Obchodní rejstřík

Obchodní rejstřík je registr, ve kterém jsou zapsané právnické osoby – obchodní společnosti. Někdy se mu také říká se mu obchodní rejstřík firem. Jsou v něm registrované společnosti s právní formou a.s., s.r.o., k.s., ES, různá zájmová sdružení a další. Obchodní rejstřík je veřejnosti přístupný také online.

Obchodní rejstřík vede rejstříkový soud. Přesto že je obchodní rejstřík jeden, změny v něm provádí hned několik rejstříkových soudů. Najdeme je v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Hradci Králové, Brně, Ústí nad Labem a Ostravě.

Do obchodního rejstříku se nejen zapisuje a provádí se změny či výmazy, ale také slouží k tzv. výpisům z obchodního rejstříku. V nich najdeme veškeré základní informace o obchodních společnostech – jejich název, sídlo, IČO, předměty podnikání, jména společníků a jednatelů, zakládací listinu, datum založení, výši základního kapitálu a veškeré změny.

Obchodní společnosti musí ze zákona každý rok dokládat dokumenty do rejstříku, konkrétně do tzv. sbírky listin. Tyto dokumenty jsou veřejně dostupné i online, a to u konkrétního výpisu k dané firmě. Jedná se hlavně o následující dokumenty.

  • Účetní závěrka, která obsahuje
    • rozvahu i s přílohou doplňující některé informace z rozvahy a VZZ (výkaz zisků a ztrát) – toto neplatí pro malé účetní jednotky,
    • výkaz Cash flow – přehled o peněžních tocích, povinně ho musí podávat auditované společnosti,
    • přehled o změnách vlastního kapitálu – neplatí pro malé účetní jednotky.
  • Rozhodnutí valné hromady schvalující účetní závěrku, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, výroční zprávu (je povinná pro auditované společnosti).

Každá změna, založení nebo výmaz v OR, má své náležitosti. Každý návrh na změnu musí mít formu notářského zápisu – notář vám ověří správnost a pravdivost dokumentu. Následuje návrh na vklad do obchodního rejstříku na příslušný rejstříkový soud, buď osobně, nebo prostřednictvím datové schránky.

Návrh na vklad do obchodního rejstříku může provést i notář či advokát. Jednatel nebo zmocněný zástupce dané společnosti předloží notáři příslušné listiny, které mají být zapsané do obchodního rejstříku a požádá o podání návrhu. Notář podklady ověří (notářský zápis o osvědčení pro zápis do obchodního rejstříku nebo podkladový notářský zápis) a na jejich základě provede tzv. přímý zápis do obchodního rejstříku

Tato služba notáře má výhody. Přímý zápis do obchodního rejstříku je výrazně rychlejší, než když o zápis žádáte sami. Notář navíc na rozdíl od rejstříkové soudu nevede žádné řízení.

Související produkty

Související výrazy

  • Registr živnostenského podnikání – živnostenský rejstřík – rzp.cz
  • Rejstříky profesních komor