Základní
finanční údaje

Finanční výsledky, rozvaha,
poměrové ukazatelé a další data

Základní finanční údaje
Podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS)

Konsolidované údaje (mil. Kč) 2019 2018
Finanční výsledky    
Celkové provozní výsledky 32 573 32 203
z toho: čisté úrokové výnosy 23 591 22 509
z toho: čisté poplatky a provize 5 983 6 220
Provozní náklady celkem -14 932 -14 635
Čistý zisk náležející akcionářům 14 901 14 846
Rozvaha             
Bilanční suma 1 077 334 1 059 932
Úvěry klientům (čisté) 647 259 624 954
Vklady klientů  821 507 812 451
Vlastní kapitál celkem 105 504 99 931
Poměrové ukazatele (%)1    
Rentability průměrného kapitálu (ROAE)2      14,50 % 15,28 %
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)3      1,39 % 1,44 %
Kapitálová přiměřenost 19,72 % 18,48 %
Čistá úroková marže 2,35 % 2,33 %
Poměr provozních nákladů k provozním výnosům 45,84 % 45,45 %

 

Nekonsolidované údaje     2019 2018
Ostatní údaje        
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců     7 210 7 458
Počet obchodních míst     343 365
Počet klientů (tisíce) 1 664 1 668
Počet bankomatů     796 776

 

1 Podle metodiky Komerční banky.

2 Čistý zisk náležející akcionářům / průměrný vlastní kapitál bez menšinových podílů

3 Čistý zisk náležející akcionářům / průměrná aktiva

4 Podle metodiky Basel III