Valná hromada Komerční banky

Valná hromada per rollam písemnou formou a za použití elektronické platformy dálkové komunikace schválila dne 2. listopadu 2021 rozdělení nerozděleného zisku Komerční banky, a. s., ve výši 4 534 575 343,60 Kč tak, že výše podílu přepočtená na jednu akcii činí 23,86 Kč před zdaněním.

3. 11. 2021 18:00