Základní
finanční údaje

Finanční výsledky, rozvaha,
poměrové ukazatelé a další data

Základní finanční údaje
Podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS)

Konsolidované údaje (mil. Kč) 2018 2017
Finanční výsledky    
Celkové provozní výsledky 32 203 31 060
z toho: čisté úrokové výnosy 22 509 20 985
z toho: čisté poplatky a provize 6 220 6 284
Provozní náklady celkem -14 635 -14 510
Čistý zisk náležející akcionářům 14 846 14 930
Rozvaha             
Bilanční suma 1 059 932 1 001 652
Úvěry klientům (čisté) 624 954 593 639
Vklady klientů  812 451 762 043
Vlastní kapitál celkem 99 931 94 450
Poměrové ukazatele (%)2    
Rentability průměrného kapitálu (ROAE)3     15,28 % 15,07 %
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)4     1,44 % 1,55 %
Kapitálová přiměřenost 18,48 % 18,63 %
Čistá úroková marže 2,33 % 2,33 %
Poměr provozních nákladů k provozním výnosům 45,45 % 46,72 %

 

Nekonsolidované údaje     2018 2017
Ostatní údaje        
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců     7 458    7 551   
Počet obchodních míst     365 387
Ostatní údaje     1 667 1 664
Počet bankomatů     776 764

 

1) Podle metodiky Komerční banky.

2) Podle metodiky KB

3) Čistý zisk náležející akcionářům / průměrný vlastní kapitál bez menšinových podílů

4) Čistý zisk náležející akcionářům / průměrná aktiva

5) Podle metodiky Basilej III