Co je potřeba k založení s. r. o.

Založení společnosti s ručením omezeným není složité. Je potřeba dodat několik dokumentů a navštívit notáře. Pro založení s. r. o. můžete využít i služby specializovaných firem, např. Firma pro vás, kde kromě zákonných poplatků neplatíte nic navíc.

Dokumenty potřebné k založení s. r. o.

  • Společenská smlouva nebo zakladatelská listina – u notáře se formou notářského zápisu sepíše společenská smlouva v případě, že má s. r. o. více společníků, nebo zakladatelská listina v případě jednoho zakladatele. Tento dokument musí obsahovat všechny náležitosti jako název společnosti, adresu sídla, předmět podnikání, výši základního kapitálu, jména a bydliště všech jednatelů, jakým způsobem budou za firmu jednat a další zákonem stanovené náležitosti. Pro sepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny lze využít služeb advokáta nebo notáře.

  • Živnostenské (či jiné) oprávnění – k založení s. r. o. budete ve většině případů potřebovat mít ohlášenou živnost (případně získat jiná oprávnění, např. koncesi) a získat výpis z živnostenského rejstříku.

  • Čestné prohlášení statutárního orgánu a souhlas s ustanovením do funkce – v čestném prohlášení je nutné uvést, že je člen způsobilý k výkonu funkce, splňuje zákonem stanovené podmínky a zároveň je v něm uvedený souhlas se zápisem do veřejného rejstříku. Čestné prohlášení pak musí mít úředně ověřený podpis a nesmí být starší než 90 dní.

  • Prohlášení správce vkladu o složení základního kapitálu – v prohlášení je nutné identifikovat vznikající společnost, měla by obsahovat také seznam společníků a výši jejich podílů společně s informacemi o jejich splacení.

  • Výpis z trestního rejstříku – výpis všech jednatelů nesmí být starší než 90 dní, získat ho lze online přes Portál občana v sekci Podání či prostřednictvím datové schránky, kde žádost o výpis z rejstříku trestů vyplníte přímo a odešlete. Výpis z trestního rejstříku lze získat i na CzechPOINTu, obecním úřadě či v sídle Rejstříku trestů. Za výpis zaplatíte 100 Kč.

  • Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla – souhlas musí mít úředně ověřený podpis vlastníka či oprávněné osoby a nesmí být starší než 90 dní. Zároveň musí obsahovat kromě souhlasu vlastníků nemovitosti, jeho (nebo oprávněné osoby) identifikační údaje, dále název společnosti, adresu sídla a číslo listu vlastnictví k nemovitosti. V případě s. r. o. musí být souhlas vlastníka s umístěním sídla i v momentě, kdy je vlastníkem nemovitosti zakladatel nebo jeden ze zakladatelů s. r. o.

  • Výpis z katastru nemovitostí – výpis z katastru souvisí s nemovitostí kde bude umístěno sídlo firmy, lze získat online na stránkách katastrálního úřadu v sekci Nahlížení do katastru nemovitostí, kde stačí vyhledat číslo parcely a objednat výpis, nebo ho získáte na obecním úřadě či pobočkách CzechPOINTu. Cena se počítá podle počtu stran a pohybuje se od 50 Kč výše.

  • Návrh na zápis do obchodního rejstříku – společnost můžete do obchodního rejstříku zapsat prostřednictvím notáře, případně sami podat návrh na zápis společnosti. V tom případě musíte vyplnit formulář Podání do veřejného rejstříku (tzv. návrh na vklad) a podat ho elektronicky či poštou příslušnému rejstříkovému soudu podle sídla společnosti.