Investiční asistent - modelová portfolia

Přehledné informace o vývoji kapitálových trhů a investičních trendech.

Pro správná
investiční rozhodnutí

PRO INVESTORY
ZDARMA

Čtvrtletní zprávy o vývoji na kapitálových trzích

Informace o
investičních trendech

Portfolio si můžete složit podle některé ze
3 investičních strategií

Kdo službu investiční asistent využije

Nabídka pro všechny typy investorů od konzervativních po dynamické.

Sjednejte si

Po telefonu

Vše nechte na nás. Vyplňte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Načítám

Hodí se vědět

Cílem služby je poskytnout vám důležité informace o vývoji finančních trhů, investičních trendech a umožnit na tyto trendy adekvátně reagovat. Je jen na vás, zda se rozhodnete pro úpravu svého portfolia podle zaslaného návrhu. Tato služba je zdarma.

Investiční asistent obsahuje 3 základní investiční strategie:

  • Konzervativní portfolio fondů – doporučená doba investice 2 a více let
  • Balancované portfolio fondů – doporučená doba investice 3 a více let
  • Dynamické portfolio fondů – doporučená doba investice 5 a více let

 

Aktualizace jednotlivých investičních strategií se provádí každé čtvrtletí s ohledem na vývoj na kapitálových trzích.

Základem každého portfolia jsou fondy KB Privátní správa aktiv, které dlouhodobě patří mezi nejziskovější na českém trhu.

Minimální objem investice pro využití služby je 75 000 Kč.

Minulá výkonnost nebo odhadovaná budoucí výkonnost fondů kolektivního investování není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní mohou stoupat i klesat, přičemž není zaručena plná návratnost původně investované částky. Údaje o minulé výkonnosti jsou založeny na hrubé výkonnosti, nezahrnují vliv dalších poplatků, provizí či daní a jsou uvedeny v korunovém vyjádření. Výnos u cizoměnových fondů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. S ohledem na pravidelnou aktualizaci jednotlivých portfolií doporučujeme, aby vzal klient v úvahu rovněž výši poplatků, které jsou spojeny s přestupy mezi fondy. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Bližší informace o fondech včetně poučení o rizicích naleznete ve sdělení klíčových informací a statutech jednotlivých fondů, které jsou spolu s ceníky k dispozici v obchodních místech Komerční banky nebo na internetových stránkách www.amundi-cr.cz.


Upozornění a právní informace

Investiční doporučení ve službě Investiční asistent týkající se portfolia fondů vytváří Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. („Amundi Czech Republic“), která je obhospodařovatelem a administrátorem investičních fondů a podléhá dohledu České národní banky, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

Veškeré zde obsažené informace a názory pocházejí nebo jsou založeny na zdrojích, které Amundi Czech Republic považuje za důvěryhodné, nicméně tímto nepřebírá záruku za jejich přesnost a úplnost, ačkoliv vychází z toho, že byly publikovány tak, aby poskytovaly přesný, úplný a nezkreslený obraz skutečnosti. Amundi Czech Republic a společnosti, které s ní tvoří jeden koncern (zejména skupina Amundi), se podílejí nebo mohou příležitostně podílet na obchodech s investičními nástroji, obchodovat s nimi (na účet vlastní, fondů nebo zákazníků) nebo vykonávat činnost tvůrce trhu pro investiční nástroje, případně je držet, poskytovat poradenství či jinak profitovat z obchodů s investičními nástroji nebo od nich odvozenými deriváty, které byly emitovány osobami zmíněnými v tomto dokumentu. Zaměstnanci Amundi Czech Republic a dalších společností tvořících s ní koncern nebo osoby jim blízké, včetně autorů tohoto dokumentu, mohou příležitostně obchodovat nebo držet investiční nástroje zmíněné v tomto dokumentu nebo od nich odvozené deriváty. Názory Amundi Czech Republic uvedené v tomto dokumentu se mohou měnit bez předchozího upozornění. Amundi Czech Republic nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto dokumentu nebo informací v něm obsažených. Ani Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. ani Komerční banka, a.s., se nezavazují aktualizovat nebo doplňovat modelové standardizované portfolio tak, aby odráželo jakékoli skutečnosti nebo okolnosti, které mohou nastat po datu vydání tohoto dokumentu.

Investiční doporučení je šířeno Komerční bankou, a.s., která je bankou a obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů a jako taková podléhá rovněž dozoru České národní banky. Amundi Czech Republic a Komerční banka, a.s., přijaly řadu opatření, aby zabránily možnému střetu zájmů při tvorbě a šíření investičních doporučení. Žádné hodnocení zaměstnanců, kteří se podílejí na tvorbě investičních doporučení, není podmíněno nebo závislé na objemu nebo zisku z obchodování Komerční banky, a.s., případně jiné osoby, s investičními nástroji zmíněnými v tomto dokumentu. Komerční banka, a.s. má uzavřené distribuční a jiné smlouvy s Amundi Czech Republic a společnostmi skupiny Amundi, na základě kterých je zejména distributorem produktů Amundi Czech Republic nebo produktů skupiny Amundi. Komerční banka, a.s., a společnosti tvořící s ní koncern nejsou tímto dokumentem vázány při poskytování investičních služeb svým klientům a jejich názory se mohou lišit od názorů Amundi Czech Republic, přičemž toto platí i pro společnosti skupiny Amundi.

V souvislosti s obchody s podílovými listy fondů příslušného portfolia je jejich distributor, Komerční banka, a.s., oprávněna obdržet odměnu (pobídku) od emitenta podílových listů fondů, která se u úplaty za obhospodařování pohybuje v rozmezí od 0,043 % do 1,17 % ročně. Distributor je taktéž oprávněn inkasovat jednorázovou akviziční odměnu, která se pohybuje v rozmezí od 0,2 % do 3 % z objemu investice. U fondů obhospodařovaných a administrovaných Amundi Czech Republic získává Amundi Czech Republic odměnu dle platného Ceníku fondu, nejvýše do maxima uvedeného ve statutu fondu. V souvislosti se službami týkajícími se zahraničních fondů skupiny Amundi je Amundi Czech Republic oprávněna získat odměnu v rozmezí 0,06 % až 0,43 % ročně. Tyto pobídky nejsou dalším nákladem pro klienta nad rámec poplatků uvedených v Ceníku. Bližší informace o výši těchto pobídek lze sdělit na vyžádání, a to na příslušném obchodním místě emitenta nebo distributora podílových listů výše uvedených fondů.

Návrh alokace standardizovaného portfolia není investičním poradenstvím ve smyslu investiční služby dle § 4 odst. 2 písm. e) zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „Zákon“), nezohledňuje zejména konkrétní finanční cíle, zázemí nebo situaci klienta. Investiční doporučení je vydáno Amundi Czech Republic a představuje obecně navrženou skladbu fondů z nabídky Komerční banky, a.s., pro klienta s typickým rizikovým profilem odpovídajícím typu standardizovaného portfolia. Je na klientovi, aby se nezávisle rozhodl, zda přizpůsobí své investice standardizovanému portfoliu odpovídajícímu jeho rizikovému profilu a zda je standardizované portfolio pro něj vhodné, a pokud své investice přizpůsobí, činí tak na základě své vlastní úvahy a případně rady od takových poradců (včetně právních, účetních a daňových), jaké považoval za nutné či vhodné. Upozorňujeme, že při tvorbě tohoto materiálu Amundi Czech Republic nepostupovala podle požadavků nařízení (EU) 596/2014 o zneužívání trhu a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/958, kterým se stanoví technická opatření pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících či navrhujících investiční strategii a pro uveřejňování konkrétních zájmů nebo upozorňování na střety zájmů.

Hodí se mít

Investiční manažer
Moderní produkt správy klientského portfolia.
  • Vaše investice aktivně spravuje tým ze skupiny Amundi
  • Čtvrtletní výpisy o stavu vašich investic
Investiční fondy
Získejte vyšší výnosy než u spořicích a vkladových účtů.
  • Přístup k penězům obvykle do 1 týdne
  • Investice v CZK i cizí měně