Průvodce investováním

Investování hraje klíčovou roli ve finančním plánování a dosahování dlouhodobých cílů. V dnešní době, kdy finanční trh nabízí široké spektrum možností, se mnoho jednotlivců rozhoduje investovat své finanční prostředky s cílem ochránit je před inflací. Pro investory je klíčové porozumět různým přístupům k investicím a vybrat strategii, která nejlépe odpovídá jejich individuálním finančním cílům a schopnosti tolerovat riziko.

Dlouhodobé investice: Pravidelné investování do akcií

Jestli preferujete dlouhodobý pohled na investice, mohou být akcie ideálním nástrojem, zejména pokud jste ochotni ponechat své investice minimálně po dobu 5 let. Pravidelné investování umožňuje využít efekt průměrování nákladů a pomáhá minimalizovat dopady krátkodobých výkyvů na trhu. 

Při dlouhodobém investování do akcií mějte na paměti, že tržní volatilita může vést k obdobím bez výnosů a není možné garantovat návratnost investované částky. Nicméně, dlouhodobé investování přináší možnost dlouhodobého kapitálového růstu a umožňuje investorům spolupodílet se na vlastnění firem, které formují budoucnost.

Přínosy dlouhodobých investic

  • Růstový potenciál: Akcie nabízejí největší potenciál pro dlouhodobý kapitálový růst
  • Pravidelné investování: Snížení dopadu krátkodobých výkyvů trhu
  • Podílení se na vlastnění firem, které tvoří budoucnost

Střednědobé investice: Diverzifikované portfolio s akciemi a dluhopisy

Střednědobé investice, tedy ty, které se zaměřují na horizont 3 až 5 let, mohou spojovat investování do akcií a dluhopisů. Tato strategie diverzifikace neboli rozložení investic do různých aktiv je zásadní pro dosažení vyváženého růstu. 

Akcie nabízejí možnost vyšších výnosů, zatímco dluhopisy poskytují stabilní základnu investičního portfolia. Díky tomu můžete dosáhnout optimální rovnováhy mezi rizikem a výnosy ve střednědobém horizontu. Vždy ale myslete na to, že investice do akcií může být spojena s vyšší volatilitou (kolísáním hodnoty), což může vést ke krátkodobým ztrátám.

Přínosy střednědobých investic

  • Diverzifikace: Snížení rizika prostřednictvím rozložení investic
  • Růstový potenciál: Možnost dosáhnout vyšších výnosů s akciemi
  • Stabilita: Dluhopisy poskytují ochranu proti výkyvům na akciových trzích

Krátkodobé investice: Investování do peněžního trhu a dluhopisů

Pokud preferujete krátkodobý přístup, může být investování do peněžního trhu a dluhopisů ideální volbou. Peněžní trh nabízí likviditu a nízké riziko, což je přitažlivé pro investory hledající zhodnocení kapitálu, který budou potřebovat v následujících měsících či letech. Dluhopisy jsou považovány za stabilní investice a mohou poskytnout předvídatelný příjem. 

Je však důležité mít na paměti, že krátkodobé investice často nesou nižší potenciál pro vysoké výnosy ve srovnání s dlouhodobějšími strategiemi a mohou být citlivé na změny úrokových sazeb.

Přínosy krátkodobých investic

  • Likvidita: Schopnost rychle prodat investice
  • Nízké riziko: Menší výkyvy hodnoty investice
  • Stabilní příjem: Dluhopisy nabízejí pravidelný úrok

Profesionální přístup k investicím s Komerční bankou

Doufáme, že vám tento průvodce poskytl užitečné informace a pomohl vám lépe porozumět různým přístupům k investování. V Komerční bance věříme, že individuální péče a poradenství jsou klíčové pro úspěšné dosahování finančních cílů. Můžete se na nás kdykoli obrátit.

Mohlo by vás zajímat

Upozornění na rizika

„Toto sdělení má pouze informativní a nezávazný charakter a nejedná se o nabídku ani výzvu k podávání nabídek. Není-li uvedeno jinak, obsah tohoto sdělení nelze vykládat jako poskytnutí investičního doporučení či poradenství nebo jiné investiční služby.

V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů; obecné informace jsou dostupné zde: https://www.kb.cz/cs/o-bance/vse-o-kb/regulace-investicniho-bankovnictvi/informace-k-mifid-ii, nebo vám je sdělí na vyžádání poradce.

Toto sdělení v žádném případě nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID); banka vás tímto vyzývá, abyste se s nimi podrobně seznámil/a než učiníte investiční rozhodnutí, zejména abyste pochopil/a potencionální rizika spojená s takovým rozhodnutím. S těmito produkty jsou spojena různá rizika (zejména tržní riziko) a není zaručena návratnost původně investované částky. Jakékoliv informace o výkonnosti v minulosti nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Je-li Vaše domácí měna jiné než je měna předmětného nástroje, jeho výnosnost může v důsledku kolísání měnových pohybů stoupat nebo klesat. Bližší informace vám sdělíme před obchodem nebo na vyžádání.

Toto sdělení může obsahovat informace tykající se investičních produktů nebo emitentů, u kterých má banka nebo jiný subjekt ze skupiny, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními produkty tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. obecné informace jsou dostupné zde: https://www.kb.cz/cs/o-bance/vse-o-kb/regulace-investicniho-bankovnictvi/informace-k-mifid-ii, nebo vám je sdělí na vyžádání poradce nebo Vám je sdělí na vyžádání poradce.

Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, IČO: 45317054, zapsaná u Městského soudu v Praze, B 1360, je bankou a obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů a podléhá dohledu České národní banky.

Veškeré doplňující informace vám rád zpřístupní a na otázky zodpoví bankovní poradce, případně jsou obsaženy v příslušných dokumentech, které od nás obdržíte nebo jste obdržel.

Tyto internetové stránky nejsou určeny státním příslušníkům či obyvatelům USA, resp. „americkým osobám“ (tzv. U.S. Person), jak jsou definovány v „nařízení S“ (Regulation S) Komise pro cenné papíry a burzy podle amerického zákona o cenných papírech (Securities Act) z roku 1933. Investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou uvedeny na této stránce nejsou registrovány podle americké federální regulace pro cenné papíry nebo jiné regulace některého ze států USA. Z uvedeného důvodu žádný investiční produkt nebo pojistný produkt s investiční složkou nesmí být nabízen nebo přímo nebo nepřímo poskytován v USA, občanům nebo rezidentům v USA nebo US osobám nebo v jejich prospěch. Toto omezení se rovněž vztahuje na občany a rezidenty USA a US osoby, které mohou navštívit tuto stránku z území nacházejících se mimo území USA.“