Aktiva

Aktiva jsou pojem používaný v účetnictví. Aktivum je všechno, co společnost vlastní a v budoucnu jí může přinést ekonomický prospěch, např. majetek, zásoby, peníze, licence apod. Aktiva dělíme na dlouhodobý majetek, který podnik vlastní déle než rok, a krátkodobý neboli oběžný majetek získaný během posledního roku. Opakem aktiv jsou pasiva.

Související výrazy