V Praze, 22. duben 2016 – Akcionáři Komerční banky na dnešní valné hromadě svým hlasováním potvrdili návrh představenstva banky na schválení podílu na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy) za rok 2015 ve výši 310 korun na jednu akcii.

Celková částka navržených dividend činí 11 783 054 120,00 Kč. Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 310 Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který byl majitelem akcie Komerční banky, a. s., s ISIN CZ0008019106 ke dni 15. dubna 2016. Dividenda se stává splatnou ke dni 23. května 2016.

Valná hromada dále schválila Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2015 ve znění předloženém představenstvem. Tato zpráva je součástí Výroční zprávy banky za rok 2015.

Valná hromada také schválila řádnou účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2015. Účetní závěrky jsou součástí Výroční zprávy banky za rok 2015.

Na návrh Nominačního výboru Valná hromada zvolila pana Bořivoje Kačenu členem dozorčí rady a členem výboru pro audit.

Akcionáři v souladu se zákonem obnovili autorizaci banky k případnému nabývání vlastních akcií, včetně stanovení podmínek pro případné nabytí.

Valná hromada určila jako externího auditora Komerční banky pro rok 2016 opět společnost Deloitte Audit, s.r.o. a to i pro pobočku Komerční banky umístěnou na území Slovenské republiky.

Valná hromada dále rozhodla o změně stanov, jejíž součástí je provedení štěpení akcií v poměru 5:1, to znamená, že se zvýší počet akcií rozdělením stávajících akcií. Současní akcionáři obdrží namísto jedné dosavadní akcie o nominální hodnotě 500,- Kč pět nových akcií, přičemž nominální hodnota každé akcie bude 100,- Kč.

Valná hromada na základě požadavku zákona o bankách a vyhlášky ČNB č. 163/2014 Sb. schválila, že maximální poměr mezi variabilní a fixní složkou odměny zaměstnanců útvarů zastřešujících významné investiční činnosti se může pohybovat v rozpětí 0-200 % pevné složky odměny a nesmí u žádného zaměstnance přesáhnout 200 % pevné složky jeho odměny.