Založení firmy

Založení firmy je ve své podstatě soubor několika úkonů, které je potřeba splnit, aby mohla právnická osoba vůbec vzniknout. České právo zná několik právních forem obchodních společností. Nejčastější jsou čtyři základní, z nichž každá má jiné zákonné požadavky na založení.

Založení firmy – společnost s ručením omezeným (s. r. o.)

Jde o právní formu, kterou si při zakládání firmy vybírá v ČR nejvíce podnikatelů. Jedním ze základních dokumentů je společenská smlouva, pokud firmu zakládá více společníků. Pokud jde o jednočlennou s. r. o., pak se tento dokument nazývá zakládací listina. Při zakládání s. r. o. se skládá základní kapitál, do jehož výše následně společnost ručí. Minimální částka základního kapitálu je 1 Kč.

Založení společnosti provází několik dalších kroků, mezi které patří kromě složení základního kapitálu také souhlas s umístěním sídla, získání živnosti pro společnost a zápis do obchodního rejstříku.

Banky dnes nabízejí nástroje, které zakládání firmy výrazně zjednodušují. Jedním z nich je například Firma pro vás.

Založení firmy – akciová společnost (a. s.)

Při zakládání firmy s právní formou akciová společnost je potřeba mít na paměti, že jde zde požadován výrazně vyšší základní kapitál

Pro založení akciové společnosti je nutné přijmout stanovy, ve kterých je nutné uvést:

  • název firmy a předmět podnikání,
  • výši základního kapitálu, který je u a. s. 2 000 000 Kč (nebo 80 000 EUR) a který mohou tvořit peněžité i nepeněžité vklady,
  • počet akcií a jejich jmenovitou hodnotu, jsou-li v listinné podobě nebo zaknihované,
  • způsob úpisu akcií,
  • určení správce vkladů,
  • způsob hlasování na valné hromady,
  • vnitřní struktury společnosti.

Je nutné stanovit orgány a. s. podle zvolené vnitřní struktury společnosti, a to buď systémem monistickým se správní radou nebo dualistickým s představenstvem a dozorčí radou. Bez ohledu na vnitřní strukturu společnosti je nejvyšším orgánem valná hromada

U úpisu akcií mohou být 2 typy:

  1. a. s. bez veřejné nabídky akcií,
  2. a. s. s veřejnou nabídkou akcií. Pokud mají být akcie veřejně nabízeny, je základní minimální kapitál stanoven na 20 milionů korun. Pokud ne, stačí 2 miliony korun.

Založení firmy – veřejná obchodní společnost (v. o. s.)

Veřejná obchodní společnost se od s. r. o. liší zejména tím, že musí být vždy založená minimálně dvěma zakladateli (může jít o fyzické i právnické osoby). Pro založení v. o. s. také není požadovaný žádný základní kapitál. To je ale vykompenzováno tím, že všichni společníci ručí svým majetkem za závazky společnosti.

Založení firmy – komanditní obchodní společnost (k. s.)

I v případě komanditní obchodní společnosti jsou pro založení nutní minimálně dva zakladatelé, nemají ale stejné postavení. V k. s. fungují dva druhy společníků. Prvním je komplementář, který ručí neomezeně za závazky společnosti, druhým je komanditista, jehož ručení je omezené. To je nicméně obvykle kompenzováno vyšším ziskem pro komplementáře.


Zákon umožňuje i další formy podnikání, například evropskou společnost (SE), která je z pohledu založení firmy podobná jako akciová společnost, v praxi obvykle se zahraniční působností, další možností je družstvo a další.