Základní
finanční údaje

Finanční výsledky, rozvaha,
poměrové ukazatelé a další data

Základní finanční údaje
Podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS)

Konsolidované údaje (mil. Kč) 2020 2019
Finanční výsledky    
Čisté provozní výsledky 29 664 32 573
         z toho: čisté úrokové výnosy 21 360 23 591
         z toho: čistý výnos z poplatků a provizí 5 210 5 983
         z toho: čistý zisk z finančních operací 2 884 2 804
Provozní náklady -14 995 -14 932
Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti 8 156 14 901
Čistý zisk na akcii (Kč) 43,19 78,90
Rozvaha             
Bilanční suma 1 167 131 1 077 334
Úvěry a pohledávky za klienty (čisté) 679 956 647 259
Závazky vůči klientům 906 217 821 507
Vlastní kapitál celkem1) 113 816 105 540
Poměrové ukazatele (%)2)     
Rentabilita průměrného kapitálu (ROAE)      7,44 14,50
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)      0,73 1,39
Čistá úroková marže 2,03 2,35
Poměr provozních nákladů k provozním výnosům 50,55 45,84
Kapitál3)    
Kapitálová přiměřenost (%) 22,34 19,72
Přiměřenost Tier 1 (%) 21,73 19,14
Tier 1 97 906 84 062
Tier 2 2 784 2 546
Regulatorní kapitál 100 690 86 608
Celková rizikově vážená aktiva 450 628 439 237
Ostatní údaje    
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 8 061 8 167

 

Nekonsolidované údaje     2020 2019
Ostatní údaje        
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců     7 104 7 210
Počet obchodních míst4)     243 343
Počet klientů (tisíce) 1 641 1 664
Počet bankomatů     809 796

 

1) Bez Nekontrolního podílu.

2) Podle metodiky Komerční banky.

3) Podle metodiky Basilej III.

4) Včetně jedné pobočky na Slovensku.

Vymezení použitých alternativních výkonnostních ukazatelů poskytuje příslušná kapitola Výroční zprávy 2020.