Hospodářské výsledky ke dni 30. 6. 2020

Komerční banka dnes oznámila své neauditované konsolidované výsledky za první polovinu roku 2020.

3. 8. 2020 7:00

Kapitálová přiměřenost dosáhla v evropském bankovním prostředí výjimečně vysoké úrovně 21,9% ještě před zahrnutím zisku letošního roku. Rovněž likvidita zůstala neobyčejně silná, když objem čistých poskytnutých úvěrů představuje pouze 74,3% z objemu vkladů od zákazníků. Finanční výsledky byly ovlivněny prudkým zhoršením ekonomické situace v souvislosti s propuknutím globální pandemie nemoci Covid-19, opatřeními státu na zpomalení jejího šíření, a v této souvislosti také oslabením spotřebitelské a podnikatelské důvěry. Celkové výnosy KB poklesly o -6,7 % na 15,1 miliardy Kč. Čisté úrokové výnosy se snížily o -7,8 % na 10,8 miliardy Kč, hlavně v důsledku výrazného poklesu tržních úrokových sazeb, který vedl k poklesu výnosu z reinvestice depozit. Čisté poplatky a provize poklesly o -11,3 % na 2,6 miliardy Kč, především kvůli nižší transakční a prodejní aktivitě, a rovněž v důsledku nové regulace poplatků za přeshraniční platby. Čistý výsledek z finančních operací ve výši 1,5 miliardy Kč se zvýšil o 12,6 %, s tím, jak kolísavé a nejisté prostředí zvedalo poptávku klientů po zajištění finančních rizik.

Provozní náklady stouply o 3,1 % na 8,0 miliard Kč. Tento růst byl tažen zejména zvýšeným příspěvkem do Fondu pro řešení krize, a narostla i amortizace, což souvisí s investicemi na digitalizaci služeb a provozu Banky. Průměrný počet zaměstnanců vzrostl o 0,1 % na 8 150. KB také zaúčtovala restrukturační rezervu na náklady spojené se zrychlením transformace na základě zkušenosti z epidemie Covid-19 (s čistým dopadem do provozních nákladů ve výši 94 miliony Kč). Provozní náklady bez této jednorázové rezervy byly vyšší o 1,9 % na úrovni 7,9 miliardy Kč.

Čistá tvorba opravných položek za první polovinu roku 2020 činila 1,7 miliardy Kč, a zahrnula tak již první dopady potíží, které ekonomice způsobila koronavirová pandemie. Nicméně zatím byly opravné položky tvořeny zejména na základě konceptu očekávané ztráty podle účetního standardu IFRS 9. Skutečnému selhávání klientů při plnění jejich závazků obecně zatím bránila zavedená splátková moratoria.

Čistý zisk náležející akcionářům KB poklesl o -38,5 % na 4,4 miliardy Kč. Čistý zisk náležející akcionářům KB očištěný o jednorázové položky (1) byl nižší o -37,0 % na úrovni 4,5 miliardy Kč.

Úvěry klientům se zvýšily o 4,9 % na 676,3 miliardy Kč (2). Z toho úvěry na bydlení (poskytované společnostmi KB a Modrá pyramida) se zvýšily o 6,2 % a spotřebitelské úvěry (poskytované společnostmi KB a ESSOX) rostly o 0,9 %. Objem úvěrů podnikům a jiným subjektům byl větší o 4,3 %.

Vklady klientů stouply meziročně o 7,1 % na 898,4 miliardy Kč. (3) Objem aktiv klientů Skupiny KB v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění narostl o 4,9 % na 185,4 miliardy Kč.

Kapitálová přiměřenost dosahovala silných 21,9 %, přičemž podíl jádrového Tier 1 kapitálu na rizikově vážených aktivech byl 21,3 %. Ukazatel krytí likvidity (LCR) byl na 232 %, výrazně nad regulačním minimem 100 %.

„Komerční banka dostála své odpovědnosti být spolehlivým pilířem českého bankovního systému a české ekonomiky i v těžkých dobách. Podporujeme své klienty a přispíváme svým dílem k hospodářskému oživení. To je možné díky silné finanční kondici a efektivitě KB, spolehlivému nastavení správy společnosti a řízení rizik. Jsme na krizi takto dobře připraveni také díky probíhající transformaci banky. Nastávající krizi vnímáme jako příležitost k urychlení kroků v oblasti digitálního bankovnictví. Připravujeme strategický plán, který nám umožní společně s našimi klienty budovat lepší a udržitelnou budoucnost prostřednictvím odpovědných a inovativních finančních řešení.”

Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel KB

1) Jednorázové položky:

1. 1. – 30. 6. 2019: Úprava prodejní ceny za Komerční pojišťovnu (55 mil. Kč v kategorii Zisk z vyřazení z konsolidace).

1. 1. – 30. 6. 2020: Restrukturační rezerva na náklady spojené se zrychlením transformace na základě zkušenosti z epidemie Covid-19 částečně kompenzována rozpuštěním rezervy na „KB Change 2020“ (-94 mil. Kč v provozních náklade z čehož -1 mil. Kč v osobních nákladech, -95 mil. Kč ve všeobecných provozních nákladech a 18 mil. Kč v dani z příjmů)

2) Bez kolísavých reverzních repo operací s klienty, ale včetně dluhopisů vydaných klienty KB a držených Bankou.

Při zahrnutí reverzních repo operací úvěrování vzrostlo o 4.4 % na 680,4 miliardy Kč.

3) Bez kolísavých repo operací s klienty. Při zahrnutí repo operací celkový objem “Závazků vůči klientům” narostl o 4,6 % na 933,6 miliardy Kč.

Kompletní finanční výsledky