Základní
finanční údaje

Finanční výsledky, rozvaha,
poměrové ukazatelé a další data

Základní finanční údaje
Podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS)

Konsolidované údaje (mil. Kč) 2021 2020
Finanční výsledky    
Čisté provozní výsledky 31 346 29 664
         z toho: čisté úrokové výnosy 21 795 21 360
         z toho: čistý výnos z poplatků a provizí 5 711 5 210
         z toho: čistý zisk z finančních operací 3 630 2 884
Provozní náklady -15 099 -14 995
Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti 12 727 8 156
Čistý zisk na akcii (Kč) 67,39 43,19
Rozvaha             
Bilanční suma 1 244 353 1 167 131
Úvěry a pohledávky za klienty (čisté) 724 587 679 956
Závazky vůči klientům 956 922 906 217
Vlastní kapitál celkem1) 123 509 113 816
Poměrové ukazatele (%)2)     
Rentabilita průměrného kapitálu (ROAE)      10,73 7,44
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)      1,06 0,73
Čistá úroková marže 1,93 2,03
Poměr provozních nákladů k provozním výnosům 48,17 50,55
Kapitál3)    
Kapitálová přiměřenost (%) 21,31 22,34
Přiměřenost Tier 1 (%) 20,87 21,73
Tier 1 101 072 97 906
Tier 2 2 136 2 784
Regulatorní kapitál 103 209 100 690
Celková rizikově vážená aktiva 484 372 450 628
Ostatní údaje    
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 7 687 8 061

 

Nekonsolidované údaje     2021 2020
Ostatní údaje        
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců     7 636 7 104
Počet obchodních míst4)     243 243
Počet klientů (tisíce) 1 625 1 641
Počet bankomatů     860 809

 

1) Bez Nekontrolního podílu.

2) Podle metodiky Komerční banky.

3) Podle metodiky Basilej III.

4) Včetně jedné pobočky na Slovensku.

Vymezení použitých alternativních výkonnostních ukazatelů poskytuje příslušná kapitola Výroční zprávy 2021.