Informace k EMIR

Co přináší EMIR

Dovolujeme si Vás upozornit na nové regulatorní předpisy Evropské unie (EMIR - European Market Infrastructure Regulation), které mohou mít přímý dopad také na Vaši společnost. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (dále jen „EMIR“) a jeho další prováděcí předpisy, jejichž některá ustanovení vstoupila v platnost již 15. března 2013, přináší povinnosti, které se vztahují nejen na banky nebo finanční instituce, ale v některých částech také na jejich klienty. Chtěli bychom Vás touto cestou seznámit s nejpodstatnějšími změnami, které Vám EMIR přináší.

1. Centrální vypořádání a stanovení typu protistrany

EMIR zavádí obecnou povinnost obou stran obchodu vypořádat vybrané transakce s OTC deriváty prostřednictvím tzv. centrální protistrany a za tím účelem rozlišuje mezi třemi typy klientů bank:

  • finanční protistrany (FC)
  • nefinanční protistrany překračující prahy pro centrální clearing (NFC+)
  • nefinanční protistrany nepřekračující prahy pro centrální clearing (NFC-)

Centrální vypořádání bude zajištěno na základě vzájemné dohody před uzavřením obchodu.

2. Konfirmace

Konfirmace Vám budou zasílány stejnou formou jako doposud. EMIR však podle typu protistrany zkracuje lhůty pro potvrzení přijatých konfirmací obchodu.

3. Sesouhlasení portfolií

Dále se zavádí povinnost obou stran obchodu provést vzájemné sesouhlasení portfolií (rekonciliace), sloužící ke komplexnímu přezkumu portfolia obchodů, jak jej vidí protistrany, a k okamžité identifikaci jakéhokoli nedorozumění ohledně klíčových podmínek obchodu. K sesouhlasení portfolií bude docházet podle typu protistrany a množství obchodů, a to stejným způsobem, jakým probíhá současné odsouhlasení konfirmace obchodu.

4. Reporting

Uvedená regulace dále zavádí povinnost zasílat informace o jednotlivých obchodech do tzv. registrů obchodních údajů. Tuto povinnost mají jak finanční, tak nefinanční protistrany. Dovolujeme si Vás informovat, že reporting do registrů obchodních údajů, který bude zahájen 12. února 2014 vyžaduje, aby každá právnická osoba měla přidělený vlastní LEI, tedy určitou formu celosvětově unikátního identifikačního čísla.

Pokud jste již držitelem LEI, oznamte nám prosím Vaše LEI prostřednictvím e-mailové schránky emir@kb.cz.

LEI Komerční banky, a.s.: IYKCAVNFR8QGF00HV840

5. Řešení sporů

Řešení případných sporů vyplývajících z OTC derivátových obchodů bude probíhat dle ujednání ve smlouvě nebo jiným způsobem dohodnutým mezi stranami.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím e-mailové schránky emir@kb.cz.

ČNB - Informace k EMIR >