Partneři KB

10 organizací z různých oblastí
Našim zákazníkům přinášíme další benefity i slevy

Cílem spolupráce je primárně přinášet zákazníkům další přidanou hodnotu. Uzavíráme oboustranně výhodná partnerství, jejichž prostřednictvím můžeme lépe poznat potřeby našich stávajících i potenciálních zákazníků a přinášet jim další výhody a nové služby.

Česká bankovní asociace

Česká bankovní asociace vznikla v roce 1990 pod původním názvem Bankovní asociace. Od roku 1992 působí jako dobrovolné sdružení právnických osob, podnikajících v peněžnictví a oblastech úzce navazujících. Členství má dvě formy:

 • plné členství je vyhrazeno bankám a pobočkám zahraničních bank s licencí ČNB;
 • přidružené členství je otevřeno zejména reprezentacím zahraničních bank a pomocným organizacím se vztahem k bankovnictví.

V současné době Česká bankovní asociace (ČBA) sdružuje v rámci plného členství 32 bank, reprezentujících více než 99 % bankovního sektoru.

www.cbaonline.cz

Česká bankovní asociace

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) byla založena v roce 2000. AMSP ČR je postavena na třech základních pilířích: NEZÁVISLOST, ODBORNOST, PRAXE. Sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé republiky. Reprezentuje zájmy více než 254 tisíc podnikatelských subjektů a je nezakládajícím členem Koalice pro transparentní podnikání.

AMSP ČR a Komerční banka

Na podzim roku 2012 uzavřela Komerční banka s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR rámcovou smlouvu o spolupráci a stala se tak oficiálním partnerem asociace pro oblasti EU, export a projektu Svou cestou - Young Business na podporu mladých a začínajících podnikatelů.

Hlavní oblasti spolupráce:

 • EU – informace o dotačních programech, e-bulletin zasílaný na členy asociace
 • Export – exportní konference
 • Svou cestou - Young Business – propojení aktivit zaměřených na podporu podnikání mezi mladými lidmi
 • Spolupráce na časopisu Trade News

www.amsp.cz

AMSP

Národní rozvojová banka, a.s.

Národní rozvojová banka (NRB, dříve Českomoravská záruční a rozvojová banka) byla založena v roce 1992 jako akciová společnost vlastněná státem a velkými českými bankami. NRB v souladu s hospodářskou politikou České republiky podporuje rozvoj malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu.

Oblasti podpory, které NRB nabízí:

 • podpora malým a středním podnikatelům formou záruk a zvýhodněných úvěrů s využitím prostředků státního rozpočtu, strukturálních fondů a krajů
 • podpora vlastníkům panelových bytových domů při jejich rekonstrukci – Program Panel
 • zvýhodněné úvěry pro vodohospodářské projekty

NRB a Komerční banka

Z hlediska celkového množství a objemu podporovaných úvěrových obchodů je Komerční banka tradičně nejvýznamnějším partnerem NRB.

Podpora ve vztahu k úvěrům Komerční banky může mít formu bankovní záruky poskytované za účelem zvýšení dostupnosti komerčních úvěrů. Klient tak může využít komerční úvěry i v případě, že nemá potřebné vlastní zajištění.

V případě Programu Panel poskytujeme v rámci spolupráce s NRB i dotaci na úhradu úroků, která snižuje finanční zatížení vlastníka panelového domu při splácení bankovního úvěru.

Podrobné informace o Národní rozvojové bance, a. s., o programech podpor, včetně formulářů žádostí najdete na http://www.nrb.cz.

www.nrb.cz

NRB

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (PGRLF), byl založen v roce 1994 jako akciová společnost vlastněná státem a během svého působení se stal významnou součástí podpor v resortu zemědělství.

Hlavním předmětem činnosti PGRLF je subvencování části úroků z úvěrů a poskytování ručení za úvěry podnikatelských subjektů v oblastech:

 • zemědělství
 • lesnictví
 • vodního hospodářství
 • průmyslu zabývajícího se zpracováním produkce ze zemědělské výroby

PGRLF a Komerční banka

Komerční banka tradičně patří mezi největší partnery PGRLF z pohledu počtu a objemu úvěrových obchodů s podporou fondu.

Podpora poskytovaná PGRLF, která souvisí s podnikatelskými úvěry Komerční banky, se týká:

 • garance (ručitelské prohlášení)

Garance PGRLF rozšiřuje možnosti klienta zajistit úvěr. Jedná se o jednoduchý nástroj, který umožní přístup k úvěru v případech, kdy klient nemá k dispozici jiné dostatečné vlastní zajištění.

 • dotace úroků

Dotace úroků snižuje zátěž při splátkách poskytnutého komerčního úvěru, zlepšuje finanční toky klienta, a tím i jeho schopnost bezproblémově splatit bankovní úvěr.

Podmínky poskytnutí podpor a další podrobnosti obsahuje aktuální znění jednotlivých Programů. Informace o Programech PGRLF a další informace včetně formulářů žádostí najdete na http://www.pgrlf.cz/pgrlf/menu_programy.php.

www.pgrlf.cz

PGRLF

Rating malých a středních podniků Hospodářské komory hl. m. Prahy

Hospodářská komora hl. m. Prahy podporuje podnikatelské aktivity včetně prosazování a ochrany zájmů podnikatelských subjektů. Komora je v otázkách podnikání partnerem vlády ČR, státní správy a samosprávy. Členskou základnu komory tvoří velké, střední i malé firmy a podnikatelé.

Hospodářská komora hl. m. Prahy a Komerční banka

Komerční banka a Hospodářská komora hl. m. Prahy jsou od června 2004 partnery v projektu Rating malých a středních podnikatelů (Rating MSP).

Tento projekt umožňuje českým podnikatelským subjektům s ročním obratem 6 až 500 milionů Kč získat hodnocení jejich ekonomického zdraví, a to prostřednictvím sedmibodové stupnice.

Cílem projektu je umožnit podnikatelům přístup k objektivnímu a profesionálnímu pohledu na své hospodaření. O Rating MSP mohou v současné době podnikatelé požádat na více než 70 kontaktních místech Hospodářské komory v celé České republice.

Rating MSP a Komerční banka

Pro klienty, kteří podají v KB žádost o poskytnutí podnikatelského úvěru a současně předloží Rating MSP, má Komerční banka speciální nabídku –  snížení poplatku za zpracování žádosti o úvěr o částku, kterou zaplatili za vyhotovení Ratingu MSP.

Podrobné informace o Hospodářské komoře hlavního města Prahy, Ratingu MSP a dalších projektech najdete na www.hkp.cz a www.ratingmsp.cz.

HKP

Exportní klub Czech Trade

Exportní klub Czech Trade je oficiálním partnerem Komerční banky již od roku 2004. Cílem této spolupráce je propagace a rozvoj českého exportu v zahraničí a rozšíření exportního vzdělávání pro české firmy.

Posláním Exportního klubu CzechTrade je podporovat vývoz a zlepšit konkurenceschopnost českých firem a podnikatelů v zahraničí. Hlavní činností CzechTrade, která je zaměřena na zvýšení exportní schopnosti českých firem, jsou přímé služby jejich zahraničních kanceláří.

Exportní klub Czech Trade

OZP – Oborová zdravotní pojišťovna

Komerční banka připravila komplexní nabídku produktů a služeb pro klienty z oblasti zdravotnictví, a to ve spolupráci s Oborovou zdravotní pojišťovnou (OZP).

Marketingová spolupráce obou společností je zaměřena na poskytování služeb lékařům. Komerční banka nově umožňuje svým klientům přístup na Portál zdravotních pojišťoven prostřednictvím Osobního certifikátu KB.

Znamená to, že klienti z řad lékařů mohou využít k elektronické komunikaci s OZP, k předávání faktur a k dalším běžným činnostem vysoce zabezpečený přístup prostřednictvím certifikátu, který Komerční banka standardně vydává uživatelům přímého bankovnictví.

www.ozp.cz

OZP

Studentský průkaz ISIC

ISIC (International Student Identity Card) je jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta střední, vyšší odborné nebo vysoké školy a vybraných jednoletých pomaturitních studijních oborů. Průkaz vydává světová organizace ISIC Association pod záštitou UNESCO, to již více než 60 let.

S průkazem ISIC mají studenti tisíce výhod po celém světě.

 • přes 2 000 míst s ISIC slevou v ČR a dalších 130 000 míst po celém světě
 • slevy v obchodech, restauracích a kavárnách
 • slevy při cestování, ubytování a zábavě
 • slevy na kulturu (kina, divadla, galerie, zámky, hrady)
 • cestování za zvýhodněné studentské jízdné

Majitel studentského účtu G2 získá od Komerční banky bonus 350 Kč za předložení svého platného průkazu ISIC.

ISIC

Česká exportní banka, a.s.

Česká exportní banka, a.s. (ČEB) vznikla v roce 1995 a je státem vlastněnou specializovanou bankovní institucí prostátní podporu vývozu přímo a nepřímo. Tvoří nedílnou součást systému státní proexportní politiky. Posláním ČEB je podporovat český vývoz a povědomí o České republice ve světě, což vede k podpoře celkové konkurenceschopnosti České republiky.

ČEB se zaměřuje na finanční služby související s vývozem. Banka má mnohaleté zkušenosti z financování jak velkých vývozních transakcí českých exportérů, tak i z vývozních kontraktů na menší celky či dílčí dodávky. Většinu produktů banky dnes čerpají zahraniční odběratelé – partneři českých vývozců, pro něž se tak české zboží a služby stávají žádané nejen svou cenou a kvalitou.

ČEB a Komerční banka

Komerční banka uzavřela s Českou exportní bankou „Dohodu o podmínkách spolupráce při poskytování podpory subjektům malého a středního podnikání“. Na základě této dohody může Komerční banka nabízet svým klientům – subdodavatelům konečných exportérů, zvýhodněné úvěry na profinancování kontraktu a k jejich zajištění využít bankovní záruky České exportní banky. Program je vhodný zejména pro podniky, které se formou různě velkých subdodávek podílejí na obchodních případech vývozců a jejichž obrat/příjmy významně nepřesahují korunový ekvivalent 50 mil. EUR.

Podstatou spolupráce mezi oběma subjekty je zvýhodněné financování poskytované Komerční bankou, které je zajištěno kvalitní bankovní zárukou vystavenou Českou exportní bankou.

Hlavní výhody programu:

 • rychlý a jednoduchý přístup k provoznímu financování, které je dostupné pro klienta i v případě, že nemá potřebné vlastní zajištění (jako hlavní zajišťovací instrument slouží zástava pohledávek z kontraktu s exportérem)
 • široká dostupnost v celé prodejní síti Komerční banky
 • bankovní záruka za úvěr vystavená Českou exportní bankou až do výše 100 % jistiny úvěru a 80 % hodnoty subdodávky

Podrobnější informace o České exportní bance, jejích programech a podporách, včetně formulářů žádostí najdete na www.ceb.cz.

www.ceb.cz

ČEB

Asociace soukromého zemědělství České republiky

ASZ ČR je dobrovolná stavovská a profesní organizace soukromých zemědělců v ČR působící od roku 1998 jako sdružení právnických osob, aktuálně 47 členských organizací. Členy je jednak 40 jednotlivých regionálních ASZ, které sdružují fyzické osoby, tedy konkrétní sedláky, dále pak sedm profesních organizací.

Veškerá činnost Asociace soukromého zemědělství ČR vychází z respektování starých selských tradic a přesvědčení o perspektivě rodinných farem jako základu moderního evropského zemědělství a živého venkova. Základním předmětem činnosti je obhajoba ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců a rodinných farem v ČR a v zahraničí.

 • stavíme na rodinném hospodaření
 • vycházíme ze selských tradic a z odpovědného přístupu k půdě
 • prosazujeme svobodné podnikání
 • bojujeme proti zbytečné byrokracii
 • podporujeme multifunkční zemědělství
 • podílíme se na lokálním prodeji produkce z farem
 • pomáháme vytvořit živý a ekonomicky nezávislý venkov

ASZ ČR a Komerční banka

Komerční banka se v letech 2013 a 2014 stala generálním partnerem soutěže o Farmu roku, kterou pořádá ASZ ČR od roku 2002 s cílem ukázat široké zemědělské i nezemědělské veřejnosti, že český sedlák hospodařící na své rodinné farmě může být nejen úspěšným podnikatelem, ale i hrdým a svobodným člověkem pozitivně ovlivňujícím svou obec a region.

Další spolupráci navázala Komerční banka s ASZ ČR v rámci Mezinárodního roku půdy, který byl vyhlášen OSN na rok 2015. Cílem této iniciativy je zejména zvýšit povědomí veřejnosti a odpovědných orgánů o důležitosti ochrany půdy a jejího udržitelného obhospodařování a ASZ ČR se pro tento účel rozhodla oslovit veřejnost prostřednictvím Selských slavností, které budou letos ve znamení tématu zemědělská půda. Komerční banka je tak hlavním partnerem cyklu šesti slavností, které se budou konat přímo na farmách členů ASZ ČR a jejichž součástí budou kromě doprovodného programu pro rodiny s dětmi také odborné semináře s tématikou ochrany půdy.

www.asz.cz

ASZČR