Obchodní rejstřík je registr, ve kterém jsou zapsané právnické osoby – obchodní společnosti. V běžné mluvě se můžete setkat s označením „obchodní rejstřík firem“.  Jedná se o rejstřík společností s právní formou a.s., s.r.o., k.s., ES, různá zájmová sdružení a další. Obchodní rejstřík vede Rejstříkový soud. Přesto že je obchodní rejstřík jeden, změny v něm provádí hned několik  rejstříkových soudů.

Rejstříkové soudy ČR  jsou v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Hradci Králové, Brně, Ústí nad Labem a Ostravě.

Do obchodního rejstříku se nejen zapisuje a provádí se změny či výmazy, ale také slouží k tzv. výpisům z obchodního rejstříku. Ve výpisu z obchodního rejstříku najdeme veškeré základní informace o obchodních společnostech jako například jejich název, sídlo, IČO, předměty podnikání, kdo jsou společníci a jednatelé, kdy firma vznikla (byla založena) a s jakým základním kapitálem, včetně změn k datu kdy proběhly.

Na rejstříkovém soudu i u výpisů najdeme i tzv. zakládací listiny, které definuje zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (304/2013 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, §66, který přesně určuje co sbírka listin obsahuje).

Obchodní společnosti musí ze zákona každý rok dokládat dokumenty do rejstříku, konkrétně do tzv. sbírky listin. Tyto dokumenty jsou veřejně dostupné i online a to u konkrétního výpisu k dané firmě. Jedná se primárně o:

  • Účetní závěrku, která obsahuje
    • Rozvahu i s přílohou doplňující některé informace z rozvahy a VZZ (výkaz zisků a ztrát) – toto neplatí pro malé účetní jednotky
    • Výkaz Cash flow – tzv. přehled o peněžních tocích, povinně ho musí podávat auditované společnosti
    • Přehled o změnách vlastního kapitálu – neplatí pro malé účetní jednotky
  • Velké firmy většinou dokládají Rozhodnutí valné hromady schvalující účetní závěrku, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, výroční zprávu (je povinná pro auditované společnosti)

I každá změna, založení nebo výmaz v OR má své náležitosti. Každý návrh na změnu musí mít formu notářského zápisu – notář vám ověří správnost a pravdivost dokumentu. Následuje návrh na vklad do Obchodního rejstříku na příslušný rejstříkový soud, buď osobně, nebo prostřednictvím datové schránky.

Návrh na vklad do obchodního rejstříku může provést i notář či advokát. 

Návrh na vklad podaný např. notářem má svá pravidla.

Osoba, která dává návrh na vklad do OR (jednatel nebo zmocněný zástupce dané společnosti) požádá notáře o podání návrhu. Tato skutečnost se musí objevit v notářském zápise (tím je notář oficiálně pověřen tento úkon udělat). Notáři zároveň musí být předloženy příslušné listiny, které mají být do OR zapsány.

Notář podklady obvykle ověří (notářský zápis o osvědčení pro zápis do obchodního rejstříku nebo podkladový notářský zápis) a na tomto základě může notář provést tzv. přímý zápis do Obchodního rejstříku

Tato služba notáře má výhody. Přímý zápis do obchodního rejstříku je výrazně rychlejší, notář zapíše přímo a na rozdíl od rejstříkové soudu nevede žádné řízení.

Obchodní rejstřík je veřejný, je přístupný k také online, zdarma k náhledu i s možností online stažení celého výpisu (tato služba je zpoplatněna).

Související výrazy

  • Registr živnostenského podnikání – živnostenský rejstřík - rzp.cz
  • Rejstříky profesních komor