Durace

S výrazem durace se setkáváme například u dluhopisů. Jedná se průměrnou dobu splatnosti daného dluhopisu.  I citlivost kurzu obligace na změny úrokové sazby je přímo úměrná hodnotě durace, v praxi to znamená, že čím má vyšší daný dluhopis duraci, tím více se promítá růst úrokových sazeb do poklesu cen daného dluhopisu.  

Její výpočet je dán jako vážený aritmetický průměr doby splatnosti příslušné obligace, se zohledněním každého časového období, které je váženo stávající hodnotou příjmů v poměru ke stávající hodnotě obligace. 

Durace je i "identifikační hodnotou" a hlavním kritériem, podle kterého lze poznat o jaký typ fondu se jedná, obecně platí: 

  • fond peněžního trhu - durace je do 1 roku, tj. kratší než 1 rok
  • fond dluhopisový - zde je durace delší než jeden rok

Související produkty

Související výrazy