Hospodářské výsledky ke dni 31. 12. 2018

Komerční banka v roce 2018 zvýšila výnosy a pustila se do důkladné transformace

7. 2. 2019 7:00

Praha, 7. února 2019 – Komerční banka dnes oznámila své neauditované konsolidované výsledky za rok 2018.

Celkové výnosy vzrostly o 3,7 % na 32,2 miliardy Kč. Z toho čisté úrokové výnosy byly vyšší o 7,3 % oproti předchozímu roku díky nárůstu objemu vkladů a úvěrů, a vyšších tržních úrokových sazeb, které příspěly k lepším výnosům z reinvestování vkladů. Čisté poplatky a provize byly nižší o 1,0 %. Stále více zákazníků přechází na lepší balíčky bankovních služeb, které v jednom poplatku zahrnují více transakcí a širší škálu dalších služeb. Čistý výsledek z finančních operací ve výši 3,2 miliardy Kč lze považovat za výborný, přestože tato částka je meziročně o 10,2 % nižší, neboť loni se klienti ve velké míře zajišťovali v souvislosti s ukončením intervencí ČNB.

Pravidelné provozní náklady stouply o 1,9 %1 na 14,5 miliardy Kč, v důsledku nárůstu personálních nákladů a odpisů, zatímco správní náklady byly meziročně nižší. Celkové vykázané provozní náklady, včetně jednorázových položek z letošního i loňského roku, mírně vzrostly o 0,9 % na 14,6 miliardy Kč.

Kvalita úvěrového portfolia zůstala výborná díky stále příznivé fázi ekonomického cyklu. Úspěšné vymáhání KB a nízká míra nesplácení umožnily KB čisté rozpuštění opravných položek k úvěrům ve výši 0,6 miliardy Kč (ve srovnání s 0,4 miliardy Kč v předchozím roce).

Čistý zisk náležející akcionářům KB bez jednorázových položek dosáhl 14,8 miliard Kč, což je o 5,8 % více než za rok 2017.

KB zaznamenala v porovnávaných obdobích několik jednorázových položek2. Při započtení těchto jednorázových položek byl vykázaný čistý zisk náležející akcionářům KB meziročně stabilní (-0,6 %) na 14,8 miliard Kč.

Úvěry klientům se zvýšily o 4,7 % na 634,6 miliardy Kč3. Z toho úvěry na bydlení (poskytované společnostmi KB a Modrá pyramida) se zvýšily o 4,6 % a spotřebitelské úvěry (poskytované společnostmi KB a ESSOX) rostly rovněž o 4,6 %. Objem úvěrů podnikům byl větší o 5,5 %.

Vklady klientů stouply meziročně o 5,2 % na 795,6 miliardy Kč.4 Objem aktiv klientů Skupiny KB v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění narostl o 2,2 % na 167,5 miliardy Kč.

Kapitálová přiměřenost dosahovala silných 18,5 %, přičemž podíl jádrového Tier 1 kapitálu na rizikově vážených aktivech byl 17,9 %.

"Komerční banka vnímá závazek sdílet hodnotu, kterou svou činností vytvoří, se všemi zainteresovanými stranami, tedy s klienty, zaměstnanci, akcionáři i se společností, v níž působíme. Jsme hrdí na to, že vidíme zlepšení spokojenosti zákazníků ve všech segmentech a u korporátních klientů dosahujeme nejlepší ukazatele spokojenosti na celém trhu. Rozvíjíme nediskriminační podnikovou kulturu a každoročně vytváříme stovky pracovních míst. KB je již řadu let jedním z největších daňových poplatníků v zemi. Přistupujeme zodpovědně k úvěrování i k celému našemu podnikání. Banka i její zaměstnanci se věnují řadě charitativních aktivit. Navíc platí, že KB rozvíjí robustní a diverzifikovaný obchodní model, se kterým je schopna stát za svými klienty a vytvářet hodnotu i v dalších letech. K vynikajícím finančním výsledkům roku 2018 přispěl solidní růst výnosů, zatímco jsme disciplinovaně řídili náklady. Kvalita úvěrového portfolia byla dobrá a náklady na riziko dokonce mimořádné, těžící z vrcholícího ekonomického cyklu. Změny, které jsme uskutečnili, a jež budou pokračovat v roce 2019, umožní KB udržovat vedoucí postavení v oblasti kvality klientských služeb, inovativnosti, efektivity a bezpečnosti."

Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel KB

K 31. prosinci 2018 měla KB 48 265 akcionářů (meziročně více o 1 155), z toho 42 907 byly fyzické osoby z České republiky (nárůst o 1 038). Podíl strategického akcionáře, banky Société Générale, zůstal nezměněn na 60,4 %, zatímco minoritní akcionáři měli 39,0 % a KB držela 0,6 % vlastních akcií.

V souladu se záměrem oznámeným v únoru 2018 ohledně podílu čistého zisku roku 2018 určeného na výplatu dividend, s ohledem na výsledek za rok 2018 a na kapitálovou pozici KB, očekávaného růstu rizikově vážených aktiv a výhled kapitálových potřeb, se představenstvo Komerční banky rozhodlo navrhnout dozorčí radě výplatu dividendy ve výši 9 693 milionů Kč. Tato částka představuje 51 Kč na jednu akcii KB a výplatní poměr 65 % z konsolidovaného čistého zisku připadajícího akcionářům. Odpovídající hrubý dividendový výnos ve vztahu k zavíracímu kurzu akcií KB na konci roku 2018 by činil 6.02%. Rozhodnutí o rozdělení ročního výsledku, včetně výplaty dividend, je předmětem hlasování valné hromady.

Vedení KB usiluje o řízení struktury kapitálu Banky tak, aby vždy zůstala bezpečná a efektivní, a zároveň samozřejmě v plném souladu s platnými regulačními požadavky. S cílem zachovat silnou kapitálovou pozici KB hodlá vedení KB pro rok 2019 navrhnout výplatu dividend ve výši 65 % z konsolidovaného čistého zisku připadajícího akcionářům za rok 2018, za předpokladu, že nedojde k podstatné změně regulatorních požadavků.

- - -

1 Po vyloučení následujících jednorázových položek (vliv před zdaněním): v roce 2017: přecenění budovy centrály ve výši (negativní, tj. vyšší náklady) 242 milionů Kč; a v roce 2018 vytvoření restrukturalizační rezervy na optimalizaci poboček ve výši (negativní, tj. vyšší náklady) 295 milionů a rozpuštění rezervy na korporátní služby ve výši (pozitivní, tj. nižší náklady) 193 milionů Kč.

2 V roce 2017: přecenění a prodej budov centrály s pozitivním čistým dopadem ve výši 896 milionů Kč. V roce 2018: finalizace kupní ceny za bývalý podíl KB ve společnosti Cataps s pozitivním čistým dopadem ve výši 82 milionů Kč, vytvoření restrukturalizační rezervy s negativním čistým dopadem 238 milionů Kč a rozpuštění rezervy na korporátní služby s čistým pozitivním dopadem ve výši 156 milionů Kč.

3 Bez kolísavých reverzních repo operací s klienty, ale včetně dluhopisů vydaných klienty KB a držených Bankou. Při zahrnutí reverzních repo operací úvěrování vzrostlo o 4,8 % na 636,6 miliardy Kč.

4 Bez kolísavých repo operací s klienty. Při zahrnutí repo operací celkový objem “Závazků vůči klientům” narostl o 6,6 % na 812,5 miliardy Kč.

Finanční výsledky