Hospodářské výsledky ke dni 30. 9. 2019

Praha, 6. listopadu 2019 – Komerční banka dnes oznámila své neauditované konsolidované výsledky za devět měsíců k 30. září 2019.

6. 11. 2019 7:00

Celkové výnosy vzrostly o 3,0 % na 24,4 miliardy Kč. Z toho čisté úrokové výnosy stouply oproti předchozímu roku o 6,0 %, vzhledem k nárůstu objemu aktiv o 7,9 %. Čisté poplatky a provize stagnovaly, ačkoliv příjmy z poplatků za služby podnikům se rychle lepší a pozitivně přispěly i příjmy ze správy aktiv klientů spolu s rostoucím počtem zákazníků, kteří přecházejí na účty se širším rozsahem předplacených služeb. Naopak příjmy z transakčních a úvěrových poplatků poklesly. Čistý výsledek z finančních operací se snížil o 10,0 %, protože srovnávací základnu v minulém roce zvýšilo několik výjimečně velkých zajišťovacích obchodů pro klienty.

Po očištění o jednorázové vlivy z loňského roku (jimiž byly tvorba restrukturalizační rezervy a rozpuštění rezervy na korporátní služby) stouply provozní náklady o 2,8 % na 11,2 miliardy Kč. Personální náklady bez vlivu jednorázových položek vzrostly o 2,0 %, když rychlejší růst průměrné mzdy částečně kompenzoval pokles průměrného počtu zaměstnanců o 3,3 % na 8 155. Očištěné ostatní provozní náklady stouply o 3,7 %, taženy zejména rozvojem informačních technologií.

Díky nízké míře selhání úvěrů a dobré výkonnosti vymáhání nesplácených úvěrů mohla KB za prvních devět měsíců letošního roku zaúčtovat čisté rozpuštění opravných položek k úvěrům ve výši 0,3 mld. Kč

Čistý zisk náležející akcionářům KB dosáhl 11,0 mld. Kč, což je o 0,5 % více než čistý zisk za stejné období loňského roku bez jednorázových položek [1]. Při zahrnutí jednorázových položek činil růst čistého zisku náležejícího akcionářům 0,9 %.

Úvěry klientům se zvýšily o 4,0 % na 654,0 miliardy Kč [2]. Z toho úvěry poskytnuté KB a Modrou pyramidou na financování bydlení narostly o 3,5 % na 281,7 miliardy Kč. Spotřebitelské úvěry poskytnuté KB a společností ESSOX rostly o 1,2 % na 39,0 miliard Kč. Objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB podnikům, korporacím a ostatním klientům byl větší o 4,8 % a dosáhl 333,2 miliardy Kč.

Vklady klientů stouply meziročně o 6,3 % na 860,2 miliardy Kč [3]. Objem aktiv klientů Skupiny KB v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění narostl o 6,5 % na 179,8 miliardy Kč.

Kapitálová přiměřenost dosáhla silných 19,4 %, přičemž podíl jádrového Tier 1 kapitálu na rizikově vážených aktivech byl 18,9 %.

Změny, které jsme nedávno uskutečnili, zejména úplné zavedení pracovní metody agile@KB, nám pomáhají zlepšovat naši schopnost včas přizpůsobovat naši nabídku měnícím se očekáváním našich zákazníků. Začali jsme rovněž pracovat na strategických plánech pro období po roce 2020, které chceme mít připraveny pro valnou hromadu v příštím roce. Náš závazek neustále zlepšovat hodnotu našich služeb pro klienty se samozřejmě nemění."

Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel KB

- - -

[1] Jednorázové položky během sledovaných období:

1. 1. – 30. 9. 2019: Úprava prodejní ceny za Komerční pojišťovnu (55 mil. Kč v kategorii Zisk z vyřazení z konsolidace).

1. 1. – 30. 9. 2018: Upraveno o dokončení prodeje bývalého podílu KB ve společnosti Cataps v souvislosti s prodejem dalších 19 % v této společnosti (82 mil. Kč v kategorii Zisk z vyřazení z konsolidace), restrukturalizační rezerva (-223 mil. Kč na personální náklady, -71 mil. Kč na všeobecné administrativní náklady a 56 mil. Kč na daně z příjmu) a rozpuštění rezervy na korporátní služby od SG (193 mil. Kč na všeobecné administrativní náklady a -37 mil. Kč na daně z příjmu).

[2] Bez kolísavých reverzních repo operací s klienty, ale včetně dluhopisů vydaných klienty KB a držených Bankou. Při zahrnutí reverzních repo operací úvěrování vzrostlo o 2,6 % na 651,7 miliardy Kč.

[3] Bez kolísavých repo operací s klienty. Při zahrnutí repo operací celkový objem “Závazků vůči klientům” narostl o 5,8 % na 899,9 miliardy Kč.

Finanční výsledky