Základní finanční údaje

Podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS)

Konsolidované údaje (mil. Kč) finanční výsledky

Finanční výsledky
2023
2022 1
2021
Čisté provozní výsledky
36 199
38 632
31 346
z toho: čisté úrokové výnosy
25 595
28 632
21 795
z toho: čistý výnos z poplatků a provizí
6 414
6 121
5 711
z toho: čistý zisk z finančních operací
3 832
3 666
3 630
Provozní náklady
-17 321
-16 014
-15 099
Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti
15 612
17 622
12 727
Čistý zisk na akcii (Kč)
82,67
93,31
67,39
Rozvaha
2023
2022
2021
Bilanční suma
1 516 302
1 305 304
1 244 353
Úvěry a pohledávky za klienty (čisté)
833 542
781 463
724 587
Závazky vůči klientům
1 127 227
950 693
956 929
Vlastní kapitál celkem 2
125 058
121 444
123 509
Poměrové ukazatele (%) 3
2023
2022
2021
Rentabilita průměrného kapitálu (ROAE)     
12,67
14,39
10,73
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)     
1,11
1,38
1,06
Čistá úroková marže
1,94
2,42
1,93
Poměr provozních nákladů k provozním výnosům
47,85
41,45
48,17
Kapitál
2023
2022
2021
Kapitálová přiměřenost (%)
18,78
19,45
21,31
Přiměřenost Tier 1 (%)
17,68
18,86
20,87
Tier 1
99 718
98 616
101 072
Tier 2
6 154
3 122
2 136
Regulatorní kapitál
105 872
101 738
103 209
Celková rizikově vážená aktiva
563 886
522 975
484 372
Ostatní údaje
2023
2022
2021
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
7 551
7 503
7 687
Nekonsolidované údaje ostatní údaje
2023
2022
2021
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
6 499
6 553
6 736
Počet obchodních míst 4
213
219
243
Počet klientů (tisíce)
1 664
1 652
1 625
Počet bankomatů
796
850
860
  1. Přepočteno z důvodu přechodu na účetní standard IFRS 17 v Komerční pojišťovně.
  2. Bez Nekontrolního podílu.
  3. Podle metodiky Komerční banky. 
  4. Včetně jedné pobočky na Slovensku.


Vymezení použitých alternativních výkonnostních ukazatelů poskytuje příslušná kapitola Výroční zprávy 2023.