Hospodářské výsledky ke dni 30. 6. 2019

Komerční banka vykázala v prvním pololetí 2019 růst výnosů, důslednou kontrolu nákladů a nadále vynikající výsledek řízení rizik. Mobilní bankovnictví KB používá 700 tisíc klientů.

1. 7. 2019 7:00

Praha, 1. srpna 2019 – Komerční banka dnes oznámila své neauditované konsolidované výsledky za první pololetí 2019.

Celkové výnosy vzrostly o 5,0 % na 16,2 miliardy Kč. Z toho čisté úrokové výnosy stouply oproti předchozímu roku o 8,0 %, díky nárůstu objemu aktiv o 6,6 %. Čisté poplatky a provize klesly o 0,7 %, když nižší poplatky za transakce a úvěry nedokázaly plně nahradit vyšším příjmy za služby podnikům, správu aktiv a rostoucího počtu zákazníků, kteří volí účty se širším rozsahem předplacených služeb. Čistý výsledek z finančních operací poklesl o 4,9 %, což bylo ovlivněno relativně stabilním kurzem koruny i úrokových sazeb na počátku roku, který důsledku omezoval poptávku klientů po zajištění finančních rizik.

Provozní náklady bez jednorázových vlivů z loňského roku (jimiž byla tvorba restrukturalizační rezervy a rozpuštění rezervy na korporátní služby) stouply o 2,9 % na 7,7 miliardy Kč.  Personální náklady bez vlivu jednorázových položek vzrostly o 1,8 %, když rychlejší růst průměrné mzdy částečně kompenzoval pokles průměrného počtu zaměstnanců o 4,0 % na 8 144. Očištěné ostatní provozní náklady stouply o 4,0%, taženy zejména rozvojem informačních technologií.

Nízká míra selhání úvěrů a dobrá výkonnost vymáhání nesplácených úvěrů opět bance umožnily zaúčtovat čisté rozpuštění opravných položek k úvěrům ve výši 0,4 mld. Kč.

Čistý zisk náležející akcionářům KB dosáhl 7,2 mld. Kč, což je o 6,0 % více než čistý zisk náležející akcionářům bez jednorázových položek ve stejném období loňského roku.

Úvěry klientům se zvýšily o 3,2 % na 644,8 miliardy Kč[1]. Z toho úvěry na bydlení (poskytované společnostmi KB a Modrá pyramida) se zvýšily o 3,6 %. Objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB podnikům a korporacím byl větší o 3,1 %.

Vklady klientů stouply meziročně o 4,0 % na 838,6 miliardy Kč.[2] Objem aktiv klientů Skupiny KB v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění narostl o 6,6 % na 176,8 miliardy Kč.

Kapitálová přiměřenost dosahovala vysokých 19,0 %, přičemž podíl jádrového Tier 1 kapitálu na rizikově vážených aktivech byl 18,4 %.

"V první polovině roku a hlavně ve druhém čtvrtletí jsme představili řadu nových služeb, zejména v digitálním prostoru. Rovněž naši klienti stále rostoucí měrou využívají bankovní služby prostřednictvím digitálních kanálů. Investujeme značné prostředky na to, aby naše elektronické bankovnictví zůstalo pro klienty nejen atraktivní, ale i bezpečné. Přitom stále rozvíjíme nabídku pro zákazníky i prostřednictvím pobočkové sítě. Dále se nám podařilo udržet stabilní čistou úrokovou marži i přes trvající konkurenční tlak na úvěrová rozpětí a pokles dlouhodobých úrokových sazeb. Příjmy z poplatků a finančních operací se ve druhém čtvrtletí mírně zvýšily, čímž se dostaly do souladu s naším očekáváním pro celý rok. Provozní výdaje jasně odrážely naši probíhající strategickou transformaci, včetně organizační optimalizace a investic do digitalizace. Velmi dobrý výsledek nákladů na riziko byl nadále ovlivněn příznivými ekonomickými podmínkami."

Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel KB

K 30. červnu 2019 měla KB 48 834 akcionářů (meziročně o 629 více), z toho 43 451 byly fyzické osoby z České republiky (růst o 572 vůči situaci před rokem). Podíl strategického akcionáře, banky Société Générale, zůstal nezměněn na 60,4 %, zatímco minoritní akcionáři měli 39,0 % a KB držela 0,6 % vlastních akcií. 

- - -

[1] Bez kolísavých reverzních repo operací s klienty, ale včetně dluhopisů vydaných klienty KB a držených Bankou. Při zahrnutí reverzních repo operací úvěrování vzrostlo o 2,6 % na 651,7 miliardy Kč.

[2] Bez kolísavých repo operací s klienty. Při zahrnutí repo operací celkový objem “Závazků vůči klientům” narostl o 7,3 % na 893,0 miliardy Kč.

Finanční výsledky