• Články
  • Jaké dokumenty potřebuji k založení s. r. o.

Jaké dokumenty potřebuji k založení s. r. o.

Jedna z častých otázek před založením obchodní společnosti je: Jaké dokumenty potřebuji k založení s. r. o.? V tomto článku jsme pro vás připravili stručný přehled. Detailnější informace k založení s. r. o. pak najdete v KB Rádci pro podnikatele.

1. Sepsání společenské smlouvy u notáře

Společenská smlouva (nebo zakládací listina, pokud s. r. o. zakládá jednotlivec) je jedním ze základních dokumentů. Sepisuje se u notáře. Ten bude pro její vytvoření potřebovat dodat několik dokumentů:

  • Výpis z rejstříku trestů – Výpis nesmí být starší než tři měsíce a musí ho dodat všichni společníci. Získat lze například na každé pobočce CzechPointu. 
  • Čestné prohlášení statutárního orgánu a souhlas s ustanovením do funkce – Člen statutárního orgánu musí podpisem stvrdit, že je způsobilý k výkonu funkce a že ji hodlá vykonávat. Veškeré fyzické osoby, které budou zapsány ve veřejném rejstříku, musí svým podpisem potvrdit souhlas s tímto zápisem.
  • Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla – Souhlas musí mít listinnou podobu (písemnou) a podpis musí být úředně ověřený. Nesmí být starší než tři měsíce.
  • Výpis z katastru nemovitostí – Tím se dokládá, že ten, kdo vydal souhlas, je skutečným majitelem nemovitosti.

2. Prohlášení správce vkladu o složení základního jmění společnosti

Pokud je sepsaná společenská smlouva, je čas na složení základního kapitálu společnosti a sepsat prohlášení správce vkladu.

Pro složení základního kapitálu slouží specializovaný účet pro složení základního kapitálu. Potom, co společnost necháte zapsat do obchodního rejstříku, můžete si tento účet ponechat a používat ho jako běžný účet vaší společnosti. Číslo účtu zůstane stejné.

3. Živnostenské oprávnění

I právnická osoba, např. s. r. o. musí mít ohlášenou živnost. Ohlášení probíhá na živnostenském úřadu, který u volných živností vydá obvykle do pár dní právnické osobě dokument o přidělení živnosti. Ten je součástí návrhu na vklad pro zápis do obchodního rejstříku. Pokud chce právnická osoba živnost koncesovanou nebo vázanou, bude nutné doložit několik dokumentů, které umožní tento typ živnosti získat.

4. Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku

Dokumenty potřebné k založení s. r. o. máte připravené a nastává čas na samotný zápis společnosti do obchodního rejstříku. Zápis může udělat buď notář, nebo mohou návrh podat zakladatelé sami u příslušného krajskou soudu. Formulář pro podání návrhu je k dispozici online.

5. Registrace u finančního úřadu

Registrace na finančním úřadu je pro právnické osoby povinná. Podat registračního formuláře můžete online nebo osobně na finančním úřadu, v místě, kde má společnost sídlo.