Vyhlašujeme grantovou výzvu Doprovázení

Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota vyhlašuje grantovou výzvu, která se zaměřuje na bezpečný přechod dětí a dospívajících z dětských domovů do samostatného života.

10. 8. 2015 10:00
Témata

Výzva reaguje na výsledky výzkumu „Potřeby dětí při odchodu z dětského domova“. Najdete je zde.

Cíl

Doprovázení mladých lidí z dětských domovů při jejich odchodu (soustavná a dlouhodobá práce s konkrétními jedinci)

Cílová skupina

Děti rok před odchodem z dětského domova a rok po odchodu

Příklady dobré praxe

Terénní kontaktní práce (v prostředí dětského domova, popřípadě jinde v bezprostřední návaznosti na cíle projektu – např. ve fázi po opuštění dětského domova) zaměřená na následující 3 problémy cílové kategorie:

  • Rozvoj samostatnosti a soběstačnosti - (reakce na klíčové zjištění „Vztahy“ průzkumu)
  • Předávání praktických informací – bydlení, finanční gramotnost, orientace v institucích, prevence kriminality atp. (reakce na klíčové zjištění „Nedostatek informací“ výzkumu)
  • Osobní a profesní růst – seznámení s možností dalšího vzdělávání, práce se schopnostmi dovednostmi, jimiž dítě disponuje a jejich další rozvoj a uplatnění, nastínění možností, jež se danému dítěti nabízí, cílevědomá motivace a rozvoj odpovědnosti (reakce na klíčově zjištění „Nedostatky v systému“ průzkumu).

Oprávněné organizace

O příspěvek mohou požádat pouze nestátní neziskové organizace registrované v ČR.

Výše nadačního příspěvku

V pilotním ročnímu je v této výzvě alokováno celkem 500 000 Kč. Minimální výše požadavku je stanovena na 200 000 Kč. Požadavek však může zahrnovat celou alokovanou částku. Není tedy vyloučena podpora jen jedné žádosti v maximální možné míře.

Uznatelné náklady

Součástí rozpočtu mohou být osobní náklady odborných pracovníků

Délka projektu

12 měsíců

Začátek projektu

(nejdříve) od 1. 1. 2016

Náležitosti žádosti

Žadatel uvede, jakým způsobem je připraven uvedené problémy cílové kategorie řešit, doloží svůj záměr předpokládaným rozpočtem a uvede, v jakém dětském domově bude práce probíhat. Písemně deklarovanou předběžnou spolupráci s vedením dětského domova, bude nutné doložit nejpozději v den konání druhého kola výběrového řízení.

Dopad

Součástí žádosti (body Formuláře „7. AKTIVITY PROJEKTU“ a „8. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z PROJEKTU“) bude rovněž kvantifikovatelný dopad na cílovou skupinu, tj. kolik dětí a dětských domovů bude projekt v rámci rozpočtu schopen pokrýt.

Součástí žádosti bude rovněž stručná charakteristika předpokládané metodiky práce, tj. jakým způsobem bude probíhat setkávání odborného pracovníka s každým jedním konkrétním dítětem. Součástí metodiky bude:

  • Intenzita setkávání
  • Způsob práce s dítětem (navázání vztahu, přístup k dítěti atp.)
  • Témata, jimž se bude pracovník věnovat
  • Zda půjde o individuální doprovázení, či zda bude pracovník pracovat se skupinkou dětí najednou
  • Předpokládaný harmonogram (zahrnující stručné osnovy, popřípadě další související aktivity – exkurze, praktický nácvik atp.)

Harmonogram výběrového řízení

Výběrové řízení bude probíhat ve dvou kolech. V první kole správní rada nadace vybere ty projekty, které jsou způsobilé, a vybrané účastníky pozve do druhého kola. Druhé kolo bude probíhat formou osobního setkání, při kterém žadatel bude moci svůj projekt představit správní radě. Žádost musí být zaslána na e-mail nadace_jistota@kb.cz nejpozději do 30. 9. 2015. Výsledky prvního kola budou oznámeny nejpozději 31. 10. 2015. Druhé kolo proběhne v pátek 13. 11. 2015.

Konzultace možné zde.

Grantová výzva