• Vše o KB
  • Tiskové zprávy
  • Komerční banka pokračuje v redukci uhlíkové stopy ve vlastním provozu, využívá téměř 100 % zelené energie

Komerční banka pokračuje v redukci uhlíkové stopy ve vlastním provozu, využívá téměř 100 % zelené energie

V roce 2023 byla díky pečlivému energetickému managementu, nákupu zelené energie a instalaci fotovoltaické elektrárny na střeše pražské centrály opět snížena uhlíková stopu vlastního provozu Komerční banky. Celková úspora oproti základnímu roku 2019 tak činí 59,3 %.

16. 5. 2024 13:00

„Pokračujeme ve zmírňování dopadu na životní prostředí díky digitalizaci, úspoře energie i vody, opouštění budov i vlastní FVE na centrále. Jdeme podle plánu, který jsme si stanovili už v roce 2019.“

Jitka Haubová, členka představenstva odpovědná za agendu udržitelnosti

Spotřebovaná elektrická energie, která je určena pro provoz pobočkové sítě, datových center a autoprovozu KB, pochází v 98,7 % z obnovitelných zdrojů. Zbývajících 1,3% spotřebované elektrické energie pochází z běžného energetického mixu ČR/SK a jedná se o spotřebovanou elektrickou energii na externích nabíjecích stanicích elektroaut a elektrickou energii určenou k výrobě chladu tam, kde je KB v nájemním vztahu a je jí tato služba dodávaná.

Další část snížení jde na vrub právě tomu, že pro služební jízdy jsou stále více využívané elektromobily, a o to se spotřebuje méně fosilních pohonných hmot, které mají vyšší emise z celého životního cyklu než emise spojené s elektřinou. K nezanedbatelnému snížení též došlo v oblasti spotřeby zemního plynu a dodaného tepla ze systémů centrálního vytápění. V průběhu roku byla zprovozněna nová fotovoltaická elektrárna na naší budově ve Stodůlkách. Tato elektrárna vyrobila 45 MWh, které byly spotřebovány na provoz budovy, a o to byl snížen odběr elektřiny ze sítě.

Detailnější informace o udržitelném podnikání Skupiny Komerční banky v roce 2023 jsou k dispozici ve Zprávě o udržitelném podnikání Skupiny KB.

Label Corporate footprint

Tabulka podle detailního rozdělení emisí 2023


kgCO2e Podíl na celkové stopě (%) Změna oproti 2019 (%)
Elektřina 1 604 45610,2 %-88,4 %
Investice (výstavba, rekonstrukce, opravy, nábytek) 4 509 99828,8 %-13,6 %
IT a bankovní technika (bez ATM) 1 241 5407,9 %-12,7 %
Teplo 1 758 49411,3 %-36,0 %
Zemní plyn 1 306 7418,4 %-36,7 %
Palivo pro firemní auta 368 6572,4 %-52,9 %
Doprava zaměstnanců 1 321 2668,4 %-81,4 %
Služební cesty 909 7205,8 %-30,1 %
Home office 1 160 9247,4 %633,3 %
Automobily 191 4421,2 %-51,5 %
Plyny - klimatizace 144 4960,9 %-81,5 %
Ostatní (vč. ATM) 1 130 7507,3 %-56,2 %
Celkem 15 648 483100 %100 %

Uhlíková́ stopa je měřítkem dopadu lidské́ činnosti na životní prostředí́ a na klimatické́ změny. Téměř̌ každá́ aktivita od dopravy po jídlo uvolňuje přímo nebo nepřímo skleníkové́ plyny (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6). Uhlíková́ stopa je množství́ těchto plynů. Je to nástroj k měření́ dopadů lidské́ aktivity na životní́ prostředí́ vyjádřený́ v tunách ekvivalentu oxidu uhličitého (t CO2e). Jednoduše řečeno, uhlíková́ stopa je množství́ uvolněného oxidu uhličitého a ostatních skleníkových plynů uvolněných během životního cyklu produktu či služby, našeho života nebo jedné́ cesty apod. Uhlíková́ stopa je jedním z klíčových indikátorů̊ udržitelného rozvoje.

Šárka Nevoralová
+420 734 236 325
sarka_nevoralova@kb.cz

Michal Teubner
+420 606 653 219
michal_teubner@kb.cz

Tomáš Zavoral
+420 731 493 296
tomas_zavoral@kb.cz