Jak začít podnikat

Pokud se chcete pustit do podnikání, na začátku je potřeba si rozmyslet, v čem podnikat – mít promyšlenou službu či produkt, který budete nabízet. Důležité je také udělat si průzkum trhu a konkurence a zjistit, kdo je váš zákazník, vytvořit si vizi, strategii a stanovit cenu.
K samotnému podnikání pak ve většině případů budete také potřebovat živnostenské oprávnění.

Jak začít podnikat na živnostenský list

Živnostenský list budete potřebovat pro drtivou většinu podnikatelských činností jako např. poradenství, kadeřnické služby nebo reklamní činnost. Získání živnostenského listu (oprávnění) je jednoduché.

 • Musíte splnit všeobecné podmínky provozování živnosti, tedy být plně svéprávní (svéprávnost se dosahuje věkem 18 let, mladší lidé potřebují k provozování živnosti souhlas zákonného zástupce) a trestně bezúhonní.
 • Zajděte osobně na živnostenský úřad, nebo vyplňte online jednotný registrační formulář, se kterým ohlásíte začátek živnosti, a tím i podnikání. Živnostenský úřad vás také zaregistruje k dani z příjmů a vyřídí oznámení zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení.
 • Při založení živnosti online stačí zaslat vyplněný jednotný registrační formulář na elektronickou podatelnu živnostenského úřadu nebo do datové schránky úřadu. Budete k tomu potřebovat elektronický podpis (například BankID, přes které se přihlašujete do internetového bankovnictví).
 • Správní poplatek 1 000 Kč zaplatíte převodem či poštovní poukázkou.

Živnostenský list získáte do 5 dnů od ohlášení živnosti. Živnostenský úřad vám ho zašle poštou. V hotovém výpisu z rejstříku najdete také přidělené identifikační číslo (IČ/IČO). Podnikat můžete začít okamžitě v den ohlášení živnosti (pokud jste ve formuláři nestanovili jiné datum začátku podnikání).

Podnikání bez živnostenského oprávnění

Některé obory podnikání nespadají pod živnostenský zákon, a tak není povinné si živnost zakládat. Ovšem musíte splnit jiné podmínky, např. pro vás bude nutná registrace v jiných rejstřících.

Jedná se například o následující obory.

 • Podnikání v zemědělství – pro zahájení podnikání se musíte zapsat do evidence zemědělského podnikatele (EZP), a to na kterémkoli obecním úřadě s rozšířenou působností.
 • Autorské činnosti – lze podnikat pouze na smlouvu, na základě autorského zákona.
 • Herectví, hudební činnost a dalších nezávislá povolání, která nejsou živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů.
 • Činnosti a podnikání podle zvláštních předpisů, ke kterým musíte zpravidla absolvovat státní zkoušku – daňoví poradci, advokáti, soudní exekutoři, makléři, tlumočníci, ale i přírodní léčitelé a další (lze vykonávat pouze pod dohledem samosprávných oborových komor).

Podnikání jako právnická osoba

Pokud se rozhodnete podnikat jako firma, tedy jako právnická osoba, promyslete si, jakou právní formu obchodní společnosti si pro podnikání zvolíte (například s. r. o.)

Od toho se bude odvíjet i to, co budete k založení firmy potřebovat. Obecně lze říct, že obchodní společnosti vznikají ve dvou etapách, a to založení společnosti a samotný vznik právnické osoby, a to ke dni zápisu do obchodního rejstříku.

Obchodní společnost se zakládá zakladatelským právním jednáním, obvykle společenskou smlouvou, která musí být podepsána všemi zakladateli, resp. společníky. V případě akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným musí mít tato smlouva podobu veřejné listiny – notářského zápisu. Ten musí obsahovat:

 • místo, den, měsíc a rok právního jednání,
 • název a sídlo společnosti,
 • předmět podnikání,
 • výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka i se způsobem a lhůtou splacení vkladu,
 • jméno a příjmení notáře, který společenskou smlouvu sepisuje, a jeho sídlo,
 • jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo (případně datum narození) účastníků jednání a jejich zástupců,
 • prohlášení účastníků o svéprávnosti,
 • informace o tom, jakým způsobem byla ověřena totožnost účastníků,
 • obsah právního jednání,
 • informace o tom, že byl zápis po přečtení účastníky schválen,
 • podpisy účastníků nebo jejich zástupců,
 • otisk úředního razítka notáře a jeho podpis.

Kromě společenské smlouvy budete potřebovat také:

 • složit základní kapitál (výše se liší dle typu společnosti, pro s. r. o. je minimální základní kapitál 1 Kč),
 • získat živnostenské oprávnění,
 • sepsat návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku (může se provést přímým zápisem u notáře),
 • založit datovou schránku (zřídí ji Ministerstvo vnitra bezprostředně po zápisu firmy do obchodního rejstříku).