kategorie „Závazky vůči klientům" do kategorie „Vydané cenné papíry".

Údaje uvedené níže jsou uváděny na srovnatelném základě, tj. výsledky za první pololetí 2016 i za srovnatelné období (první pololetí 2015) jsou prezentovány v souladu s metodikou roku 2016.

Vykázané celkové provozní výnosy za prvních šest měsíců roku 2016 Komerční banky vzrostly o 5,3 %. Tento růst byl výrazně ovlivněn příjmem z náhrady za podíl KB ve společnosti VISA Europe Ltd., kterou koupila společnost VISA Inc. Bez tohoto jednorázového vlivu by výnosy mírně klesly o 0,9 %.

Čisté úrokové výnosy poklesly o 2,1 % na 10 446 milionů Kč s tím, jak pokračoval tlak nízkých úrokových sazeb na trhu, které nenahradil ani růst objemu úvěrů a vkladů. Výnos z reinvestic vkladů výrazně klesl. Úrokový výnos z úvěrů rostl o něco pomaleji než jejich objem, což odráží vliv konkurence na úvěrová rozpětí. Čistá úroková marže, počítaná jako poměr čistých úrokových výnosů k úročeným aktivům vykázaným v rozvaze, poklesl meziročně v prvních šesti měsících roku 2016 na 2,5 % oproti 2,6 % o rok dříve.

Čisté výnosy z poplatků a provizí se snížily o 2,4 % na 3 408 milionů Kč v důsledku nižších poplatků za základní služby, které částečně nahrazovala vyšší transakční aktivita klientů. Banka vyplatila více odměn ve věrnostním programu MojeOdměny a vygenerovala nižší objem poplatků z úvěrů v důsledku dřívějšího zrušení poplatků za správu. Nižší stavební aktivita a menší počet veřejných zakázek v národním hospodářství snížily poptávku po bankovních zárukách. Na druhou stranu vzrostly výnosy z transakcí, když rostl jak počet klientů Banky, tak i jejich aktivita. Poplatky z křížového prodeje byly stabilní díky rostoucímu objemu aktiv ve správě, přestože nové prodeje podílových fondů a životního pojištění byly na začátku roku poněkud pomalejší. Poplatky ze specializovaných finančních služeb hlavně pro podniky (jako custody, služby kapitálového trhu a poskytování syndikovaných úvěrů) byly v souhrnu také stabilní.

Čistý zisk z finančních operací vzrostl o 12,3 % i bez zahrnutí příspěvku z transakce za VISA Europe. Solidní poptávka korporátních klientů po zajištění měnových a úrokových rizik a rostoucí počet klientů, kteří využívají platformu eTrading pro cizoměnové transakce, spolu s rostoucím obratem zahraničního obchodu přispěly k růstu poplatků a provizí z cizoměnových transakcí. Ve druhém čtvrtletí zaúčtovala KB do výkazu zisku a ztráty hodnotu plnění (ve formě hotovosti, odložené výplaty hotovosti a akcií) v hodnotě 959 milionů Kč před zdaněním, kterou Banka získala za svůj podíl ve VISA Europe. Vykázaný čistý zisk z finančních operací včetně tohoto jednorázového příjmu vzrostl o 89,2 % na 2 359 milionů Kč.

Provozní náklady zůstaly téměř beze změny, když meziročně poklesly o 0,1 % na 7 196 milionů Kč. Z toho personální náklady vzrostly o 1,6 % na 3 429 milionů Kč. Průměrný počet zaměstnanců zůstal stabilní na 8 434 zaměstnancích. Všeobecné administrativní náklady (vyjma příspěvků do regulatorních fondů) se snížily o 3,0 % na 2 029 milionů Kč. KB dosáhla úspor ve všech hlavních oblastech kromě marketingu. Náklady na příspěvky do Fondu pojištění vkladů a Fondu pro řešení krize a Garančního fondu obchodníků s cennými papíry činily 874 miliony, což představuje v souladu s výkladovým stanoviskem IFRIC 21 celková částku příspěvků za celý rok 2016. Pro srovnání, v minulém roce měla KB k 30. červnu zaúčtováno v nákladech na regulatorní příspěvky 861 milion Kč, zatímco celkové náklady na tyto příspěvky za rok 2015 činily 913 milionů Kč. Kategorie "Odpisy, znehodnocení a prodej majetku“ se snížily o 1,7 % na 864 miliony Kč v důsledku ukončení doby odepisování některých aktiv v průběhu roku 2015.

Hrubý bankovní příjem v prvních šesti měsících roku 2016 byl meziročně o 10,1 % vyšší, a činil 9 083 miliony Kč. Hrubý bankovní příjem by klesl o 1,6 % bez zahrnutí zisku z transakce VISA Europe.

Výše nákladů na riziko se meziročně zvýšila na 788 milionů Kč z velmi nízkých 118 milionů Kč. To v relativním vyjádřeníII představuje 29 bazických bodů v porovnání s průměrným objemem úvěrového portfolia. Velikost tvorby opravných položek v retailovém segmentu zůstala velmi nízká, díky velmi dobré disciplíně splácení a úspěšnému vymáhání pohledávek. Náklady na riziko v segmentu podniků byly ovlivněny vytvořením rezerv na několik izolovaných případů.

Výnosy z podílů v přidružených společnostech (od Komerční pojišťovny) se zvýšily o 3,2 % na 97 milionů Kč.

Daň z příjmu vzrostla o 8,4 % na 1 492 miliony Kč.

Konsolidovaný čistý zisk Skupiny KB za první pololetí roku 2016 v porovnání se stejným obdobím předchozího roku se zvýšil o 0,7 % na 6 899 milionů Kč. Z této částky 205 milionů Kč byl zisk připadající držitelům menšinových podílů v dceřiných společnostech KB (-4,2 % oproti minulému roku). Čistý zisk náležející akcionářům Banky činil 6 695 milionů Kč, což je o 0,8 % více než v prvních šesti měsících roku 2015. Čistý zisk náležející akcionářům Banky bez příspěvku z transakce VISA Europe poklesl meziročně o 10,9 %.

Výkaz o finanční situaci

Srovnávacím obdobím pro rozvahu je podle IFRS konec předchozího roku. Pokud není uvedeno jinak, následující text proto uvádí srovnání s koncem roku 2015.

Dnem 1. ledna 2016 Komerční banka překlasifikovala depozitní směnky z kategorie „Závazky vůči klientům" do kategorie „Emitované cenné papíry". Údaje byly překlasifikovány zpětně. V důsledku reklasifikace položka „Pohledávky za klienty" k 31. prosinci 2015 poklesla o 10,1 miliardy Kč a položka „Emitované cenné papíry" o stejnou hodnotu vzrostla.

Celková aktiva Skupiny KB ke dni 30. června 2016 vzrostla o 5,4 % na 939,8 miliardy Kč.

Hotovost a účty u centrálních bank se zvýšily o 11,5 % na 143,0 miliard Kč. Tuto položku tvoří převážně povinné minimálních rezervy u centrálních bank.

Pohledávky za bankami vzrostly o 15,4 % na 55,2 miliardy Kč.

Finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů se zvýšila 14,9 % na 33,6 miliardy Kč.

Celkové čisté úvěry a pohledávky se zvýšily o 4,4 % ve srovnání s koncem předchozího roku a dosáhly 555,8 miliardy Kč. Hrubá výše klientských úvěrů a pohledávekIII se zvýšila o 4,1 % na 570,8 miliardy Kč. Podíl standardních úvěrů v této sumě stoupnul na 94,6 % (540,3 miliardy Kč), podíl sledovaných úvěrů byl 1,3 % (7,7 miliardy Kč). Podíl úvěrů pod zvláštní kontrolou (nestandardní, pochybné a ztrátové) tvořil 4,0 % portfolia s objemem 22,9 miliardy Kč. Objem vytvořených opravných položek dosáhl 15,3 miliardy Kč, což bylo o 3,1 % méně než na konci roku 2015.

Portfolio realizovatelných cenných papírů (AFS) se snížilo o 5,0 % na 39,8 miliardy Kč. Z toho dluhové cenné papíry tvořily 39,6 miliardy Kč, včetně českých státních dluhopisů v objemu 20,1 miliardy Kč a zahraničních vládních dluhopisů ve výši 8,1 miliardy Kč. Objem cenných papírů v portfoliu cenných papírů držených do splatnosti (HTM) se snížil o 7,0 % na 62,4 miliardy Kč, z toho 53,2 miliardy Kč činila hodnota českých státních dluhopisů a 9,2 miliardy Kč hodnota vládních dluhopisů vydaných cizími státy.

Čistá účetní hodnota dlouhodobého hmotného majetku poklesla o 6,7 % na 6,4 miliardy Kč, a hodnota dlouhodobého nehmotného majetku poklesla o 3,4 % a dosáhla 3,7 miliardy Kč. Velikost goodwillu, který pochází z akvizic společností Modrá pyramida, SGEF a ESSOX, zůstala nezměněna na 3,8 miliardy Kč.

Celkové závazky byly o 6,6 % vyšší ve srovnání s koncem roku 2015 a dosáhly 837,1 miliardy Kč. Závazky vůči klientům se zvýšily o 5,8 % na 694,3 miliardy Kč. Objem nesplacených vydaných cenných papírů poklesl o 26,4 % na 15,8 miliardy Kč v důsledku poklesu depozitních směnek.

Likvidita Skupiny vyjádřená poměrem čistých úvěrů a depozit dosáhla 80,1 %.

Vlastní kapitál klesl o 3,4 % na 102,6 miliardy Kč. Tvorba čistého zisku a růst přecenění zajištění peněžních toků bylo více než kompenzováno výplatou dividend (KB během května vyplatila dividendu ve výši 11,7 miliardy Kč). Pozitivní přecenění zajištění peněžních toků vzrostlo v důsledku poklesu dlouhodobých tržních úrokových sazeb od konce 2015. Přecenění portfolia realizovatelných cenných papírů, které představuje primárně reinvestice klientských vkladů, pokleslo v důsledku transakce, ve které KB získala za svůj podíl ve společností VISA Europe Ltd. náhradu, již zaúčtovala v kategorii „Čistý zisk z finančních operací“, a dále v důsledku amortizace přecenění cenných papírů  překlasifikovaných v roce 2014 mezi papíry držené do splatnosti. Ke dni 30. června 2016 držela KB 1 193 360 vlastních akcií, což představuje 0,63% podíl na základním kapitálu.

Konsolidovaný regulatorní kapitál pro výpočet kapitálové přiměřenosti ke konci června 2016 dosahoval 65,9 miliardy Kč. Regulatorní kapitál Skupiny KB byl složen výhradně z vlastního kapitálu Tier 1. Ukazatel kapitálové přiměřenosti (podle standardů Bazilej III) činil 15,3 %. Regulatorní kapitál zahrnuje i příspěvek z části oceňovacích rozdílů k realizovatelným cenným papírům vykázaný ve vlastním kapitálu.

Měřeno ukazatelem likviditního krytí (LCR), likvidita KB v průběhu celého prvního pololetí bezpečně splnila požadavky stanovené platnou regulací.

Změna ve struktuře Skupiny

Společnost ESSOX s.r.o., která je dceřinou společností Komereční banky, ve které má Banka 50,93% podíl, dokončila 1. července 2016 převzetí 100% vlastnických podílů ve společnostech PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. (“PSA Finance CZ”) a PSA FINANCE SLOVAKIA, s.r.o. (“PSA Finance SK”) od členů Banque PSA Finance, se sídlem v Paříži. PSA Finance CZ a PSA Finance SK jsou konsolidovány ve Skupině KB od 1. července 2017.

PŘÍLOHA

Konsolidované hospodářské výsledky k 30. červnu 2016 podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

 

Finanční kalendář na rok 2016

  • 3. listopadu 2016: zveřejnění výsledků za tři čtvrtletí 2016 a za 3. čtvrtletí 2016

1) Klientská aktiva v penzijních fondech, podílových fondech, technické rezervy v životním pojištění

2) Na stejné srovnávací základně očištěné o reklasifikaci příspěvků do Fondu pojištění vkladů z "Čistých úrokových výnosů" do "Provozních výdajů" a příspěvků do Garančního fondu z "Čistých výnosů z poplatků a provizí" do "Provozních výdajů".

3) Bez zahrnutí cen jídla, pohonných hmot, regulovaných cen a efektu změn nepřímých daní

4) Celkový objem závazků vůči klientům se zvýšil o 9,3 % na 694,3 miliardy Kč

Vymezení použitých alternativních výkonnostních ukazatelů:

I) Úvěry na bydlení: hypotéky občanům poskytnutých KB + úvěry poskytnuté klientům Modrou pyramidou

II) Náklady na riziko v relativním vyjádření: anualizovaná výše „Tvorby rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám“ děleno průměrná „Hrubá výše klientských úvěrů a pohledávek“ k datu

III) Hrubá výše klientských úvěrů a pohledávek: „Hrubá výše úvěrů a pohledávek za klienty“ bez „Ostatních pohledávek za klienty“

IV) Čistá úroková marže (NIM): „Čisté úrokové výnosy“ bez „Výnosů z dividend“ děleno průměrná úročená aktiva k datu (úročená aktiva obsahují „Pohledávky za bankami“, „Účty u centrálních bank“, „Čisté úvěry a pohledávky za klienty“, „Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku a ztráty“ z toho pouze dluhopisy, „Realizovatelná finanční aktiva“ z toho pouze dluhopisy, „Finanční investice držené do splatnosti“ z toho pouze dluhopisy). Údaje za rok 2015 byly přepočteny v souladu s metodikou použitou od roku 2016, tedy náklady na Fond pojištění vkladů nejsou součástí kategorie „Čisté úrokové výnosy“.

V) Poměr čistých úvěrů a depozit: „Čisté úvěry a pohledávky za klienty“ děleno „Závazky vůči klientům“. Údaje za rok 2015 byly přepočteny v souladu s metodikou použitou od roku 2016, tedy depozitní směnky nejsou součástí kategorie „Závazky vůči klientům“.

VI) Poměr provozních nákladů a výnosů: „Provozní náklady“ děleno „Čisté provozní výnosy“. Údaje za rok 2015 byly přepočteny v souladu s metodikou použitou od roku 2016, tedy náklady na Fond pojištění vkladů a na Garanční fond obchodníků s cennými papíry jsou součástí kategorie „Všeobecné administrativní náklady“

VII) Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE): anualizovaný „Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti“ děleno (průměrná hodnota „Vlastního kapitálu“ mínus „Nekontrolní podíly“) k datu

VIII) Upravená rentabilita průměrného vlastního kapitálu (upravené ROAE): anualizovaný „Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti“ děleno (průměrná hodnota „Vlastního kapitálu“ mínus „Nekontrolní podíly“ mínus „Přecenění zajištění peněžních toků“ mínus „Přecenění realizovatelných finančních aktiv“) k datu

IX) Rentabilita průměrných aktiv (ROAA): anualizovaný „Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti“ děleno průměrná „Celková aktiva“ k datu

X) Zisk na akcii: anualizovaný „Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti“ děleno (průměrný počet vydaných akcií mínus průměrný počet vlastních akcií držených na vlastní účet). Údaj za první pololetí 2015 je upraven o vliv štěpení akcií KB uskutečněného 25. dubna 2016 v poměru 1:5. Původně vykázaná hodnota zisku na akcii (před štěpením) v prvním pololetí 2015 činila 352 Kč

Sesouhlasení výpočtu „Čisté úrokové marže“, (mil. Kč, konsolidováno, neauditované):