Výplata věřitelů Sberbank CZ
dle Usnesení z Insolvenčního řízení

Od 18. 3. do 15. 5. 2024 (prodloužený termín) bude Komerční banka vyplácet zjištěné pohledávky věřitelů Sberbank CZ prostřednictvím svých poboček a on-line, a to výhradně bezhotovostní formou v měně CZK a pouze na účty vedené v ČR.

Nárok na výplatu zjištěné pohledávky mají věřitelé Sberbank CZ, kteří jsou uvedeni v usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 95 INS 12575/2022-B-874 ze dne 10. 11. 2023, kterým byl povolen částečný rozvrh, a to v rozsahu uvedeném v usnesení (tj. ve výši 95 % zjištěných pohledávek).

Výplata bude prováděna v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí a zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.

POZOR! Výplata probíhá přímo z majetkové podstaty Sberbank CZ, nejedná se již o výplatu z Garančního systému (GSFT), která paralelně probíhá až do 10. 3. 2025.

Pro uplatnění nároku na výplatu pohledávky není nutné nic vyplňovat či se hlásit nebo registrovat u Sberbank CZ.

O výplatu může zažádat osoba, která předloží požadované dokumenty a uvede, na jaký účet v ČR požaduje výplatu převést. 

Převod prostředků na vámi zadaný účet zpravidla proběhne ve standardních lhůtách pro mezibankovní platební styk.

Účet pro výplatu si můžete případně založit i u KB přímo na pobočce.

Postup pro výplatu na pobočce

Věřitel – fyzická osoba se může pro výplatu dostavit na kteroukoli pobočku Komerční banky.

Věřitel – právnická osoba se musí pro výplatu dostavit na Firemní centrum Komerční banky.

Předkládané dokumenty

Věřitel, respektive osoba jednající za věřitele, musí předložit svůj platný doklad totožnosti. Při realizaci výplaty bude provedena a pořízena kopie identifikačního dokladu osoby žádající o výplatu.

Věřitel je dále pro výplatu povinen předložit:

 1. Dokument(y) prokazující totožnost dle Přehledu dokumentů pro výplatu pohledávek za Sberbank CZ (PDF, 140 kB)
 2. Podepsané prohlášení o skutečném vlastnictví příjmů a daňové rezidenci (PDF, 111 kB)

(věřitel tento dokument přinese s sebou, případně bude tento dokument k dispozici na pobočce Komerční banky při žádosti o výplatu)

Pokud je věřitelem advokát/notář na základě advokátní/notářské úschovy:

 1. Dokument(y) prokazující totožnost dle Přehledu dokumentů pro výplatu pohledávek za Sberbank CZ (PDF, 140 kB)
 2. Podepsané prohlášení o skutečném vlastnictví příjmů a daňové rezidenci pro advokáty nebo notáře - úroky náležející schovateli (PDF, 112 kB)
 3. Podepsané prohlášení o skutečném vlastnictví příjmů a daňové rezidenci pro advokáty nebo notáře - úroky nenáležející schovateli (PDF, 132 kB)


V případě právnických osob je věřitel povinen dále předložit:

 1. Dokument(y) prokazující totožnost osoby jednající za právnickou osobu dle Přehledu dokumentů pro výplatu pohledávek za Sberbank CZ (PDF, 140 kB)
 2. Dokument(y) prokazující skutečného majitele a jeho totožnost (výpis z evidence skutečných majitelů a další dokumenty potvrzující správnost tohoto zápisu), dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů dle Přehledu dokumentů pro výplatu pohledávek za Sberbank CZ (PDF, 140 kB)


Změny oproti skutečnostem zapsaným ve veřejném rejstříku

Pokud došlo u právnické osoby ke změnám, které podléhají zápisu do veřejného rejstříku a mají význam pro výplatu (např. změna statutárního orgánu, který právnickou osobu při výplatě zastupuje), a tyto dosud nejsou zapsány v rejstříku, musí být předložen originál zápisu z valné hromady či jiného příslušného orgánu právnické osoby ve formě notářského zápisu, příp. jeho úředně ověřená kopie a doklad o podání návrhu na zápis uvedené změny do příslušného rejstříku.

Výplata na základě plné moci

Pří žádosti o výplatu (sdělení bankovního účtu a souvisejících úkonech) se může věřitel nechat zastoupit na základě plné moci, přičemž podpis věřitele (osob oprávněných jednat za věřitele) musí být na této plné moci úředně ověřen a plná moc v jiném než českém jazyce musí být předložena s úředním překladem do českého jazyka.

 • Vzor plné moci (PDF, 159 kB). Případně je možné použít i jinou plnou moc, pokud obsahově odpovídá vzoru plné moci uvedenému výše.

Plná moc platí pouze pro výplatu na pobočce, nikoli on-line.

Specifické osoby žádající o výplatu pohledávek:

 • Dědictví
 • Nezletilé osoby
 • Zletilá osoba s omezenou svéprávností zastoupená opatrovníkem

Dokumenty k žádosti specifických osob (PDF, 147 kB)

Postup pro výplatu online

Online zadání čísla účtu pro výplatu peněžních plnění >>>


Online zadání čísla účtu pro výplatu mohou pouze věřitelé Sberbank CZ - fyzické osoby (občané ČR) s nárokem na celkovou výplatu do maximální výše 100.000 CZK. Platba bude provedena pouze v CZK a je možné ji zadat pouze na účet vedený v ČR.   

Pro přihlášení bude možné použít KB Klíč nebo bankovní identitu (BankID). 

Buďte v online prostoru obezřetní - jaké novinky využívají podvodníci na internetu?

Korespondenční žádost

Pro výplatu pohledávek věřitelů za Sberbank CZ není možné využít korespondenční žádost o výplatu, tj. není možné zaslat žádost poštou na adresu KB nebo do datové schránky.

Reklamace

Komerční banka není oprávněna vyřizovat a přijímat reklamace spojené s výplatou pohledávek dle rozvrhového usnesení.

Reklamaci lze podat pouze u insolvenční správkyně Sberbank CZ prostřednictvím emailu mail@sberbank.cz.