Valná hromada Komerční banky schválila dividendu za rok 2018 ve výši 51 kč na jednu akcii

Akcionáři Komerční banky na dnešní valné hromadě svým hlasováním potvrdili návrh představenstva banky na schválení podílu na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy) za rok 2018 ve výši 51 korun na jednu akcii.

24. 4. 2019 17:30

Celková částka navržených dividend činí 9 692 512 260,00 Kč. Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 51 Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který byl majitelem akcie Komerční banky, a. s., s ISIN CZ0008019106 ke dni 17. dubna 2019. Dividenda se stává splatnou ke dni 27. května 2019.

Valná hromada dále schválila Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2018 ve znění předloženém představenstvem. Tato zpráva je součástí Výroční zprávy banky za rok 2018.

Valná hromada také schválila konsolidovanou účetní závěrku a řádnou účetní závěrku za rok 2018. Účetní závěrky jsou součástí Výroční zprávy banky za rok 2018.

Na návrh výboru pro jmenování zvolila členkou dozorčí rady paní  Cécile Camilli a paní Petru Wendelovou. Paní Petra Wendelová byla též zvolena členkou výboru pro audit.

Valná hromada určila jako externího auditora Komerční banky pro rok 2019 opět společnost Deloitte Audit, s.r.o., a to i pro pobočku Komerční banky umístěnou na území Slovenské republiky.

V rámci informační povinnosti o konání VH, informovala KB v předstihu své akcionáře o možnosti elektronického korespondenčního hlasování a umožnila tak všem svým akcionářům elektronicky hlasovat o návrzích usnesení ještě před vlastním konáním  VH. O tuto možnost projevili zájem akcionáři fyzické a právnické osoby, ale také správci zastupující domácí i zahraniční subjekty. KB tak po přijetí podmínek elektronického hlasování na VH, které úspěšně zavedla v loňském roce,  zrealizovala možnost pro všechny své akcionáře hlasovat i bez fyzické přítomnosti na VH. KB dále předpokládá další rozvoj aplikace umožňující korespondenční elektronické hlasování s cílem ještě více usnadnit akcionářům výkon jejich práv.