ESG kritéria

ESG je mezinárodně uznávaný termín označující odpovědné investice.

Investice zohledňující ESG a udržitelnost

Řada investorů, ať už těch drobných s pravidelným investováním, nebo těch, co investují ve velkém, je ovlivněno svými osobními preferencemi – investují do toho, co je jim sympatické. Pokud je touto volbou investice zohledňující udržitelnost, můžete se setkat i s pojmem Společensky odpovědné investování nebo zmiňovaná ESG kritéria. V praxi to znamená, že neinvestujete do výrobců cigaret, ale například do vodních fondů.

K čemu jsou ESG kritéria dobrá

Jedná se oficiální kritéria a pomohou vám s lepší orientací v budoucí finanční výkonnosti dané společnosti. Už se začíná projevovat, že zahrnutí kritérií ESG do investiční politiky má pozitivní dopad na výkon investičního portfolia, například zlepšením poměru rizika k zisku (tzv. RRR). Důvodem je pravděpodobně i to, že se odpovědné společnosti zaměřují na inovace a rychle reagují na měnící se podmínky trhu včetně tzv. megatrendů. Aby nebyla analýza kritérií pouze obecnými prázdnými pojmy, je nutné ji zaměřit na klíčová kritéria podle obchodního sektoru a oblast činnosti dané firmy. Tyto kritéria je nutné vážit, proto se v každém sektoru dává vyšší váha 4-5 klíčovým kritériím pro sledování, zohledňují se i rizika, kterým daná firma v konkrétním kritériu čelí. 

Kritéria ESG

 • E – enviroment = životní prostředí
  Hodnotící kritéria jsou zaměřena na ekologická témata, zahrnují například jaké zdroje jsou čerpány – využívání surovin, emise, míra inovací. Naopak společnosti mající blízko ke znečišťování životního prostředí mají toto hodnocení nízké.  
 • S – social = sociální oblast
  Kritérium se zaměřuje na hodnocení míry společenské odpovědnosti dané firmy a patří sem například hodnocení pracovních podmínek, jak se společnost staví k dodržování lidských práv, dopad produkce firmy na společnost (například výrobce cigaret bodovat nebude).
 • G – governance = způsob řízení (někdy překládáno i jako management)
  Kritérium se zaměřuje právě na způsob řízení firmy, klade důraz na vnitřní kontroly a postupy (obvykle stanoveno různými ISO normami a jejich převáděním do praxe), odpovědnosti dodavatelů a spravedlivé řízení firmy jako takové.

16 obecných kritérií ESG

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (E – ENVIROMENT)
 • Spotřeba energie a emise skleníkových plynů
 • Voda
 • Biodiverzita, znečištění a odpad
SOCIÁLNÍ ASPEKT (S – SOCIAL ASPECTS)
 • Pracovní podmínky a nediskriminace
 • Zdraví a bezpečnost
 • Sociální vztahy
 • Dodavatelsko-odběratelské vztahy
 • Produktová odpovědnost
 • Místní komunity a lidská práva
ŘÍZENÍ (G – GOVERNANCE / MANAGEMENT) 
 • Nezávislost představenstva
 • Audit a kontrola
 • Odměny
 • Práva akcionářů
 • Etika

Strategie ESG

Strategie řeší postupy v 21 sektorových kritériích v daných oblastech ESG 

Kritéria v oblasti životního prostředí:
 • Zelená vozidla (automobilový sektor)
 • Vývoj a výroba alternativní energie a biopaliv (energetika / veřejné služby)
 • Odpovědné lesnictví (papírenství a lesnictví)
 • Ekologicky odpovědné financování (bankovnictví / finanční služby / pojišťovnictví)
 • Zelené pojištění (pojišťovnictví)
 • Trvale udržitelná výstavba (stavební produkty)
 • Obaly a ekologický design (potravinářství)
 • Zelená chemie (chemie)
 • Recyklace papíru (papírenství a lesnictví)
Kritéria v oblasti sociální – zohlednění sociálních aspektů:
 • Bioetika (farmaceutický sektor)
 • Přístup k léčivům (farmaceutický sektor)
 • Bezpečnost vozů (automobilový sektor)
 • Bezpečnost cestujících (doprava)
 • Zdravé produkty (telekomunikace)
 • Digitální propast (telekomunikace)
 • Odpovědný marketing (farmaceutický / bankovnictví / různé finanční služby / potravinářství)
 • Přístup k finančním službám (bankovnictví / různé finanční služby)
 • Vývoj zdravých produktů (potravinářství)
 • Rizika související s tabákem (tabák)
 • Redakční etika (média)
 • Ochrana osobních údajů (software)

Zdroj: amundi-kb.cz

Jedná se o společnosti zabývající se vodou, klimatem, snižováním emisí, stárnutím populace a dalšími oblastmi.

Investujte do fondů