Základní finanční údaje

Základní
finanční údaje

Finanční výsledky, rozvaha,
poměrové ukazatelé a další data

Základní finanční údaje
Podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS)

1) Srovnatelné údaje za rok 2015 byly upraveny v souladu s vykazováním běžného účetního období
2) Podle metodiky KB
3) Čistý zisk náležející akcionářům / průměrný vlastní kapitál bez menšinových podílů
4) Čistý zisk náležející akcionářům / průměrná aktiva
5) Podle metodiky Basilej III

Konsolidované údaje (mil. Kč) 2016 2015 Po úpravě1 2014
Finanční výsledky      
Celkové provozní výsledky 31 750 31 044 30 677
z toho: čisté úrokové výnosy 21 067 21 357 21 423
z toho: čisté poplatky a provize 6 683 6 968 6 752
Provozní náklady celkem -14 026 -14 352 -13 065
Čistý zisk náležející akcionářům 13 688 12 758 12 954
Rozvaha               
Bilanční suma 922 737 891 556 953 261
Úvěry klientům (čisté) 580 198 532 617 494 706
Vklady klientů  699 377 656 287 701 867
Vlastní kapitál celkem 105 401 106 229 109 494
Poměrové ukazatele (%)2      
Rentability průměrného kapitálu (ROAE)3     13,42 % 12,22 % 12,95 %
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)4     1,51 % 1,38 % 1,43 %
Kapitálová přiměřenost 16,18 % 16,34 % 16,42 %
Čistá úroková marže 2,53 % 2,60 % n.a.
Poměr provozních nákladů k provozním výnosům 44,18 % 46,23 % 42,59 %

 

Nekonsolidované údaje     2016 2015 2014
Ostatní údaje          
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců     7 549     7 538    7 624
Počet obchodních míst     2016 2015 2014
Ostatní údaje     391  397 399
Počet bankomatů     768 772 754

 

1) Srovnatelné údaje za rok 2015 byly upraveny v souladu s vykazováním běžného účetního období

2) Podle metodiky KB

3) Čistý zisk náležející akcionářům / průměrný vlastní kapitál bez menšinových podílů

4) Čistý zisk náležející akcionářům / průměrná aktiva

5) Podle metodiky Basilej III