Informace k SRD II

Co přináší SRD II

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/828 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů („SRD II“)" a následně její transpozice do zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, stanovuje pravidla související se zapojením akcionářů do činností společností, jejichž akcie jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a zavádí nové povinnosti pro tyto společnosti a další subjekty s cílem zvýšit transparentnost jejich jednání.

Cílem směrnice je kromě identifikace akcionářů společností, jejichž akcie jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, též zajištění výkonu jejich práv a zapojení do činností společností. Nové povinnosti transparentnosti pro tyto společnosti vyžadují zveřejnění vybraných dokumentů, a to politiky zapojení, hodnocení politiky zapojení, politiky odměňování a zprávy o odměňování. Tato část internetové stránky www.kb.cz obsahuje pouze informace týkající se politiky zapojení a jejího hodnocení. Politika odměňování a zpráva o odměňování mohou být uvedeny v jiné části webu.