Valná hromada KB schválila výsledky hospodaření za rok 2021

Akcionáři Komerční banky na dnešní valné hromadě svým hlasováním schválili:

20. 4. 2022 17:30

Řádnou účetní závěrku za rok 2021 a rozdělení zisku za rok 2021 ve výši 12 353 459 613,98 Kč takto:

Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy) činí 8 324 158 588,00 Kč.

Nerozdělený zisk minulých let činí 4 029 302 025,98 Kč

Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 43,80 Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který je vlastníkem akcie Komerční banky, a. s., s ISIN CZ0008019106 ke dni 29. dubna 2022. Dividenda se stává splatnou ke dni 23. května 2022.

Účetní závěrky jsou součástí Výroční zprávy banky za rok 2021.

Valná hromada souhlasila s nabýváním vlastních kmenových akcií banky na dobu 5 let.

Valná hromada určila jako externího auditora Komerční banky pro rok 2022 opět společnost Deloitte Audit, s.r.o., a to i pro pobočku Komerční banky umístěnou na území Slovenské republiky.

Pavel Zúbek
Komunikace KB
mobil.: +420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz