Jak funguje s. r. o.

Společnost s ručením omezeným (s. r. o., spol. s r. o.) je typem obchodní společnosti. Řídí se zákonem o obchodních korporacích a jde o nejčastější právní formu drobného a středního podnikání v ČR. Podívejte se, jak funguje s. r. o. a jak ji založit.

Založení s. r. o.

Společnost zakládají společníci. Společník musí být minimálně 1. Založení probíhá složením vkladů společníků do základního kapitálu a podpisem na společenské smlouvě, kterou je nutné sepsat formou notářského zápisu. Pokud společnost zakládá pouze jeden člověk, podepisuje zakladatelskou listinu, která musí mít též formu notářského zápisu. Společnost s ručením omezeným nicméně vzniká až zápisem do obchodního rejstříku, což trvá obvykle několik pracovních dní od podání návrhu na vklad na příslušný rejstříkový soud.

Po založení s. r. o. je nutné provést zápis do Evidence skutečných majitelů. Jde o elektronický informační systém, který eviduje vlastníky právnických osob. Zápisy provádí buď rejstříkový soud, nebo notář. Povinností je též zřízení datové schránky.

Vklady do základního kapitálu

Minimální výše jednoho vkladu je ze zákona 1 Kč. Pokud společenská smlouva neurčí jinak, od výše jednotlivých vkladů se odvíjí i podíl na zisku a počet hlasů při valné hromadě.

Základní kapitál se obvykle skládá na účet určený pro složení základního kapitálu, ale můžete ho složit i v hotovosti do maximální částky 20 000 Kč, například u notáře.

V Komerčce můžete pro složení základního kapitálu využít k tomu určený speciální účet pro složení základního kapitálu. Po založení společnosti vám účet převedeme na běžný podnikatelský účet.

Ručení za závazky společnosti

Společníci za závazky společnosti ručí pouze do výše svých nesplacených vkladů, jednatel (nebo jednatelé) a samotná společnost pak celým svým majetkem.

Společníci, jednatel, valná hromada, dozorčí rada

Společníci jsou majitelé společnosti.

Jednatel je statutárním orgánem, který společnost zastupuje navenek. Jednatelem se mohou stát i společníci. Jednatelů může mít s. r. o. více, jednají podle toho, jak je zapsáno v obchodním rejstříku.

Valná hromada, nejvyšší orgán společnosti, zahrnuje všechny společníky. Svolává ji jednatel společnosti a do její agendy patří například rozhodování o změnách ve společenské smlouvě, změnách základního kapitálu, volba a odvolání jednatele nebo členů dozorčí rady.

Dozorčí rada je u s. r. o. nepovinným orgánem. Plní kontrolní funkci – dohlíží na činnost jednatelů a hospodaření s majetkem společnosti. Členy dozorčí rady se nemůžou stát jednatelé ani jiné osoby, které jednají ve jménu společnosti.