Valná hromada Komerční banky schválila dividendu za rok 2017 ve výši 47 KČ

Akcionáři Komerční banky na dnešní valné hromadě svým hlasováním potvrdili návrh představenstva banky na schválení podílu na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy) za rok 2017 ve výši 47 korun na jednu akcii.

25. 4. 2018 17:45

Celková částka navržených dividend činí 8 932 315 220,- Kč. Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 47 Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který byl majitelem akcie Komerční banky, a. s., s ISIN CZ0008019106 ke dni 18. dubna 2018. Dividenda se stává splatnou ke dni 28. května 2018.

Valná hromada rovněž schválila návrh na změnu stanov ve znění předloženém představenstvem. Hlavním důvodem změny je zavedení povinné účasti zástupců zaměstnanců v dozorčí radě.

Valná hromada dále schválila Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2017 ve znění předloženém představenstvem. Tato zpráva je součástí Výroční zprávy banky za rok 2017.

Valná hromada také schválila konsolidovanou účetní závěrku a řádnou účetní závěrku za rok 2017. Účetní závěrky jsou součástí Výroční zprávy banky za rok 2017.

Na návrh Výboru pro jmenování Valná hromada zvolila členem výboru pro audit pana Petra Dvořáka.

Valná hromada určila jako externího auditora Komerční banky pro rok 2018 opět společnost Deloitte Audit, s.r.o., a to i pro pobočku Komerční banky umístěnou na území Slovenské republiky.