• Vyplácení Sberbank CZ, a. s.

Vyplácení Sberbank CZ, a. s.

Od 18. března 2024 můžete požádat o výplatu dle Usnesení z Insolvenčního řízení
Více informací

Informace k výplatě dle Usnesení
z Insolvenčního řízení

Od 18. 3. do 15. 5. 2024 (prodloužení termínu) bude Komerční banka vyplácet zjištěné pohledávky věřitelů Sberbank CZ prostřednictvím svých poboček a on-line, a to výhradně bezhotovostní formou v měně CZK a pouze na účty vedené v ČR.

Více informací >

Informace k výplatě z GSFT

Komerční banka zahájila 9. 3. 2022 poskytování náhrad (základních, institucionálních nebo zvýšených) prostřednictvím svých poboček a to výhradně v CZK na účty vedené v ČR:


Výplata je prováděna v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí a zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.

Postup pro získání a institucionální náhrady z GSFT

Pro uplatnění nároku na výplatu základní náhrady pohledávky z pojištěného vkladu není nutné nic vyplňovat či se hlásit nebo registrovat u Garančního systému. 

O výplatu může zažádat osoba, která vždy předloží doklad opravňující k vyzvednutí náhrady a vždy uvede na jaký účet požaduje náhradu pohledávky z vkladu převést, případně zvolí výplatu v hotovosti. Výplaty právnických osob budou realizovány pouze bezhotovostně.

Pokud nemáte zřízen jiný účet, na který chcete peníze převést, můžete si přímo na pobočkách banky účet založit. Samotný proces převodu do jiné banky probíhá ve standardních lhůtách pro mezibankovní platební styk, tj. zpravidla do druhého pracovního dne.

Výše náhrad je stanovena na maximální částku 100 000 EUR, tj. 2 499 500 Kč na jednoho vkladatele (ekvivalent částky 100 000 EUR dle kurzu 24,995 Kč/EUR vyhlášeného ČNB ke dni 28. 02. 2022, kurzový lístek k 28. 02. 2022 naleznete na webových stránkách ČNB) dle stanovení Garančního systému.

Realizace výplaty z GSFT


Osoba jednající za právnickou osobu

Osoby jednající za právnickou osobu musí předložit dále platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas, případně průkaz o povolení k pobytu)
Seznam dokumentů nutných k realizaci výplaty (139 kB, PDF)

Zjištění skutečného majitele

Předpokladem výplaty vyšší než 15.000 EUR je potřeba ke zjištění totožnosti skutečného majitele předložit i notářský zápis, výroční zprávu, knihu akcionářů nebo zakladatelskou listinu a zároveň výpis z Evidence skutečných majitelů.
Seznam dokumentů nutných k realizaci výplaty (139 kB, PDF)

Změny oproti skutečnostem v rejstříku

Pokud došlo u právnické osoby ke změnám (na základě svolané valné hromady společnosti či jiného oprávněného orgánu dané právnické osoby), které podléhají zápisu do rejstříku, a tyto dosud nejsou zapsány v rejstříku, musí být předložen originál zápisu z valné hromady či jiného příslušného orgánu právnické osoby ve formě notářského zápisu, příp. jeho úředně ověřená kopie a doklad o podání návrhu na zápis uvedené změny do příslušného rejstříku.
Seznam dokumentů nutných k realizaci výplaty (139 kB, PDF)

Výplata na základě plné moci

Náhradu z vkladů je možné vyplatit též zmocněné osobě na základě úředně ověřené plné moci (22 kB, DOC) včetně nutných dokumentů k realizaci výplaty. Plná moc je vystavená výhradně pro výplatu náhrad vkladů Garančním systémem finančního trhu. Jinou plnou moc než vyhotovenou na tomto formuláři nelze akceptovat.
Seznam dokumentů nutných k realizaci výplaty (139 kB, PDF)

Specifické osoby žádající o výplatu náhrady:

  • Dědictví
  • Nezletilé osoby
  • Zletilá osoba s omezenou svéprávností zastoupená opatrovníkem

Více informací k žádostem specifických osob (140 kB, PDF)
Seznam dokumentů nutných k realizaci výplaty (139 kB, PDF)

Právnické osoby - NEREZIDENTI - dokládající doklady vystavené v zahraničí
V případě právnických osob NEREZIDENTŮ dokládajících svou existenci doklady vystavenými v zahraničí, bude výplata náhrady vkladu provedena vždy až po odsouhlasení Garančním systémem finančního trhu. Tyto doklady musí být vždy předloženy současně s úředně ověřeným překladem do českého jazyka.

Doklady společně s Žádostí o převod plnění (24 kB, DOC), kde ověříte totožnost žadatele, zašlete na adresu:

Komerční banka, a.s.
CKB útvar 2192
Václavské náměstí 42
Praha 1, PSČ 114 07

Postup pro získání zvýšené náhrady z GSFT

Výplata zvýšených náhrad pohledávek z vkladů (tj. náhrad za tzv. dočasně vysoké zůstatky) dle § 41eb odst. 4 Zákona o bankách bude realizována na základě podaných žádostí oprávněných osob, které doloží nárok na zvýšenou náhradu dle GSFT dle stanovených pravidel.

Potřebné doklady a žádost je nutné zaslat Garančnímu systému (nikoli KB) na níže uvedenou adresu do 28. 04. 2022.

Garanční systém finančního trhu
Týn 639/1
110 00 Praha 1
E-mail: info@gsft.cz
Web: www.garancnisystem.cz

Výplaty budou poté zahájeny dne 28. 6. 2022 dle ustanovení Garančního systému.

Žadatel bude o posouzení žádosti informován písemně.

Reklamace výplaty z GSFT

Komerční banka není oprávněna vyřizovat a přijímat reklamace spojené s uplatněním nároku na výplatu náhrady pohledávky z pojištěného vkladu.

Reklamaci lze podat pouze u Garančního systému prostřednictvím reklamačního protokolu. Po vytištění a vyplnění je nutné jej zaslat na adresu nebo e-mail Garančního systému finančního trhu.

Nejčastější dotazy pro výplatu z GSFT