Valná hromada KB schválila výsledky hospodaření za rok 2020 a změnu stanov

Akcionáři Komerční banky na dnešní valné hromadě svým hlasováním schválili:

21. 4. 2021 16:15

Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem. Tato zpráva je součástí Výroční zprávy banky za rok 2020.

Řádnou účetní závěrku za rok 2020, rozdělení zisku za rok 2020 tak, že celý zisk ve výši 6 928 610 374,90 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2020. Účetní závěrky jsou součástí Výroční zprávy banky za rok 2020.

Změnu stanov banky, které byly uvedeny do souladu s novelou zákona o obchodních korporacích.

Na návrh výboru pro jmenování valná hromada zvolila členy dozorčí rady pana Petra Dvořáka, pana Alvaro Huete Gomez, pana Giovanni Luca Soma a paní Jarmilu Špůrovou. Pan Giovanni Luca Soma byl též zvolen členem výboru pro audit.

Valná hromada určila jako externího auditora Komerční banky pro rok 2021 opět společnost Deloitte Audit, s.r.o., a to i pro pobočku Komerční banky umístěnou na území Slovenské republiky.


Pavel Zúbek
Komunikace KB
+420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz