Co přináší MiFID II

Vážení zákazníci,
v souvislosti s novými právními předpisy, především novou směrnicí 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (MiFID II), která byla implementována do zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, nařízení 600/2014 o trzích finančních nástrojů (MiFIR) a nařízení 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (PRIIPS), si Vás dovolujeme informovat o dopadech uvedených právních předpisů.

Komerční banka, a.s. (dále jen „KB“) provedla změny smluvní dokumentace, pravidel a postupů tak, aby její jednání bylo v souladu s uvedenými právními předpisy.

Čeho se změny týkají

Regulace MiFID II vyžaduje úpravu pravidel pro provádění pokynů, a to jak pro smlouvy týkající se cenných papírů, tak i pro smlouvy týkající se finančních trhů.

Prostřednictvím odkazů níže se dostanete k posledním verzím příslušných dokumentů:

Pokud nám nedáte vědět jinak, máme za to, že uzavřením obchodu nebo podáním pokynu od 3. 1. 2018 souhlasíte s uvedenými pravidly a rovněž souhlasíte s tím, že KB může provést pokyn i mimo regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém nebo organizovaný obchodní systém, pokud takové provedení pokynu uvedená pravidla umožňují.

KB v souladu s regulací uveřejní přehled převodních míst, na nichž provádí pokyny, a tento bude průběžně aktualizovat. Každý rok pak KB zveřejní pět převodních míst, které jsou z hlediska objemů provedených obchodů nejdůležitější, a závěry analýzy kvality provádění obchodů na převodních místech.

Regulace MiFID II vyžaduje úpravu informací poskytovaných zákazníkům před poskytnutím investiční služby. Z uvedeného důvodu KB doplnila níže uvedený dokument, aby Vám poskytla veškeré požadované informace:

Popis rizik investičních nástrojů pro jednotlivé kategorie klientů najdete v částech:

Regulace dále vyžaduje, aby KB jako poskytovatel investičních služeb zaznamenávala veškerou elektronickou a telefonickou komunikaci týkající se přijímaní a předávání pokynů a obchodování na vlastní účet. Aby KB byla schopna splnit požadavky regulace a regulatorních orgánů, je povinna zaznamenávat veškerou elektronickou a telefonickou komunikaci na vybrané pracovníky KB podílející se na poskytování investičních služeb (Investiční bankovnictví, Privátní bankovnictví, vybrané pozice bankovních poradců v distribuční síti, Kontaktní centrum), přičemž tyto záznamy se vedou i tehdy, bylo-li jejich účelem uzavření obchodu nebo poskytnutí investiční služby, avšak k tomuto uzavření obchodu ani k poskytnutí této investiční služby nedošlo.

Tato komunikace se může týkat pevných telefonních linek, mobilních telefonů, emailové komunikace a komunikace prostřednictvím jiných elektronických kanálů (Thomson Reuters, Bloomberg, ICE chat apod.). Uvedenou komunikaci je KB dle regulace povinna uchovávat po dobu pěti let, na žádost regulatorního orgánu po dobu sedmi let.

Regulace nadále rozlišuje mezi třemi kategoriemi zákazníků: způsobilou protistranou, profesionálním zákazníkem a zákazníkem, který není profesionální, přičemž každé kategorii náleží odlišná úroveň ochrany.

Svou kategorizaci máte uvedenou ve smlouvě nebo Vám jim může sdělit Váš bankovní poradce. Více o kategorizaci klientů, o rozsahu poskytované ochrany v rámci jednotlivých kategorií a o možnostech přestupu mezi kategoriemi najdete v dokumentu Informace o investičních službách a nástrojích na následujících odkazech:

V souvislosti s MiFID II může KB vystupovat v pozici tvůrce investičních produktů (např. KB při uzavírání obchodů na finančních trzích) a/nebo distributora investičních produktů (např. KB při distribuci investičních fondů nebo produktů Privátního bankovnictví). KB jako tvůrce a/nebo distributor produktu má povinnost na základě kritérií definovaných regulatorními orgány stanovovat tzv. cílový trh, tedy určit skupinu klientů, kterým lze konkrétní produkt nabídnout. Z uvedeného důvodu bude tedy KB od zákazníků zjišťovat další informace nad rámec dřívějších požadavků pro vyhodnocení přiměřenosti nebo vhodnosti produktu, které umožní vyhodnotit, zdali zákazník spadá do příslušného cílového trhu konkrétního produktu.

KB může být v případě prodeje některých investičních produktů nebo poskytování některých investičních služeb příjemcem nebo poskytovatelem pobídky, a to jak peněžité, tak i nepeněžité. Tyto pobídky slouží ke zlepšení kvality služeb. Přijímání takových pobídek není v rozporu s povinností KB jednat v nejlepším zájmu klienta. KB Vám bude poskytovat informace o těchto pobídkách jak předem, tak i následně, abyste byli transparentně informováni o veškerých pobídkách souvisejících s poskytovanou investiční službou nebo prodejem příslušného investičního produktu.

KB Vás bude sjednaným způsobem v souladu s požadavky regulace informovat o nákladech a souvisejících poplatcích spojených s poskytovanou službou a s investičním nástrojem, a to sjednaným způsobem. Informace o nákladech Vám tedy může být dle příslušné investiční služby poskytnuta např. v Sazebníku, v rámci popisu produktu (tzv. termsheetu), v písemném pokynu, prostřednictvím elektronického komunikačního kanálu nebo telefonicky, případně prostřednictvím internetové stránky www.kb.cz.

Co se týče investičních fondů Amundi distribuovaných prostřednictvím KB, informace o nákladech, poplatcích a případných pobídkách bude přílohou dokumentu Sdělení klíčových informací (KID).

Informace o nákladech a souvisejících poplatcích v případě produktů finančních trhů najdete zde.

Ilustrativní dopad poplatků a nákladů na výnosnost při poskytovaných investičních služeb naleznete zde.

Nová regulace MiFID II účinná od 3. 1. 2018 výrazně mění pravidla týkající se investičního výzkumu. V případě, že jste fyzická osoba nebo právnická osoba neposkytující investiční služby, tyto požadavky MiFID II se na Vás nevztahují. Nadále budete bezplatně dostávat naše analýzy a budete se moci bezplatně registrovat na našem webu.

V případě, že Vaše společnost se sídlem v EHP (Evropském hospodářském prostoru) poskytuje investiční službu obhospodařování majetku zákazníka nebo nezávislé investiční poradenství podle MiFID II, jste povinen buď platit za tuto službu z vlastních zdrojů nebo platit za tuto službu ze samostatného účtu, který je financován ze zvláštní úplaty Vašich klientů. V souladu s požadavky regulace tuto službu KB pro uvedené entity od 3. 1. 2018 zpoplatnila, a proto je potřeba s KB uzavřít smlouvu o poskytování služby investičního výzkumu. Pokud se na Vás regulace MiFID II vztahuje, kontaktujte nás prosím na research@kb.cz s informací, zda si přejete dostávat investiční výzkum KB. Pokud o něj budete mít zájem, uzavřeme s Vámi smlouvu.

Regulace MiFID II/ MiFIR ukládá povinnost reportovat regulátorům veškeré transakce s investičními nástroji, přičemž všechny právnické osoby a fyzické osoby podnikatelé (OSVČ) jednající v souvislosti se svou podnikatelskou činností, musejí být identifkovány pomocí tzv. LEI kódu.

LEI (Legal Entity Identifier) je unikátní mezinárodní identifikátor ve dvacetimístném alfanumerickém tvaru.

Reporting v rámci MIFID II neprovádějí klienti, ale obchodníci s cennými papíry. Na klientovi však zůstává povinnost zřídit si povinné LEI a mít ho stále aktuální.

LEI musejí získat všechny právnické osoby a fyzické osoby podnikatelé (OSVČ) obchodující s:

 • finančními deriváty (jako jsou forwardy, swapy nebo opce) co nejdříve, a to z důvodu reportingu v rámci regulace EMIR
 • investičními nástroji obchodovatelnými na burze nebo mimoburzovním trhu do 3. 1. 2018, a to z důvodu reportingu v rámci regulace MiFID II.

Tato povinnost se tedy NEvztahuje na:

 • fyzické osoby nepodnikatele
 • fyzické osoby podnikatele, kteří při obchodu či pokynu nejednají v souvislosti se svou podnikatelskou činností (smlouva je vedena na rodné číslo a nikoliv na IČO)
 • spotové FX transakce, depozita a úvěry, neboť tyto nejsou investičními nástroji
 • obchody s podílovými listy otevřených podílových fondů, protože tyto nejsou uskutečňovány na trhu
 • převody nebo držení cenných papírů

Platnost LEI je jeden rok, poté je nutné jej obnovit. Při obnově platnosti LEI zůstává stejné. Zpoplatněno je jak vydání, tak roční obnova LEI.

Jak získat LEI?

LEI přidělují oprávněné instituce - v České republice je to Centrální depozitář cenných papírů (dále jen „CDCP“). Ostatní vydavatelé LEI jsou v zahraničí a jejich seznam naleznete zde.

V CDCP (www.cdcp.cz) si LEI zřídíte velmi jednoduše prostřednictvím online formuláře a následným zasláním platby. Do několika dnů Vám pak bude LEI přiděleno. Každý rok před vypršením platnosti Vás Centrální depozitář upozorní, že je nutno zaslat obnovovací poplatek.

Podrobné informace o přidělení LEI.

Pro účely plnění požadavku na zveřejňování informací o obchodech využívá KB služby společnosti Bloomberg.

V reakci na požadavky kladené směrnicí MiFID, KB při poskytování investičních služeb připravila politiku pro zjišťování, předcházení a řízení případných střetů zájmů, které při těchto činnostech mohu vznikat. Tato politika představuje celou řadou opatření, postupů a vnitřních předpisů jejichž cílem předcházení a řízení případných střetů zájmů pokud se objeví.

Konflikt zájmů obecně může nastat tehdy pokud poskytovatelé investičních služeb provádí činnosti, ať již pro klienta nebo na vlastní účet, které jsou nebo se zdají být v konfliktu se zájmy jiného klienta či skupiny klientů. Cílem KB je střetům zájmům zcela předcházet a proto své činnosti organizuje a kontroluje s cílem dosáhnout vždy zájem klienta. Protože však střet zájmů nelze zcela vyloučit stanoví KB také pravidla jak postupovat, kdy ke střetu zájmů dojde.

Aby KB posílila důvěry klientů a co možná nejvíce vyloučila riziko výskytu střetu zájmů, připravila politiku střetu zájmů skládající se z postupů a kontrol jejichž hlavním cílem je:

 • bránit výskytu střetu zájmů, včetně případů nemožnosti provést pokyn činnost či službu v případech, kde střet zájmů nelze jinak eliminovat,
 • obchodní činnost vykonávat tak, že jsou sledovány nejlepší zájmy zákazníků a je dodržována přísná důvěrnost napříč všemi činnostmi KB, pokud mohou I jen potencionálně vytvářet střet zájmů.

Tyto postupy a kontroly zahrnují především tato opatření

 • „Čínské zdi“ mezi útvary, které mohou vytvářet možný střet zájmů. Čínské zdi zalištují fyzické i organizační oddělení útvarů vytvářecích možné konflikty zájmů a zabraňující oběhu vnitřních či jinak citlivých informací a chrání před využitím těchto informací způsobem, který může poškodit integritu finančních trhů nebo zájmy klientů.
 • Postupy určené k zjištění a předcházení konfliktů zájmů vznikajících při podnikovém poradenství a/nebo financování podniků.
 • Administrativní a organizační opatření k zajištění nezávislosti investičních doporučení, a to jak nezávislosti na emitentech investičních nástrojů, tak na jiných obchodních činnostech KB, při kterých vzniká vztah s emitenty(úvěrové vztahy a podnikové financování atd.), stejně jako opatření k zveřejnění upozornění a varování v situacích, které mohou být považovány investory za střet zájmů.
 • Postupy k zajištění správného provádění pokynů zákazníků, především ve vztahu k rozvržení majetku a investičních nástrojů a přednosti zákaznických pokynů před obchodováním na vlastní účet.
 • Pravidla pro odměňování zaměstnanců KB, nastavená tak, aby vylučovala podílení se na výnosu z konkrétních transakcí pro specifické pozice.
 • Pravidla pro použití souvisejících poplatků, provizí nebo nepeněžitých výhod.
 • Pravidla pro předávání pokynů emitentů, kteří obchodují s vlastními nástroji jako zpětné odkupy, převzetí a postupy pro řízení zacházení s vnitřními informacemi, které se takových pokynů mohou týkat.

V případech kdy naše postupy nemohou dostatečně ošetřit vzniklý či hrozící střet zájmů, KB může odmítnout provést činnost, která vede ke střetu zájmů nebo, tam, kde to ustanovení o mlčenlivosti umožňují, zveřejní v rozsahu platných předpisů detaily týkající se důvodů a povahy střetu zájmů klientovi či potencionálnímu klientovi, aby mohl učinit informované rozhodnutí, zda si přeje provést obchod s KB.

Naše pravidla a kontrolní postupy týkající se střetu zájmů jsou řízeny a koordinována odborem Compliance, který je nezávislý na obchodních útvarech. Odbor Compliance také určuje oddělení činností KB jako emitenta investičních nástrojů a činností podnikového a investičního bankovnictví, zejména investiční služby pro klienty a služby kde KB jedná sama jako emitent.

Cíl této politiky je zajistit aby KB dodržovala zpřísněná pravidla profesionálního chování. Jednotlivé vnitřní předpisy a další pravidla jsou pravidelně vyhodnocovány a doplňovány tak, aby zohledňovaly změny v právních předpisech nebo změny v obchodní činnosti.

KB vždy jedná způsobem, který respektuje integritu trhů a upřednostňuje zájmy klientů. To je výchozí pravidlo, které je podpořeno dalšími organizačními a věcnými pravidly a dále rozvíjeno ve vnitřních předpisech, včetně předpisů pro přijímání a předávání klientských pokynů a zajištění přiměřenosti a vhodnosti poskytování investičních služeb.

Pokud máte dotazy týkající se této politiky, případně dalších pravidel směřujících k řízení střetů zájmů, obraťte se s důvěrou na Vašeho bankovní poradce, který, pokud to bude potřeba, zašle Váš dotaz útvaru Compliance.

 

Systematickým internalizátorem je obchodník s cennými papíry, který organizovaně, často, systematicky a ve značném množství obchoduje na vlastní účet při provádění pokynů zákazníků mimo regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém nebo organizovaný obchodní systém, aniž by provozoval mnohostranný systém. Jedná se tedy o situaci, kdy obchodník s cennými papíry provádí pokyny klientů na vlastní účet a tyto pokyny nesměřuje na převodní místo.

KB se rozhodla nestát se systematickým internalizátorem od 3. 1. 2018 (tzv. opt-in). V případě, že v budoucnu dojde ke splnění podmínek pro systematickou internalizaci, KB tuto informaci oznámí regulatornímu orgánu a bude plnit požadavky na předobchodní a poobchodní transparenci.

RTS27 report 2019Q2

RTS27 report 2019Q3

RTS27 report 2019Q4

RTS27 report 2020Q1

RTS27 report 2020Q2

RTS27 report 2020Q3

RTS27 report 2020Q4

RTS27 report 2021Q1

RTS27 report 2021Q2

Vyřizování stížností vztahujících se k poskytování investičních služeb dle MiFID II se řeší stejným procesem jako jakákoli jiná stížnost v KB. Více informací naleznete v části Řešení stížností a reklamací.

KB v souvislosti s požadavkem MiFID II stanovila osobu s dostatečnými odbornými znalostmi a pravomocemi, která je pověřena kontrolou dodržování povinností v oblasti ochrany majetku zákazníků.

DOKUMENTY K MiFID II

Zde naleznete všechny potřebné dokumenty vysvětující regulaci MiFID II.

Dokumenty s ukončenou platností
Dokumenty s ukončenou platností
Informace o službách a nástrojích
 • Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu (RSOFT)
 • Rámcová smlouva o poskytování finančních služeb (RAS)
 • Rámcová treasury smlouva (RTS)
 • Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu (Czech Master Agreement, CMA)
 • Rámcová smlouva o obchodování s finančními směnkami (RSFS)
 • Rámcová smlouva o obchodování s depozitními směnkami (RSDS)
 • Dodatek k Rámcové smlouvě o sjednávání termínovaných vkladů s individuální úrokovou sazbou (TVIS)
 • Rámcová smlouva o obchodování s emisními kredity (RSEK)