V Praze, 4. květen 2016 – Komerční banka dnes uveřejnila své konsolidované výsledky za první tři měsíce roku 2016. Banka zaznamenala nárůst počtu klientů o 18 000. Objem úvěrů klientům vzrostl o 6,8 % na 548,8 miliardy Kč, objem vkladů stoupl o 6,0 % na 672,9 miliardy Kč a objem ostatních aktiv pod správou1vzrostl o 8,3 % na 141,7 miliardy Kč.

  • Objem úvěrů poskytnutých zákazníkům Skupiny KB narostl o 6,8 % na 548,8 miliardy Kč. KB zvýšila svůj tržní podíl obzvláště v úvěrování občanů a podnikatelů;
  • Celkový objem vkladů klientů vzrostl o 6,0 % na 672,9 miliardy Kč. Klientská aktiva v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění vzrostla o 8,3 % na 141,7 miliardy Kč;
  • Počet klientů Komerční banky i nadále roste. Banka má 1 648 000 klientů, což je o 18 000 více než před rokem;
  • Ukazatel jádrové Tier 1 přiměřenosti dosáhl vysoké úrovně 16,0 %;
  • Čistý zisk poklesl meziročně o 16,3 % na 2,9 miliardy Kč ovlivněný zaúčtováním odhadovaných celoročních povinných příspěvků do Fondu řešení krize a Fondu pojištění vkladů v prvním čtvrtletí. Při očištění o vliv těchto nákladů čistý zisk klesl o 1,8 %.

Díky nárůstu obchodních objemů Skupiny zůstaly konsolidované výnosy meziročně na téměř stejné úrovni (-0,5 %)2, přestože nízké tržní úrokové sazby i nadále tlačily dolů úrokové výnosy. Provozní náklady bez příspěvku do Fondu pojištění vkladů a Fondu pro řešení krize se snížily o 2,8 %, celkové provozní výdaje včetně těchto příspěvků se zvýšily o 15,6 %. Celoroční odhadované náklady na příspěvky do těchto fondů musí být nově vykázány v prvním čtvrtletí. Náklady na riziko byly o 106 % vyšší oproti velmi nízké úrovni prvního čtvrtletí roku 2015. Vykázaný čistý zisk náležející akcionářům se tak snížil meziročně o 16,3 % na 2,9 miliardy Kč. Čistý zisk bez vlivu účtování Fondu pojištění vkladů a Fondu pro řešení krize poklesl o 1,8 %.

„Vidíme velmi dobré výsledky nedávných změn, které jsme provedli ve schvalování úvěrů spotřebitelům a malým podnikům. Ty nám pomáhají posilovat naši pozici na retailovém bankovním trhu. Nabídli jsme rovněž nové investiční a spořicí produkty vhodné do současného prostředí. Financování podniků je stále ovlivněno obecně silnou schopností klientů generovat volnou hotovost z provozní činnosti, a v prvním čtvrtletí došlo k určitému sezónnímu zpomalení úvěrování, podobně jako v minulých letech. I nadále pokládáme růst našich obchodních aktivit za zásadní pro udržení příjmové základny v situaci, kdy extrémně nízké úrokové sazby tlačí dolů úrokové výnosy a rostoucí regulatorní zátěž zvyšuje nebezpečně náklady celého sektoru,“vysvětlil Albert Le Dirac'h, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky.

Finanční zdraví Skupiny KB ke 31. březnu 2016 dobře ilustrují hlavní ukazatele. Ukazatel jádrové Tier 1 přiměřenosti dosáhl silných 16,0 %, ukazatel likvidity měřený jako poměr čistých úvěrů ke vkladům dosáhl 78,7 %.

K 31. březnu 2016 měla KB 44 597 akcionářů (meziročně více o 2 136), z toho 39 335 byly soukromé osoby z České republiky (nárůst o 2 013 akcionářů).

Komentované obchodní a finanční výsledky

Oznámené finanční údaje jsou neauditovanými konsolidovanými výsledky podle IFRS (Mezinárodních standardů účetního výkaznictví).

OBCHODNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Tržní prostředí v prvním čtvrtletí roku 2016

Výkonnost české ekonomiky v prvním čtvrtletí byla nadále dobrá, i když mírně zpomalila oproti výjimečné dynamice roku 2015, ovlivněné jednorázovými faktory, jako bylo zvýšené čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU a pokles cen pohonných hmot. Maloobchodní tržby, průmyslová výroba i stavební činnost vykázaly meziroční růst. Míra nezaměstnanosti se dále snižovala a počet volných pracovních míst rostl, což táhlo průměrné mzdy v ekonomice nahoru mnohem rychleji než činila celková inflace. Indexy spotřebitelských cen a cen výrobců zůstaly nicméně utlumeny, a to především kvůli trvajícímu vlivu poklesu cen ropy a některých dalších komodit.

Objem intervencí ČNB k oslabení měny byl v porovnání s koncem roku 2015 nižší, což ovlivnilo oznámení ČNB o odložení plánovaného ukončení měnového intervenčního režimu blíže k polovině roku 2017 a také inflace, která byla pod očekáváním. ČNB držela své měnově-politické sazby beze změny během celého čtvrtletí, a mezibankovní úroky se dokonce mírně snížily z už tak velmi nízké úrovně.

Na úvěrovém trhu trvala silná poptávka občanů po hypotékách. Půjčování podnikatelům a velkým firmám přitom spíše stagnovalo, ale to v prvních měsících roku není nic neobvyklého. Růst vkladů pokračoval, a to zejména v segmentu občanů.

Vývoj klientského portfolia a distribuční sítě

Na konci března 2016 Skupina KB obsluhovala 2,4 miliony klientů na konsolidované bázi. Samotná KB měla 1 648 000 klientů (meziročně o 1,1 % více), z toho 1 391 000 byli občané. Dalších 257 000 zákazníků bylo z řad podnikatelů, firem a velkých podniků (včetně obcí a sdružení). Modrá pyramida obsluhovala 512 000 zákazníků a počet účastníků penzijního připojištění u Penzijní společnosti KB dosáhl 544 000. Služeb společnosti ESSOX využívalo 213 000 aktivních klientů.

Klienti Komerční banky měli k dispozici 397 bankovních poboček (včetně divize pro korporátní klienty na Slovensku), 771 bankomat a plnohodnotné přímé bankovnictví podporované dvěma telefonními centry. Počet klientů využívajících alespoň jeden kanál přímého bankovnictví, jako je internet nebo telefonní bankovnictví, dosáhl 1 351 000 na konci roku března roku 2016, což znamenalo 82,0 % z celkového počtu klientů. Zákazníci využívali 1 610 000 aktivních platebních karet, z toho 198 000 kreditních. Počet aktivních kreditních karet vydaných společností ESSOX dosáhl 116 000. Klienti Modré pyramidy měli k dispozici 219 obchodních míst a přibližně 1 000 poradců. SG Equipment Finance (SGEF) poskytovala své leasingové služby prostřednictvím devíti vlastních poboček, z nichž dvě jsou na Slovensku, a také prostřednictvím sítě KB.

Úvěry klientům

Celkový hrubý objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB se meziročně zvýšil o 6,8 % na 548,8 miliardy Kč. Hypotéky přispěly k růstu nejvíce, úvěry podnikům a nezajištěné spotřebitelské úvěry byly také na vzestupu.

Celkový objem úvěrů občanům na bydlení stoupl meziročně o 10,9 %. V rámci financování bydlení vzrostl objem hypoték občanům oproti loňskému roku o 13,6 % na 189,1 miliardy Kč, zatímco objem úvěrového portfolia Modré pyramidy poklesl o 1,1% na 37,1 miliardy Kč. Nicméně Modrá pyramida zvrátila klesající trend a vykázala v posledních dvou čtvrtletí nárůst svého portfolia. Objem spotřebitelských úvěrů poskytovaných Komerční bankou a společností ESSOX se zvýšil o 7,2 % na 30,8 miliardy Kč, výrazně tak překonal růst na celém trhu.

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB podnikům se zvýšil o 4,4 % na 289,5 miliardy Kč. Úvěry poskytnuté KB středním a velkým podnikům v České republice a na Slovensku, včetně financování od společnosti Factoring KB, narostly o 3,9 % na 234,6 miliardy Kč. Úvěrování malých podniků vzrostlo o 7,3 % na 30,9 miliardy Kč. Úvěrové a leasingové financování společností SGEF stouplo meziročně o 5,3 % na 24,1 miliardy Kč.

Vklady klientů a aktiva ve správě

Celkový objem vkladů v rámci skupiny KB se zvýšil meziročně o 6,0 % a dosáhl tak 672,9 miliardy Kč (s vyloučením volatilních repo operací s klienty3). Vklady občanů v KB se zvýšily meziročně o 10,7 % meziročně na 200,5 miliardy Kč. Depozita v Modré pyramidě poklesly o 7,1 % na 67,0 miliard Kč. Vklady podniků vzrostly o 6,0 % na 397,8 miliardy Kč.

Klientská aktiva ve správě KB Penzijní společnosti narostla o 9,6 % na 46,1 miliardy Kč. Technické rezervy životního pojištění v Komerční pojišťovně stouply o 2,6 % na 45,1 miliardy Kč. Objemy prostředků klientů KB v podílových fondech se zvýšily o 12,7 % na 50,4 miliardy Kč.

FINANČNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Výsledovka

Dnem 1. ledna 2016 Komerční banka v souladu s IFRS překlasifikovala některé položky ve výkazu zisku a ztrát a ve výkazu o finanční situaci, aby lépe odrážely ekonomickou podstatu a doporučení Evropského orgánu pro bankovnictví.

Konkrétně se jednalo o příspěvek do Fondu pojištění vkladů, který byl překlasifikován z „Čistých úrokových výnosů“ do „Všeobecných administrativních nákladů“, dále příspěvek do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry byl překlasifikován z „Čistých výnosů z poplatků a provizí“ do kategorie „Všeobecné administrativní náklady“ a depozitních směnky byly překlasifikovány ze „Závazků vůči klientům“ do „Vydaných cenných papírů“.

Údaje uvedené níže jsou uváděny na srovnatelném základě, tj. výsledky za první čtvrtletí 2016 i za srovnatelné období (první čtvrtletí 2015) jsou prezentovány v souladu s metodikou roku 2016.

Celkové provozní výnosy prvních tří měsíců roku 2016 Komerční banky zůstaly meziročně stabilní (-0,5 %). Čisté úrokové výnosy se snížily o 2,1 % kvůli pokračujícím nízkým úrokovým sazbám na trhu, a navzdory rostoucímu objemu úvěrů a vkladů. Čisté výnosy z poplatků a provizí byly stabilní (-0,1 %) díky nárůstu počtu klientů, a zvyšování počtu transakcí i objemu aktiv ve správě, které vyrovnávají vliv přechodu klientů k levnějším on-line kanálům, a vliv benefitů poskytovaných klientům v rámci programu MojeOdměny.

Čisté úrokové výnosy poklesly o 2,1 % na 5 234 miliony Kč. Negativní dopady velmi nízkých úrokových sazeb na výnosy z reinvestic vkladů byly částečně kompenzovány vyšším objemem úvěrů a vkladů. Čistý úrokový výnos, počítaný jako poměr čistých úrokových výnosů k úročeným aktivům vykázaných v rozvaze, poklesl meziročně v prvních třech měsících roku 2016 o 2,5 % oproti 2,6 % o rok dříve.

Čisté výnosy z poplatků a provizí byly stabilní (-0,1 %) a dosáhly 1 700 milionů Kč. Výnosy z transakcí vzrostly díky vyššímu počtu transakcí klientů. Výnosy z poplatků za depozitní produkty meziročně poklesly v důsledku přechodu klientů na balíčky, které odměňují klienty za jejich aktivitu. Tento přechod je nyní prakticky dokončen, a trend poplatků z vkladů byl tak v posledních několika čtvrtletích víceméně stabilní. Poplatky z úvěrů klesly v důsledku zvýšení podílu úvěrů bez poplatků za správu, dále také nižší poplatky za předčasné splacení úvěrů a zvýšení vyplácených provizí, které odráží silné prodeje úvěrů na bydlení. Poplatky z křížového prodeje byly stabilní díky rostoucímu objemu aktiv ve správě, přestože nové prodeje podílových fondů a životního pojištění poněkud zpomalily. Solidní příspěvek vytvořilo privátní bankovnictví a služby kapitálového trhu (jako vydávání dluhopisů a custody).

Čistý zisk z finančních operací meziročně stoupl o 11,2 % na 734 miliony Kč. Vyšší počet cizoměnových transakcí a konverzí se promítl do vyššího zisku z cizoměnových transakcí. Zvýšený objem financování posiloval i poptávku po zajištění měnových a úrokových rizik.

Provozní náklady vyjma odhadované výše příspěvku na pojištění vkladů a do Fondu pro řešení krize a do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry poklesly o 2,8 % na 3 044 miliony Kč. Celkové provozní náklady včetně výše zmíněných regulačních příspěvků se zvýšily o 15,6 % na 3 879 milionů Kč. V této sumě personální náklady mírně vzrostly o 0,9 % na 1 692 miliony Kč. Průměrný počet zaměstnanců se přitom snížil o 0,3 % na 8 404 zaměstnanců. Všeobecné administrativní náklady (vyjma příspěvků do zmíněných regulatorních fondů) se snížily o 7,5 % na 943 miliony Kč. Úspor bylo dosaženo ve všech hlavních oblastech a výsledek byl také ovlivněn odložením některých nákladů. Náklady na příspěvky do regulatorních fondů činily 835 milionů Kč v prvním čtvrtletí roku 2016, ve srovnání s 224 miliony Kč v předchozím roce. Rozdíl je způsoben změnou metodiky účtování poplatků v průběhu roku. V souladu s výkladovým stanoviskem IFRIC 21 jsou příspěvky za celý rok zaúčtovány v prvním čtvrtletí daného roku. V roce 2015 přitom byly příspěvky ještě účtovány poměrně ve všech čtvrtletích roku. Výše nákladů na regulatorní fondy je odhadovaná, protože konečná výše příspěvku Banky za rok 2016 bude stanovena příslušnými orgány ve zbývajících čtvrtletích roku 2016. Kategorie „Odpisy, znehodnocení a prodej majetku“ se snížily o 6,2 % na 409 milionů Kč v důsledku ukončení doby odpisu některých aktiv v průběhu roku 2015.

Hrubý bankovní příjem v prvních třech měsících roku 2016 byl meziročně o 12,8 % nižší, a činil 3 815 milionů Kč.

Náklady na riziko zůstaly na uspokojivé úrovni 225 milionů Kč, což představuje nárůst o 106,4 % ve srovnání s velmi nízkou srovnávací základnou prvního čtvrtletí 2015. V relativním vyjádření odpovídá 17 bazickým bodům v porovnání s průměrným objemem úvěrového portfolia. Velikost tvorby opravných položek v retailovém segmentu zůstává velmi nízká, díky velmi dobré disciplíně splácení a úspěšnému vymáhání pohledávek. Náklady na riziko v segmentu podniků byly ovlivněny vytvořením rezervy na několik izolovaných případů.

Výnosy z podílů v přidružených společnostech (od Komerční pojišťovny) se zvýšily o 10,9 % na 51 milion Kč.

Daň z příjmu poklesla o 11,5 % na 653 milionů Kč.

Konsolidovaný čistý zisk Skupiny KB za první čtvrtletí roku 2016 v porovnání se stejným obdobím předchozího roku poklesl o 16,4 % na 2 988 milionů Kč. Z této částky 95 milionů Kč byl zisk připadající držitelům menšinových podílů v dceřiných společnostech KB (-20,2 % oproti minulému roku). Čistý zisk náležející akcionářům Banky činil 2 894 miliony Kč, což je o 16,3 % méně než v prvních třech měsících roku 2015. Čistý zisk náležející akcionářům Banky bez vlivu účtování Fondu pojištění vkladů a Fondu pro řešení krize poklesl meziročně o 1,8 %.

Výkaz o finanční situaci

Srovnávacím obdobím pro rozvahu je podle IFRS konec předchozího roku. Pokud není uvedeno jinak, následující text proto uvádí srovnání s koncem roku 2015.

Dnem 1. ledna 2016 Komerční banka překlasifikovala depozitní směnky z kategorie „Závazky vůči klientům“ do kategorie „Emitované cenné papíry“. Údaje byly překlasifikovány zpětně. V důsledku reklasifikace položka „Pohledávky za klienty“ k 31. prosinci 2015 poklesla o 10,1 miliardy Kč a položka „Emitované cenné papíry“ o stejnou hodnotu vzrostla.

Celková aktiva Skupiny KB ke dni 31. března 2016 vzrostla o 4,7 % na 933,3 miliardy Kč.

Hotovost a účty u centrálních bank se zvýšily o 18,1 % na 151,6 miliardy Kč. Tuto položku tvoří převážně povinné minimálních rezervy u centrálních bank.

Pohledávky za bankami vzrostly o 35,2 % na 64,6 miliardy Kč. Velká část této položky je tvořena vklady v centrálních bankách prostřednictvím reverzních repo operací.

Finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů se zvýšila 6,6 % na 31,1 miliardy Kč.

Celkové čisté úvěry a pohledávky se zvýšily o 0,4 % ve srovnání s koncem předchozího roku a dosáhly 534,5 miliardy Kč. Hrubá výše klientských úvěrů a pohledávek se zvýšila o 0,1 % na 548,8 miliardy Kč. Podíl standardních úvěrů v této sumě stoupnul na 94,5 % (518,4 miliardy Kč), podíl sledovaných úvěrů byl 1,6 % (8,6 miliardy Kč). Podíl úvěrů pod zvláštní kontrolou (nestandardní, pochybné a ztrátové) tvořil 4,0 % portfolia s objemem 21,9 miliardy Kč. Objem vytvořených opravných položek dosáhl 15,2 miliardy Kč, což bylo o 4,0 % méně než na konci roku 2015.

Portfolio realizovatelných cenných papírů (AFS) se snížilo o 4,5 % na 40,0 miliard Kč. Z toho dluhové cenné papíry tvořily 39,3 miliardy Kč, včetně českých dluhopisů v objemu 19,8 miliardy Kč a zahraničních vládních dluhopisů ve výši 8,1 miliardy Kč. Objem cenných papírů v portfoliu cenných papírů držených do splatnosti (HTM) se snížil o 7,2 % na 62,2 miliardy Kč, z toho 53,8 miliardy Kč činila hodnota českých státních dluhopisů a 8,5 miliardy Kč hodnota státních dluhopisů vydaných cizími státy.

Čistá účetní hodnota dlouhodobého hmotného majetku poklesla o 0,7 % na 6,8 miliardy Kč, a hodnota dlouhodobého nehmotného majetku poklesla o 2,0 % a dosáhla 3,8 miliardy Kč. Velikost goodwillu, který pochází z akvizic společností Modrá pyramida, SGEF a ESSOX, zůstala nezměněna na 3,8 miliardy Kč.

Celkové závazky byly o 4,7 % vyšší ve srovnání s koncem roku 2015 a dosáhly 822,1 miliardy Kč. Závazky vůči klientům se zvýšily o 3,5 % na 679,1 miliardy Kč. Objem nesplacených vydaných cenných papírů poklesl o 13,7 % na 18,5 miliardy Kč v důsledku poklesu depozitních směnek. Likvidita Skupiny vyjádřená poměrem čistých úvěrů a depozit dosáhla 78,7 %.

Vlastní kapitál vzrostl o 4,7 % na 111,2 miliardy Kč. Tvorba čistého zisku a přecenění zajištění peněžních toků přispěly k růstu vlastního kapitálu. Pozitivní přecenění zajištění peněžních toků vzrostlo v důsledku poklesu dlouhodobých tržních úrokových sazeb od konce 2015. Přecenění portfolia realizovatelných cenných papírů, které představuje primárně reinvestice klientských vkladů, pokleslo v důsledku amortizace přecenění části portfolia, která byla v roce 2014 překlasifikována mezi papíry držené do splatnosti. Ke dni 31. března 2016, KB držela 238 672 vlastních akcií, což představuje 0,63 % podíl na základním kapitálu.

Konsolidovaný regulatorní kapitál pro výpočet kapitálové přiměřenosti ke konci března 2016 činil 66,6 miliardy Kč. Regulatorní kapitál Skupiny KB byl složen výhradně z vlastního kapitálu Tier 1. Ukazatel kapitálové přiměřenosti (podle standardů Bazilej III) činil 16,0 %. Od 1. ledna 2016 regulátor zvýšil minimální požadovanou výši kapitálu o 10 bazických na 14,5 %. Regulatorní kapitál zahrnuje i příspěvek z části oceňovacích rozdílů k realizovatelným cenným papírům vykázaný ve vlastním kapitálu.

Měřeno ukazatelem likviditního krytí (LCR), likvidita KB v průběhu celého prvního čtvrtletí bezpečně splnila požadavky stanovené platnou regulací.

PŘÍLOHA

Konsolidované hospodářské výsledky k 31. březnu 2016 podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

  Výkaz zisků a ztrát (mil. Kč, neauditované) 1. 1. – 31. 3. 2015
Vykázáno
1. 1. – 31. 3. 2015
Pro forma
1. 1. – 31. 3. 2016     Meziroční změna     Meziroční změna na srov. bázi
  Čisté úrokové výnosy     5 126     5 348   5 234     2,1 %     -2,1 %    
  Čisté poplatky a provize     1 699     1 701   1 700     0,1 %     -0,1 %    
  Čistý zisk z finančních operací     660 660 734     11,2 %     11,2 %    
  Ostatní výnosy     22 22 27 22,7 %     22,7 %    
  Čisté provozní výnosy     7 507  7 731  7 694     2,5 %     -0,5 %
  Personální náklady     -1 677     -1 677 -1 692     0,9 %     0,9 %    
  Všeobecné provozní náklady (kromě rezolučního a ostatních fondů)     -1 019     -1 019 -943     -7,5 %  -7,5 %  
  Rezoluční a ostatní fondy     0 -224     -835     n.a.     272,8 %
  Odpisy znehodnocení majetku a prodej majetku     -436    -436     -409     -6,2 %     -6,2 %    
  Provozní náklady     -3 132     -3 356 -3 879     23,9 %     15,6 %
  Hrubý provozní zisk     4 375     4 375    3 815  -12,8 %  -12,8 % 
  Náklady rizika     -109  -109  -225 106,4 %    106,4 %
  Čistý provozní zisk     4 267     4 267   3 590     -15,9 %     -15,9 % 
  Zisk z majetkových účastí     46 46 51 10,9 %   10,9 % 
  Čistý zisk před zdaněním     4 313  4 313  3 641  -15,6 %  -15,6 % 
  Daň z příjmů     -738     -738  -653   -11,5 %  -11,5 % 
  Čistý zisk  3 575   3 575  2 988  -16,4 %  -16,4 % 
  Menšinový zisk  119 119 95 -20,2 %   -20,2 % 
  Čistý zisk náležející akcionářům Banky   3 456  3 456  2 894  -16,3 %  -16,3 % 

 

Rozvaha (mil. Kč, neauditované)     31. 12. 2015
Vykázáno
31. 12. 2015
Pro forma  
31. 3. 2016     Změna od zač. roku     Změna od zač. roku na srov. bázi
Aktiva 891 555    891 555 933 291  4,7 %     4,7 %    
Hotovost a účty u centrálních bank     128 336     128 336 151 603 18,1 %     18,1 %    
Pohledávky za bankami     47 799     47 799  64 633 35,2 %     35,2 %    
Úvěry a pohledávky za klienty (čisté)     532 617    532 617 534 539     0,4 %  0,4 % 
Cenné papíry     138 144    138 144 133 336 -3,5 %  -3,5 %  
Ostatní aktiva   44 658     44 658 49 180 10,1 %  10,1 % 
Pasiva   891 555   891 555  933 291 4,7 %     4,7 %    
Závazky vůči bankám     56 230     56 230 64 812 15,3 %     15,3 %    
Závazky vůči klientům     666 407    656 286 679 096 1,9 %     3,5 %
Emitované cenné papíry  11 283     21 403  18 475 63,7 %     -13,7 %
Ostatní pasiva     51 408     51 408  59 668 16,1 %     16,1 %    
Vlastní kapitál celkem     106 228    106 228 111 240 4,7 %  4,7 % 

 

Hlavní ukazatele     31. března 2015     31. března 2016     Meziroční změna
Kapitálová přiměřenost (ČNB)     16,7 %     16,0 %    
Přiměřenost Tier 1 (ČNB)     16,7 %     16,0 %    
Celková rizikově vážená aktiva (miliardy Kč) 392,9     416,7     6,1 %
Rizikově vážená aktiva k úvěrovému riziku (miliardy Kč)     325,4     349,6     7,4 %
Čistá úroková marže (č. úrok. výnosy/prům. úrok nesoucí aktiva)*     2,6 %     2,5 %    
Poměr čistých úvěrů a depozit**     76,9 %     78,7 %    
Poměr provozních nákladů a výnosů*     43,4 %     50,4 %    
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE)*  12,9 %     11,0 %    
Upravená rentabilita průměrného vlastního kapitálu (upravené ROAE)***     16,2 %     13,4 %    
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)*     1,5 %     1,3 %    
Zisk na akcii (Kč)     366     306     -16,3 %
Průměrný počet zaměstnanců     8 434     8 404     -0,3 %
Počet poboček (KB v ČR)     398     396    -2
Počet bankomatů     759     771 12
Počet klientů (KB)     1 630 000     1 648 000 1,1 %

 

*) očištěno o reklasifikaci do Fondu pojištění vkladů z „Čistých úrokových výnosů“ do „Běžných administrativních nákladů“

**) očištěno o reklasifikaci depozitních směnek ze „Závazků vůči klientům“ do „Emitovaných cenných papírů“.

***) vypočteno jako Čistý zisk náležející akcionářům dělený průměrným vlastním kapitálem Skupiny bez menšinových podílů po odečtení přecenění realizovatelných finančních aktiv a zajištění peněžních toků

Obchodní výsledky drobného bankovnictví – přehled       31. března 2016     Meziroční změna
Hypotéky občanům     – celkový objem     189,1 miliardy Kč 13,6 %
Úvěry ze stavebního spoření (MPSS)     – celkový objem 37,1 miliardy Kč     -1,1 %
Spotřebitelské úvěry (KB + ESSOX)     – celkový objem     30,8 miliardy Kč     7,2 %
Úvěry malým podnikům a podnikatelům     – celkový objem     30,9 miliardy Kč     7,3 %
Aktivní kreditní karty    

– počet celkem
 

– z toho občanům   

198 000
 

157 000    
 

-0,9 %


-0,2 %
 

Aktivní debetní karty     – počet celkem     1 411 000    

1,9 %

Předepsané pojistné (KP)       1,8 miliardy Kč -30,3 %

 

Finanční kalendář na rok 2016

  • 3. srpna 2016: zveřejnění výsledků za 1. pololetí 2016 a za 2. čtvrtletí 2016
  • 3. listopadu 2016: zveřejnění výsledků za tři čtvrtletí 2016 a za 3. čtvrtletí 2016

1) Klientská aktiva v penzijních fondech, podílových fondech, technické rezervy v životním pojištění a další klientská aktiva.

2) Na stejné srovnávací základně očištěné o reklasifikaci příspěvků do Fondu pojištění vkladů z „Čistých úrokových výnosů“ do „Provozních výdajů“ a příspěvků do Garančního fondu z „Čistých výnosů z poplatků a provizí“ do „Provozních výdajů“.

3) Celkový objem pohledávek za klienty se zvýšil o 5,4 % na 679,1 miliardy Kč.