Časté dotazy

Jak a kde požádat, kdy budou
peníze vypláceny a další

Aktuální informace

Komerční banka zahájí 9.3.2022 poskytování náhrad (základních, institucionálních nebo zvýšených) prostřednictvím svých poboček a to výhradně v CZK na účty vedené v ČR:

 • Bezhotovostně pro Fyzické osoby občany, OSVČ a Právnické osoby – na 241 pobočkách KB
 • Hotovostně pouze pro Fyzické osoby občany – na vybraných 40 pobočkách KB

Výplata bude prováděna v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí a zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.

POSTUP PRO ZÍSKÁNÍ ZÁKLADNÍ A INSTITUCIONÁLNÍ NÁHRADY

Pro uplatnění nároku na výplatu základní náhrady pohledávky z pojištěného vkladu není nutné nic vyplňovat či se hlásit nebo registrovat u Garančního systému. 

O výplatu může zažádat osoba, která vždy předloží doklad opravňující k vyzvednutí náhrady a vždy uvede na jaký účet požaduje náhradu pohledávky z vkladu převést, případně zvolí výplatu v hotovosti. Výplaty právnických osob budou realizovány pouze bezhotovostně.

Pokud nemáte zřízen jiný účet, na který chcete peníze převést, můžete si přímo na pobočkách banky účet založit. Samotný proces převodu do jiné banky probíhá ve standardních lhůtách pro mezibankovní platební styk, tj. zpravidla do druhého pracovního dne.

Výše náhrad je stanovena na maximální částku 100 000 EUR, tj. 2 499 500 Kč na jednoho vkladatele (ekvivalent částky 100 000 EUR dle kurzu 24,995 Kč/EUR vyhlášeného ČNB ke dni 28. 02. 2022, kurzový lístek k 28. 02. 2022 naleznete na webových stránkách ČNB) dle stanovení Garančního systému.

REALIZACE VÝPLATY

Osoba jednající za právnickou osobu
Osoby jednající za právnickou osobu musí předložit dále platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas, případně průkaz o povolení k pobytu)
Seznam dokumentů nutných k realizaci výplaty (139 kB, PDF)

Zjištění skutečného majitele
Předpokladem výplaty vyšší než 15.000 EUR je potřeba ke zjištění totožnosti skutečného majitele předložit i notářský zápis, výroční zprávu, knihu akcionářů nebo zakladatelskou listinu a zároveň výpis z Evidence skutečných majitelů.
Seznam dokumentů nutných k realizaci výplaty (139 kB, PDF)

Změny oproti skutečnostem v rejstříku
Pokud došlo u právnické osoby ke změnám (na základě svolané valné hromady společnosti či jiného oprávněného orgánu dané právnické osoby), které podléhají zápisu do rejstříku, a tyto dosud nejsou zapsány v rejstříku, musí být předložen originál zápisu z valné hromady či jiného příslušného orgánu právnické osoby ve formě notářského zápisu, příp. jeho úředně ověřená kopie a doklad o podání návrhu na zápis uvedené změny do příslušného rejstříku.
Seznam dokumentů nutných k realizaci výplaty (139 kB, PDF)

Výplata na základě plné moci
Náhradu z vkladů je možné vyplatit též zmocněné osobě na základě úředně ověřené plné moci (22 kB, DOC) včetně nutných dokumentů k realizaci výplaty. Plná moc je vystavená výhradně pro výplatu náhrad vkladů Garančním systémem finančního trhu. Jinou plnou moc než vyhotovenou na tomto formuláři nelze akceptovat.
Seznam dokumentů nutných k realizaci výplaty (139 kB, PDF)

Specifické osoby žádající o výplatu náhrady:
- Dědictví
- Nezletilé osoby
- Zletilá osoba s omezenou svéprávností zastoupená opatrovníkem
Více informací k žádostem specifických osob (140 kB, PDF)
Seznam dokumentů nutných k realizaci výplaty (139 kB, PDF)

Právnické osoby - NEREZIDENTI - dokládající doklady vystavené v zahraničí
V případě právnických osob NEREZIDENTŮ dokládajících svou existenci doklady vystavenými v zahraničí, bude výplata náhrady vkladu provedena vždy až po odsouhlasení Garančním systémem finančního trhu. Tyto doklady musí být vždy předloženy současně s úředně ověřeným překladem do českého jazyka.

Doklady společně s Žádostí o převod plnění (24 kB, DOC), kde ověříte totožnost žadatele, zašlete na adresu:
Komerční banka, a.s.
CKB útvar 2192
Václavské náměstí 42
Praha 1, PSČ 114 07   

POSTUP PRO ZÍSKÁNÍ ZVÝŠENÉ NÁHRADY

Výplata zvýšených náhrad pohledávek z vkladů (tj. náhrad za tzv. dočasně vysoké zůstatky) dle § 41eb odst. 4 Zákona o bankách bude realizována na základě podaných žádostí oprávněných osob, které doloží nárok na zvýšenou náhradu dle GSFT dle stanovených pravidel.

Potřebné doklady a žádost je nutné zaslat Garančnímu systému (nikoli KB) na níže uvedenou adresu do 28. 04. 2022.

Garanční systém finančního trhu
Týn 639/1
110 00 Praha 1
E-mail: info@gsft.cz
Web: www.garancnisystem.cz

Výplaty budou poté zahájeny dne 28. 6. 2022 dle ustanovení Garančního systému.

Žadatel bude o posouzení žádosti informován písemně.

reklamace

Komerční banka není oprávněna vyřizovat a přijímat reklamace spojené s uplatněním nároku na výplatu náhrady pohledávky z pojištěného vkladu.

Reklamaci lze podat pouze u Garančního systému prostřednictvím reklamačního protokolu. Po vytištění a vyplnění je nutné jej zaslat na adresu nebo e-mail Garančního systému finančního trhu. 

Nejčastější dotazy

Peníze, které mají klienti účtech Sberbank jsou ze zákona pojištěny až do výše 100 000 EUR nebo ekvivalent v dalších měnách (2,5 milionu Kč) pro jednoho vkladatele. Pojištění se vztahuje na fyzické i právnické osoby. Pravidlo se týká jak fyzických, tak právnických osob, dle zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o bankách"), § 41a - § 41s, Pojištění pohledávek z vkladů. Jsou zde uvedeny výjimky, např.  na koho se pojištění nevztahuje. Dotazy případně reklamace k částkám je možné směřovat přímo na Garanční systém - https://www.garancnisystem.cz/

Ano, pojištění vkladů se vztahuje na jednoho vkladatele u jedné banky. Jde tedy o celkové vklady na běžných, termínovaných a spořicích účtech.

Pojištění se vztahuje na fyzické i právnické osoby. Pravidlo se týká jak fyzických, tak právnických osob, dle zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o bankách"), § 41a - § 41s, Pojištění pohledávek z vkladů. Jsou zde uvedeny výjimky, např. na koho se pojištění nevztahuje. Dotazy případně reklamace k částkám je možné směřovat přímo na Garanční systém –⁠ https://www.garancnisystem.cz/

Pohledávky z nepojištěných vkladů (nad 100 000 EUR) budou řešeny v rámci likvidace či insolvenčního řízení.

Náhrady pojištěných vkladů provádí vždy Garanční systém. Ten poskytováním náhrad v případě klientů Sberbank CZ pověřil Komerční banku. Více na https://www.garancnisystem.cz/seznam-pobocek-vyplata

Není, pojištěné jsou vklady občanů i právnických osob, včetně bytových družstev a společenství vlastníků jednotek. Zvláštní skupinou tvoří města/obce/kraje, viz Zákon č. 21/1992 Sb. o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o bankách"), § 41a - § 41s, Pojištění pohledávek z vkladů. Jsou zde uvedeny výjimky, např.  na koho se pojištění nevztahuje.

 1. Nezletilé osoby, které před dovršením zletilosti nenabyly plné svéprávnosti (rozhodnutím soudu či uzavřením manželství), mohou být zastoupené
  1. Rodičem - rodič předloží svůj doklad totožnosti a rodný list nezletilého, ve kterém je uveden jako otec či matka zastupovaného dítěte, nebo
  2. Poručníkem – poručník předloží svůj doklad totožnosti spolu s pravomocným rozhodnutím soudu, kterým byl ustanoven poručník nezletilého, s vyznačenou doložkou o nabytí právní moci, nebo listinou o jmenování poručníka s kulatým razítkem soudu, nebo
  3. Opatrovníkem – opatrovník předloží svůj doklad totožnosti spolu s pravomocným rozhodnutím soudu, kterým byl ustanoven opatrovník nezletilého, s vyznačenou doložkou o nabytí právní moci, nebo listinou o jmenování opatrovníka s kulatým razítkem soudu, nebo

(Je-li opatrovníkem ustanovena obec jako veřejný opatrovník, pak osoba, která se za obec dostaví do banky, vedle dokumentů uvedených v předchozím bodu c. předloží pověření vydané obcí a opatřené úředně ověřeným podpisem starosty obce, popř. postačí i podpis starosty a kulaté razítko obce.)

 1. Pěstounem – pěstoun předloží svůj doklad totožnosti spolu s pravomocným rozhodnutím soudu, kterým mu bylo dítě svěřeno do pěstounské péče, s vyznačenou doložkou o nabytí právní moci, nebo
 2. Osobou, které bylo dítě svěřeno do péče – pečující osoba předloží svůj doklad totožnosti spolu s pravomocným rozhodnutím soudu, kterým bylo dítě svěřeno do péče jiné osoby, s vyznačenou doložkou o nabytí právní moci.
 • Běžná a neběžná záležitost (ve smyslu § 898 občanského zákoníku):
  • Pokud je náhrada vyplácena bezhotovostním převodem na účet, jehož majitelem je nezletilý, pak k taková výplatě není třeba souhlas opatrovnického soudu, a to bez ohledu na výši vyplácené náhrady. Skutečnost, že majitelem účtu, na nějž má být výplata náhrady poukázána, je nezletilý, musí být bance prokázána – např. smlouvou o tomto účtu nebo výpisem z účtu nebo potvrzením banky, která vede tento účet nezletilého.
  • Pokud je náhrada vyplácena bezhotovostním převodem na účet, jehož majitelem není nezletilý nebo jehož majitel nebude bance doložen, pak pro převod částky nad částku 50 000 Kč je třeba souhlas opatrovnického soudu.
  • Pokud je náhrada vyplácena v hotovosti, pak nad částku 50 000 Kč je požadován souhlas opatrovnického soudu s takovou výplatou.
  • Pro hotovostní i bezhotovostní výplatu náhrady do částky 50 000 Kč se souhlas opatrovnického soudu nevyžaduje.

 

 1. Zletilé osoby s omezenou svéprávností zastoupené opatrovníkem předloží svůj doklad totožnosti spolu s pravomocným rozhodnutím soudu o omezení svéprávnosti a ustanovení opatrovníka osobě s omezenou svéprávností, s vyznačenou doložkou o nabytí právní moci, nebo spolu s listinou o jmenování opatrovníka s kulatým razítkem soudu.
 • Soud může omezit svéprávnost pouze na určitou dobu (uvedenou v rozhodnutí o omezení svéprávnosti, popř. i na listině o jmenování opatrovníka), zpravidla na tři, nejdéle však na pět let, je-li zjevné že stav člověka v době tří let nezlepší. Uplynutím této doby účinky omezení svéprávnosti zanikají. Pokud však soud v této době zahájí řízení o prodloužení doby omezení svéprávnosti, trvají právní účinky původního rozhodnutí až do doby vydání nového rozhodnutí o omezení svéprávnosti, nejdéle však jeden rok.

Pokud již uplynula doba, na kterou byla omezena svéprávnost osoby, pak opatrovník dokládá prodloužení doby omezení svéprávnosti (i) návrhem na zahájení řízení o prodloužení omezení svéprávnosti s podacím razítkem soudu, nebo usnesením soudu o zahájení řízení o prodloužení svéprávnosti.

Vklady obcí a krajů jsou pojištěny pouze v případě, že jim náleží výnosy z daní, přičemž jejich daňové příjmy nepřesahují částku 500 000 EUR a při splnění dalších zákonných podmínek. Pohledávky z nepojištěných vkladů obcí a měst budou řešeny (společně s ostatními nepojištěnými pohledávkami klientů nad 100 000 EUR) v rámci likvidace či insolvenčního řízení.

Při poskytování náhrad nemusí klienti Sberbank CZ, a.s. vyplňovat žádný formulář. Stačí, když se na pobočce Komerční banky prokážou platným průkazem totožnosti, v případě fyzických osob podnikatelů pak ještě dokladem o oprávnění k podnikání.

Pro náhrady vkladů právnických osob je potřeba se prokázat originálem, úředně ověřenou kopií nebo elektronicky podepsaným platným výpisem z Obchodního/jiného veřejného rejstříku ne starším než 3 měsíce a průkazem totožnosti osoby, která je zástupcem právnické osoby. Bezhotovostní poskytnutí náhrady může být realizováno i korespondenčně, a to zasláním písemné instrukce (vyplněného formuláře „Žádost o převod plnění“) s úředně ověřeným podpisem poštou na adresu: Komerční banka, a.s., CKB útvar 2192, Václavské náměstí 42, Praha 1, PSČ 114 07.

KB začne náhrady poskytovat od 9. března 2022. Náhradu lze provést hotovostně nebo převodem na účet. Bezhotovostní převod bude možné realizovat na každé z 241 poboček Komerční banky, hotovostní výplatu pak na vybraných 40 obchodních místech. Pro tyto účely bude dočasně prodloužená otevírací doba vybraných poboček více na: https://www.kb.cz/cs/vyplata-sberbank

Ne, pojištěny jsou všechny vklady do výše 100 000 EUR.

Náhrada je vyplácena v měně státu, v němž se daný účet nachází. V případě účtu vedeného v ČR bude náhrada vyplacena pouze v českých korunách, pro přepočet se použije kurz vyhlašovaný ČNB k rozhodnému dni (28.02.2022).

Termín rezervovat nelze. Bankéři na všech našich pobočkách, budou s maximálním nasazením obsluhovat klienty v pořadí, v kterém se dostaví. S ohledem na očekávaný zvýšený zájem klientů v prvních dnech po zahájení výplat, žádáme o trpělivost. Současně doporučujeme odložit návštěvu pobočky na pozdější dobu.

Příchozí platby po datu účinnosti předběžného opatření ze strany ČNB nebudou akceptovány a budou vraceny na účty odesílajících bank. Výjimku tvoří splátky úvěrů.

Pokud by klient KB chtěl poslat platbu na účet Sberbank, je systémem upozorněn, že odesílá platbu právě na účet Sberbank. Záleží pak na něm, jestli chce v platbě pokračovat. K tomu to opatření jsme přistoupili s ohledem na to, že úhrada může být na splátku úvěru ve Sberbank. Klienti Sberbank mají i nadále povinnosti plnit závazky vůči Sberbank/splácet poskytnuté úvěry.

Kontaktujte zaměstnance a domluvte se s nimi na změně účtu pro vyplácení mzdy. V případě, že mzdu odešlete na učet ve Sberbank, peníze se vrátí zpět na váš účet.

V současnosti bohužel ne, protože na straně Sberbank není možné využít proces, který za normálních okolností dovolují tzv. mobilitu účtu, tedy jeho převedení z jedné banky do druhé bez nutnosti návštěvy na pobočce původní banky.

Sberbank CZ připravuje možnost náhledu do internetového bankovnictví pro retailové i komerční klienty (Sberbank Online a Sberbank Online Banking), kde bude možné si ověřit jak výši zůstatku na účtu, tak i zadané trvalé platby nebo inkasa z účtu. Pro další informace doporučujeme sledovat internetové stránky Sberbank https://www.sberbank.cz/cs-cz/novinky

V současné době ne. Na základě zahájení procesu odebírání licence blokují karetní společnosti MasterCard a VISA transakce klientů Sberbank, a to jak pro výběry z bankomatů, tak pro platby kartou.

Ano, za následujících podmínek:

 • Občané Ukrajiny, kteří překročili hranici ČR do půlnoci 28. 2. 2022 při žádosti předkládají platný biometrický pas. Ten musí obsahovat razítko cizinecké policie, které uvádí adresu pobytu v ČR;
 • Občané Ukrajiny, kteří překročili hranici ČR od 1. 3. 2022 předkládají platný biometrický pas a Hraniční průvodku, kde je uvedena adresa pobytu v ČR;
 • Občané Ukrajiny bez platného biometrického pasu předkládají Hraniční průvodku, která má uvnitř vízový štítek a je v ní uvedena adresa pobytu v ČR.

Komerční banka aktuálně neúčtuje žádné poplatky za zahraniční platby do ukrajinských bank.

Pro tyto situace platí:

 • Občan Ruska: Ano, v případě, že máte pobyt ve členském státě EU, který doložíte a financování nebude v rozporu s platnými sankčními opatřeními.
 • Občan Běloruska / Ukrajiny: Ano, v případě, že nejste subjektem, na který jsou uvaleny sankce a financování nebude v rozporu s platnými sankčními opatřeními.

Platby se Sberbank nebudou realizovány, proto je potřeba zaslat splátky na úvěr v KB jiným způsobem.

ANO, je to možné. Platí, že závazky nezanikají a dlužníci jsou povinni nadále splácet úvěr ve Sberbank. Je možné žádát o úvěr prostřednictvím Optimální půjčky či o Hypotéční úvěr. Platba se poté zasílá na speciální účet SB k těmto účelům vytvořený.

Ano, závazky vůči Sberbank nezanikají a dlužník je nadále hradí.

Pokud jde o prostředky na refinancování úvěru, pak platbu závazku ve Sberbank odešleme dle dohody. Pokud jde o nový úvěr, který budete čerpat na účet Sberbank, je třeba kontaktovat svého KB bankéře nebo KB pobočku pro doplnění nového čísla účtu.

Ne, KB v tuto chvíli neobchoduje s ruským rublem, a to ani v bezhotovostní formě (devizy).