Co je odpovědné a udržitelné investování

Odpovědné a udržitelné investice jsou celosvětově čím dál větším trendem. Jejich cílem je snižovat negativní dopady na životní prostředí a lidské zdraví, posilovat ochranu lidských práv a podporovat odpovědné podnikání v souladu s etikou a právem. Společnosti, které těmto aspektům své činnosti nepřikládají dostatečnou váhu, mohou být vystaveny závažným rizikům s možnými negativními dopady na vlastní hospodaření, ať už ze strany zákazníků, regulátorů či právě investorů. Obecně se nefinanční faktory udržitelnosti označují zkratkou ESG (z anglických slov Environment, Social a Governance).

Regulace a ESG

Aby pravidla pro hodnocení těchto oblastí byla sjednocená a transparentní, vznikla rozsáhlá evropská regulace, která zavádí celou řadu klasifikačních kritérií, podle kterých se udržitelnost investic hodnotí

Hlavní myšlenkou regulace je posílit investice do společností, které dlouhodobě podnikají zodpovědným a udržitelným způsobem. Investoři mají mít díky novým pravidlům transparentní přehled o tom, jak si která investice v udržitelnosti stojí. Mezi hlavními záměry nové regulace je i snaha o dosažení 17 Cílů udržitelného rozvoje, které v roce 2015 přijalo Valné shromáždění OSN. V popředí pak stojí úsilí o přechod k nízkouhlíkové a cirkulární ekonomice.

Regulace definuje 3 rozdílné přístupy, podle kterých se udržitelnost investic hodnotí. 

  • „Udržitelné investice“ definované evropskou regulací SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), která definuje tři stupně udržitelnosti podle článků 6, 8 a 9
  • „Ekonomické aktivity považované jako udržitelné pro životní prostředí“ v souladu s evropskou klasifikací nazývanou Taxonomie
  • PAI (Principal Adverse Impact) označující hlavní nepříznivé dopady investování v přesně definovaných oblastech (např. snižování emisí skleníkových plynů, řízení nebezpečného odpadu, porušování lidských práv apod.)

Máme povinnost se ptát, vy možnost si vybrat

Jak vidíte, nejde o nic jednoduchého. Regulace je poměrně nová a správné přístupy k ní se teprve hledají. Velká část investic aktuálně cíle udržitelnosti nesplňuje nebo je plní jen částečně. Přesto jsme povinni se vás na udržitelnost zeptat. A vy si můžete vybrat, zda a jak chcete ve své investici tuto oblast zohlednit. Ale může se stát, že pro vás v současné době nebudeme mít nabídku odpovídající vašim preferencím.

Doporučený přístup podle KB

Pokud se rozhodnete zohlednit ve své investici ESG kritéria, můžete si jednotlivé kategorie nadefinovat sami. Anebo využít námi doporučený přístup. V něm se budeme snažit vám primárně nabídnout investice odpovídající vašim investičním záměrům a zároveň brát ohled na udržitelnost.

V doporučeném přístupu chceme zohlednit tyto hodnoty:

  • Minimální podíl udržitelných investic přispívajících k environmentálním nebo sociálním cílům podle SFDR 1 %.
  • Minimální podíl udržitelných investic přispívajících k environmentálním cílům podle EU Taxonomie bude prozatím 0 %.
  • Zohlednit chceme i minimálně jednu kategorii hlavních nepříznivých dopadů PAI –⁠ emise skleníkových plynů.