Hospodářské výsledky ke dni 30. 9. 2020 a aktualizace strategie do roku 2025

Skupina Komerční banky podporuje své klienty, zaměstnance i společnost po celou těžkou dobu způsobenou globální pandemií Covid-19, a zároveň přispívá k hospodářskému oživení.

5. 11. 2020 7:00

KB zveřejnila své strategické plány pro horizont roku 2025. Banka si klade za cíl být lídrem v nové éře digitálního bankovnictví pro 2 miliony aktivních klientů. Strategie KB staví na pilířích vstřícnosti, růstu a odpovědnosti, a stanoví konkrétní cíle v několika definovaných oblastech. Mezi ně patří vybudování nové digitální banky a společnosti řízené daty, udržení vedoucí pozice ve službách pro korporace, rozvoj agilní a efektivní organizace pro dosažení vynikající provozní efektivity a udržitelnosti, nalezení nových zdrojů výnosů a povýšení již dnes pokročilého řízení rizik na ještě vyšší stupeň.

Komerční banka si udržuje robustní kapitálovou základnu. Celková kapitálová přiměřenost dosáhla 21,6 % Likvidita Banky je silná díky vkladům zákazníků, přičemž poměr objemu poskytnutých čistých úvěrů k vkladům představuje 73,2 %.

Celkový objem úvěrů Skupiny zákazníkům se meziročně zvýšil o 5,9 % na 692,3 miliardy Kč. Klienti svěřili Skupině KB vklady ve výši930,4 miliardy Kč, což je o 8,2 % více než před rokem. Objem dalších klientských aktiv ve správě (podílové, penzijní fondy, rezervy životního pojištění) dosáhl 187,1 miliardu Kč, a byl meziročně vyšší o 4,0 %.

Od poloviny března umožňuje Skupina KB svým klientům zasažených krizí odklad splátek až po dobu šesti měsíců. Společnosti Skupiny KB ke konci září odkládaly splátky klientům u úvěrů v celkové výši 58,5 miliardy Kč, z toho 26,6 miliardy Kč u hypoték, 3,0 miliardy Kč spotřebitelských půjček, 4,1 miliardy Kč financování malých podnikatelů, a 24,7 miliardy Kč úvěrů korporacím. Navíc ke 30. září poskytla KB v záručních programech Covid 1 864 klientům financování v objemu 11,7 miliardy Kč.

Finanční výkonnost zůstala zdravá navzdory významným dopadům ekonomického šoku způsobeného pandemií. Skupina vykázala pokles výnosů o -8,6 %, a provozní náklady se zvýšily o 1,9 %. Čistá tvorba opravných položek k úvěrovému riziku dosáhla 3,4 miliardy Kč. Čistý zisk připadající vlastníkům společnosti poklesl o -45,0 %. Čistý zisk připadající vlastníkům společnosti očištěný o jednorázové položky se snížil o -44,0 % na 6,2 miliardy Kč.

Praha, 5. listopadu 2020 – Komerční banka dnes oznámila neauditované konsolidované výsledky za devět měsíců k 30. září 2020. Komerční banka jako součást kritické infrastruktury země zajistila poskytování všech svých služeb klientům bez přerušení. Skupina KB vykázala zdravé ukazatele výkonnosti a solventnosti. Kapitálová přiměřenost ve výši 21,6 % je extrémně silná, a to ještě před zahrnutím zisku letošního roku. Rovněž likvidita Skupiny zůstala vynikající, když objem čistých poskytnutých úvěrů představuje pouze 73,2 % z objemu vkladů od zákazníků. Finanční výkonnost byla odolná i přes prudké zhoršení ekonomických podmínek v důsledku globální pandemie Covid-19. Celkové výnosy KB poklesly o -8,6 % na 22,3 miliardy Kč. Čisté úrokové výnosy se snížily o -8,9 % na 16,1 miliardu Kč, hlavně v důsledku výrazného poklesu tržních úrokových sazeb, který vedl ke snížení výnosů z reinvestic depozit. Čisté poplatky a provize poklesly o -13,1 % na 3,9 miliardy Kč, především kvůli nižší transakční a prodejní aktivitě, a rovněž v důsledku nové regulace poplatků za přeshraniční platby. Čistý výsledek z finančních operací ve výši 2,2 miliardy Kč se zvýšil o 1,9 %, s tím, jak kolísavé a nejisté prostředí zvedalo poptávku klientů po zajištění finančních rizik.

Provozní náklady stouply o 1,9 % na 11,4 miliardy Kč. Tento růst byl tažen zejména zvýšeným příspěvkem do Fondu pro řešení krize, a narostly i odpisy, což souvisí s investicemi na digitalizaci služeb a provozu Banky. Průměrný počet zaměstnanců poklesl o -0,7 % na 8 099. KB také zaúčtovala restrukturační rezervu na náklady spojené se zrychlením transformace na základě zkušenosti z epidemie Covid-19 (s čistým dopadem do provozních nákladů ve výši 94 miliony Kč). Provozní náklady bez této jednorázové rezervy byly vyšší o 1,0 % na úrovni 11,3 miliardy Kč.

Čistá tvorba opravných položek za prvních devět měsíců roku 2020 činila 3,4 miliardy Kč. Tato částka zahrnuje opravné položky na některé očekávané ztráty způsobené ekonomickými dopady pandemie koronaviru, v souladu s účetním standardem IFRS 9, a také tvorbu rezerv na pohledávky za klienty v selhání a navýšení rezerv u expozic se zhoršeným rizikovým profilem v situaci, kdy selhání brání splátková moratoria. Čistý zisk náležející akcionářům KB poklesl o -45,0 % na 6,1 miliardy Kč.

Čistý zisk náležející akcionářům KB očištěný o jednorázové položky(1) byl nižší o -44,0 % na úrovni 6,2 miliardy Kč.

Úvěry klientům se zvýšily o 5,9 % na 692,3 miliardy Kč(2). Z toho úvěry na bydlení (poskytované společnostmi KB a Modrá pyramida) se zvýšily o 7,8 % a spotřebitelské úvěry (poskytované společnostmi KB a ESSOX) rostly o 1,3 %. Objem úvěrů podnikům a jiným subjektům byl větší o 4,8 %.

K 30. září poskytovala Skupina KB odklad splátek v rámci úvěrových moratorií u úvěrů v objemu 58,5 miliardy Kč, z toho 26,6 miliardy Kč u hypoték, 3,0 miliardy Kč spotřebitelských půjček, 4,1 miliardy Kč financování malých podnikatelů a 24,7 miliardy Kč úvěrů korporacím. Navíc ke 30. září poskytla KB v záručních programech Covid 1 864 klientům financování v objemu 11,7 miliardy Kč.

Vklady klientů stouply meziročně o 8,2 % na 930,4 miliardy Kč.(3) Objem aktiv klientů Skupiny KB v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění narostl o 4,0 % na 187,1 miliardu Kč.

Kapitálová přiměřenost dosahovala silných 21,6 %, přičemž podíl jádrového Tier 1 kapitálu na rizikově vážených aktivech byl 20,9 %. Ukazatel krytí likvidity (LCR) byl na 232 %, výrazně nad regulačním minimem 100 %.

„Chtěl bych popřát hodně zdaru všem lidem zasaženým pandemií a upřímně poděkovat těm, kteří během této krize pomáhají ostatním, zejména pak zdravotníkům, pečovatelům a dalším lidem v první linii. V rámci KB bych chtěl poděkovat zejména kolegyním a kolegům z kontaktních center, kteří podporují hygienické stanice s epidemiologickým trasováním šíření infekce. Probíhající krize bude mít dlouhodobé důsledky, ale zároveň posílí naši odolnost. Je tak nutné se dívat dál za její konec. Jsem hrdý na to, že jsme i během této situace dokázali formulovat ambiciózní, ale dosažitelný strategický plán, který umožní nové KB uspět v éře digitálního bankovnictví.“

Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel KB

1) Jednorázové položky:

1. 1. – 30. 9. 2019: Úprava prodejní ceny za Komerční pojišťovnu (55 mil. Kč v kategorii Zisk z vyřazení z konsolidace).

1. 1. – 30. 9. 2020: Restrukturační rezerva na náklady spojené se zrychlením transformace na základě zkušenosti z epidemie Covid-19 částečně kompenzována rozpuštěním rezervy na „KB Change 2020“ (-94 mil. Kč v provozních náklade z čehož -1 mil. Kč v osobních nákladech, -95 mil. Kč ve všeobecných provozních nákladech a 18 mil. Kč v dani z příjmů)

2) Bez kolísavých reverzních repo operací s klienty, ale včetně dluhopisů vydaných klienty KB a držených Bankou.

Při zahrnutí reverzních repo operací úvěrování vzrostlo o 5,8 % na 695,3 miliardy Kč.

3) Bez kolísavých repo operací s klienty. Při zahrnutí repo operací celkový objem “Závazků vůči klientům” narostl o 7,4 % na 966,1 miliardy Kč.

Kompletní finanční výsledky